لوگو انگلیش کلینیک
مکالمه انگلیسی برای رزرو بلیت قطار و هواپیما و . . .

مکالمه انگلیسی برای رزرو بلیت قطار و هواپیما و . . .

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 5200

در زبان انگلیسی به منظور برای رزور هرگونه بلیط یا فعالیتی از لغت Reserve یا book استفاده می شود. همانگونه که پیش از این در دوره های مکالمه زبان انگلیسی رفیعی نیز آموزش دیدید بلیط نیز هم معنی ticket می باشد. اگر قصد دارید بلیطی را برای مقصدی رزرو کنید باید از عبارت Reserve a Ticket یا book a Ticket استفاده کنید. حالا که با اصطلاحات اصلی این مسئله آشنا شدید با هم نگاهی به چندین مکالمه زبان انگلیسی انداخته و همراه با ترجمه تلاش می کنیم به شما نحوه رزرو بلیط را در شرایط مختلف آموزش دهیم. 

 

 

اصطلاحات مرتبط با رزرو بلیط

در زبان انگلیسی برخی از اصطلاحات وجود دارد که برای رزور بلیط به صورت آنلاین و حضوری استفاده می شوند. در این پست ما قصد داریم بر اساس کاربرد مجموعه ای از این اصطلاحات را برای شما عنوان کنیم:

 

متأسفانه برای روزی که قرار گذاشته بودیم دو تا بلیط رزرو کرده بودیم. آیا امکان رزرو اتاق برای تاریخ دیگری وجود دارد؟

Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for ?another date

میخواهم رزرو کنم…

I would like to book

از شما می خواهم که رزرو من را از ... به ... تغییر دهید.

I am afraid I must ask you to alter my booking from…to

من میخواهم رزرو کنم…

I wish to book

من می خواهم یک اتاق اضافی رزرو کنم که بعد از جلسه ناهار در آن سرو شود.

I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting

آیا جای خالی دارید در…

Do you have any vacancies on

می ترسم مجبور شوم رزرومان را برای ... لغو کنم چون ...

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because

من می خواهم یک اتاق در …

I would like to reserve a room on the

به دلیل…، می ترسم که باید رزرو خود را لغو کنم.

Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking

ما می خواهیم یکی از اتاق های کنفرانس شما را با ظرفیت 100 نفر رزرو کنیم.

We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people

متأسفانه باید رزرومان را برای یک اتاق کنفرانس کوچک و یک شام سه دوره لغو کنم.

Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner

من می خواهم رزرو کنم ... به نام ...

I would like to reserve…in the name of

من نتوانستم تلفنی با شما تماس بگیرم، بنابراین این ایمیل را برای شما می نویسم تا به شما بگویم که باید رزرو اتاق کنفرانس را لغو کنم. برای هر گونه ناراحتی ایجاد شده بسیار متاسفم.

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused

همچنین به تجهیزات و خدمات زیر نیاز داریم:

We also need the following equipment and services

 

 

آیا امکان تغییر تاریخ رزرو به…

Would it be possible to change the date of the booking to

 

مکالمه انگلیسی برای رزرو بلیت قطار

 

?Steve: Can I have a train ticket please

استیو: عذر می خواهم، می توانم یک بلیط قطار داشته باشم؟

 


.Agent: Yes, certainly

فروشنده: بله، حتما.

 

 

Steve: I need a return ticket from Nottingham to Luton. I'm going on Saturday and coming back next 

Thursday

استیو: من به یک بلیط رفت و برگشت از ناتینگهام به لوتون نیاز دارم. من شنبه میرم و پنجشنبه بعد برمیگردم.

 

 

Agent: That'll be a weekly return actually, which is a bit cheaper than the ordinary return. That's 25 pounds

فروشنده: در واقع بازده هفتگی خواهد بود، که کمی ارزان تر از بازده معمولی است. این نوع بلیط 25 پوند می شود.

 

?Steve: Can I travel on any trains I like with that ticket

استیو: با همین بلیط آیا می توانم با هر قطاری که دوست دارم سفر کنم؟

 

?Agent: Well, there's no restriction apart from coming back; on Friday you said, didn't you

فروشنده: خب، هیچ محدودیتی به جز زمان بازگشت وجود ندارد. روز جمعه گفتی، نه؟

 

.Steve: No, Thursday

استیو: نه، پنجشنبه.

 

Agent: Thursday. Well then, there are restrictions coming back on a Thursday. It will depend on what time you're returning. Will it be morning or afternoon

فروشنده: پنجشنبه خوب پس، محدودیت هایی وجود دارد که در روز پنجشنبه مجدد اعمال می شوند. این بستگی به زمان بازگشت شما دارد. صبح یا بعدازظهر؟

 

.Steve: Afternoon. I'm planning to come back on either the 6.15 or the 6.45

استیو: بعد از ظهر. من قصد دارم با قطار 6.15 یا 6.45 برگردم.

 

Agent: Well , if you come back on the 6.45 you don't have to pay any extra charge, but if you came back on the 6.15, they'd surcharge you up to the normal fare, which would be approximately...about three pounds fifty extra

فروشنده: خوب، اگر با 6.45 برگردید، نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارید، اما اگر در 6.15 برگردید، کرایه معمولی را به هزینه بلیط شما اضافه می کنند، که تقریباً ... سه پوند و پنجاه پوند اضافه می شود

 

.Steve: Well, I'll take the cheaper one then

استیو: خوب، من بلیط ارزان تر را می گیرم.

 

Agent: Weekly return to Luton. One adult, 25 pounds. And you're travelling on...?

فروشنده: بازگشت هفتگی به لوتون. یک بزرگسال، 25 پوند. و اینم بلیط سفر شما...؟

 

.Steve: Saturday

استیو: شنبه.

?Agent: Saturday the 21st

فروشنده: شنبه 21؟

 

.Steve: Yes

استیو: بله.

 

Agent: Here's your ticket. That one's for the outward journey, as it states there, Nottingham to Luton, and the copy is to bring you back

فروشنده: اینم بلیطت. آن یکی برای سفر بیرونی است، همانطور که در آنجا آمده است، ناتینگهام به لوتون، و یک بلیط نیز برای بازگرداندن شماست.

 

.Steve: Thank you

استیو: ممنون.

 

 

 

مکالمه انگلیسی برای رزرو بلیت اتوبوس

 

مکالمه انگلیسی برای رزرو بلیت قطار و هواپیما و . . .

 

 

?Woman: Er, excuse me

زن: هوم، ببخشید؟

 

?Man: Yeah? Can I help you

مرد: بله؟ میتونم کمکتون کنم؟

 

.Woman: I wanted to ask about buses to Manchester

زن: می خواستم در مورد اتوبوس های منچستر بپرسم.

 

?Man: Right. When are you going

مرد: درسته کی میری؟

 

?Woman: Saturday, I think in the morning. How often do the buses leave

زن: شنبه، فکر می کنم صبح. اتوبوس ها چند وقت یکبار حرکت می کنند؟

 

.Man: The first bus is at 8.30. After that, there’s one bus every two hours until 6.30

مرد: اولین اتوبوس ساعت 8.30 است. پس از آن، هر دو ساعت یک اتوبوس تا ساعت 6.30 وجود دارد.

 

?Woman: And how long does the journey take

زن: سفر چقدر طول می کشد؟

 

Man: It depends on the traffic, but normally about four hours.

مرد: بستگی به ترافیک دارد، اما معمولاً حدود چهار ساعت است.

 

?Woman: Okay, I think I should leave earlier then. Can I buy a ticket in advance

زن: باشه، فکر کنم باید زودتر برم. آیا می تونم بلیط را از قبل خریداری کنم؟

 

?Man: Yes, of course. Would you like to buy one now

مرد: بله، البته. آیا می خواهید همین الان یکی بخرید؟

 

?Woman: Yeah, okay. How much is it

زن: باشه. چقدر میشه؟

 

?Man: Single or return

مرد: تک سفره یا دو سفره؟

 

.Woman: Single

زن: تک سفره

 

Man: That’s £23.50

مرد: 23.50 پوند می شود

 

.Woman: Right… Just a minute… Okay, here you go

زن: درست است... فقط یک دقیقه... حله

 

.Man: Thank you. Here’s your change, and your ticket

مرد: ممنون. این پول خورد و بلیط شما است.

 

.Woman: Thanks for your help

زن: ممنون از کمکت.

 

!Man: Don’t forget your purse

مرد: کیفت را فراموش نکن!

 

!Woman: Oh! Silly me! Thanks

زن: اوه! عجب احمقیم! ممنون!

 

مکالمه انگلیسی برای رزرو بلیت هواپیما

.British Airways. Good morning

بریتیش ایرویز، صبح بخیر.

 

Good morning. My name is Bunin. I'd like to book a seat on a plane to New York. - What date and what time, please

صبح بخیر. اسم من بونین است. من می خواهم یک صندلی در هواپیما به نیویورک رزرو کنم. تاریخ و ساعت را میفرمایید ؟

 

.I would like to travel on 10th May, in the morning

من می خواهم روز 10 اردیبهشت، صبح به سفر بروم.

 

?Yes, sir. Do you want to travel economy or business class

بله قربان. آیا می خواهید در کلاس اقتصادی یا بیزینس سفر کنید؟

 

I'd like business class, and a window seat please. - I'll check the timetable for you. Will you hold, please? There is a flight leaving Heathrow at 9.45am which arrives in New York at 1.30 pm local time. It flies non-stop

کلاس تجاری و یک صندلی کنار پنجره می خواهم. - من جدول زمانی را برای شما بررسی می کنم. یک لحظه لطفا؟ یک پرواز ساعت 9:45 صبح از هیترو خارج می شود که در ساعت 13:30 به وقت محلی به نیویورک می رسد. بدون توقف پرواز می کند.

 

?That suits me. What time should I arrive at the airport

کاملا با زمان بندی من سازگاره. چه ساعتی باید به فرودگاه برسم؟

 

You'll have to be at West London Air Terminal by 6.00 am at the latest. The coach leaves for the airport at 6.15 am. But if you don't travel on the coach you should arrive at the airport before 8.30am. You can collect your ticket at the airport booking-office number 4

شما باید حداکثر تا ساعت 6 صبح در ترمینال هوایی غرب لندن باشید. اتوبوس فرودگاه ساعت 6:15 صبح به سمت فرودگاه حرکت می کند. اما اگر با اتوبوس سفر فرودگاه نمی‌کنید، باید قبل از ساعت 8:30 صبح به فرودگاه برسید. می توانید بلیط خود را از دفتر رزرو فرودگاه شماره 4 تحویل بگیرید.

 

 

Thank you

متشکرم

 

 

برای یادگیری اصولی زبان انگلیسی می توانید در دوره مکالمه زبان انگلیسی کلینیک رفیعی شرکت کنید.

 

 

 

بیشتر بخوانید:

مکالمه با املاک برای خرید و اجاره به زبان انگلیسی

گفتن اطلاعات شخصی به زبان انگلیسی

 

 

 

 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic