لوگو انگلیش کلینیک

اصطلاحات

در این دوره به یادگیری بیش از 2000 اصطلاح رایج در زبان انگلیسی می‌پردازیم تا به کمک آن‌ها مهارت بیشتری در مکالمه روزمره‌ی زبان انگلیسی پیدا کنیم.

یادگیری 2000 اصطلاح رایج انگلیسی

یادگیری جایگاه درست و کاربرد اصطلاح‌ها

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربرد روزمره‌ی آن‌ها

مناسب برای زبان‌آموزان سطوح متوسط تا پیشرفته

120 جلسه – هر جلسه یک مکالمه – هر مکالمه ۱۰ تا ۲۰ اصطلاح

4.9

2098 امتیاز دهنده

1098 نفر در دوره ثبت نام کرده اند

دوره تماماً آنلاین

به محض ثبت نام می توانید دوره خود را شروع کنید

برنامه زمانی منعطف

ددلاین ها ی دوره را خودتان تعیین کنید

تقریبا 48 هفته برای تکمیل

مناسب ترین زمان برای تکمیل دوره 48 هفته است

درباره دوره

دوره‌ اصطلاحات یکی از پرطرفدارترین دوره‌های  انگلیش کلینیک است و شرکت در این دوره آنلاین، برای زبان آموزان سطح متوسط تا پیشرفته مناسب است. در این دوره زبان‌آموزان با بیش از 2000 اصطلاح رایج در زبان انگلیسی آشنا می‌شوند و کاربرد درست آن‌ها را در مکالمه روزمره یاد می‌گیرند. این دوره شامل 120 مکالمه است. در هر جلسه یک مکالمه با موضوع مشخص ارائه می‌شود که طی آن زبان‌آموزان چندین لغت و اصطلاح محاوره و کاربردشان را یاد می‌گیرند. آموزش این دوره به صورت نوشتاری و صوتی صورت می‌گیرد.

دستاورد ها

تسلط بیشتر بر مکالمات روزمره‌ی

یادگیری 2000 اصطلاح رایج انگلیسی

یادگیری جایگاه درست و کاربرد اصطلاح‌ها

سیلابس :

جلسه 1 : جلسه اول دوره اصطلاحات

 در این جلسه یک  مکالمه خواهیم داشت که در هر مکالمه ۱۰ تا ۲۰ اصطلاح آموزش داده می شود.

جلسه 2 : جلسه دوم دوره اصطلاحات

جلسه 3 : جلسه سوم دوره اصطلاحات

جلسه 4 : جلسه چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 5 : جلسه پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 6 : جلسه ششم دوره اصطلاحات

جلسه 7 : جلسه هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 8 : جلسه هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 9 : جلسه نهم دوره اصطلاحات

جلسه 10 : جلسه دهم دوره اصطلاحات

جلسه 11 : جلسه یازدهم دوره اصطلاحات

جلسه 12 : جلسه دوازدهم دوره اصطلاحات

جلسه 13 : جلسه سیزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 14 : جلسه چهاردهم دوره اصطلاحات

جلسه 15 : جلسه پانزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 16 : جلسه شانزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 17 : جلسه هفدهم دوره اصطلاحات

جلسه 18 : جلسه هجدهم دوره اصطلاحات

جلسه 19 : جلسه نوزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 20 : جلسه بیستم دوره اصطلاحات

جلسه 21 : جلسه بیست و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 22 : جلسه بیست و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 23 : جلسه بیست و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 24 : جلسه بیست و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 25 : جلسه بیست و پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 26 : جلسه بیست و ششم دوره اصطلاحات

جلسه 27 : جلسه بیست و هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 28 : جلسه بیست و هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 29 : جلسه بیست و نهم دوره اصطلاحات

جلسه 30 : جلسه سی ام دوره اصطلاحات

جلسه 31 : جلسه سی و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 32 : جلسه سی و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 33 : جلسه سی و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 34 : جلسه سی و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 35 : جلسه سی و پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 36 : جلسه سی و ششم دوره اصطلاحات

جلسه 37 : جلسه سی و هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 38 : جلسه سی و هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 39 : جلسه سی و نهم دوره اصطلاحات

جلسه 40 : جلسه چهلم دوره اصطلاحات

جلسه 41 : جلسه چهل و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 42 : جلسه چهل و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 43 : جلسه چهل و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 44 : جلسه چهل و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 45 : جلسه چهل و پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 46 : جلسه چهل و ششم دوره اصطلاحات

جلسه 47 : جلسه چهل و هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 48 : جلسه چهل و هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 49 : جلسه چهل و نهم دوره اصطلاحات

جلسه 50 : جلسه پنجاهم دوره اصطلاحات

جلسه 51 : جلسه پنجاه و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 52 : جلسه پنجاه و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 53 : جلسه پنجاه و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 54 : جلسه پنجاه و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 55 : جلسه پنجاه و پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 56 : جلسه پنجاه و ششم دوره اصطلاحات

جلسه 57 : جلسه پنجاه و هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 58 : جلسه پنجاه و هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 59 : جلسه پنجاه و نهم دوره اصطلاحات

جلسه 60 : جلسه شصتم دوره اصطلاحات

جلسه 61 : جلسه شصت و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 62 : جلسه شصت و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 63 : جلسه شصت و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 64 : جلسه شصت و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 65 : جلسه شصت و پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 66 : جلسه شصت و ششم دوره اصطلاحات

جلسه 67 : جلسه شصت و هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 68 : جلسه شصت و هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 69 : جلسه شصت و نهم دوره اصطلاحات

جلسه 70 : جلسه هفتادم دوره اصطلاحات

جلسه 71 : جلسه هفتاد و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 72 : جلسه هفتاد و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 73 : جلسه هفتاد و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 74 : جلسه هفتاد و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 75 : جلسه هفتاد و پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 76 : جلسه هفتاد و ششم دوره اصطلاحات

جلسه 77 : جلسه هفتاد و هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 78 : جلسه هفتاد و هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 79 : جلسه هفتاد و نهم دوره اصطلاحات

جلسه 80 : جلسه هشتادم دوره اصطلاحات

جلسه 81 : جلسه هشتاد و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 82 : جلسه هشتاد و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 83 : جلسه هشتاد و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 84 : جلسه هشتاد و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 85 : جلسه هشتاد و پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 86 : جلسه هشتاد و ششم دوره اصطلاحات

جلسه 87 : جلسه هشتاد و هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 88 : جلسه هشتاد و هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 89 : جلسه هشتاد و نهم دوره اصطلاحات

جلسه 90 : جلسه نود دوره اصطلاحات

جلسه 91 : جلسه نود و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 92 : جلسه نود و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 93 : جلسه نود و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 94 : جلسه نود و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 95 : جلسه نود و پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 96 : جلسه نود و ششم دوره اصطلاحات

جلسه 97 : جلسه نود و هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 98 : جلسه نود و هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 99 : جلسه نود و نهم دوره اصطلاحات

جلسه 100 : جلسه یکصد دوره اصطلاحات

جلسه 101 : جلسه صد و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 102 : جلسه صد و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 103 : جلسه صد و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 104 : جلسه صد و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 105 : جلسه صد و پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 106 : جلسه صد و ششم دوره اصطلاحات

جلسه 107 : جلسه صد و هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 108 : جلسه صد و هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 109 : جلسه صد و نهم دوره اصطلاحات

جلسه 110 : جلسه صد و دهم دوره اصطلاحات

جلسه 111 : جلسه صد و یازدهم دوره اصطلاحات

جلسه 112 : جلسه صد و دوازدهم دوره اصطلاحات

جلسه 113 : جلسه صد و سیزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 114 : جلسه صد و چهاردهم دوره اصطلاحات

جلسه 115 : جلسه صد و پانزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 116 : جلسه صد و شانزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 117 : جلسه صد و هفدهم دوره اصطلاحات

جلسه 118 : جلسه صد و هجدهم دوره اصطلاحات

جلسه 119 : جلسه صد و نوزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 120 : جلسه صد و بیستم دوره اصطلاحات

سوالات متداول

اصطلاحات این دوره بیشتر در کدام کشورها استفاده می‌شوند؟

اکثر لغات و اصطلاحاتی که در این دوره تدریس می‌شوند در کشور آمریکا و کانادا استفاده می‌شوند

در این دوره حدودا چند اصطلاح آموز داده می‌شود؟

محتوای دوره تا چه مدت در دسترسم خواهد بود؟

در هفته چند درس ارائه می‌شود؟

این دوره برای چه سطحی مناسب است؟

آیا توضیحات کاملا انگلیسی است؟

آیا این دوره تمرین دارد؟

500,000 تومان

بازی کن و سطح زبانتو محک بزن

برو به بازی

برترین های هفته

user-0fy93e

نفر اول

امتیاز:‌ 52

Flora .

user-VzPLNY

نفر دوم

امتیاز:‌ 20

پگاه

user-PzwDs5

نفر سوم

امتیاز:‌ 16

nana mousavi

user-XgxAFL

نفر چهارم

امتیاز:‌ 13

سمانه احمدی

user-5x7HYR

نفر پنجم

امتیاز:‌ 9

مریم

برترین های ماه

user-hLDg6z

نفر اول

امتیاز:‌ 235

آذر حاج تعمیری

user-hHXkou

نفر دوم

امتیاز:‌ 98

مریم

user-VH6fXh

نفر سوم

امتیاز:‌ 77

Hana Rostami

user-XgxAFL

نفر چهارم

امتیاز:‌ 57

سمانه احمدی

user-0fy93e

نفر پنجم

امتیاز:‌ 52

Flora .

@privacyblongsto rafieienglishclinic