لوگو انگلیش کلینیک
جملات و متن انگلیسی درباره دوست داشتن

جملات و متن انگلیسی درباره دوست داشتن

02/09/11 13 دقیقه برای مطالعه 4223

جملات و متن انگلیسی درباره دوست داشتن

بیان دوست داشتن در زبان انگلیسی یکی از زیباترین بخش های یادگیری این زبان است که این فرصت را در اختیار شما قرار می‌دهد تا احساسات نهفته خود را به درستی بیان کرده و بتوانید با افراد مختلف روابط صمیمی و دوستانه برقرار کنید. به لطف لغتنامه وسیع زبان انگلیسی ، می توانید نحوه دوست داشتن خود را به سبک ها و روشهای مشخص بیان کرده و نشان دهید چه حسی نسبت به فرد مقابل خود دارید. به عنوان مثال در صورتی که برای دوست داشتن از لغت Like استفاده کنید ، بیان میکنید مخاطب خود را به عنوان یک دوست و رفیق دوست دارید و قصد ندارید رابطه احساسی با او داشته باشید. این در صورتی است که اگر از لغت Love استفاده کنید ، به صراحت ابراز میکنید که رابطه احساسی زیادی با مخاطب خود دارید و دوست دارید این رابطه وارد مراحل دیگر شود. امروز در کلینیک تخصصی رفیعی قصد داریم همراه با شما نگاهی دقیق به روش های مختلف دوست داشتن اشاره کرده و کمک کنیم احساسات خود را به درستی بیان کنید و جملاتی را نیز به عنوان نمونه در اختیار شما قرار می دهیم.

 

جملات انگلیسی درباره دوست داشتن رفیق

گاهی اوقات دوست داشتن ما تنها مختص به روابط احساسی و عاشقانه نمی باشد و قصد داریم نظرات خود را نسبت به رفقای خود اعلام کرده و به آنها نشان دهیم آنها جایگاه ویژه ای در میان ما دارند.  به منظور نشان دادن این احساسات ، زبان انگلیسی لغات بسیار عمیقی را در اختیار ما قرار داده که می توانیم از آنها در شرایط مختلف استفاده کنیم.

True friends are never apart, maybe in distance but never by heart.

دوستان حقیقی هرگز جدا از هم نیستند، شاید با هم فاصله داشته باشند ولی قلباً همیشه به هم نزدیک هستند

Friendship is the purest love.

دوستی صادقانه ترین عشق است

A friend is someone who knows all about you and still loves you.

دوست حقیقی فردیست که همه چیز را در مورد تو می داند ولی باز هم تو را دوست دارد.

That’s when I realized what a true friend was. Someone who would always love you—the imperfect you, the confused you, the wrong you—because that is what people are supposed to do.

آنجا بود که فهمیدم دوست واقعی کیست. کسی که همیشه شما را، با نقص ها، سردرگمی ، اشتباهات ها می بیند ، دوستتان داشته باشد زیرا این همان کاری است که مردم باید انجام دهند.

Friendship is one mind in two bodies.

دوستی به سان یک مغز در دو بدن است

 

متن راجع به رفیق به انگلیسی

به منظور اینکه بتوانید نگارش خود را تقویت کنید و یا در آزمون های آیلتس نمرات خوبی کسب کنید، اساتید از شما می خواهند متون زیبا در مورد دوستان و رفقای خود بنویسید. از این رو قصد داریم برای شما نمونه ای از متن های مختلف را در مورد رفیق نوشته و کمک کنیم نگارش خود را تقویت کنید.

متن در سطح intermediate

I hope this text finds you well. I recently came to the realization that it's been too long since we last spoke. It made me realize how much I miss having a close friend like you in my life. The days can be long and lonely without anyone to share them with and I would love for us to have the opportunity to catch up. I hope that time permits and you are able to get back in touch. It would mean a lot if we could chat soon. Please let me know what works best for you and I'll do my best to accommodate.

متن در سطح intermediate

When it comes to describing a close friend, there are countless things that come to mind. They have been the one person that you can rely on no matter what - through thick and thin. Not only this, but they know all of your secrets and understand you unconditionally in ways that others may not always be able to. In addition, your close friend is also the person you go to for advice and inspiration. They make sure that your best interests are always at heart and push you to be the best version of yourself possible.

Your close friend has seen you through it all, from growing pains to successes, hardships to achievements. Despite any challenges that may come up in life, your close friend will always encourage, guide and uplift you. They have a unique way of seeing the that helps you gain insight into yourself and the situations you face.

 

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو

یکی از اصلی ترین کاربردهای جملات عاشقانه در دنیای مدرن ، نوشتن آنها در بیو اینستاگرام و فیسبوک است که در طی چند وقت اخیر بسیاری از ایرانی ها احساسات زیبایشان را در بیوهای خود نوشته و تلاش می کنند احساسات خود را به زبان انگلیسی بیان کنند.

 • Your hugs are my universal medicine 🤗
 • I want to be yours no matter what 😘
 • You & Me = love forever 💟
 • This heart can’t rest without seeing you ❤️
 • I will love you forever my jaan💓
 • You are my favorite distraction 😉
 • This heart is only yours 💕
 • Now this life won’t go on without you 🖤
 • Only you in my heart baby 😘
 • You are the music of my life ❤️
 • You’re the apple of my pie ☝️
 • I have found the one whom my soul loves ✨
 • You’re my favorite hello and my hardest goodbye.
 • The best things in life are better with you.
 • My favorite fairy tale is our love story.
 • Only a fool for you.
 • You’re my lobster.
 • I’ll miss you the moment you leave even though I had the entire day with you.
 • I could stare at you forever.
 • I look at every day with you as a gift.
 • Life isn’t perfect, but we are.
 • Falling in love all over again.
 • Better together.
 • Home is wherever I’m with you.
 • I know I’m a handful, but that’s why you’ve got two hands.
 • I love you with every pizza my heart!
 • Swiped right, now it’s for life.
 • The first time I texted her, she didn’t reply because she fainted.
 • It wasn’t love at first sight. It took a full five minutes.
 • Together, we’ll put Hershey’s out of business! That’s how sweet we are.

 

جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه

گاهی اوقات به کار بردن نقاط مختلف نمی تواند احساسات درونی ما را به مخاطب منتقل کنند. در این شرایط است که تلاش می کنیم با بیان احساسات خود به صورت جملات کوتاه ، تمامی آنچه را که در قلب خود وجود دارد ، به مخاطب اعلام کرده و دوست داشتن عاشقانه خود را با او در میان بگذاریم. در این بخش قصد داریم برای شما چند نمونه از این نوع جملات را به اشتراک بگذاریم.

I fell in love the way you fall asleep: slowly, and then all at once.

من عاشق شدم همان طور که تو به خواب می روی: به آرامی و سپس یکباره.

Loved you yesterday, love you still, always have, always will

دیروز دوستت داشتم، هنوز هم دوستت دارم، همیشه دارم، همیشه خواهم داشت

I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.

من دیدم که تو کامل هستی و پس دوستت داشتم. بعد دیدم کامل نیستی و بیشتر دوستت داشتم.

I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you. I love you not only for what you have made of yourself, but for what you are making of me. I love you for the part of me that you bring out.

من تو را نه تنها به خاطر آنچه هستی، بلکه برای آنچه هستم وقتی با تو هستم دوست دارم. من تو را نه تنها به خاطر آنچه از خود ساخته ای، بلکه به خاطر آنچه از من می سازی، دوست دارم. من تو را به خاطر بخشی از وجودم که به نمایش می گذاری دوست دارم.

The real lover is a man who can thrill you by kissing your forehead or smiling into your eyes or just staring into space.

عاشق واقعی مردی است که می تواند با بوسیدن پیشانی یا لبخند زدن به چشمان شما یا خیره شدن به فضا شما را به وجد بیاورد.

In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.

در تمام دنیا دلی مثل تو برای من وجود ندارد. در تمام دنیا هیچ عشقی به تو مثل عشق من نیست.

I’ll be loving you, always with a love that’s true

من تو را دوست خواهم داشت، همیشه با عشقی که حقیقت دارد

Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.

فکر کردن به تو منو بیدار نگه میداره خواب دیدن تو مرا خواب نگه می داره. با تو بودن منو زنده نگه میداره

I need you like a heart needs a beat.

من به تو نیاز دارم همانطور که یک قلب به تپش نیاز دارد.

 

متن انگلیسی درباره دوست داشتن

اگر قصد دارید متنی را برای معشوقه خود بنویسید و یا در آزمونی هستید که از شما می خواهند احساسات خود را بیان کنید ، می توانید از نمونه های که پیش رو برای شما قرار داده ایم برای نوشتن چنین متنی استفاده کرده و با کمی تغییر احساسات حقیقی خود را به زبان انگلیسی بیان کنید.

 

متن در سطح intermediate

I write to you today with an open heart and an earnest spirit. I want to express the feelings of love and affection that I have for you. From the moment we first met, it felt like a passionate spark had been ignited in my soul. That flame has grown into a brilliant light that continually guides me. You are my source of joy, my muse, and the person I find the most peace with.

 

The words of a love letter cannot truly express how deeply I feel for you. My commitment to our relationship is steadfast and unwavering. I vow to be by your side through every challenge that life brings us, no matter what comes our way. I love you, and that love is as infinite as the stars in the night sky.

 

 

متن در سطح intermediate

My dearest one, this letter might seem inadequate to express my emotions for you. But know that my love for you will never change, will never waver, and will never diminish. For all of eternity, it will remain boundless and pure. I love you deeply, passionately, and unconditionally. You are my safe harbor in life - the one person I can depend on no matter what happens.

 

My love for you is so strong that it even transcends language; my heart speaks louder than words when I am with you. So please accept these few words as my humble attempt to show you how much I love you.

Simply put, I can’t imagine life without you. The thought of being apart from you for even a moment feels like a physical pain in my heart. You are the sun that lights up my life, and your presence brings warmth to my soul.

 

 

 

مطالب مرتبط پیشنهادی:

جملات و اصطلاحات آفرین و تحسین در زبان انگلیسی

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic