لوگو انگلیش کلینیک
اصطلاحات ریاضی به انگلیسی با ترجمه فارسی

اصطلاحات ریاضی به انگلیسی با ترجمه فارسی

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 318

یکی از آزمون های حساس زبان انگلیسی GRE و GMAT است که تنها به سطح زبان انگلیسی بستگی ندارد و شما باید هوش ریاضی خود را نیز بررسی کنید. به منظور اینکه بتوانید آزمون های ریاضی را به خوبی انجام دهید، باید اصطلاحات و لغات مرتبط با ریاضی را یاد بگیرید. به همین منظور امروز در وب سایت کلینیک تخصصی رفیعی قصد داریم مهم ترین اصطلاحات ریاضی را به زبان انگلیسی به شما آموزش دهیم. 

 

درس ریاضی به انگلیسی

در زبان انگلیسی به صورت خلاصه به درس ریاضی Math گفته می شود، ولی در فضای آکادمیک به منظور اینکه به علم ریاضی اشاره داشته باشند، از لغت mathematics استفاده می کنند. اگر در مکالمه های روزمره هستید، کافی است به لغت Math بسنده کنید.

Studying mathematics not only sharpens problem-solving skills but also fosters logical thinking

مطالعه ریاضیات نه تنها مهارت های حل مسئله را تقویت می کند، بلکه تفکر منطقی را نیز تقویت می کند.

 

چهار عمل اصلی ریاضی به انگلیسی

به منظور اینکه ایده بهتری از ریاضی و فرایند این علم شیرین به زبان انگلیسی داشته باشید، قصد داریم در این بخش همراه با مثال، هر چهار عمل ریاضی را توضیح داده و کمک کنیم با این علم بیشتر آشنا شوید. 

عمل اصلی

ترجمه انگلیسی

مثال انگلیسی

جمع

addition

The addition increases the total sum.

منها

subtraction

Subtraction reduces the value.

ضرب

multiplication

Multiplication yields product outcomes.

تقسیم

division

Division divides items equally.

 

مساحت به انگلیسی در ریاضی

اگر کلاس های ریاضی دبستان را به یاد داشته باشید، یکی از اولین درس هایی که به ما آموزش داده می شد نحوه محاسبه مساحت بود. در زبان انگلیسی برای مساحت از لغت area استفاده می شود، ولی اگر بگویید مساحت را حساب کنید، از عبارت Calculating area باید بهره بگیرید. 

Calculating area involves multiplying dimensions

توان ریاضی به انگلیسی

در زبان انگلیسی به عدد پایه Base گفته می شود و اگر بخواهید توان را اشاره کنید، از لغت exponent استفاده می کنند. اگر بخواهید یک عدد را به توان برسانید، از عبارت do exponents بهره می گیرید.

Exponents represent repeated multiplication

اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

به منظور اینکه دید بهتری از ریاضی داشته و در آزمون های GRE و Gmat موفقیت بیشتری داشته باشید پیشنهاد می کنیم عباراتی را که برای شما آماده کرده ایم، همراه با مثال ها یاد گرفته و از آن ها در مکالمه ها استفاده کنید. 

Addition

اضافه

"The sum of 5 and 3 equals 8 through addition."

Subtraction

منها کردن

"If you subtract 4 from 10, you get 6."

Multiplication

ضرب

"She earned $10 per hour, so after 5 hours of work, she made $50 through multiplication."

Division

بخش

"There are 12 cookies, and if we divide them equally among 4 people, each person gets 3 cookies."

Equation

معادله

"To solve the equation 2x + 5 = 11, you must find the value of x."

Variable

متغیر

"In the equation y = 2x + 3, y and x are variables representing unknown values."

Coefficient

ضریب

"In the expression 3x^2 + 5x - 2, 3 is the coefficient of the x^2 term."

Constant

ثابت

"In the equation y = 2x + 5, 5 is the constant term."

Function

تابع

"The function f(x) = 2x + 3 represents a linear relationship between x and f(x)."

Graph

نمودار

"The graph of y = x^2 is a parabola opening upward."

Axis

محور

"The x-axis and y-axis intersect at the origin in a Cartesian coordinate system."

Coordinate

مختصات

"The point (3, 4) represents a location with coordinates 3 for the x-coordinate and 4 for the y-coordinate."

Slope

شیب

"The slope of the line passing through two points (x1, y1) and (x2, y2) is given by (y2 - y1) / (x2 - x1)."

Intercept

عرض از مبدا

"The y-intercept of the line y = 2x + 3 is 3."

Ratio

نسبت

"The ratio of boys to girls in the class is 3:2."

Proportion

تناسب، قسمت

"In a proportion, the product of the means equals the product of the extremes."

Fraction

کسر

"One-half is equivalent to 0.5 as a decimal."

Decimal

اعشاری

"The number 3.14 represents pi as a decimal approximation."

Percentage

درصد

"She scored 90% on her math test."

Exponent

توان

"In the expression 2^3, 3 is the exponent indicating the number of times 2 is multiplied by itself."

Square root

جذر

"The square root of 16 is 4 because 4 multiplied by itself equals 16."

Quadratic

چهاربری

"The quadratic equation y = x^2 - 4x + 4 has a parabolic graph."

Linear

خطی

"The equation y = 3x - 2 represents a linear relationship between x and y."

Polynomial

چند جمله ای

"The expression 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7 is a polynomial of degree 3."

Prime number

عدد اول

"7 is a prime number because it has only two distinct positive divisors: 1 and 7."

Composite number

عدد مرکب

"12 is a composite number because it has more than two distinct positive divisors."

Rational number

عدد گویا

"The fraction 3/4 is a rational number because it can be expressed as a ratio of two integers."

Irrational number

عدد گنگ

"The square root of 2 is an irrational number because it cannot be expressed as a ratio of two integers."

Complex number

عدد مختلط

"The complex number 3 + 4i consists of a real part (3) and an imaginary part (4i)."

Absolute value

قدر مطلق

"The absolute value of -5 is 5, as it represents the distance of -5 from zero on the number line."

 

اشکال هندسی به زبان انگلیسی

هندسه یکی از علومی بوده که من همیشه به آن علاقه داشته ام ، حالا امروز قصد داریم همراه با شما نگاهی به تمامی اشکال هندسی نگاهی بیاندازیم. 

Circle

دایره

The moon appears as a perfect circle in the night sky.

Square

مربع

The tiles on the kitchen floor are arranged in a square pattern.

Triangle

مثلث

The pizza was cut into triangular slices for sharing.

Rectangle

مستطیل

The window in the living room is a tall rectangle.

Pentagon

پنج صلعی

The logo of the military unit featured a prominent pentagon.

Hexagon

شش ضلعی

The beehive was constructed with interlocking hexagonal cells.

Octagon

هشت وجهی

The dining table had an octagon-shaped glass top.

Rhombus

لوزی

The kite soaring high above was shaped like a rhombus.

Trapezoid (or Trapezium in British English)

ذوزنقه

The road signs warning of a hill ahead were in the shape of trapezoids.

Parallelogram

متوازی الاضلاع

The notebook had a cover with a parallelogram design.

Oval (or Ellipse)

بیضی

The mirror in the hallway was an elegant oval shape.

Sphere

کره

The Earth is an almost perfect sphere.

Cube

مکعب

The child stacked colorful cubes to build a tower.

Cylinder

استوانه

The water bottle on the desk was shaped like a cylinder.

Cone

مخروط

The party hat was shaped like a colorful cone.

Pyramid

هرم

The ancient Egyptians built monumental pyramids as tombs for their pharaohs.

Prism

منشور

The light passing through the prism created a beautiful rainbow.

Torus

چنبره

The bagel on the breakfast table was a torus-shaped bread.

Tetrahedron

چهار وجهی

The crystal on the necklace was a tetrahedron-shaped gemstone.

Dodecahedron

دوازده وجهی

The dice used in the board game had twelve sides, forming a dodecahedron shape.

 

علائم ریاضی به انگلیسی

از هر چیز بگذریم علائم ریاضی جایگاه بسیار ویژه ای در این علم دارند و  به همین دلیل همراه با علائم اسامی آن ها را نیز برای شما آماده کرده ایم که می توانید از آنها استفاده کنید.

Plus sign (+)

علامت بعلاوه (+)

Minus sign (-)

علامت منفی (-)

Multiplication sign (× or *)

علامت ضرب (× یا *)

Division sign (÷ or /)

علامت تقسیم (÷ یا /)

Equals sign (=)

علامت مساوی (=)

Greater than sign (>)

علامت بزرگتر از (>)

Less than sign (<)

علامت کمتر از (<)

Greater than or equal to sign (≥)

علامت بزرگتر یا مساوی با (≥)

Less than or equal to sign (≤)

علامت کمتر یا مساوی با (≤)

Square root symbol (√)

نماد ریشه مربع (√)

Percentage sign (%)

علامت درصد (%)

Exponentiation symbol (^ or **)

نماد توان (^ یا **)

Infinity symbol (∞)

نماد بی نهایت (∞)

Pi symbol (π)

نماد پی (π)

Summation symbol (∑)

نماد جمع (∑)

Integral symbol (∫)

نماد انتگرال (∫)

Delta symbol (Δ)

نماد دلتا (Δ)

Degree symbol (°)

نماد درجه (°)

Absolute value bars (| |)

قدر مطلق (| |)

Not equal to sign (≠)

برابر نیست (≠) 

 

مکالمه ای در مورد درس ریاضی به انگلیسی

Teacher: Good morning, class! Today, we're going to continue our lessons on fractions

 

Student 1: Fractions again? I find them really confusing

 

Teacher: Don't worry, we'll take it step by step. Let's start by reviewing what fractions represent

 

Student 2: Fractions show parts of a whole, right

 

Teacher: Exactly! For example, if you have a pizza and you cut it into four equal pieces, each piece represents one-fourth or 1/4 of the whole pizza

 

Student 1: Oh, I think I get it now. So, fractions are like dividing things into smaller parts

 

Teacher: That's correct. Now, let's talk about adding and subtracting fractions

 

Student 2: I remember learning about finding a common denominator when adding fractions with different denominators

 

Teacher: That's right. Finding a common denominator allows us to add or subtract fractions easily. For example, if we have 1/3 and 2/5, we need to find a common denominator, which in this case is 15. Then, we can rewrite the fractions as equivalent fractions with the common denominator and proceed with addition

 

Student 1: Can we also multiply and divide fractions

 

Teacher: Absolutely. Multiplying fractions is like multiplying any other numbers, and dividing fractions involves multiplying by the reciprocal of the divisor. It might sound complicated, but with practice, you'll get the hang of it

 

Student 2: I think I need some extra practice. Do you have any worksheets we can work on

 

Teacher: Of course! I'll hand out some practice sheets, and you can work on them individually or in pairs. Remember, don't hesitate to ask me if you have any questions along the way

 

Student 1: Thanks, Ms. Smith. I'm feeling more confident about fractions already

 

Teacher: That's great to hear! Let's get started, and feel free to ask for help whenever you need it

 

کلینیک تخصصی رفیعی همراه شما در آموزش زبان انگلیسی

ما در کلینیک تخصصی رفیعی بر آن هستیم تا برای شما همراهان عزیز، تمامی آموزش های زبان انگلیسی را آماده کرده و کمک کنیم در آزمون های زبان انگلیسی موفقیت بیشتر داشته باشید.


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic