لوگو انگلیش کلینیک
جملات قصار بزرگان به انگلیسی

جملات قصار بزرگان به انگلیسی

02/06/31 13 دقیقه برای مطالعه 1874

ضرب المثل ها و جملات قصار یکی از بهترین روش ها برای یادگیری زبان انگلیسی به حساب می آیند که در چند سال اخیر توسط مدرسین و کارشناسان حوزه آموزش زبان انگلیسی به شدت برای بالا بردن سطح زبان انگلیسی زبان آموزان به کار رفته اند. این جملات که اغلب توسط بزرگان و اندیشمندان گفته می شوند علاوه بر اینکه دارای نکات گرامری بسیار با ارزش هستند به شما لغات سیاسی و اجتماعی فوق العاده‌ای را نیز آموزش می‌دهند که در کمتر متنی می توانید مشاهده کنید. 

این جملات همچنین می‌توانند شما را با فرهنگ و آداب و رسوم کشور مقصد خود نیز آشنا نمایند. در این بخش ما قصد داریم جملات قصاری را از اندیشمندان انگلیسی‌زبان بیان کرده و همراه با ترجمه آن ها شما را در بحث یادگیری زبان انگلیسی یاری نماییم. نکته ای که باید دقت کنید این است ما در کلینیک تخصصی رفیعی قصد داریم زبان انگلیسی را از طریق روش های مختلف به شما آموزش داده و به شما کمک کنیم تمامی مسائل مرتبط با این زبان را  فرا بگیرید.

 

جملات قصار چیست؟

جملات قصار که در زبان انگلیسی از آن به عنوان Qoute یاد می شود در اصل نقل قولی از یک فرد یا گروهی از افراد می باشند که بدون تغییر در یک نوشته به کار می روند. این جملات به مرور زمان ماهیت یک جمله عادی را از دست می دهند و بیشتر به عنوان ضرب المثل و یا جملات قصار به کار می روند. در زبان و ادبیات فارسی سعدی را به عنوان یکی از بزرگترین افرادی که جملات قصار را به کار برده می شناسند. با وجود اینکه ادبیات سنتی زبان انگلیسی خیلی در جملات قصار قوی نبوده ولی ادبیات مدرن و پسامدرن این کشور توانست جملات بسیار ارزشمندی را در بحث یادگیری و مباحث دیگر عنوان نماید. با هم نگاهی به مهم‌ترین جملات قصار زبان انگلیسی و ادبیات آن می‌اندازیم.

 

زیباترین جملات قصار در زبان انگلیسی

جملات قصار  به زبان انگلیسی

ترجمه فارسی

گوینده  

An investment in education pays the best interest.

سرمایه گذاری بر روی آموزش بیشتر سود را در بردارد

Benjamin Franklin

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.

هر آن کس که یادگیری را متوقف کند فارغ از اینکه 20 ساله است یا 80 ساله یک فرد مسن است

Henry Ford

Do you know what a foreign accent is? It’s a sign of bravery

آیا می دانید لهجه خارجی چیست؟ نشانه شجاعت است

Amy Chua

It is astonishing how much enjoyment one can get out of a language that one understands imperfectly

شگفت آور است که چقدر می توان از زبانی که ناقص متوجه می شوید  لذت برد

Basil Lanneau Gildersleeve

Language is not a genetic gift, it is a social gift. Learning a new language is becoming a member of the club – the community of speakers of that language.

زبان یک موهبت ژنتیکی نیست، یک موهبت اجتماعی است. یادگیری یک زبان جدید به معنای ملحق شدن به عضویت در باشگاه جامعه گویندگان آن زبان است

Frank Smith.

Education costs money, but then so does ignorance.

آموزش هزینه دارد ولی نادنی نیز هزینه ای در بر دارد

Sir Claus Moser

Education is not preparation for life. Education is life itself.

آموزش آمادگی برای زندگی نیست. آموزش اصل زندگی است

John Dewey

Get over the idea that only children should spend their time studying. Be a student as long as you still have something to learn, and this will mean all your life.

بر این ایده غلبه کنید که تنها کودکان باید وقت خود را صرف مطالعه کنند. تا زمانی که هنوز چیزی برای یادگیری دارید، دانش آموز باشید و این مهم زندگی شما را معنا خواهد کرد.

Henry Doherty

I am always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it.

من همیشه کاری را انجام می دهم که نمی توانم انجام دهم تا بتوانم نحوه انجام آن را یاد بگیرم.

Pablo Picasso

I am always ready to learn although I do not always like being taught.

من همیشه آماده یادگیری هستم، اگرچه همیشه دوست ندارم که به من آموزش داده شود.

Winston Churchill

I hope that in this year to come, you make mistakes. Because if you are making mistakes, then you are making new things, trying new things, learning, living, pushing yourself, changing yourself, changing your world.

امیدوارم در سال آینده، شما اشتباه کنید. زیرا اگر اشتباه می کنید، چیزهای جدید می سازید، در نتیجه چیزهای جدید را امتحان می کنید، و یاد می گیرید، زندگی کنید، به خودتان فشار می آورید، خودتان را تغییر می دهید، دنیایتان را تغییر می دهید.

Neil Gaiman

I learned the value of hard work by working hard.

ارزش کار سخت را با سخت کوشی آموختم.

Margaret Mead

If the goal you've set for yourself has a 100 percent chance of success, then frankly you aren't aiming high enough.

اگر هدفی که برای خود تعیین کرده اید 100 درصد شانس موفقیت دارد، صراحتاً به اندازه کافی بالا هدف گذاری نکرده اید.

Benny Lewis

If you hold a cat by the tail you learn things you cannot learn any other way.

اگر گربه را از دم بگیرید چیزهایی یاد می گیرید که به هیچ وجه نمی توانید یاد بگیرید.

Mark Twain

If you're determined to learn, no one can stop you.

اگر مصمم به یادگیری هستید، هیچکس نمی تواند مانع شما شود.

Zig Ziglar

It is good to have an end to journey toward, but it is the journey that matters in the end.

داشتن پایانی برای سفر خوب است، اما این سفر است که در پایان مهم است.

Ernest Hemingway

Knowledge is of no value unless you put it into practice.

دانش هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه آن را عملی کنید.

Anton Chekhov

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

طوری زندگی کن که انگار قراره فردا بمیری یاد بگیر که انگار تا ابد زنده خواهی بود.

Mahatma Ghandi

Never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow.

هرگز کسی را که به طور مداوم پیشرفت می کند، هر چقدر هم کند، دلسرد نکنید.

Plato

Self education is the only kind of education there is.

خودآموزی تنها نوع آموزشی است که وجود دارد.

Isaac Asimov

The noblest pleasure is the joy of understanding.

شریف ترین لذت، لذت درک است.

Leonardo da Vinci

Theory is knowledge that doesn't work. Practice is when everything works and you don't know why.

تئوری دانشی است که کار نمی کند. عملکر چیزی است که همه چیز کار می کند و شما نمی دانید چرا.

Herman Hesse

There are no foreign lands. It is the traveller only who is foreign.

سرزمین خارجی وجود ندارد. تنها مسافر است که خارجی است.

Robert Louis Stevenson

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آمادگی، کار سخت و درس گرفتن از شکست است.

Colin Powell

You can be discouraged by failure, or you can learn from it. So go ahead and make mistakes, make all you can. Because, remember that's where you'll find success - on the far side of failure.

شما می توانید از شکست دلسرد شوید یا می توانید از آن درس بگیرید. پس پیش بروید و اشتباه کنید، هر کاری که می توانید انجام دهید. زیرا، به یاد داشته باشید آنجاست که موفقیت را خواهید یافت – در دور دست های  شکست.

Thomas Watson

You can get help from teachers, but you're going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room.

می‌توانید از معلمان کمک بگیرید، اما باید خودتان، تنها در یک اتاق، چیزهای زیادی یاد بگیرید.

Dr. Seuss

You don't learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.

با رعایت قوانین راه رفتن را یاد نمی گیرید. شما با انجام دادن و با زمین خوردن یاد می گیرید.

Richard Branson

You'll never know everything about anything.

شما هرگز همه چیز را در مورد چیزی نمی دانید.

Julia Child

The best way to predict the future is to create it.

بهترین راه برای پیش بینی آینده، ساختن آن است.

Abraham Lincoln

You are never too old to set another goal or to dream a new dream.

شما هرگز برای تعیین هدف دیگر یا رویایی جدید آنقدر پیر نیستید.

C.S.Lewis

To have another language is to possess a second soul

داشتن زبانی دیگر داشتن روح دوم است

Charlemagne

We can be whatever we have the courage to be

ما می‌توانیم هر چیزی که شهامت آن را داریم باشیم

Alexandria Ocasio-Cortez

Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow

زبان خون روح است که افکار در آن جاری می شوند و از آن رشد می کنند

Oliver Wendell Holmes

What we learn with pleasure, we never forget

هر آن چیز را که با عشق آموزش می بینیم هرگز فراموش نمی کنیم.

Alfred Mercier

The expert in anything was once a beginner

متخصص در هر کاری زمانی مبتدی بود

Helen Hayes

Reading is to the mind what exercise is to the body

خواندن برای ذهن همانند ورزش برای بدن است

Joseph Addison

 

مطالب بیشتر

جملات کاربردی توصیف احساسات در انگلیسی

جملات انگیزشی انگلیسی همراه با ترجمه


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic