لوگو انگلیش کلینیک

دوره جامع زبان انگلیسی

این دوره 144 جلسه ای شامل 4 سطح Elementary،و Pre intermediate،و Intermediate و Advanced است که تمامی نیاز های زبان آموز در یادگیری زبان انگلیسی را برطرف میکند

ارائه‌ی محتوای آموزشی در چهار سطح مختلف

تسلط بر چهار مهارت اصلی با تمرکز بر مکالمه انگلیسی

انجام تکالیف هدفمند توسط زبان آموز و تصحیح آن توسط استاد

امکان شرکت در آزمون تعیین سطح جهت کمک به زبان آموز در انتخاب سطح مناسب

امکان دسترسی یکجا به تمامی جلسات

4.9

2098 امتیاز دهنده

1098 نفر در دوره ثبت نام کرده اند

سیلابس :

جلسه 1 : جلسه اول سطح مبتدی: به آموزش افعال To Be, ضمایر فاعلی، کشور و ملیت می پردازیم

در این جلسه به آموزش گرامر افعال to be  میپردازیم همچنین مکالمه در مورد سلام و احوالپرسی هم خواهیم داشت.

جلسه 2 : جلسه دوم سطح مبتدی: به ادامه مبحث کشورها و ملیت ها، سوالی کردن افعال To Be و Wh question و صحیح خواندن اعداد خواهیم پرداخت.

جلسه 3 : جلسه سوم سطح مبتدی: به آموزش اسامی جمع و مفرد، تلفظ صحیح اسامی جمع و مکالمه در مورد معرفی، سلام و احوالپرسی در شرایط مختلف خواهیم پرداخت

جلسه 4 : جلسه چهارم سطح مبتدی: به آموزش ضمایر اشاره و مکالمه در مورد پرسیدن قیمت در شرایط مختلف می پردازیم

جلسه 5 : جلسه پنجم سطح مبتدی: به آموزش صفات ملکی، معرفی اعضای خانواده و نسبت های فامیلی خواهیم پرداخت.

جلسه 6 : جلسه ششم سطح مبتدی: به آموزش صفات کاربردی در قالب ریدینگ خواهیم پرداخت و درس های گذشته را مرور خواهیم کرد.

جلسه 7 : جلسه هفتم سطح مبتدی: به آموزش لباس ها، رنگ ها، ضمایر ملکی و whose خواهیم پرداخت.

جلسه 8 : جلسه هشتم سطح مبتدی:به آموزش زمان حال ساده در جملات مثبت و منفی خواهیم پرداخت.

جلسه 9 : جلسه نهم سطح مبتدی: به آموزش سوالی کردن در زمان حال ساده خواهیم پرداخت.

جلسه 10 : جلسه دهم سطح مبتدی: به آموزش نحوه ی سوالی کردن با wh questions در زمان حال ساده خواهیم پرداخت.

جلسه 11 : جلسه یازدهم سطح مبتدی: به مرور حال ساده و سوالی کردن آن خواهیم پرداخت.

جلسه 12 : جلسه دوازدهم سطح مبتدی: به آموزش گرامر There is / There are خواهیم پرداخت.

جلسه 13 : جلسه سیزدهم سطح مبتدی: به آموزش شغل ها در قالب مکالمه خواهیم پرداخت.

جلسه 14 : جلسه چهاردهم سطح مبتدی: به آموزش فعل کمکی can می پردازیم .

جلسه 15 : جلسه پانزدهم سطح مبتدی: به آموزش زمان حال استمراری می پردازیم.

جلسه 16 : جلسه شانزدهم سطح مبتدی: در مورد انواع آب و هوا صحبت خواهیم کرد.

جلسه 17 : جلسه هفدهم سطح مبتدی: به آموزش there is/are  می پردازیم و مروری خواهیم داشت بر زمان حال ساده.

جلسه 18 : جلسه هجدهم سطح مبتدی: به آموزش گرامر گذشته ساده ( was, were ) خواهیم پرداخت.

جلسه 19 : جلسه نوزدهم سطح مبتدی: به آموزش زمان گذشته ساده خواهیم پرداخت.

جلسه 20 : جلسه بیستم سطح مبتدی: به آموزش زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده را خواهیم پرداخت.

جلسه 21 : جلسه بیست و یکم سطح مبتدی: به آموزش زمان گذشته ساده در قالب مکالمه خواهیم پرداخت.

جلسه 22 : جلسه بیست و دوم سطح مبتدی: به آموزش ضمایر مفعولی می پردازیم.

جلسه 23 : جلسه بیست و سوم سطح مبتدی: به آموزش would like خواهیم پرداخت.

جلسه 24 : جلسه بیست و چهارم سطح مبتدی: به آموزش گرامر be going to  می پردازیم

جلسه 25 : جلسه اول سطح پیش متوسط: به آموزش Would like و کاربردهای مختلف آن خواهیم پرداخت.

جلسه 26 : جلسه دوم سطح پیش متوسط: به آموزش آدرس پرسیدن، نحوه آدرس دادن و حروف اضافه خواهیم پرداخت.

جلسه 27 : جلسه سوم سطح پیش متوسط: به آموزش Can و همچنین لغات کاربردی در مورد موسیقی، سرگرمی و شغل خواهیم پرداخت.

جلسه 28 : جلسه چهارم سطح پیش متوسط: به آموزش حال استمراری خواهیم پرداخت.

جلسه 29 : جلسه پنجم سطح پیش متوسط: به آموزش گذشته ساده در افعال tobe خواهیم پرداخت.

جلسه 30 : جلسه ششم سطح پیش متوسط: به آموزش گذشته ساده در افعال با قاعده خواهیم پرداخت .

جلسه 31 : جلسه هفتم سطح پیش متوسط: به آموزش گذشته ساده در افعال بی قاعده می پردازیم.

جلسه 32 : جلسه هشتم سطح پیش متوسط: در این جلسه مروری بر گذشته ساده خواهیم داشت و به آموزش گرامر There is / are خواهیم پرداخت.

جلسه 33 : جلسه نهم سطح پیش متوسط: به آموزش اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش خواهیم پرداخت.

جلسه 34 : جلسه دهم سطح پیش متوسط: به آموزش گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش خواهیم پرداخت.

جلسه 35 : جلسه یازدهم سطح پیش متوسط: به آموزش زمان گذشته ساده در قالب ریدینگ و مکالمه خواهیم پرداخت.

جلسه 36 : جلسه دوازدهم سطح پیش متوسط: به آموزش کاربرد Should خواهیم پرداخت.

جلسه 37 : جلسه سیزدهم سطح پیش متوسط: به آموزش صفات تفصیلی خواهیم پرداخت.

جلسه 38 : جلسه چهاردهم سطح پیش متوسط: به آموزش گرامر صفات برترین خواهیم پرداخت.

جلسه 39 : جلسه پانزدهم سطح پیش متوسط: به آموزش گرامر be going to  خواهیم پرداخت.

جلسه 40 : جلسه شانزدهم سطح پیش متوسط: مروری بر مبحث گرامر be going to خواهیم داشت.

جلسه 41 : جلسه هفدهم سطح پیش متوسط: به آموزش انواع قیدها در انگلیسی می پردازیم.

جلسه 42 : جلسه هجدهم سطح پیش متوسط: به آموزش گرامر enough و too خواهیم پرداخت.

جلسه 43 : جلسه نوزدهم سطح پیش متوسط: به آموزش زمان ماضی نقلی (حال کامل ) خواهیم پرداخت.

جلسه 44 : جلسه بیستم سطح پیش متوسط: در این درس گرامر ماضی نقلی را کار خواهیم کرد و تمرکز اصلی ما بر روی مبحث just, already, yet  خواهد بود.

جلسه 45 : جلسه بیست و یکم سطح پیش متوسط: به آموزش صفات و کاربرد آن ها در مکالمات میپردازیم.

جلسه 46 : جلسه بیستم و دوم سطح پیش متوسط: در بخش ماضی نقلی مباحث for  و since  را اموزش خواهیم داد.

جلسه 47 : جلسه بیستم و سوم سطح پیش متوسط: به تفاوت ماضی نقلی و گذشته ساده می پردازیم

جلسه 48 : جلسه بیستم چهارم سطح پیش متوسط: صفات کاربردی را آموزش دهیم.

جلسه 49 : جلسه اول سطح متوسط: مروری بر زمان حال ساده خواهیم داشت.

جلسه 50 : جلسه دوم سطح متوسط: به آموزش گرامر آینده ساده خواهیم پرداخت.

جلسه 51 : جلسه سوم سطح متوسط: در این درس به مرور گذشته ساده و آموزش گذشته استمراری خواهیم پرداخت.

جلسه 52 : جلسه چهارم سطح متوسط: در این درس زمان گذشته استمراری را در قالب ریدینگ و مکالمه کار خواهیم کرد.

جلسه 53 : جلسه پنجم سطح متوسط: به آموزش افعال دو کلمه ای و نحوه استفاده از آن ها و همچنین صفات فاعلی و مفعولی خواهیم پرداخت.

جلسه 54 : جلسه ششم سطح متوسط: به آموزش گرامر some و any خواهیم پرداخت.

جلسه 55 : جلسه هفتم سطح متوسط: به آموزش زمان آینده با ساختار be going to خواهیم پرداخت.

جلسه 56 : جلسه هشتم سطح متوسط: به آموزش گرامر used to خواهیم پرداخت.

جلسه 57 : جلسه نهم سطح متوسط: لغات زیادی در مورد رستوران، غذاها و رژیم غذایی را در قالب مکالمه و ریدینگ با هم کار خواهیم پرداخت.

جلسه 58 : جلسه دهم سطح متوسط: به آموزش زمان حال کامل می پردازیم.

جلسه 59 : جلسه یازدهم سطح متوسط: به آموزش زمان حال کامل خواهیم پرداخت.

جلسه 60 : جلسه دوازدهم سطح متوسط: به آموزش حروف اضافه برخی از افعال خواهیم پرداخت.

جلسه 61 : جلسه سیزدهم سطح متوسط: به آموزش صفات تفصیلی و کاربرد آن در مکالمه خواهیم پرداخت.

جلسه 62 : جلسه چهاردهم سطح متوسط: به آموزش صفات برترین و لغات مختلف در مورد قید خواهیم پرداخت.

جلسه 63 : جلسه پانزدهم سطح متوسط: گرامر gerund  و infinitive  را آموزش خواهیم داد.

جلسه 64 : جلسه شانزدهم سطح متوسط: به آموزش آینده ساده خواهیم پرداخت.

جلسه 65 : جلسه  هفدهم سطح متوسط: گرامر زمان گذشته استمراری را خواهیم داشت.

جلسه 66 : جلسه هجدهم سطح متوسط: به آموزش حروف اضافه برخی از افعال و مبحث صفت + حروف اضافه خواهیم پرداخت.

جلسه 67 : جلسه نوزدهم سطح متوسط: به آموزش گرامر verb + infinitive / to  می پردازیم.

جلسه 68 : جلسه بیستم سطح متوسط: گرامر verb + ing را آموزش خواهیم داد.

جلسه 69 : جلسه بیست و یکم سطح متوسط: به آموزش افعال مجهول خواهیم پرداخت.

جلسه 70 : جلسه بیست و دوم سطح متوسط: ادامه مبحث افعال مجهول را در قالب مکالمات مختلف خواهیم داشت.

جلسه 71 : جلسه بیست و سوم سطح متوسط: به آموزش مبحث should   و get   می پردازیم.

جلسه 72 : جلسه بیست و چهارم سطح متوسط: به آموزش شرطی نوع اول خواهیم پرداخت.

جلسه 73 : جلسه بیست و پنجم سطح متوسط: در این درس شرطی نوع دوم را خواهیم داشت.

جلسه 74 : جلسه بیست و ششم سطح متوسط:در این درس ادامه مبحث شرطی نوع دوم را خواهیم داشت و علاوه بر آن ضمایر ملکی را نیز کار خواهیم کرد.

جلسه 75 : جلسه بیست و هفتم سطح متوسط: در این درس مروری خواهیم داشت بر روی حال کامل و گذشته ساده.

جلسه 76 : جلسه بیست و هشتم سطح متوسط: در این درس مکالمه و لیسنینگ در مورد افعال مجهول خواهیم داشت و گرامر tag questions   را نیز کار خواهیم کرد.

جلسه 77 : جلسه بیست و نهم سطح متوسط:در این درس به آموزش گذشته کامل می پردازیم. مکالمه و لغت و ریدینگ هم در این بخش خواهیم داشت.

جلسه 78 : جلسه سی ام سطح متوسط: در این درس به آموزش لغات در مورد بیان احساسات می پردازیم و در مورد گرامر might  و may آموزش خواهیم داد.

جلسه 79 : جلسه سی و یکم سطح متوسط: در این درس تمرکز بیشتر بر روی یادگیری افعال دو کلمه ای خواهد بود. همچنین لغات در مورد خانواده را نیز آموزش خواهیم داد.

جلسه 80 : جلسه سی و دوم سطح متوسط: در این درس گرامر so/neither/either   را خواهیم داشت و همینطور ریدینگ در مورد گذشته کامل کار خواهیم کرد.

جلسه 81 : جلسه سی و سوم سطح متوسط: در این درس گرامر نقل قول را آموزش خواهیم داد و در قالب مکالمات مختلف این مبحث را بیشتر کار خواهیم کرد.

جلسه 82 : جلسه سی و چهارم سطح متوسط: در این درس ریدینگ و مکالمه در مورد غذا و رستوران خواهیم داشت و به در سطح پیشرفته به تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری خواهیم پرداخت.

جلسه 83 : جلسه سی و پنجم سطح متوسط: این درس در مورد انواع بیماری ها و درمان انها اختصاص دارد و گرامر مربوط به must  را آموزش خواهیم داد.

جلسه 84 : جلسه سی و ششم سطح متوسط: در این درس ۳ مکالمه خواهیم داشت و تمرکز اصلی ما بر روی لغات و اصطلاحات کاملا محاوره ای خواهد بود.

جلسه 85 : جلسه سی و هفتم سطح متوسط: در این درس ریدینگ در مورد موفقیت و شکست خواهیم داشت و در مورد بیماری و درمان آن صحبت خواهیم کرد.

جلسه 86 : جلسه سی و هشتم سطح متوسط: در این درس به آموزش حرف تعریف ‌A/An/The خواهیم پرداخت و یک ریدینگ در مورد Gossip خواهیم داشت.

جلسه 87 : جلسه سی و نهم سطح متوسط: در این درس در مورد شکست و موفقیت صحبت خواهیم کرد و گرامر صفات ed/ing را کار خواهیم کرد.

جلسه 88 : جلسه چهلم سطح متوسط: در این درس در مورد have to و must کار خواهیم کرد و لغات در مورد sleep را آموزش خواهیم داد.

جلسه 89 : جلسه چهل و یکم سطح متوسط: در این درس به آموزش گرامر  causatives می پردازیم و سپس مکالمه خواهیم داشت و لغت و اصطلاحات زیادی را کار خواهیم کرد.

جلسه 90 : جلسه چهل و دوم سطح متوسط: در این درس گرامر Passive causative را کار خواهیم کرد و ریدینگ خواهیم داشت در مورد ارتباط موثر با مشتری

جلسه 91 : جلسه چهل و سوم سطح متوسط: در این درس به آموزش رفتار درست افراد میپردازیم و همینطور مکالمه و لیسنینگ و ریدینگ کار خواهیم کرد.

جلسه 92 : جلسه چهل و چهارم سطح متوسط: در این درس گرامر noun clauses  را خواهیم داشت و در مورد کتاب و لغات مربوط به آن صحبت خواهیم کرد.

جلسه 93 : جلسه چهل و پنجم سطح متوسط: این درس به آموزش گرامر Causatives خواهیم پرداخت و لغت و مکالمه در مورد طعم غذاها و همینطور تخفیف در خرید خواهیم داشت.

جلسه 94 : جلسه چهل وششم سطح متوسط: در این درس در مورد ظاهر افراد صحبت خواهیم کرد. در ابتدا ریدینگ خواهیم داشت سپس در بخش دوم و سوم لغات مربوط به Appearance را کار خواهیم کرد.

جلسه 95 : جلسه چهل و هفتم سطح متوسط: در این درس مکالمه و گرامر نقل قول غیرمستقیم را خواهیم داشت.

جلسه 96 : جلسه چهل و هشتم سطح متوسط:در این درس مکالمه در موضوعات مختلف خواهیم داشت و لغات و اصطلاحات زیادی را آموزش خواهیم داد.

جلسه 97 : جلسه اول سطح پیشرفته: به آموزش گرامر was/were going to و past modals خواهیم پرداخت.

جلسه 98 : جلسه دوم سطح پیشرفته: در این درس تمرکز اصلی بر روی ریدینگ و لیسنیگ خواهد بود.

جلسه 99 : جلسه سوم سطح پیشرفته: به آموزش گرامر جمله واره های فاعلی و مفعولی خواهیم پرداخت.

جلسه 100 : جلسه چهارم سطح پیشرفته: به آموزش موضوع بیماری ها و درمان آن در قالب مکالمه و لیسنینگ خواهیم پرداخت.

جلسه 101 : جلسه پنجم سطح پیشرفته: به آموزش جملات شرطی نوع دوم خواهیم پرداخت.

جلسه 102 : جلسه ششم سطح پیشرفته: به آموزش شرطی نوع سوم خواهیم پرداخت.

جلسه 103 : جلسه هفتم سطح پیشرفته: به آموزش لغات و صفات مربوط به افراد پیر و جوان، انواع لباس و لغات مربوط به شخصیت خواهیم پرداخت.

جلسه 104 : جلسه هشتم سطح پیشرفته: به آموزش انواع قید ، صفت و نحوه کاربرد آن ها خواهیم پرداخت.

جلسه 105 : جلسه نهم سطح پیشرفته: مکالمه در مورد اسامی جمع و مفرد ، مکالمه و ریدینگ در مورد صفات را با هم کار خواهیم کرد.

جلسه 106 : جلسه دهم سطح پیشرفته: به آموزش گرامر آینده استمراری و آینده کامل خواهیم پرداخت.

جلسه 107 : جلسه یازدهم سطح پیشرفته: به آموزش حروف اضافه در مورد location خواهیم پرداخت.

جلسه 108 : جلسه دوازدهم سطح پیشرفته: به آموزش گرامر Wish خواهیم پرداخت.

جلسه 109 : جلسه سیزدهم سطح پیشرفته: به آموزش گرامر verb+ ing / to خواهیم پرداخت.

جلسه 110 : جلسه چهاردهم سطح پیشرفته: به آموزش گرامر  used to خواهیم پرداخت.

جلسه 111 : جلسه پانزدهم سطح پیشرفته : به آموزش گرامر حروف ربطی می پردازیم.

جلسه 112 : جلسه شانزدهم سطح پیشرفته: به آموزش گرامر Past modals خواهیم پرداخت.

جلسه 113 : جلسه هفدهم سطح پیشرفته: به آموزش would rather خواهیم پرداخت.

جلسه 114 : جلسه هجدهم سطح پیشرفته: به آموزش جملات مجهول خواهیم پرداخت.

جلسه 115 : جلسه نوزدهم سطح پیشرفته: به آموزش افعال مجهول خواهیم پرداخت.

جلسه 116 : جلسه بیستم سطح پیشرفته: به آموزش گرامر  reported speech خواهیم پرداخت.

جلسه 117 : جلسه بیست و یکم سطح پیشرفته: به آموزش گرامر see somebody do/doing sth خواهیم پرداخت.

جلسه 118 : جلسه بیست و دوم سطح پیشرفته: لیسنینگ و ریدینگ در مورد تجارت و بیزینس خواهیم داشت.

جلسه 119 : جلسه بیست و سوم سطح پیشرفته: گرامر حرف تعریف  the   را آموزش خواهیم داد.

جلسه 120 : جلسه بیست و چهارم سطح پیشرفته: به آموزش گرامر unless/provided that  خواهیم پرداخت.

جلسه 121 : جلسه بیست و پنجم سطح پیشرفته:در این درس سه مکالمه خواهیم داشت و به آموزش اصطلاحات بسیار رایج در انگلیسی خواهیم پرداخت.

جلسه 122 : جلسه بیست و ششم سطح پیشرفته:دراین درس در مورد انگیزه و موفقیت کار خواهیم کرد و در مورد حروف ربطی نکاتی را آموزش خواهیم داد.

جلسه 123 : جلسه بیست و هفتم سطح پیشرفته: این درس لغات بسیار زیادی درباره شخصی های مختلف افراد خواهد داشت. گرامر این درس درباره gerund و infinitive می باشد.

جلسه 124 : جلسه بیست و هشتم سطح پیشرفته: در این درس هم در مورد شخصیت صحبت خواهیم کرد و لغات جدیدی را آموزش خواهیم داد.

جلسه 125 : جلسه بیست و نهم سطح پیشرفته: در این درس ریدینگ خواهیم داشت و در مورد زبان انگلیسی و گستردگی آن صحبت خواهیم کرد.

جلسه 126 : جلسه سی ام سطح پیشرفته: در این درس به آموزش اصطلاحات رایج در انگلیسی و لغات مربوط به موسیقی خواهیم پرداخت.

جلسه 127 : جلسه سی و یکم سطح پیشرفته: در این درس به آموزش  ریدینگ و اسپیکینگ در مورد used to و would خواهیم داشت و در مورد ماضی نقلی استمراری نیز صحبت خواهیم کرد.

جلسه 128 : جلسه سی و دوم سطح پیشرفته: در این درس به آموزش لغات و اصطلاحات در موضوعات مختلف خواهیم پرداخت.

جلسه 129 : جلسه سی و سوم سطح پیشرفته: در این درس ریدینگ و اسپیکینگ خواهیم داشت در مورد موسیقی و صفات مربوط به ان کار خواهیم کرد.

جلسه 130 : جلسه سی و چهارم سطح پیشرفته: در این درس در مورد Get و استفاده از آن صحبت خواهیم کرد و همینطور در مورد هوش و ذکاوت لغات و اصطلاحاتی را کار خواهیم کرد.

جلسه 131 : جلسه سی و پنجم سطح پیشرفته: در این درس در مورد فیلم و لغات مربوط به آن صحبت خواهیم کرد. همچنین در پارت دوم به آموزش لغات و اصطلاحات در مورد خرج کردن پول می پردازیم.

جلسه 132 : جلسه سی و ششم سطح پیشرفته: در این درس ریدینگ و گرامر خواهیم داشت در مورد فیلم و لغات مربوط به آن و همینطور جملات wish صحبت خواهیم کرد.

جلسه 133 : جلسه سی و هفتم سطح پیشرفته: در این درس سه مکالمه خوهیم داشت در مورد موضوعات مختلف و لغت و اصطلاح آموزش خواهیم داد.

جلسه 134 : جلسه سی و هشتم سطح پیشرفته: در این درس در مورد انواع صداها کار خواهیم کرد و همینطور گرامر آینده کامل را نیز آموزش خواهیم داد.

جلسه 135 : جلسه سی و نهم سطح پیشرفته: در این جلسه سه مکالمه خواهیم داشت و در مورد موضوعات مختلف، لغات و اصطلاحات زیادی را آموزش خواهیم داد.

جلسه 136 : جلسه چهلم سطح پیشرفته: در این جلسه سه مکالمه خواهیم داشت در مورد گرانی، تجربه بد و بدگویی کردن

جلسه 137 : جلسه چهل و یکم سطح پیشرفته: در این درس در مورد گرامر Modals کار خواهیم کرد همچنین در مورد لباس و تاثیر ان بر شخصیت افراد صحبت خواهیم کرد.

جلسه 138 : جلسه چهل و دوم سطح پیشرفته؛ در این درس سه مکالمه خواهیم داشت در مورد موضوعات مختلف و به آموزش لغات و اصطلاح خواهیم پرداخت.

جلسه 139 : جلسه چهل و سوم سطح پیشرفته: در این درس در مورد لباس ها و انواع آن و رسمی و غیررسمی بودن آن صحبت خواهیم کرد. همچنین گرامر Quantifiers را نیز کار خواهیم کرد.

جلسه 140 : جلسه چهل و چهارم سطح پیشرفته: در این درس به آموزش لغات و اصطلاحات بسیار رایج در موضوعات مختلف خواهیم پرداخت.

جلسه 141 : جلسه چهل و پنجم سطح پیشرفته: در این درس در مورد محله، لغات مربوط به آن و اصطلاحات زیادی صحبت خواهیم کرد. همچنین گرامر Possessive Gerund راآموزش خواهیم داد.

جلسه 142 : جلسه چهل و ششم سطح پیشرفته: در این درس سه مکالمه در مورد موضوعات مختلف خواهیم داشت و به آموزش لغات و اصطلاحات خواهیم پرداخت.

جلسه 143 : جلسه چهل و هفتم سطح پیشرفته: در این درس سه مکالمه در سه موضوع مختلف خواهیم داشت و عبارات و اصطلاحات زیادی را کار خواهیم کرد.

جلسه 144 : جلسه چهل و هشتم سطح پیشرفته: در این درس سه مکالمه خواهیم داشت در مورد موضوعات مختلف و لغات و اصطلاحات کاربردی را آموزش خواهیم داد.

@privacyblongsto rafieienglishclinic