لوگو انگلیش کلینیک
نمونه مکالمه انگلیسی برای مصاحبه با ترجمه فارسی

نمونه مکالمه انگلیسی برای مصاحبه با ترجمه فارسی

03/02/29 13 دقیقه برای مطالعه 2515

نمونه مکالمه انگلیسی برای مصاحبه با ترجمه فارسی

امروزه افرادی که قصد دارند از طریق موقعیت شغلی به کشورهای انگلیسی زبان مهاجرت کنند، روز به روز در حال افزایش هستند و این اشخاص نیاز دارند با موقعیت‌هایی که چالش‌های مصاحبه کاری را برای آنها مشخص می‌کنند، آشنا شوند. تحت تاثیر همین مسئله است که این افراد در اولین قدم بر آن هستند تا مصاحبه کاری به زبان انگلیسی را شبیه سازی کنند. به همین خاطر این افراد تلاش می‌کنند نمونه مکالمه انگلیسی برای مصاحبه را دردست داشته و با استفاده از آنها خود را در موقعیت یک  مصاحبه واقعی قرار دهند. امروز ما در کلینیک تخصصی رفیعی قصد داریم همراه با شما نگاهی به چند نمونه از این مصاحبه‌های کاری انداخته  و کمک کنیم در آینده  بتوانید در این مصاحبه‌ها نیازهای خود را برآورده کنید.

 

مصاحبه کاری به انگلیسی

در زبان انگلیسی برای تمام مصاحبه‌ها از لغت  interview استفاده می‌کنند، ولی اگر بخواهیم به صورت مشخص مصاحبه کاری را بیان کنیم، باید از لغت job interview استفاده کنیم. البته در نظر داشته باشید ما در دوره جامع زبان انگلیسی کلینیک تخصصی رفیعی نمونه‌های گسترده‌ای را برای شما آماده کرده‌ایم که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

 

مکالمه انگلیسی در مورد شغل

پیش از اینکه نمونه‌ای از یک مصاحبه کاری را آماده کنیم، قصد داریم ابتدا نمونه‌ای از یک مکالمه در مورد شغل را در اختیار شما قرار داده و کمک کنیم ایده بهتری در مورد نحوه صحبت در مورد موقعیت شغلی خود داشته باشید.

Alex: Hey Taylor, how's everything going with your new job at the marketing agency?

الکس: هی تیلور، همه چیز با شغل جدید شما در آژانس بازاریابی چگونه پیش می رود؟

Taylor: Hi Alex! It's been really exciting so far. I've been learning a lot about digital marketing strategies and getting to work on some interesting campaigns. The team is great, and I feel like I'm getting the hang of things.

تیلور: سلام الکس! تا اینجا واقعا هیجان انگیز بوده است. من در مورد استراتژی های دیجیتال مارکتینگ چیزهای زیادی یاد گرفتم و روی چند کمپین جالب کار کردم. تیم فوق‌العاده است و من احساس می‌کنم دارم همه چیز را درگیر می‌کنم.

Alex: That's awesome to hear! I remember you were really looking forward to a role that would let you dive into the digital side of marketing. Have you encountered any challenges?

الکس: شنیدن آن عالی است! به یاد دارم که واقعاً مشتاقانه منتظر نقشی بودید که به شما اجازه دهد وارد جنبه دیجیتالی بازاریابی شوید. آیا با چالش هایی مواجه شده اید؟

Taylor: Definitely. One of the challenges has been staying updated with the fast-paced nature of digital marketing trends. There's always something new to learn, whether it's about social media algorithms or SEO techniques. But I'm enjoying the learning process.

تیلور: قطعا. یکی از چالش ها، به روز ماندن با ماهیت سریع روندهای بازاریابی دیجیتال است. همیشه چیز جدیدی برای یادگیری وجود دارد، خواه در مورد الگوریتم های رسانه های اجتماعی باشد یا تکنیک های SEO. اما من از فرآیند یادگیری لذت می برم.

Alex: That's the spirit! Learning and adapting is a big part of any job, especially in the ever-evolving field of marketing. By the way, how's your manager? Are they supportive?

الکس: این روحیه! یادگیری و سازگاری بخش بزرگی از هر شغلی است، به ویژه در زمینه همیشه در حال توسعه بازاریابی. در ضمن مدیرت چطوره؟ آیا آنها حمایت می کنند؟

Taylor: My manager is really supportive and approachable. They encourage me to ask questions and provide guidance whenever I need it. It's been crucial for me to have a mentor figure as I settle into the role.

تیلور: مدیر من واقعا حامی و قابل دسترس است. آنها مرا تشویق می کنند که هر زمان که به آن نیاز دارم، سؤال بپرسم و راهنمایی کنم. برای من بسیار مهم است که در نقش یک مربی داشته باشم.

Alex: Having a good manager makes a world of difference. Speaking of managers, I had my annual performance review last week.

الکس: داشتن یک مدیر خوب دنیای متفاوتی ایجاد می کند. وقتی صحبت از مدیران شد، هفته گذشته بررسی عملکرد سالانه خود را داشتم.

Taylor: Oh, how did that go?

تیلور: اوه، چطور شد؟

Alex: It went better than I expected, actually. I candidly discussed my achievements over the past year and the areas where I want to grow. My manager was receptive and even offered some suggestions for skill development.

الکس: در واقع بهتر از چیزی که انتظار داشتم پیش رفت. من یک بحث صریح در مورد دستاوردهای خود در سال گذشته و زمینه هایی که می خواهم رشد کنم، داشتم. مدیر من پذیرا بود و حتی پیشنهادهایی برای توسعه مهارت ارائه داد.

Taylor: That's fantastic! It sounds like your hard work is paying off. Are you considering any career moves within the company?

تیلور: این فوق العاده است! به نظر می رسد کار سخت شما نتیجه می دهد. آیا هر گونه حرکت شغلی در شرکت را در نظر می گیرید؟

Alex: Definitely. I'm exploring some opportunities within different departments that align with my interests and skills. It's always good to have a plan for growth, even if it's a longer-term goal.

الکس: قطعا. من در حال بررسی برخی فرصت‌ها در بخش‌های مختلف هستم که با علایق و مهارت‌های من همسو هستند. داشتن یک برنامه برای رشد همیشه خوب است، حتی اگر یک هدف بلندمدت باشد.

Taylor: I agree. It's important to have a clear idea of where you want to go and how you can get there. I'm hoping that by mastering digital marketing, I'll eventually be able to take on more strategic roles.

تیلور: موافقم. داشتن یک ایده روشن از جایی که می خواهید بروید و چگونه می توانید به آنجا برسید، بسیار مهم است. من امیدوارم که با تسلط بر بازاریابی دیجیتال، در نهایت بتوانم نقش های استراتژیک بیشتری را ایفا کنم.

Alex: That's a great ambition to have. Remember, with your dedication and the right opportunities, you can definitely achieve that. Just keep building your skills and networking within the industry.

الکس: داشتن این جاه طلبی بزرگ است. به یاد داشته باشید، با فداکاری و فرصت های مناسب، قطعا می توانید به آن دست پیدا کنید. فقط به ایجاد مهارت ها و ایجاد شبکه در صنعت ادامه دهید.

Taylor: Thanks, Alex. It's really motivating to have friends like you who understand the career journey. Let's catch up again soon and maybe even brainstorm some career strategies together!

تیلور: ممنون، الکس. داشتن دوستانی مثل شما که مسیر شغلی را درک می کنند واقعاً انگیزه دهنده است. بیایید دوباره به زودی به عقب برگردیم و شاید حتی برخی از استراتژی های شغلی را با هم طرح ریزی کنیم!

Alex: Absolutely, Taylor. We're in this together, cheering each other on. Can't wait to see where our career paths lead us.

الکس: کاملاً، تیلور. ما در این با هم هستیم و همدیگر را تشویق می کنیم. نمی توانیم منتظر بمانیم تا ببینیم مسیرهای شغلی ما، ما را به کجا می رساند.

 

نمونه مکالمه انگلیسی برای مصاحبه

Mr. Anderson: Good morning, Sarah. Welcome to our company. To start off, can you please tell me a bit about yourself and your background?

Translation is too long to be saved

آقای اندرسون: صبح بخیر سارا. به شرکت ما خوش آمدید برای شروع، لطفا کمی در مورد خودتان و سوابقتان بگویید؟

 

Sarah: Good morning, Mr. Anderson. Thank you for having me. I have a Bachelor's degree in Marketing and over six years of experience working in marketing roles, with a focus on digital marketing and campaign management. I've had the opportunity to lead cross-functional teams and drive successful campaigns for various clients.

سارا: صبح بخیر، آقای اندرسون. از اینکه اینجا هستم، متشکرم. من دارای مدرک لیسانس در بازاریابی و بیش از شش سال تجربه کار در نقش های بازاریابی، با تمرکز بر بازاریابی دیجیتال و مدیریت کمپین هستم. من این فرصت را داشته ام که تیم های چند کاره را رهبری کنم و کمپین های موفقی را برای مشتریان مختلف هدایت کنم.

Mr. Anderson: That sounds impressive, Sarah. Can you share a specific example of a campaign you managed and how it contributed to your previous company's success?

آقای اندرسون: به نظر قابل توجه است، سارا. آیا می توانید مثال خاصی از کمپینی که مدیریت کرده اید و اینکه چگونه به موفقیت شرکت قبلی شما کمک کرده است را به اشتراک بگذارید؟

Sarah: Of course. In my previous role at XYZ Agency, I led a team in developing a social media campaign that resulted in a 25% increase in engagement and a 15% growth in website traffic over a three-month period. We achieved this by creating interactive content, utilizing data-driven insights, and leveraging targeted ad placements to reach our audience effectively.

سارا: البته. در نقش قبلی‌ام در آژانس XYZ، تیمی را در توسعه کمپین رسانه‌های اجتماعی رهبری کردم که منجر به افزایش ۲۵ درصدی تعامل و رشد ۱۵ درصدی ترافیک وب‌سایت در یک دوره سه ماهه شد. ما با ایجاد محتوای تعاملی، استفاده از بینش‌های مبتنی بر داده و استفاده از مکان‌های تبلیغاتی هدفمند برای دستیابی به مخاطبان خود به این مهم دست یافتیم.

Mr. Anderson: Excellent. It sounds like you're well-versed in digital marketing strategies. Could you tell me about a time when you had to handle a tight deadline and how you managed it?

آقای اندرسون: عالی. به نظر می رسد که شما با استراتژی های بازاریابی دیجیتال به خوبی آشنا هستید. آیا می‌توانید درباره موقعیتی به من بگویید که مجبور بودید یک ضرب‌الاجل محدود را تحمل کنید و چگونه آن را مدیریت کردید؟

Sarah: Certainly. At ABC Corporation, we had a major product launch with a tight timeline. To ensure everything went smoothly, I organized the team's tasks, set clear priorities, and maintained open communication channels. We ended up delivering the project ahead of schedule, thanks to everyone's commitment and coordinated efforts.

سارا: حتما. در شرکت ABC، ما یک محصول بزرگ با یک جدول زمانی فشرده عرضه کردیم. برای اطمینان از اینکه همه چیز به خوبی پیش می رود، وظایف تیم را سازماندهی کردم، اولویت های روشنی را تعیین کردم و کانال های ارتباطی باز را حفظ کردم. ما به لطف تعهد و تلاش های هماهنگ همه، پروژه را زودتر از موعد مقرر تحویل دادیم.

Mr. Anderson: Impressive problem-solving skills, Sarah. In this role, you'll need to work with various departments. How do you approach collaborating with colleagues from different backgrounds?

آقای اندرسون: سارا، مهارت های حل مسئله چشمگیر. در این نقش، باید با بخش های مختلف کار کنید. چگونه به همکاری با همکاران با پیشینه های مختلف برخورد می کنید؟

Sarah: Collaboration is key, and I believe in fostering a positive and inclusive environment. I actively listen to team members, respect diverse perspectives, and ensure everyone's ideas are considered. In my experience, this approach encourages creativity and leads to well-rounded solutions.

سارا: همکاری کلیدی است و من به ایجاد یک محیط مثبت و فراگیر اعتقاد دارم. من فعالانه به اعضای تیم گوش می دهم، به دیدگاه های مختلف احترام می گذارم و اطمینان می دهم که ایده های همه مورد توجه قرار می گیرد. در تجربه من، این رویکرد خلاقیت را تشویق می کند و به راه حل های کامل منجر می شود.

Mr. Anderson: That's a great attitude. Now, can you talk about a challenge you faced while managing a team and how you addressed it?

آقای اندرسون: این یک نگرش عالی است. اکنون، می‌توانید در مورد چالشی که در زمان مدیریت یک تیم با آن روبه‌رو بوده‌اید و نحوه برخورد با آن صحبت کنید؟

Sarah: Certainly. At DEF Marketing, I encountered a situation where team morale was low due to a sudden change in project scope. To address this, I held a team meeting to openly discuss concerns, clarified the new expectations, and assigned tasks based on individual strengths. By involving the team in the decision-making process and providing support, we managed to regain enthusiasm and successfully complete the project.

سارا: حتما. در DEF Marketing، من با وضعیتی مواجه شدم که روحیه تیم به دلیل تغییر ناگهانی در محدوده پروژه پایین بود. برای رسیدگی به این موضوع، یک جلسه تیمی برگزار کردم تا آشکارا درباره نگرانی‌ها صحبت کنم، انتظارات جدید را روشن کنم، و وظایف را بر اساس نقاط قوت فردی تعیین کنم. با مشارکت تیم در فرآیند تصمیم گیری و ارائه پشتیبانی، توانستیم اشتیاق را دوباره به دست آوریم و پروژه را با موفقیت به پایان برسانیم.

Mr. Anderson: It's evident you value teamwork and adaptability. Lastly, why do you think you're the right fit for this marketing manager position at our company?

آقای اندرسون: واضح است که شما برای کار تیمی و سازگاری ارزش قائل هستید. در نهایت، چرا فکر می کنید برای این سمت مدیر بازاریابی در شرکت ما مناسب هستید؟

Sarah: I've not only gained a strong foundation in marketing strategies but also developed the leadership skills required to guide a team towards achieving common goals. My track record of driving successful campaigns and fostering collaboration aligns well with the company's values and objectives. I'm excited about the opportunity to contribute my expertise and grow alongside the talented professionals here.

سارا: من نه تنها پایه ای قوی در استراتژی های بازاریابی به دست آورده ام، بلکه مهارت های رهبری مورد نیاز برای هدایت یک تیم به سمت دستیابی به اهداف مشترک را نیز توسعه داده ام. سابقه من در اجرای کمپین های موفق و تقویت همکاری به خوبی با ارزش ها و اهداف شرکت همخوانی دارد. من از فرصتی برای مشارکت در تخصص خود و رشد در کنار متخصصان با استعداد اینجا هیجان زده هستم.

Mr. Anderson: Thank you for sharing, Sarah. It's been a pleasure getting to know you better during this interview. We'll be in touch soon regarding the next steps.

آقای اندرسون: متشکرم که به اشتراک گذاشتید، سارا. آشنایی بیشتر با شما در این مصاحبه لذت بخش بود. به زودی در رابطه با مراحل بعدی با شما تماس خواهیم گرفت.

Sarah: Thank you, Mr. Anderson. I appreciate the opportunity to interview with your company, and I look forward to the possibility of joining your team.

سارا: متشکرم، آقای اندرسون. من از فرصتی برای مصاحبه با شرکت شما قدردانی می کنم و مشتاقانه منتظر احتمال پیوستن به تیم شما هستم.

 

 

حتما بخوانید:

6 نمونه از مکالمه بین دو دوست در زبان انگلیسی

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic