لوگو انگلیش کلینیک
کلمات و اصطلاحات رایج مدرسه به زبان انگلیسی

کلمات و اصطلاحات رایج مدرسه به زبان انگلیسی

1/04/11 13 دقیقه برای مطالعه 112

بدون شک تمامی ما در مدارس حضور یافته ایم ولی چند لغت انگلیسی مرتبط با مدرسه را بلد هستیم؟ آیا زمانی که در حال استفاده از مداد نوکی یا برگه های مختلف هستیم معنی آن ها را به انگلیسی نیز بلد هستیم؟ مدرسه و ابزار آموزشی بخش بسیار مهمی از زندگی شخصی ما را تشکیل می دهند و از این رو قصد داریم امروز نگاهی دقیق و جزئی به لغات انگلیسی مرتبط با مدرسه بیاندازیم. 

لغات مرتبط

معنی فارسی

مثال

ترجمه

mathematics

ریاضیات

You will be glad to hear that I enjoy Mathematics now

شما خوشحال خواهید شد که بشنوید من اکنون از ریاضیات لذت می برم

staple remover

منگنه کش

If the staples are small enough to work in a trigger-style staple remover like you might use to remove staples from paper, feel free to give it a shot.

اگر منگنه‌ها به اندازه‌ای کوچک هستند که می‌توانند در یک منگنه‌گیر به سبک ماشه‌ای کار کنند، همانطور که ممکن است برای جدا کردن منگنه‌ها از کاغذ استفاده کنید، با خیال راحت به آن ضربه بزنید.

yardstick

خط کش

By any yardstick, that's a large amount of money.

با هر معیاری، این مقدار زیادی پول است.

construction paper

کاغذ نقاشی

Use stock paper or construction paper to put a coupon book together

از کاغذ استوک یا کاغذ نقاشی برای کنار هم قرار دادن یک کتاب کوپن استفاده کنید

coloured pencil

مداد رنگی

It's not easy to achieve a natural look with a colored pencil

دستیابی به ظاهری طبیعی با مداد رنگی آسان نیست

folder

پوشه

It printed from the web, and had a folder attached

از روی وب چاپ می شد و یک پوشه ضمیمه شده بود

chalk

گچ

The teacher handed her a piece of chalk and asked her to write the answer on the chalkboard

معلم یک تکه گچ به او داد و از او خواست که پاسخ را روی تخته سیاه بنویسد

bookcase

قفسه کتاب

A bookcase containing a dozen baseball trophies highlighted the far wall of the small room

یک قفسه کتاب حاوی دوازده جایزه بیسبال، دیوار دور اتاق کوچک را برجسته می کرد

science

علوم پایه

Does any section of science consider time travel a possibility?

آیا هیچ بخشی از علم، سفر در زمان را امکان پذیر می داند؟

pencil pouch

جا مدادی

Whose pencil case is this?

این مداد مال کیست؟

clip

گیره یا پونس

The superstore concept has worked well for pet food and paper clips

مفهوم سوپراستور برای غذای حیوانات خانگی و گیره های کاغذ به خوبی کار کرده است

ruler

خط كش

This ruler has one scale in centimeters and another in inches.

این خط کش یک مقیاس بر حسب سانتی متر و اینچ دارد.

pencil case

جا مدادی

Next up is the bulging pencil case.

مورد بعدی، محفظه مدادی برآمده است.

markers

ماژیک

He placed a marker where the ball had landed

او یک ماژیک را در جایی که توپ فرود آمده بود قرار داد

stapler

منگنه

You will need to borrow or buy a big stapler , at least 15cm long

شما باید یک منگنه بزرگ به طول حداقل 15 سانتی متر قرض بگیرید یا بخرید

paper punch

پانچ کاغذ

He's not makin or from any paper on which a paper punch is used.

او ساخته شده یا از هیچ کاغذی نیست که روی آن از پانچ کاغذ استفاده شده باشد.

student

دانشجو

The soup, however, received mixed reviews from the students.

با این حال، این سوپ با نظرات متفاوتی از سوی دانش‌آموزان مواجه شد.

recess

زنگ تفریح

Do you want to take a recess now for a moment?

الان میخوای یه لحظه استراحت کنی؟

history

تاریخ

But the Trung sisters are only remembered as part of history.

اما از خواهران ترونگ فقط به عنوان بخشی از تاریخ یاد می شود.

whiteboard

تخته سفید

Our office was like a corridor with a whiteboard in it.

دفتر ما مانند یک راهرو بود که یک تخته سفید در آن بود.

teacher

معلم

As a teacher, you seize opportunities to teach by example.

به عنوان یک معلم، شما از فرصت ها برای تدریس با مثال استفاده می کنید.

clip board

کلیپ برد

The real crying shame is that the team can't throw out the Clip Board with the coach.

شرمساری واقعی این است که تیم نمی تواند کلیپ برد را با مربی بیرون بیاندازد.

composition book

کتاب تمرین

She got up and wrote it down in a composition book.

او برخاست و آن را در یک کتاب ترکیب نوشت.

principal

مدیر

Before the painter left, the principal had some parting words.

قبل از رفتن نقاش، مدیر مدرسه چند حرف جدایی زد.

book

کتاب

The book is a wealth of little-known Daytona trivia.

این کتاب انبوهی از چیزهای بی اهمیت دیتونا است که کمتر شناخته شده است.

magnifying glass

ذره بین

Everything is under a magnifying glass and has more attention to it.

همه چیز زیر ذره بین است و توجه بیشتری به آن دارد.

memorize

حفظ کردن

The least motivated student can memorize 45 words in a row.

دانش آموز کم انگیزه نیز می تواند 45 کلمه را پشت سر هم حفظ کند.

bookmark

نشانک

You can create tables, set bookmarks, and create footnotes.

می توانید جداول ایجاد کنید، نشانک تنظیم کنید و پاورقی ایجاد کنید.

researcher

محقق

Some medical researchers believe that every disease has some genetic component.

برخی از محققان پزشکی معتقدند که هر بیماری دارای یک جزء ژنتیکی است.

language

زبان

And so what if you don't speak the language?

و اگر به این زبان صحبت نکنید چه؟

rubber

پاک کن (بریتیش)

That's why they taste like soft, gray rubber.

به همین دلیل طعم پاک کن نرم و خاکستری را دارند.

highlighter

هایلایتر

Take a highlighter and mark it up good in neon pink.

یک هایلایتر بردارید و آن را به رنگ صورتی نئون مشخص کنید.

scissors

قیچی

Tell parents to give their children an art project with scissors.

به والدین بگویید یک پروژه هنری با قیچی به فرزندانشان بدهند.

english

انگلیسی

Other English-speaking countries also have gairaigo we can adopt.

سایر کشورهای انگلیسی زبان نیز دارای gairaigo هستند که می‌توانیم آن را بپذیریم.

eraser

پاک کن (آمریکن)

Sure, just hand me the rule book and an eraser.

مطمئنا، فقط کتاب قوانین و یک پاک کن را به من بدهید.

chalk board

تخته گچی

somebody got up and threw a chair at the chalk board.

یک نفر بلند شد و صندلی را به سمت تخته گچی پرتاب کرد.

project

پروژه

A " yes " vote favors killing the project.

رای "بله" به نفع کشتن پروژه است.

blackboard

تخته سیاه

You're supposed to look at the blackboard.

شما قرار است به تخته سیاه نگاه کنید.

pen

خودکار

He bought a pen for his son

او برای پسرش یک خودکار خرید

pins

گیره

You could hear a pin drop when he speaks to them.

وقتی با آنها صحبت می کند، می توانی صدای سوزن را بشنوی.

gym

سالن ورزش

Frankly, none of this gym behavior befits a Southern lady.

صادقانه بگویم، هیچ یک از این رفتارهای باشگاهی شایسته یک خانم جنوبی نیست.

memo pad

پد یادداشت

Action items can be recorded as tasks, events or notes within Memo Pad.

موارد اقدام را می توان به عنوان وظایف، رویدادها یا یادداشت ها در پد یادداشت ثبت کرد.

pupil

شاگرد

Among his more notable pupils were Jack Nicholson and Warren Oates.

از شاگردان برجسته او جک نیکلسون و وارن اوتس بودند.

paper

کاغذ

In his tiny palm was a folded piece of notebook paper.

در کف دست کوچکش یک تکه کاغذ دفترچه تا شده بود.

ballpoint pen

قلم توپی

I changed the ink cartridges in my ballpoint pen

کارتریج های جوهر قلم توپم را عوض کردم

palette

پالت نقاشی

He picked his brushes and palette

براش ها و پالت نقاشی را انتخاب کرد

watercolors

آبرنگ

Margaret began experimenting with watercolor.

مارگارت شروع به آزمایش با آبرنگ کرد.

classroom

کلاس درس

The children participate in the classroom discussion

بچه ها در بحث کلاس شرکت می کنند

beaker

لیوان آزمایشگاه

The beaker also is cautiously filled with acidulated water up to a point beyond the edge of the platinum basin.

لیوان آزمایشگاه نیز با احتیاط با آب اسیدی تا نقطه ای فراتر از لبه حوضچه پلاتین پر می شود.

assignment

تکلیف

The students were given a homework assignment

به دانش آموزان یک تکلیف داده شد

printer

چاپگر

I need a new printer for my office

من به یک چاپگر جدید برای دفترم نیاز دارم

looseleaf paper

کاغذ پانچ شده

A loose leaf is a piece of paper that is not bound in place, or available on a continuous roll, but typically punched so as to be organized in a ring binder

کاغذ پانچ شده ، تکه کاغذی است که در جای خود چسبانده نشده است، یا روی یک رول پیوسته موجود است، اما معمولاً طوری سوراخ شده است که در یک کلاسور حلقه ای سازماندهی شود.

lecturer

مدرس

The head lecturer was sacked for seducing female students

مدرس ارشد به دلیل اغوای دانشجویان دختر برکنار شد

poster paint

رنگ پوستر

We did not want to play outside in the rain with the other kids, so we entered our classroom unattended and found the poster paints

ما نمی خواستیم بیرون زیر باران با بچه های دیگر بازی کنیم، بنابراین بدون مراقبت وارد کلاس خود شدیم و رنگ پوستر را پیدا کردیم.

sharpener

مداد تراش

The blade sharpener has its own wooden shed

مداد تراش دارای سوله چوبی مخصوص به خود است

physical education

تربیت بدنی

Karen taught physical education, so she was in good shape

کارن تربیت بدنی تدریس می کرد، بنابراین او در وضعیت خوبی بود

map

نقشه

The map revealed the location.

نقشه مکان را نشان داد.

glue stick

چسب ماتیکی

A glue stick will not work for chipboard embellishments because glue sticks are made for adhering cardstock, patterned paper, or photos

چسب ماتیکی برای تزیینات نئوپان کار نمی کند زیرا چوب های چسب برای چسباندن مقوا، کاغذ طرح دار یا عکس ساخته شده اند.

file folder

پوشه فایل

Most Windows programs will install themselves by default in the Program Files folder

اکثر برنامه های ویندوز به صورت پیش فرض در پوشه Program Files نصب می شوند

lunch box

جعبه ناهار

I have a lunchbox bearing his face on it despite never eating a packed lunch in my life

من یک جعبه ناهار دارم که چهره او روی آن است، با وجود اینکه هرگز در عمرم ناهار بسته بندی شده نخورده ام.

library

کتابخانه

She left the library to return Damian's phone

او کتابخانه را ترک کرد تا تلفن دامیان را پس بدهد

chair

صندلی

He leaned forward in his chair

روی صندلیش به جلو خم شد

paint brush

قلم مو رنگ

Hand the paintbrush up to Father on the ladder.

قلم مو را به پدر روی نردبان بدهید.

backpack

کوله پشتی

Ashley slung her backpack on a chair.

اشلی کوله پشتی اش را روی صندلی آویزان کرد.

graduate

فارغ التحصیل

She graduated with a degree in history.

او در رشته تاریخ فارغ التحصیل شد.

protractor

نقاله

The class work on plain paper, drawing the triangle with the help of a protractor , then writing the commands below

کلاس روی کاغذ ساده کار می کند، مثلث را با کمک نقاله رسم می کند، سپس دستورات زیر را می نویسد.

computer

کامپیوتر

A computer can do some tasks better than a person can

یک کامپیوتر می تواند برخی از وظایف را بهتر از یک شخص انجام دهد

file holder

گیرنده فایل

I provided the user and the source link for the file holder below

من لینک کاربر و منبع را برای دارنده فایل در زیر ارائه کردم

dividers

دیوایدر

A shred of privacy would be achieved with heavy cloth dividers.

با تقسیم‌کننده‌های پارچه‌ای سنگین می‌توان به ذره‌ای از حریم خصوصی دست یافت.

test tube

لوله آزمایش

Forget old notions of scientists pouring liquids from flasks into test tubes.

تصورات قدیمی دانشمندان در مورد ریختن مایعات از فلاسک ها در لوله های آزمایش را فراموش کنید.

notebook

دفتر 

In his tiny palm was a folded piece of notebook paper.

در کف دست کوچکش یک تکه کاغذ دفترچه تا شده بود.

rubber bands

نوارهای لاستیکی

Tell your daughter to cut the rubber bands off the claws.

به دخترتان بگویید که نوارهای لاستیکی را از چنگال ها جدا کند.

clock

ساعت

The clock in the Cotton Bowl was ticking above 35 minutes.

ساعت در کاسه پنبه بالاتر از 35 دقیقه بود.

laptop

لپ تاپ

More than price, though, is behind laptops'popularity.

با این حال، بیشتر از قیمت، پشت محبوبیت لپ‌تاپ‌ها قرار دارد.

mechanical pencil

مداد نوکی

The company plans to focus on stic pens, markers, and mechanical pencils.

این شرکت قصد دارد بر روی خودکارهای چسبناک، نشانگرها و مدادهای مکانیکی تمرکز کند.

geography

جغرافیا

Geography and voter turnout played a central role in the outcome.

جغرافیا و مشارکت رای دهندگان نقش اصلی را در نتیجه بازی داشتند.

desk

میز مطالعه

Stainless-steel desk accessories and lighting are sold at Stimuli.

لوازم جانبی و نورپردازی میز استیل ضد زنگ در Stimuli فروخته می شود.

gel pen

قلم ژلی

I have lots of unused gel pens that are not working.

من تعداد زیادی قلم ژل استفاده نشده دارم که کار نمی کنند.

thumb tack

پونس

Thumb tacks also pose a hazard of ingestion and choking, where they may do serious harm.

انگشت شست نیز خطر بلعیدن و خفگی را به همراه دارد، جایی که ممکن است آسیب جدی وارد کند.

crayons

مداد شمعی

The breakthrough comes when Joe gives Mary a box of crayons.

موفقیت زمانی اتفاق می افتد که جو به مری جعبه مداد رنگی می دهد.

calendar

تقویم

Old Calendrists use the Julian calendar that dates from ancient Rome.

تقویم نویسان قدیم از تقویم ژولیانی استفاده می کنند که از روم باستان باز می گردد.

ink

جوهر

Sometimes, it takes something bad to get a little ink,

گاهی اوقات برای بدست آوردن کمی جوهر چیز بدی لازم است،

colored pencils

مداد رنگی

Shade in photocopies with colored pencils, if you so desire

در صورت تمایل با مداد رنگی فتوکپی کنید

class clown

دلقک کلاس

There were no class clowns, no firebrands, no egos.

هیچ دلقک کلاسی وجود نداشت، هیچ آتش نشانی وجود نداشت، هیچ منیتی وجود نداشت.

scotch tape

نوار چسب

First I put the Scotch tape I'd bought up in my office.

ابتدا نوار اسکاچ را که خریده بودم در دفترم گذاشتم.

paper clip

گیره کاغذ

The superstore concept has worked well for pet food and paper clips.

مفهوم سوپراستور برای غذای حیوانات خانگی و گیره های کاغذ به خوبی کار کرده است.

pad of paper

کاغذ

Why are pads of paper in the US almost invariably yellow?

چرا صفحات کاغذ در ایالات متحده تقریباً همیشه زرد هستند؟

compass

قطب نما

If the compass works, it's on to Tokyo.

اگر قطب نما کار کند، به سمت توکیو می رود.

pencil sharpener

مداد تراش

The box-set includes pencil sharpener collectibles and a 48-page booklet and poster.

این جعبه شامل مجموعه های مداد تراش و یک کتابچه و پوستر 48 صفحه ای است.

glue

چسب

I certainly feel it's the glue of a production.

من مطمئناً احساس می کنم که چسب یک تولید است.

pencil

مداد

Pedraza said, later remembering she had to sharpen the pencils.

پدرازا گفت، بعداً به یاد آورد که باید مدادها را تیز می کرد.

spiral notebook

دفتر فنری

He painted on found poster board and discarded spiral notebook paper.

او روی تخته پوستر پیدا شده و کاغذهای دفتر مارپیچ دور انداخته نقاشی می کرد.

 

مطالب بیشتر

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

ابتدا به سایت وارد شوید
ورود

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic