لوگو انگلیش کلینیک
کلمات مربوط به مسائل اجتماعی به انگلیسی با ترجمه فارسی

کلمات مربوط به مسائل اجتماعی به انگلیسی با ترجمه فارسی

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 130

زمانی که در آزمون آیلتس شرکت کرده بودم، در یکی از ریدینگ ها با مطلبی روبرو شدم که در مورد مسائل اجتماعی بود و اصطلاحاتی که به کار رفته بود تا حد زیادی تخصصی بود. از آنجایی که در طول سال ها، همیشه روزنامه های انگلیسی زبان و یا مجلات سیاسی اجتماعی را مطالعه کرده بودم، تمامی این موارد را می دانستم و به تمامی پرسش ها نیز پاسخ می دادم. ولی برای بسیاری از زبان آموزان، این اصطلاحات تا حد زیادی می توانند چالش برانگیز باشند و یادگیری آن ها در آزمون های تخصصی به عنوان یک راه حال مناسب در نظر گرفته می شود. حالا امروز قصد داریم برای شما فهرستی از بهترین لغات مرتبط با مسائل اجتماعی را آماده کنیم؛ 

 

مسائل اجتماعی به زبان انگلیسی

در زبان انگلیس اگر بخواهیم از مسائل اجتماعی صحبت کنیم، بهترین لغت Social issues است. ولی بر اساس مشکل اجتماعی و مواردی که با آن مواجه هستید، ممکن است از عبارات دیگری نیز استفاده شود. در این بخش برای شما برخی از بهترین جاگزین ها را نیز دسته بندی کرده ایم؛ 

دغدغه های اجتماعی

Societal concerns

مشکلات جامعه

Community problems

مسائل عمومی

Public issues

دوراهی های مدنی

Civic dilemmas

چالش های فرهنگی

Cultural challenges

معضلات اخلاقی

Ethical dilemmas

مبارزات جمعی

Collective struggles

شکایات گروهی

Group grievances

مسائل بشردوستانه

Humanitarian issues

امور مدنی

Civil matters

 

لیست لغات مرتبط با مسائل اجتماعی به انگلیسی

اگر بخواهیم تمامی لغات مربوط با مسائل اجتماعی را برای شما عزیزان دسته بندی کنیم، باید یک دیکشنری کامل را آماده کنیم. ولی در این بخش بر اساس نیازی که شما به عنوان یک زبان آموز دارید، قصد داریم برخی از لغات و عباراتی را که مرتبط با مسائل اجتماعی هستند و می توانند در مکالمه های روزمرزه به کار روند، دسته بندی کرده ایم؛ 

 

 

 

 

 

The persistent inequality in educational opportunities exacerbates social disparities and perpetuates cycles of poverty

نابرابری

Inequality

 

Discrimination based on race, gender, or sexual orientation continues to be a pressing social issue that requires collective action

تبعیض

Discrimination

 

Poverty remains a significant challenge in many communities, often hindering access to basic necessities and opportunities for advancement

فقر

Poverty

 

Efforts to combat homelessness must address both immediate shelter needs and the underlying systemic factors contributing to housing insecurity

بی خانمانی

Homelessness

 

Unemployment rates soared during the economic downturn, highlighting the need for policies that promote job creation and economic stability

بیکاری

Unemployment

 

Education is widely recognized as a key tool for breaking the cycle of poverty and empowering individuals to reach their full potential

تحصیلات

Education

 

Access to affordable healthcare remains a significant social issue, particularly for marginalized communities lacking adequate insurance coverage

مراقبت های بهداشتی

Healthcare

 

The immigration debate often centers on issues of border security, asylum policies, and pathways to citizenship

مهاجرت

Immigration

 

Environmental justice advocates work to address the disproportionate impact of pollution and environmental hazards on low-income and minority communities

عدالت زیست محیطی

Environmental justice

 

Protecting human rights is essential in ensuring dignity and equality for all individuals, regardless of background or circumstance

حقوق بشر

Human rights

 

Access to quality healthcare, education, and employment opportunities is essential for fostering social mobility and reducing inequality

دسترسی داشته باشید

Access

 

Diversity initiatives aim to foster inclusion and representation across various sectors, challenging systemic barriers to equal opportunity

تنوع

Diversity

 

"Marginalization of certain groups persists in society, hindering their full participation in social, economic, and political life

حاشیه نشینی

Marginalization

 

Prejudice and discrimination can have devastating effects on individuals and communities, perpetuating harmful stereotypes and limiting opportunities for those affected

تعصب

Prejudice

 

Advocacy groups play a crucial role in raising awareness about social injustices and advocating for policy changes to address issues like poverty, discrimination, and inequality

دفاع

Advocacy

 

Advocacy groups tirelessly work to combat injustice and promote equality in society

بی عدالتی

Injustice

 

Exploitation of workers in sweatshops perpetuates economic disparities and social injustice

بهره برداری

Exploitation

 

Displacement resulting from gentrification often leads to the alienation of long-term residents from their communities

جابه جایی

Displacement

 

The process of gentrification often leads to the alienation of long-time residents from their neighborhoods as rents skyrocket and local businesses are replaced by upscale establishments

بیگانگی

Alienation

 

Segregation policies in the past have left a lasting stigma on certain communities, creating barriers to social mobility and integration

تفکیک

Segregation

 

Individuals with mental health conditions often face stigma and discrimination, which can hinder their access to employment and healthcare

انگ

Stigma

 

Oppression of marginalized groups persists in many societies, manifesting in systemic inequalities and limited opportunities for advancement

ظلم

Oppression

 

Disenfranchisement of certain voter groups through voter suppression tactics undermines the democratic process and perpetuates power imbalances

سلب حق رای

Disenfranchisement

 

Disparity in access to quality education exacerbates socioeconomic inequalities and widens the gap between the rich and the poor

نابرابری

Disparity

 

Inequity in healthcare access results in poorer health outcomes for marginalized communities compared to those with privilege and resources

بی عدالتی

Inequity

 

Privilege based on race, gender, or socioeconomic status often blinds individuals to the systemic inequities faced by marginalized groups

امتیاز

Privilege

 

Child labor continues to be a pervasive issue in many parts of the world, denying children their right to education and placing them in exploitative working conditions

اعیان سازی

Gentrification

 

The process of gentrification often leads to the alienation of long-time residents from their neighborhoods as rents skyrocket and local businesses are replaced by upscale establishments

کودکان کار

Child labor

 

Socioeconomic stratification creates distinct social classes with varying levels of access to resources and opportunities, perpetuating inequality and social division

طبقه بندی اجتماعی و اقتصادی

Socioeconomic stratification

 

Intersectionality recognizes that individuals can experience multiple forms of oppression or privilege based on intersecting identities such as race, gender, and class

متقاطع بودن

Intersectionality

 

Structural violence refers to systemic injustices embedded in social, political, and economic institutions that harm marginalized groups, often perpetuating cycles of poverty and discrimination

خشونت ساختاری

Structural violence

 

Neocolonialism perpetuates economic exploitation and cultural hegemony in formerly colonized regions, maintaining power differentials between colonizers and the colonized

استعمار نو

Neocolonialism

 

Hegemony refers to the dominance of one group over others, often achieved through cultural, economic, or political means, shaping societal norms and values

هژمونی

Hegemony

 

Epistemological injustice occurs when marginalized groups are systematically denied recognition and validation of their knowledge and experiences within society

بی عدالتی معرفتی

Epistemological injustice

 

The subaltern refers to marginalized groups whose voices and perspectives are often excluded or silenced within dominant discourses and power structures

تابع

Subaltern

 

The dispossessed, lacking access to land, resources, or political power, are often the most vulnerable to exploitation and oppression within society

خلع ید شده

Dispossessed

 

Recidivism rates highlight the challenges of reintegrating individuals into society after incarceration, often due to limited opportunities and systemic barriers

تکرار جرم

Recidivism

 

Deinstitutionalization efforts aim to transition individuals with mental illness out of institutional settings, but often fail to provide adequate community-based support, leading to homelessness and other social issues

غیر نهادی شدن

Deinstitutionalization

 

Cultural hegemony perpetuates the dominance of certain cultural norms and values over others, shaping societal perceptions and behaviors

هژمونی فرهنگی

Cultural hegemony

 

The commodification of art and culture has led to the commercialization of traditions and identities, often at the expense of their authenticity and significance

کالایی سازی

Commodification

 

The proletariat, comprising the working class, often bears the brunt of economic exploitation and lacks significant control over the means of production

پرولتاریا

Proletariat

 

The precariat, consisting of workers in precarious employment with unstable incomes and little job security, faces heightened economic vulnerability and uncertainty

پرکاریات

Precariat

 

Ethnocide threatens the survival of indigenous cultures and languages through deliberate policies or actions aimed at eradicating their distinct identities and ways of life

قوم کشی

Ethnocide

 

مکالمه ای مرتبط با مسائل اجتماعی به زبان انگلیسی

در این بخش قصد داریم یک مکالمه محاوره ای را در باب مسائل اجتماعی آماده کرده و کمک کنیم از لغاتی که تا بدین نقطه با هم بررسی کردیم، بهتر استفاده کنید. 

A: Have you seen the news lately? It's full of stories about social issues like poverty and inequality

آیا اخیراً اخبار را دیده اید؟ پر از داستان هایی در مورد مسائل اجتماعی مانند فقر و نابرابری است.

B: Yeah, it's pretty disheartening. It seems like there's always something going wrong in the world

آره، خیلی ناامید کننده است. به نظر می رسد همیشه چیزی در جهان اشتباه است.

A: Definitely. And it's not just one issue—it's a whole range of problems, from discrimination to environmental degradation

قطعا. و این فقط یک موضوع نیست - این یک طیف کامل از مشکلات است، از تبعیض گرفته تا تخریب محیط زیست.

B: Right. And it's frustrating because these issues often seem so deeply entrenched in society

درست است. و ناامید کننده است زیرا این مسائل اغلب در جامعه، بسیار عمیق به نظر می رسد.

A: Exactly. It feels like we're constantly fighting against systems of oppression and injustice

دقیقا. به نظر می رسد که ما دائماً در حال مبارزه با سیستم های ظلم و بی عدالتی هستیم.

B: Sometimes I wonder if things will ever get better, or if we're just stuck in this cycle of struggle

گاهی اوقات به این فکر می کنم که آیا اوضاع بهتر خواهد شد یا اینکه فقط در این چرخه مبارزه گیر کرده ایم.

A: I know what you mean. But I think it's important to keep pushing for change, even when it feels like an uphill battle

می دانم منظور شما چیست. اما فکر می‌کنم مهم است که برای تغییر تلاش کنیم، حتی زمانی که به نظر می‌رسد یک نبرد سخت است.

B: Yeah, you're right. Every little bit helps, whether it's raising awareness or advocating for policy reform

آره، حق با شماست. هر ذره ای کمک می کند، چه افزایش آگاهی یا حمایت از اصلاح سیاست.

A: Absolutely. And the more people who get involved, the closer we'll get to creating a more just and equitable world

قطعا. و هرچه افراد بیشتری درگیر شوند، به ایجاد دنیای عادلانه تر و عادلانه تر نزدیکتر خواهیم شد.

B: Let's hope so. In the meantime, we'll just have to keep fighting the good fight

امیدوارم. در عین حال، ما فقط باید به مبارزه خوب ادامه دهیم.

 

متنی مرتبط با مسائل اجتماعی به زبان انگلیسی

تا بدین نقطه تمامی موارد مرتبط با مسائل اجتماعی را مورد بررسی قرار دادیم و حتی یک مکالمه را نیز در این موضوع با هم بررسی کردیم. حالا زمان آن فرا رسیده تا با هم نگاهی به یک متن آکادمیک در این باب انداخته و همراه با ترجمه متن دید بهتری از لغات اجتماعی داشته باشیم؛ 

 

Income inequality is a pressing social issue with profound implications for economic stability, social cohesion, and individual well-being. It hampers social mobility, exacerbates existing social divisions, and undermines public health. Moreover, it poses economic risks by limiting market demand and fostering financial instability. Addressing income inequality requires comprehensive policy interventions, including progressive taxation, minimum wage laws, and investments in education and healthcare. Additionally, fostering a culture of solidarity and social responsibility is crucial in promoting a more equitable society where opportunities are accessible to all, regardless of income or background

نابرابری درآمد یک موضوع اجتماعی مبرم است که پیامدهای عمیقی برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رفاه فردی دارد. این امر تحرک اجتماعی را مختل می کند، شکاف های اجتماعی موجود را تشدید می کند و سلامت عمومی را تضعیف می کند. علاوه بر این، با محدود کردن تقاضای بازار و تقویت بی‌ثباتی مالی، خطرات اقتصادی ایجاد می‌کند. پرداختن به نابرابری درآمد، مستلزم مداخلات سیاسی جامع، از جمله مالیات تدریجی، قوانین حداقل دستمزد، و سرمایه گذاری در آموزش و مراقبت های بهداشتی است. بعلاوه، پرورش فرهنگ همبستگی و مسئولیت اجتماعی در ترویج جامعه عادلانه تر که در آن فرصت ها برای همه، صرف نظر از درآمد یا پیشینه، در دسترس باشد، بسیار مهم است.

 

کلینیک تخصصی رفیعی همراه شما در یادگیری زبان انگلیسی

ما در کلینیک تخصصی رفیعی بر آن هستیم تا تمامی موارد مرتبط با یادگیری زبان انگلیسی را همراه با شما مورد بررسی قرار داده و کمک کنیم همراه با دوره جامع زبان انگلیسی موارد محاوره ای و آکادمیک را نیز با ما آموزش ببینید. در صورتی که موضوعی را دوست دارید آموزش ببیند ولی اطلاعات دقیقی ندارید، آن را با ما در ارتباط بگذارید. 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic