لوگو انگلیش کلینیک
متن و ترجمه  آهنگ my universe از BTS و Coldplay

متن و ترجمه آهنگ my universe از BTS و Coldplay

03/01/25 13 دقیقه برای مطالعه 2175

سبک Kpop کره جنوبی به سرعت در حال رشد و پیشرفت است و گروه BTS یکی از مهم ترین پرچمداران این سبک از موسیقی است که طرفداران بی شماری نیز در داخل کشورمان دارد. محبوبیت این گروه در دنیا پس از همه گیری کرونا نیز بیشتر از گذشته شد، به نحوی که در جشنواره گرمی نیز برنامه ای را اجرا کردند. امروز برای شما یکی از محبوب ترین آهنگ های این گروه را برای شما ترجمه کرده ایم. 

 

You (you), you are (you are) my universe

تو (تو)، تو (تو) دنیای منی

And I (I) just want (just want) to put you first

و من (من) فقط می خوام (فقط می خوام) تو را اولویت اولم کنم

And you (you), you are (you are) my universe, and I

تو (تو)، تو (تو) دنیای منی و من 

In the night, I lie and look up at you

شبا، دراز می کشم و بالا را نگاه می کنم

When the morning comes, I watch you rise

وقتی صبح میشه من بیدار شدن تو رو نگاه می کنم 

There's a paradise they couldn't capture

یک بهشتی هست که دیگران نمی تونن ضبطش کنند

That bright infinity inside your eyes

اون بهشت چشمهای تو هستند 

Never-ending forever, baby

You (you), you are (you are) my universe

تو (تو)، تو (تو) دنیای منی

And I (I) just want (just want) to put you first

و من (من) فقط می خوام (فقط می خوام) تو را اولویت اولم کنم

And you (you), you are (you are) my universe

تو (تو)، تو (تو) دنیای منی

And you make my world light up inside

و تو دنیای من رو روشن می کنی 

And they said that we can't be together

به ما گفتن نمی تونیم با هم باشیم 

Because, because we come from different sides

چون ، چون ما از دنیاهای متفاوتی هستیم

You (you), you are (you are) my universe

تو (تو)، تو (تو) دنیای منی

And I (I) just want (just want) to put you first

و من (من) فقط می خوام (فقط می خوام) تو را اولویت اولم کنم

And you (you), you are (you are) my universe

تو (تو)، تو (تو) دنیای منی

And you make my world light up inside

و تو دنیای من رو روشن می کنی 

My universe (doo-doo, doo-doo)

دنیای من (دو-دو، دو-دو)

My universe (doo-doo, doo-doo)

دنیای من (دو-دو، دو-دو)

My universe (doo-doo, doo-doo)

دنیای من (دو-دو، دو-دو)

(You make my world)

تو دنیای من رو می سازی 

You make my world light up inside

و تو دنیای من رو روشن می کنی 

You make my world light up inside

و تو دنیای من رو روشن می کنی 

When I'm without you, I'm crazy

وقتی بدون تو هستم دیوونه می شم 

We are made of each other, baby

ما برای هم ساخته شده ایم 

You (you), you are (you are) my universe

تو (تو)، تو (تو) دنیای منی

And I (I) just want (just want) to put you first

و من (من) فقط می خوام (فقط می خوام) تو را اولویت اولم کنم

And you (you), you are (you are) my universe

تو (تو)، تو (تو) دنیای منی

And you make my world light up inside

و تو دنیای من رو روشن می کنی 

My universe (you, you are)

تو (تو)، تو (تو) دنیای منی

My universe (I just want)

دنیای من (من فقط می خوام) 

My universe (you, you are my universe, and I)

دنیای من (تو ، تو دنیای منی و من) 

My universe

دنیای من

 

دانلود آهنگ my universe از BTS و Coldplay

 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic