لوگو انگلیش کلینیک
56 اصطلاح و مکالمه تجاری حرفه ای در زبان انگلیسی

56 اصطلاح و مکالمه تجاری حرفه ای در زبان انگلیسی

0/05/04 13 دقیقه برای مطالعه 93

برای تمامی افرادی که در حوزه های کسب و کار و تجارت بین المللی مشغول به فعالیت هستند ، توانایی صحبت با شرکا و کسانی که با آنها در ارتباطند ،  از اهمیت بسزایی برخوردار است . از این رو در این پست تلاش داریم مجموعه ای از اصطلاحات و جملاتی را که به شما کمک می کنند تا تعامل خوب تجاری داشته باشید ، آماده کنیم. 

باید در نظر داشته باشید که در یک جلسه ، صحبت ها از چند بخش تشکیل شده اند. گپ های دوستانه ی آغازین ، صحبت در مورد اصل موضوع ، بدنه ی مکالمه ، نظر دادن ، مخالفت با موضوع و ....... 

 

پرکاربردترین جملات زبان انگلیسی برای آغاز جلسه

 

انگلیسی تجارت و بیزنس

 

(We’ve emailed many times but/ We’ve spoken on the phone but) it’s so nice to finally meet you (face to face)

(چندین مرتبه از طریق ایمیلی صحبت کردیم/ پشت تلفن با یکدیگر صحبت کردیم اما) اما از دیدار مجدد شما خرسندم. 

You must be (name)

شما باید (اسم فرد) باشید. 

Here’s my business card

این هم کارت ویزیت من 

 

جملاتی برای گپ های آغازین جلسه 

?Did you have any trouble finding us?/ Did you have any trouble getting here

مشکلی در پیدا کردن اینجا که نداشتید؟ مشکلی با رسیدن به اینجا نداشتید؟

?How was your journey?/ How was your flight

سفرتون چطور بود؟ پرواز شما چطور بود؟

?Is this your first time (here) in (name of place)

آیا این اولین بار است که (اسم مکان یا شهر مورد نظر) می آیید؟

?Nice day/ Lovely day/ Horrible weather/ Rather hot/), isn’t it

چه روز خوبی /  چه روز دل انگیزی / چه هوای وحشتناکی / کمی گرم مگه نه؟

 

جملاتی برای آغاز صحبت های تجاری

قبل از اینکه بخواهید گپ های دوستانه خود را تمام کرده و به اصل موضوع بپردازید ، حتما دلیل یک عباراتی را بکار ببرید تا سوتفاهمی بین شما و طرف مقابل ایجاد نشود. در اینجا برای شما چند نمونه از دلایل و صحبت هایی را که به شما کمک می کنند می آوریم. 

 

در مورد گپ کوتاه خود حرف خوبی بزنید

…I’d love to chat more, but

دوست دارم بیشتر صحبت کنم ولی .....

…you must tell me more about that later, but

بعدا در مورد این مسئله بیشتر باید حرف بزنید ،  ولی ............

…it’s been lovely to catch up, but

خیلی خوب شد که در جریان قرار گرفتیم ، ولی .......

 

در مورد دلیل اتمام گپ دلیلی بیاورید

…we have a lot to get through today, so

امروز مسائلی زیادی داریم که باید بررسی کنیم، بنابراین ..........

…we have to be out of here by 12, so

باید تا ساعت 12 از اینجا 

…I have another meeting at 11, so

 

جملات کلی برای آغاز صحبت در مورد  کار 

… let’s get down to business/ I think we should make a start/ shall we get started

خوب بیایید در مورد کار صحبت کنیم/ فکر کنم باید از یک جایی آغاز کنیم/ اجازه هست شروع کنیم

…, if you don’t mind/ if that’s okay (with you)

اگر موردی نداره / اگر اوکی هست (برای شما)

Of course./ Sure. (Let’s.)

البته 

Thanks for coming (all the way here/ so far) today on such a cold day

متشکرم که امروز در چنین روز سردی (تا اینجا آمدید/ این همه مسیر را آمدید)

As you (all/ should/ probably/ might) know

همانطور که خودتان می دانید، .....

As I wrote in my email (yesterday/ about this meeting/)

همانطور که (دیروز / در مورد این جلسه) در ایمیل نوشته بودم

The main reason for this meeting is

موضوع اصلی این جلسه .......

What we need to decide/ talk about/ think about today is

چیزی که ما نیاز داریم امروز در موردش تصمیم بگیریم / در موردش صحبت کنیم ..... 

The (main) topic/ subject/ aim/ objective/ purpose/ goal of this meeting is

اصلی ترین موضوع / هدف از این جلسه ............... است 

 

کاربردی ترین جملات برای نظر دادن و پرسیدن نظرات دیگران 

 

انگلیسی تجارت و بیزنس

 

جملاتی برای پرسیدن نظر دیگران 

(Do you have/ Does anyone have) any (other/ particular) thoughts/ comments/ opinions/ views (on this)

آیا نظر / ایده یا دیدگاهی در مورد این موضوع دارید؟ 

?What do you think (about this/ about that)

نظر شما در مورد این / آن چیست؟ 

 

ایده های مستحکی دادن 

...I really think

من واقعا فکر می کنم 

I strongly believe/ I really believe/ I firmly believe

من شدیدا بر این باور هستم 

I’m (absolutely/ completely/ 100%) certain/ convinced that

من صدر درصد قانع شدم / مطمئن هستم که .......

 

نظرات یا ایده های نه چندان قوی دادن 

I’m no expert on this, but

من در این موردی خیلی متخصص نیستم ، ولی .....

(I’m not sure/ certain, but) I would guess/ I would imagine/ I would suppose

(من خیلی مطمئن نیستم اما ) حدس میزنم / تصور می کنم / فرض می کنم ...

...This is only my opinion, but

این تنها نظر من است ، ولی 

...In my limited experience

بر اساس تجربه محدود من ............

 

توافق های قدرتمند و خیلی محکم 

I totally agree

من به کل موافق هستم 

!(That’s/ You’re) exactly right./ Exactly

(آن / شما) کاملا صحیح است. / دقیقا

!(You are/ That’s) absolutely right!/ Absolutely

(شما / آن) کامل درست است / دقیقا!)

I feel exactly the same way./ I feel just the same way

من دقیقا همین حس را دارم. 

 

موافق های ضعیف یا با اکراه 

You might be right./ You could be right./ You may be right

ممکن است حق با شما باشه 

I suppose you’re right./ I guess you’re right

فرض کنم شما درست می گید / حدس می زنم شما درست بگید.

 

عدم توافق های قوی 

(I’m sorry but) I really don’t agree

(متاسفم ولی) من اصلا موافق نیستم. 

(I’m afraid) I have to disagree

متاسفم ، ولی باید با شما مخالفت کنم.

 

پیشنهاد دادن / ایده ای را ارائه دادن 

...I would suggest/ I would recommend/ I would advise

من پیشنهاد می دهم ....................

...My (main) suggestion/ recommendation/ advice would be to

اصلی ترین پیشنهاد می تواند ......................................... باشد

...The best solution/ The best course of action would probably be

بهترین راه حل / بهترین کاری که  می توان کرد احتمالا ............................................ است

...We should (probably) consider/ think about

ما احتمالا باید در مورد .............................. فکر کنیم. 

 

اصطلاحاتی برای توافق طرفین 

Maybe we can decide this with a show of hands

شاید می توانیم با بلند کردن دست تصمیم بگیریم 

...Please raise your hand if

لطفا اگر .................. دستتان را بلند کنید

I think I can suggest a compromise

فکر کنم میشه پیشنهاد توافق داد

?Can anyone suggest a (possible) compromise

امکانش هست یک توافق محتمل را پیشنهاد دهید؟

 

اصطلاحاتی برای تعویق توافق یا زمان خریدن به انگلیسی

We don’t seem to be making much progress (on this), so let’s continue this discussion by email, shall we

به نظر می رسد در این موضوع خیلی پیشرفت نمی کنیم ، بنابراین بیایید این موضوع را از طریق ایمیل ادامه دهیم

Maybe we can come back to that later/ in a later meeting (if we have time)

ما ، بعدا یا در یک جلسه دیگر در مورد این موضوع صحبت کنیم (اگر زمانی داشته باشیم.) 

Maybe we should sleep on this and try again next week

شاید در این مورد کمی صبر کنیم و هفته بعد مجدد تلاش کنیم. 

 

جملاتی کاربردی برای تغییر موضوع

...Okay, we’ve still got a few points to get through, so

خوب ، هنوز چند نکته است که باید در مورد آن صحبت کنیم ، بنابراین ............

...Right, I think we’ve covered that, so

خوب ، فکر کنم ما در این مورد ، صحبت کردیم ، بنابراین ........................

?…let’s move on to the next point, shall we

خوب بریم سر موضوع بعدی، اوکی؟ 

…let’s turn our attention to

بیایید بر روی ...................... تمرکز کنیم. 

 

جملات انگلیسی برای اتمام جلسه 

خلاصه کردن توافقات و صحبت های انجام شده

...So, to summarise our discussion/ So, to sum up our agreement

بنابراین ، برای خلاصه تمامی صحبت ها و توافقات ...........................

 

مطمئن شدن از اتمام صحبت 

Anyway, I’m afraid I have another meeting in 10 minutes, so we’ll have to stop there (if you don’t mind)

ببخشید ، متاسفم من تا 10 دقیقه ی دیگر جلسه ای دارم ، بنابراین بهتره الان اینجا این جلسه را تمام کنیم 

So, I’d like to be able to discuss this more, but I know (name) has to be somewhere, so we’ll have to come back to it another time, I’m afraid.

بنابراین ، دوست داشتم در باره این موضوع بیشتر صحبت کنیم ، ولی می دانم (اسم) باید جایی بروند ، بنابراین باید زمان دیگری به این مسئله رسیدگی کنیم. 

Thanks, that was very useful./ Thanks, that was very productive

متشکرم ، بسیار مفید / کارآمد بود

Thanks for (all) your (great) contributions/ ideas. (They were very helpful)

از شما بابت ایده های خوب متشکرم 

Thanks for making the time to meet us./ Thanks for taking the time to meet us

متشکرم که برای ما زمان اختصاص دادید. 

Thanks for inviting us

متشکرم که ما را دعوت کردید 

It was great to see you (again)

از ملاقات مجدد شما خرسندم 

 

کلام آخر 

بسیاری از زبان آموزان معنا و مفهوم جملات و لغات را به خوبی یاد گرفته اند ، اما نکته ی  اصلی نحوه و زمان بکار گیری این لغات است که تمایز بین یک فرد فرد مبتدی و متوسط را مشخص می کند. در این پست تلاش شد تا معنی و مفهوم جملات را همراه با کاربرد آن به شما زبان آموزان آموزش دهیم. 

 


نظرها

مینا

0/03/16

از اطلاعاتي كه در اختيارمون ميزاريد واقعا ممنونم و خيلي خوشحالم از اينكه شما رو انتخاب كردم 🌺

ارسال پاسخ


ابتدا به سایت وارد شوید
ورود

@privacyblongsto