لوگو انگلیش کلینیک
اصطلاحات روانشناسی به انگلیسی با ترجمه فارسی

اصطلاحات روانشناسی به انگلیسی با ترجمه فارسی

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 2919

تعدادی از زبان آموزانی که در دوره جامع موسسه شرکت کرده اند، از رشته روانشناسی (Psychology) هستند و یکی از مشکلاتی که همیشه از آن گله دارند استفاده از اصطلاحات اشتباه در میان ایرانیان است. دیروز که مشغول ترجمه کتاب مغز ماشین بینی بودم از بعضی دوستان برخی از اصطلاحات را پرسیدم که متوجه شدم معادل دقیقی برای آن ندارند و حتی اساتید نیز از خود لغت انگلیسی استفاده می کنند. تحت تاثیر همین مسئله شد که امروز تصمیم گرفتن برای شما همراهان عزیز فهرستی از پرکاربردترین اصطلاحات روانشناسی را آماده کرده و کمک کنیم تا منظور متون تخصصی را بهتر درک کنید. 

 

فهرستی از بیماری های روان شناسی به زبان انگلیسی

پیش از اینکه بخواهیم نگاهی به لغات مرتبط به روانشناسی بیاندازیم بهتر است در اولین قدم برخی از بیماری های روانی را که استفاده از آن در کشور بسیار رایج شده، برای شما آماده کنیم. در ابتدا باید بگوییم در زبان انگلیسی برای بیماری روانی از لغت Disorder استفاده می کنند و تعداد آن ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در یک مقاله ساده نوشته شوند. به عنوان مثال آیا شما می دانید ADHD مخفف چیست؟ و یا معادل اصطلاح PTSD را در زبان فارسی می دانید؟ حالا با هم نگاهی به مهم ترین بیماری های روانی می اندازیم؛ 

 

 

 

Depression can greatly impact one's ability to find enjoyment in daily activities and maintain a positive outlook on life

افسردگی

Depression

Anxiety disorders, such as generalized anxiety disorder and social anxiety disorder, can cause significant distress and interfere with daily functioning

اختلالات اضطرابی

Anxiety Disorders

Schizophrenia is a complex mental illness characterized by hallucinations, delusions, and impaired cognitive function

روان‌گسیختگی

Schizophrenia

Substance use disorders can lead to harmful consequences, including physical health problems, legal issues, and strained relationships

اختلالات مصرف مواد

Substance Use Disorders

Bipolar disorder is marked by extreme mood swings between manic and depressive episodes, affecting a person's energy levels and behavior

اختلال دوقطبی

Bipolar Disorder

Post-traumatic stress disorder (PTSD) can develop after experiencing or witnessing a traumatic event, leading to symptoms like flashbacks, nightmares, and hypervigilance

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Obsessive-compulsive disorder (OCD) involves intrusive thoughts and repetitive behaviors aimed at reducing anxiety, often causing significant distress and disruption in daily life

اختلال وسواس اجباری (OCD)

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)

Eating disorders, such as anorexia nervosa and bulimia nervosa, can have serious physical and psychological consequences if left untreated

اختلالات اشتها

Eating Disorders

Personality disorders, including borderline personality disorder and narcissistic personality disorder, can lead to difficulties in relationships and emotional instability

اختلالات شخصیت

Personality Disorders

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is characterized by inattention, hyperactivity, and impulsivity, often making it challenging to focus and complete tasks

اختلال کمبود توجه/بیش فعالی (ADHD)

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

Dissociative identity disorder (DID) involves the presence of two or more distinct identities or personality states within one individual, often accompanied by memory gaps

اختلال هویت تجزیه ای (DID)

Dissociative Identity Disorder (DID)

Acute stress disorder may occur following exposure to a traumatic event, causing symptoms like anxiety, dissociation, and intrusive memories

اختلال استرس حاد

Acute Stress Disorder

Adjustment disorders involve emotional and behavioral symptoms in response to a significant life stressor, such as divorce or job loss

اختلالات سازگاری

Adjustment Disorders

Insomnia disorder can result in difficulty falling asleep, staying asleep, or experiencing restorative sleep, leading to daytime fatigue and impaired functioning

اختلال بی خوابی

Insomnia Disorder

Narcolepsy is a neurological disorder characterized by excessive daytime sleepiness, sudden loss of muscle tone (cataplexy), and disrupted sleep patterns

نارکولپسی

Narcolepsy

Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder affecting social interaction, communication, and behavior, often accompanied by repetitive patterns of behavior or interests

اختلال طیف اوتیسم (ASD)

Autism Spectrum Disorder (ASD)

Specific learning disorders, such as dyslexia or dyscalculia, can affect a person's ability to learn and use academic skills despite normal intelligence and educational opportunities

اختلالات یادگیری خاص

Specific Learning Disorders

Gender dysphoria involves a persistent discomfort with one's assigned gender and a strong desire to be recognized and treated as another gender

نارسایی جنسیتی

Gender Dysphoria

Factitious disorders involve intentionally feigning or producing physical or psychological symptoms to assume the role of a patient or garner attention

اختلالات ساختگی

Factitious Disorders

Somatic symptom disorders involve excessive focus on physical symptoms, often leading to distress and impairment, despite minimal or no medical findings to explain the symptoms

اختلالات علائم جسمی

Somatic Symptom Disorders

 

دانشجوی روانشناسی به انگلیسی

در زبان انگلیسی اگر بخواهیم به روان شناسی اشاره کنیم، باید از لغت Psychology استفاده کنیم. در صورتیکه پس از آن لغت Student را نیز بیاوریم به لغت مد نظر می رسیم. در اصل، Psychology Student به معنی دانشجوی روانشناسی اشاره داشته ایم. در صحبت های روزمره نیز ما از اصطلاح psych stu برای دانشجوی روانشناسی استفاده می کنیم. 

مشاوره روانشناسی به انگلیسی

در زبان انگلیسی برای این اصطلاح می توان از عبارات مختلفی استفاده کرد، ولی شاید رایج ترین آن counseling services می باشد. به غیر از این اصطلاح ما می توانیم از عبارات مشابهی نیز که پیش رو برای شما می آوریم استفاده کنید. 

درمان

Therapy

مشاوره

Counseling

حمایت روانی

Psychological support

مشاوره سلامت روان

Mental health counseling

خدمات راهنمایی

Guidance services

روان درمانی

Psychotherapy

حمایت عاطفی

Emotional support

مشاوره روانشناسی

Psychological counseling

درمان سلامت روان

Mental health therapy

مشاوره حمایتی

Supportive counseling

خدمات درمانی

Therapeutic services

روان درمانی

Psychological therapy

کمک مشاوره

Counseling assistance

مشاوره عاطفی

Emotional counseling

خدمات حمایتی سلامت روان

Mental health support services

 

اصطلاحات تخصصی روانشناسی به انگلیسی

حالا که با هم برخی از مهم ترین اصطلاحات روانشناسی و بیماری ها را مورد ارزیابی قرار دادیم، زمان آن فرا رسیده که نگاهی به لغات تخصصی در این حوزه نیز نگاهی داشته باشید. 

روان درمانی

Psychotherapy

روانشناسی بالینی

Clinical Psychology

درمان شناختی رفتاری (CBT)

Cognitive-behavioral therapy (CBT)

عصب روانشناسی

Neuropsychology

روانپزشکی

Psychiatry

روانشناسی رشد

Developmental Psychology

روانشناسی غیر طبیعی

Abnormal Psychology

روانشناسی اجتماعی

Social Psychology

روانشناسی صنعتی-سازمانی (I-O)

Industrial-Organizational Psychology (I-O)

روانشناسی آموزشی

Educational Psychology

روانشناسی قانونی

Forensic Psychology

روانشناسی سلامت

Health Psychology

روانشناسی مثبت

Positive Psychology

روانشناسی میان فرهنگی

Cross-Cultural Psychology

زیست روانشناسی (عصب شناسی رفتاری)

Biopsychology (Behavioral Neuroscience)

 

 

 

اصطلاحات مهم روانشناسی به انگلیسی

حالا که همراه با هم برخی از اصطلاحات تخصصی روان شناسی را مورد ارزیابی قرار دادیم، بهتر است چند اصطلاح که در مکالمات روزمره نیز بکار می روند را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت نیز یک مکالمه از این عبارات داشته باشیم 

فشار

Stress

هیجانی

Emotion

اعتماد به نفس

Self-esteem

تاب آوری

Resilience

یکدلی

Empathy

انگیزه

Motivation

شخصیت

Personality

مقابله

Coping

تندرستی

Well-being

ذهن آگاهی

Mindfulness

مرزها

Boundaries

ارتباط

Communication

اذعان

Assertiveness

حل تعارض

Conflict resolution

سلامت روان

Mental health

ادراک

Perception

حافظه

Memory

خودآگاهی

Self-awareness

طرز فکر

Mindset

تشویق؛ تقویت موثر

Positive reinforcement

 

Alex: Hey, Sarah! How have you been? You seem a bit stressed lately

الکس: هی سارا! چطوری؟ اخیراً کمی استرس داری.

 

Sarah: Hi, Alex! Yeah, I've been dealing with a lot of work-related stress lately. It's been challenging to manage my workload and meet deadlines

سارا: سلام الکس! آره، من اخیراً با استرس های شغلی زیادی دست و پنجه نرم کرده ام. مدیریت حجم کاری و رعایت ضرب الاجل ها چالش برانگیزه

 

Alex: I understand. Stress can really affect our emotions and overall well-being. How are you coping with it

الکس: می فهمم. استرس واقعاً می تواند بر احساسات و رفاه کلی ما تأثیر بذاره. چطور باهاش کنار میایی؟

 

Sarah: Well, I've been practicing mindfulness and setting boundaries to prioritize self-care. It helps me stay grounded and maintain my resilience during tough times

سارا: خوب، من سعی کردم تمرکز حواس را تمرین کنم و برای اولویت دادن به مراقبت از خود حد و مرزهایی تعیین کنم. این مسئله به من کمک می‌کند تا در زمان‌های سخت ثابت بمانم و انعطاف‌پذیری خود را حفظ کنم.

 

Alex: That's great to hear! Self-awareness is key to understanding our emotions and reactions. Have you been using any specific coping strategies

الکس: خوشحالم که این رو میشنوم! خودآگاهی کلید درک احساسات و واکنش های ماست. آیا از استراتژی های مقابله ای خاصی استفاده کرده اید؟

 

Sarah: Definitely! I've been journaling to reflect on my thoughts and feelings, which helps improve my self-esteem and mental health. Plus, talking to supportive friends like you boosts my mood and provides empathy

سارا: حتما! من برای انعکاس افکار و احساساتم در دفتر یادداشت می نویسم که به بهبود عزت نفس و سلامت روان من کمک می کند. بعلاوه، صحبت با دوستان حامی مثل شما روحیه من را تقویت می کند و باعث همدلی می شود.

 

Alex: I'm glad I can be here for you! Positive reinforcement from friends can really make a difference. Have you considered assertiveness training to communicate your needs effectively and resolve conflicts at work

الکس: خوشحالم که می تونم کنارت باشم! تشویق دوستان واقعاً می تونه تفاوت های زیادی را ایجاد کند. آیا آموزش قاطعیت را برای برقراری ارتباط موثر نیازهای خود و حل تعارضات در محل کار در نظر گرفته اید؟

 

Sarah: Yes, I've been working on being more assertive and using assertive communication techniques to express myself clearly. It's been helpful in managing conflicts and improving my relationships

سارا: بله، من روی قاطعیت بیشتر و استفاده از تکنیک های ارتباطی قاطعانه برای بیان واضح خودم کار کرده ام. در مدیریت تعارضات و بهبود روابطم مفید بوده است.

 

Alex: That's fantastic progress! Conflict resolution skills are so important for maintaining positive relationships and a healthy work environment. Keep up the good work, Sarah

الکس: این پیشرفت فوق العاده ای است! مهارت های حل تعارض برای حفظ روابط مثبت و محیط کاری سالم بسیار مهم است. به کار خوبت ادامه بده سارا!

 

Sarah: Thanks, Alex! Your encouragement means a lot. It's all about having the right mindset and staying motivated to grow and overcome challenges

سارا: ممنون الکس! تشویق شما معنی زیادی دارد. همه چیز در مورد داشتن طرز فکر صحیح و با انگیزه ماندن برای رشد و غلبه بر چالش ها است.

 

Alex: Absolutely! Let's continue to support each other and prioritize our well-being. We're in this together

الکس: قطعا! بیایید به حمایت از یکدیگر ادامه دهیم و رفاه خود را در اولویت قرار دهیم. ما در این با هم هستیم!

 

متن روانشناسی به زبان انگلیسی با ترجمه

Memory is a fascinating part of how our minds work. It helps us remember things from our past and learn new information. There are three main types of memory: sensory, short-term, and long-term. Sensory memory holds onto information from our senses for a short time. Short-term memory is where we keep information temporarily, like phone numbers or directions. Long-term memory stores information for a long time, such as memories of events or facts we've learned. Understanding how memory works can help us understand how we think and learn

حافظه بخش جالبی از نحوه عملکرد ذهن ما است. این بخش به ما کمک می کند چیزهایی از گذشته خود را به خاطر بسپاریم و اطلاعات جدیدی را بیاموزیم. سه نوع اصلی حافظه وجود دارد: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. حافظه حسی اطلاعات حواس ما را برای مدت کوتاهی نگه می دارد. حافظه کوتاه مدت بخشی که ما اطلاعات را به طور موقت نگه می داریم، مانند شماره تلفن یا مسیرها. حافظه بلند مدت اطلاعات را برای مدت طولانی ذخیره می کند، مانند خاطرات رویدادها یا حقایقی که ما یاد گرفته ایم. درک نحوه عملکرد حافظه می تواند به ما در درک نحوه تفکر و یادگیری کمک کند.

 

کلینیک تخصصی رفیعی همراه شما در آموزش زبان انگلیسی

در راستای دوره جامع زبان انگلیسی خود از شما می خواهیم تا مواردی را که در این بخش به شما آموزش داده ایم را به صورت دقیق به کار گرفته و از آن ها در مکالمات روزمره و یا تمرینات خود از آن ها استفاده کنید. 

 

مطالب مرتبط:

اصطلاحات پزشکی زبان انگلیسی رایج در بیمارستان ها


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic