لوگو انگلیش کلینیک
اسامی وسایل نقلیه عمومی در زبان انگلیسی و جملات کاربردی با ترجمه

اسامی وسایل نقلیه عمومی در زبان انگلیسی و جملات کاربردی با ترجمه

03/01/25 13 دقیقه برای مطالعه 977

اسامی وسایل نقلیه عمومی در زبان انگلیسی و جملات کاربردی با ترجمه

به عنوان یک مدرس زبان انگلیسی که از 3 سالگی مشغول یادگیری زبان انگلیسی بوده، گاهی اوقات اسامی بعضی از وسایل حمل و نقل (Public Transport) گیج کننده بوده و به عنوان یک فارسی زبان، تشخیص آنها برایم دشوار است. این مسئله در مورد برخی از قطارها و هواپیماها بسیار رایج است و دلیل آن نیز عدم وجود لغت مناسب در زبان فارسی است. حالا امروز در راستای دوره جامع زبان انگلیسی قصد دارم همراه با شما نگاهی به اصلی ترین لغات مرتبط با حمل و نقل عمومی انداخته و آن ها را ارزیابی کنم.

 

دسته بندی وسایل نقلیه عمومی در زبان انگلیسی

به صورت کلی وسایل حمل و نقل عمومی در زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم می شوند که شامل وسایل دریایی، زمینی و هوایی می شود. اهمیت حمل و نقل عمومی از طریق آب و رودخانه در زبان انگلیسی سبب شده لغات متعددی برای این دست از وسایل نقلیه عمومی استفاده شود که در این بخش نگاهی به تمام آن ها می اندازیم.

 

وسایل نقلیه عمومی دریایی در زبان انگلیسی

تحت تاثیر شرایط جغرافیایی خاصی که کشورهای انگلیسی زبان دارند، حمل و نقل دریایی در داخل شهر دیده نمی شود. در کشورهای اروپایی و حتی ترکیه این روش بسیار مرسوم است. از این رو در این بخش برای شما فهرستی از حمل و نقل وسایل نقلیه دریایی را آماده کرده ایم.

 

 

 

The barge was used to transport heavy goods along the canal.

بارج (دوبه)نوعی قایق برای حمل فرد و بار

Barge

The barque sailed gracefully across the open sea with its billowing sails.

کرجی یا دوبه گونه‌ای

Barque

They decided to take a small boat out onto the tranquil lake for a leisurely afternoon.

قایق

Boat

The cargo ship was loaded with containers full of valuable goods bound for distant shores.

کشتی باری

Cargo Ship

The container ship was a massive vessel, capable of carrying a multitude of cargo containers.

کشتی کانتینر بر

Container Ship

The clipper ship was renowned for its speed and elegance, making it a favorite among 19th-century sailors.

کشتی تندرو، بادپا

Clipper

The caravel, a type of historic ship, played a significant role in the Age of Exploration.

کشتی کاراول (که ناوی سبک و تندرو بود و بیشتر در اسپانیا و پرتغال سده های پانزده و شانزده به کار می رفت)

Caravel

They paddled their canoe down the meandering river to enjoy the scenic beauty.

(در اصل در میان سرخپوستان امریکا) زورق باریک و سبک برای تردد

Canoe

The dugout canoe was crafted from a single tree trunk, making it a traditional and efficient means of river travel.

قایق چوبی سبک و کوچک ساخته شده از تنه درخت

Dugout Canoe

The dory was a sturdy fishing boat often used by fishermen on the rugged coast.

کرجی ته پهن ماهیگیری

Dory

The ferry transported commuters across the river during rush hour.

فری (کشتی مسافربر و باربر که مرتب از یک سوی رودخانه یا دریاچه یا دریا بسوی دیگر رفت و آمد می کند و کار پل را انجام می دهد)

Ferry

The ferryboat was packed with tourists eager to visit the nearby islands.

قایقی که بوسیله سیم یا طناب وغیره ازیک سوی رودخانه بسوی دیگر میرود

ferryboat

The gondola ride through the canals of Venice was a romantic and memorable experience.

گندولا (قایق ونیزی که با یک پاروی دسته بلند هدایت می شودو جلو و عقب آن بالا آمده است)

Gondola

The galleon was a majestic sailing vessel from the age of exploration, often laden with treasure.

کشتی بادبانی بازرگانی یا جنگی اسپانیولی قرن پانزدهم

Galleon

The hydrofoil skimmed above the water's surface, offering a thrilling and fast-paced ride.

قایق باله‌دار مسافری

Hydrofoil

Living on a houseboat allowed them to enjoy a unique waterfront lifestyle.

خانه قایقی

Houseboat

The ketch was a two-masted sailing vessel known for its versatility.

کشتی دارای بادبان جلو و عقب

Ketch

The keel boat provided stability for the sailors as they navigated the choppy waters.

شناور کوتاه رودخانه ای برای حمل نفر و بلار

Keel boat

The ocean liner was a luxurious means of traveling across the vast expanse of the sea.

کشاپیما

Liner

The narrow boat gently glided along the narrow canal, its vibrant paintwork and cozy cabin creating a charming and peaceful scene.

کشتی نفر بر انگلیسی

Narrow boat

The ship set sail on a grand adventure, leaving the bustling port behind.

اقیانوس پیما

Ocean Liner

They arrived at the seaplane terminal and boarded the aircraft for their scenic tour.

کشتی

Ship

The trawler was used for deep-sea fishing and had a robust fishing net.

هواپیمای دریایی

Seaplane

The vaporetto served as a public water bus, efficiently transporting passengers in Venice.

کشتی ماهیگیری

Trawler

The waterway connected two major cities, facilitating trade and travel.

اتوبوس آبی (واپور)

Vaporetto

The barge was used to transport heavy goods along the canal.

قایق مسافربری مخصوص آسیای شرقی

Waterway

 

وسایل نقلیه عمومی زمینی در زبان انگلیسی

در سرتاسر دنیا وسایل نقلیه عمومی زمینی، اصلی ترین روش برای تردد بین شهرها به حساب می آید و بیش از 50 درصد از تردد کلی افراد را شامل می شود. در این بخش همراه بهترین نمونه این وسایل نقلیه را می آوریم.

 

 

 

The auto-bus provided an efficient and environmentally friendly way to commute in the city.

اتوبوس

Auto-Bus

The automobile had a sleek design and a powerful engine, making it a favorite among car enthusiasts.

خودرو

Automobile

In many Asian cities, the auto rickshaw is a popular mode of transportation for short trips.

اتوریکشا

Auto Rickshaw

The boxcar was loaded with goods and ready to be transported by rail.

نوعی قطار ریلی

Boxcar

He rode his bike to work every day to stay fit and reduce his carbon footprint.

دوچرخه

Bike

The bus stopped at every major intersection, ensuring convenient public transportation for all.

اتوبوس بین شهری

Bus

The horse-drawn buggy was a charming way to explore the countryside.

وسیله حمل و نقل کویر

Buggy

The camper was fully equipped with all the necessities for a weekend of outdoor adventure.

کمپر

Camper

In some remote areas, the camel cart was the primary means of transportation and cargo delivery.

درشکه شتری

Camel cart

The Conestoga wagon was an iconic covered wagon used during westward expansion in the United States.

گاری پهن چرخ (وسیله حمل و نقل فیلم های وسترن)

Conestoga Wagon

The caravan of travelers embarked on a journey through the desert, relying on camels for transportation.

خانه ی متحرک

Caravan

The dray transported heavy cargo from the docks to the warehouses.

گاری کوتاه بی لبه، چهارچرخه بارکشی

Dray

The delivery van was stacked with packages ready for distribution to customers.

اتوموبیل ون سرپوشیده

Delivery Van

The express train raced across the country, covering long distances in a matter of hours.

قطارویژه تندرو

Express Train

The funicular railway offered a scenic ride up the steep mountain slope.

نوعی قطار مخصوص مسیرهای کوتاه با شیب تند که نیروی کشش آن با موتوری ثابت و به کمک بافه و ایجاد موازنه بین قطارهای رفت‏وبرگشت یا وزنۀ تعادل تأمین می‏شود

Funicular Railway

The hansom cab, with its elegant design, was a common sight in the streets of London.

درشکه دو چرخه

Hansom

Passengers hailed the jitney, a small shared taxi, for short trips around the city.

اتومبیل کرایهای، ارزان

Jitney

The limousine arrived in style to pick up the VIPs attending the event.

لیموزین

Limousine

The litter, carried by strong porters, transported the noblewoman through the crowded streets.

نفر بری که دو فرد آن را حمل می کنند

Litter

The sleek maglev train levitated above the tracks, achieving incredible speeds.

قطار مغناطیسی

Maglev

The metro system provided a convenient and efficient way for city dwellers to get around.

مترو

Metro

The minibus shuttled passengers between the airport and the city center.

مینی بوس

Minibus

The motor home was a comfortable way to explore the country while still enjoying the comforts of home.

خانه ی موتوری (اتومبیل دارای رختخواب و یخچال و مستراح و غیره ویژه ی سفرهای تفریحی)

Motor Home

The omnibus was a common form of public transportation in the 19th century.

اتوبوس

Omnibus

Street vendors used push carts to sell their delicious street food.

ارابه دستی

Push Cart

Families enjoyed a weekend getaway in their recreational vehicle, or RV.

وسیله ی نقلیه ی تفریحی

Recreational Vehicle/ RV

The runabout was a small and sporty car perfect for quick trips around town.

اتومبیل سبک

Runabout

The surrey with the fringe on top was a popular choice for leisurely rides in the countryside.

کالسکه ی چهار چرخه، درشکه

Surrey

The taxi driver navigated through the bustling city streets to pick up passengers.

تاکسی

Taxi

The van was packed with equipment and tools, ready for a day of work.

ون

Van

The wagon, filled with hay, was pulled by a team of horses on the farm.

واگن

Wagon

 

وسایل نقلیه عمومی هوایی در زبان انگلیسی

زمانی که از نقلیه عمومی هوایی صحبت به میان می آید، شاید تنها هواپیماها را در نظر بگیرید، ولی این در شرایطی می باشد که ما برای حمل و نقل عمومی انواع هواپیماها را در اختیار داریم که نگاهی به آنها می اندازیم

 

 

 

Many people prefer to travel long distances by airplanes because they offer speed and convenience.

هواپیما

Airplanes or aeroplane

The aircraft industry continues to advance with new technological innovations.

هواپیمای جنگی

Aircraft

The hot air balloon slowly ascended into the sky, offering breathtaking views of the landscape below.

بالون

Balloon

The bathyscaphe allowed scientists to explore the deepest parts of the ocean, uncovering unknown marine life.

١٦ژرفاپیما

Bathyscaphe

The dirigible, or airship, gracefully floated above the city, providing an unforgettable sight.

بالن

Dirigible

The glider soared silently through the air, relying on air currents for flight.

گلایدر

Glider

Passengers boarded the jumbo jet, one of the largest commercial airplanes in the world, for their overseas journey.

جامبو جت

Jumbo Jet

Astronauts trained for years to operate the spaceship that would take them beyond Earth's atmosphere.

سفینه فضایی

Spaceship

The Zeppelin was a historic type of airship, known for its distinctive shape and design.

سپلین

Zeppelin

 

مکالمه در مورد وسایل نقلیه عمومی به زبان انگلیسی

Person A: Hey, have you ever used public transport to get around the city?

شخص A: هی، آیا تا به حال از وسایل نقلیه عمومی برای رفت و آمد در شهر استفاده کرده اید؟

 

Person B: Yeah, I use it all the time. It's so convenient.

شخص B: بله، من همیشه از آن استفاده می کنم. خیلی راحته

 

Person A: I've been thinking about giving it a try. Is it easy to figure out which bus or train to take?

شخص A: من به این فکر کرده ام که آن را امتحان کنم. آیا تشخیص اینکه کدام اتوبوس یا قطار سوار شوید آسان است؟

 

Person B: It's pretty straightforward. There are usually route maps and signs at the stations, and you can use apps on your phone to plan your trip and track schedules.

 

شخص B: خیلی ساده است. معمولاً نقشه‌ها و علائم مسیر در ایستگاه‌ها وجود دارد و می‌توانید از برنامه‌های موجود در گوشی خود برای برنامه‌ریزی سفر و پیگیری برنامه‌ها استفاده کنید.

 

Person A: That sounds helpful. Is it cost-effective compared to driving a car?

شخص A: مفید به نظر می رسد. آیا در مقایسه با رانندگی با ماشین مقرون به صرفه است؟

 

Person B: Definitely! Public transport is usually more cost-effective. You save on gas, parking fees, and the stress of city traffic.

شخص B: قطعا! حمل و نقل عمومی معمولا مقرون به صرفه تر است. در هزینه بنزین، پارکینگ و استرس ترافیک شهری صرفه جویی می کنید.

 

Person A: What about environmental benefits? I've heard it's more eco-friendly.

شخص A: در مورد مزایای زیست محیطی چطور؟ من شنیده ام که دوستدار محیط زیست است.

 

Person B: That's right. Public transport is generally more environmentally friendly because it reduces the number of individual cars on the road, cutting down on pollution and carbon emissions.

شخص B: درست است. حمل و نقل عمومی به طور کلی دوستدار محیط زیست است زیرا تعداد خودروهای فردی را در جاده ها کاهش می دهد و آلودگی و انتشار کربن را کاهش می دهد.

 

Person A: Do you have any tips for a first-time public transport user?

شخص A: آیا برای اولین بار کاربر حمل و نقل عمومی راهنمایی دارید؟

 

Person B: Sure, always check the schedule, have the right change or a transit card, and be aware of any safety rules and etiquette. And don't be afraid to ask for help if you're unsure about something.

شخص B: مطمئناً، همیشه برنامه را بررسی کنید، تعویض مناسب یا کارت حمل و نقل داشته باشید و از قوانین و آداب ایمنی آگاه باشید. و اگر در مورد چیزی مطمئن نیستید از درخواست کمک نترسید.

 

Person A: Thanks for the advice. I'll give it a shot and see how it goes.

شخص A: ممنون از راهنمایی. یه شات میزنم ببینم چطور میشه

Person B: You're welcome! I think you'll find it a great way to get around and explore the city while saving time and money.

شخص B: شما خوش آمدید! فکر می‌کنم آن را راهی عالی برای گردش و گشت و گذار در شهر و در عین حال صرفه‌جویی در زمان و هزینه خواهید یافت.

 

 

حتما بخوانید:

انواع خودرو و وسایل نقلیه به انگلیسی

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic