لوگو انگلیش کلینیک
اصطلاحات پرکاربرد و نام وسایل دندانپزشکی به انگلیسی با ترجمه

اصطلاحات پرکاربرد و نام وسایل دندانپزشکی به انگلیسی با ترجمه

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 2531

اصطلاحات پرکاربرد و نام وسایل دندانپزشکی به انگلیسی با ترجمه

تقریبا 15 سال پیش بود که برای اولین بار متنی در رابطه  با دندان پزشکی را برای یک پزشک ترجمه کردم. هنوز به یاد دارم که در آن زمان دیکشنری مناسبی برای ترجمه نداشتم و مجبور بودم تمامی لغات تخصصی را از خود پزشک بپرسم. از همان روز تصمیم گرفتم برای برخی از ترجمه های تخصصی، دیکشنری مخصوصی تهیه کنم و نه تنها خودم برای ترجمه تخصصی به آن رجوع کنم، بلکه برای زبان آموزانم نیز از آن کمک بگیرم. امروز قصد دارم برای شما همراهان گران قدر کلینیک تخصصی رفیعی فهرستی از پرکاربردترین لغات را همراه با مثال آماده کنم.

 

بخش های مختلف دهان و دندان به انگلیسی

یکی از پیچیدگی های سیستم دهان انسان این است که هر بخش دارای اصطلاحات و لغات خاص خود است. به عنوان مثال در زبان انگلیسی هر یک از دندان ها دارای یک معنی خاصی است و گاهی اوقات دندان پزشک ممکن است از اصطلاحات تخصصی برای این مسئله استفاده کند. در این بخش قصد داریم نگاهی به این لغات بیاندازیم.

 

اجزای دهان:

 

 

 

Lips

لب

Her lips formed a warm smile as she greeted the dentist for her check-up

Oral Cavity

حفره دهان

The oral cavity is where the initial stages of digestion begin as food mixes with saliva

Tongue

زبان

The tongue plays a crucial role in articulating speech sounds and tasting different flavors

Cheeks

گونه ها

As the dentist examined her teeth, she felt the gentle pressure of the dental mirror against her cheeks

Gums (Gingiva)

لثه (لثه)

Healthy gums are essential for maintaining the stability of teeth in the mouth

Palate

کام

The hard palate helps in the initial stages of chewing by breaking down food into smaller pieces

 

قسمت های دندان:

 

 

 

Enamel

مینا

Enamel is the hardest substance in the human body and protects teeth from decay

Dentin

عاج

When the enamel is compromised, dentin's sensitivity to temperature changes becomes more apparent

Pulp

پالپ

The pulp inside the tooth contains nerves and blood vessels, which can become sensitive when damaged

Crown

تاج دندان

The crown of the tooth is the visible part above the gumline and is essential for chewing and biting

Root

ریشه

The root of the tooth is anchored within the jawbone and provides stability

Cementum

سمنتوم (ساروجه)

Cementum covers the tooth's roots and helps anchor the tooth to the surrounding bone

Periodontal Ligament

رباط پریودنتال

The periodontal ligament acts as a cushion and attaches the tooth to the bone, allowing for slight tooth mobility during chewing

Gingival Sulcus (Gingival Crevice)

شیار لثه (شکاف لثه)

The gingival sulcus is the space between the tooth and the surrounding gum tissue, where dental professionals check for signs of gum health during examinations

 

بیماری های دهان و دندان به انگلیسی

مانند تمامی بخش های بدن، در دهان و دندان نیز ممکن است بیماری های مختلفی گریبان گیر شما شود. این بیماری ها می تواند از یک تبخال دهانی ساده شروع شده و تا دردهای بد لثه ادامه داشته باشد.

 

 

 

Cavities (Dental Caries)

حفره (پوسیدگی دندان)

Regular dental check-ups are essential to detect cavities early and prevent further tooth decay

Gingivitis

التهاب لثه

Gingivitis, characterized by redness and bleeding of the gums, can often be reversed with improved oral hygiene practices

Periodontitis

پریودنتیت

Neglecting gingivitis can lead to periodontitis, a more severe gum disease that can result in tooth loss

Halitosis (Bad Breath)

هالیتوزیس (بوی بد دهان)

Persistent halitosis can be caused by various factors, including poor oral hygiene, and should be addressed by a dentist

Tooth Sensitivity

حساسیت دندان

Tooth sensitivity can make consuming hot or cold foods uncomfortable, and desensitizing toothpaste may provide relief.

Oral Thrush

برفک دهان

Oral thrush is a fungal infection that presents as white patches on the tongue and mouth, often occurring in individuals with weakened immune systems

Oral Cancer

سرطان دهان

Early detection is crucial for successful treatment of oral cancer, which can affect various parts of the mouth and throat

Dry Mouth (Xerostomia)

خشکی دهان (خشکی دهان)

Xerostomia can be a side effect of medications or certain medical conditions, leading to discomfort and an increased risk of cavities

Dental Abscess

آبسه دندان

A dental abscess is a painful infection that can form in the tooth or gums, often requiring prompt dental treatment

Bruxism

دندان قروچه

Bruxism, or teeth grinding, can result in tooth wear and jaw pain, and a night guard may be recommended to protect teeth

Malocclusion

مال اکلوژن

Malocclusion refers to misalignment of the teeth or jaws, which can affect bite function and appearance

Temporomandibular Joint Disorders (TMD)

اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (TMD)

TMD can cause jaw pain, clicking, and limited jaw movement, often requiring special therapies or appliances

 

 

درمان های گوناگون دندان به انگلیسی

وقتی در دندان خود احساس درد کردید، به سمت داروخانه رفته و به دنبال دارو می شوید، درسته؟ برای من که همیشه خرید مفنامیک اسید بهترین دارو برای دردهای دندان به حساب می آید، این دارو به تنهایی پاسخگوی تمامی مشکلات نمی باشد. شرایطی وجود دارد که بر اساس آن، نیاز به داروهای بسیار تخصصی دارید و از این رو قصد داریم برخی از مواردی که در می تواند در این بخش به شما کمک کند را اعلام کنیم.

 

 

 

Oral Examinations

بررسی های دهانی

Regular oral examinations are crucial for detecting dental issues early and maintaining oral health

Professional Dental Cleanings

تمیز کردن حرفه ای دندان

Dental hygienists perform professional cleanings to remove plaque and tartar buildup, preventing gum disease and cavities

Dental Fillings

پرکردن دندان

Dental fillings are commonly used to repair cavities and restore the integrity of damaged teeth

Dental Crowns

روکش دندان

Dental crowns are often placed over weakened or heavily restored teeth to provide protection and support

Dental Bridges

پل های دندانی

Dental bridges are used to replace missing teeth, restoring both function and aesthetics

Dentures

دندان مصنوعی

Dentures are removable prosthetic devices that replace missing teeth and help improve chewing and speech

Dental Implants

ایمپلنت های دندانی

Dental implants are surgically placed in the jawbone to provide a stable foundation for replacing missing teeth

Orthodontic Treatment

ارتودنسی

Orthodontic treatments, like braces or clear aligners, are used to correct misaligned teeth and improve bite function

Root Canal Therapy

درمان کانال ریشه

Root canal therapy can save a damaged tooth by removing infected pulp and sealing the tooth

Tooth Extraction

کشیدن دندان

Tooth extraction is necessary when a tooth is severely damaged, decayed, or causing oral health problems.

Periodontal Treatment

درمان پریودنتال

Periodontal treatment, including scaling and root planing, helps manage gum disease and maintain gum health

Teeth Whitening

سفید کردن دندان

Professional teeth whitening procedures can significantly improve the color of stained or discolored teeth

Dental Bonding

باند دندانی

Dental bonding is used to repair minor tooth imperfections, such as chips or discoloration

Dental Veneers

ونیر (دندان‌پزشکی)

Dental veneers are thin shells applied to the front of teeth to enhance their appearance and correct minor cosmetic issues

Oral Surgery

جراحی دهان

Oral surgeons perform various surgical procedures, including dental implant placement, wisdom tooth removal, and corrective jaw surgery

Pediatric Dentistry

دندانپزشکی کودکان

Pediatric dentists specialize in providing dental care tailored to children's unique needs and ensuring a positive dental experience

Cosmetic Dentistry

دندانپزشکی زیبایی

Cosmetic dentists focus on improving the aesthetics of teeth and smiles through various procedures

TMJ (Temporomandibular Joint) Treatment

درمان مفاصل گیجگاهی فکی

TMJ treatment addresses disorders affecting the jaw joint, alleviating pain and dysfunction

Oral Cancer Screening

غربالگری سرطان دهان

Dentists routinely screen for signs of oral cancer during dental exams to enable early detection and treatment

 

دندان پزشک و مشاغل مرتبط با دهان و دندان به انگلیسی

برخلاف تصور بسیاری از ایرانی ها، ما تنها یک دندان پزشک نداریم و ممکن است بر اساس مختلف دندانی که افراد دارند شغل آن ها نیز متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر ریشه دندان مشکل داشته باشد، نمی توانید به متخصص ایمپلنت مراجعه کنید. این مشکل را باید دندانپزشکی که در این حوزه تخصص دارد، حل کند. حالا با هم نگاهی به اصلی ترین تخصص ها در دندان پزشکی می اندازیم.

 

 

 

Dentist

دندانپزشک

The dentist carefully examined the patient's X-rays and discussed treatment options for a damaged tooth

Dental Hygienist

متخصص بهداشت دندان

The dental hygienist performed a thorough cleaning and provided valuable tips on maintaining good oral hygiene

Dental Assistant

دستیار دندانپزشک

The dental assistant efficiently prepared the treatment room and assisted the dentist during the procedure

Orthodontist

متخصص ارتودنسی

The orthodontist specializes in correcting misaligned teeth and creating beautiful smiles through braces or clear aligners

Oral Surgeon

جراح دهان و دندان

The oral surgeon successfully removed the impacted wisdom tooth, providing relief from pain and discomfort

Periodontist

پریودنتیست

The periodontist addressed the patient's gum disease with a comprehensive treatment plan, including scaling and root planing

Pediatric Dentist

دندانپزشک کودکان

The pediatric dentist created a child-friendly atmosphere to ensure a positive dental experience for young patients

Endodontist

اندودنتیست

The endodontist performed a root canal procedure to save a tooth that was severely infected

Prosthodontist

متخصص پروتز دندان

The prosthodontist designed and placed a custom dental prosthesis to restore the patient's smile and chewing function

Dental Lab Technician

تکنسین آزمایشگاه دندانپزشکی

The dental lab technician meticulously crafted a crown that perfectly matched the patient's natural teeth

Dental Sales Representative

نماینده فروش دندانپزشکی

The dental sales representative introduced the latest dental equipment to the dental practice, highlighting their benefits

Dental Educator/Professor

مدرس / استاد دندانپزشکی

As a dental educator, she inspired future dentists through lectures and hands-on clinical training

Dental Researcher

محقق دندانپزشکی

The dental researcher conducted studies to advance knowledge in oral health and develop new treatment methods

Dental Insurance Specialist

کارشناس بیمه دندانپزشکی

The dental insurance specialist helped patients understand their insurance coverage and processed claims efficiently

Dental Administrator/Office Manager

مدیر دندانپزشکی / مدیر مطب

The dental office manager oversaw the daily operations, ensuring a smooth and efficient practice

Dental Technician Trainer

مربی تکنسین دندانپزشکی

The dental technician trainer mentored and guided aspiring technicians to master their craft

Public Health Dentist

دندانپزشک بهداشت عمومی

The public health dentist worked tirelessly to improve oral health in underserved communities by organizing dental outreach programs

 

نام وسایل دندانپزشکی به انگلیسی

تا بدین جا همراه با هم نگاهی جامع به تمامی موارد مرتبط با دندان پزشکی انداختیم و حالا زمان آن فرا رسیده که وسایل تخصصی این حوزه را نیز با هم بررسی کرده و مقاله خود را تکمیل کنیم.

 

 

 

Dental Chair

صندلی دندانپزشکی

The comfortable dental chair allowed the patient to relax during the procedure

Dental Drill (Handpiece)

دریل دندانپزشکی (دستی)

The dental drill is equipped with a precision tip to remove the damaged part of the tooth

Dental X-ray Machine

دستگاه اشعه ایکس دندان

The dentist used the dental X-ray machine to assess the extent of the tooth decay

Dental Curing Light

نور کیورینگ دندان

After placing the composite filling, the dentist used the curing light to harden the material

Dental Scaler

جرمگیر دندان

The dental hygienist used a scaler to gently remove tartar buildup during the cleaning

Autoclave

اتوکلاو

Sterilization of dental instruments in the autoclave ensures patient safety and infection control

Dental Chairside Assistant Tools

ابزار دستیار صندلی دندانپزشکی

The dental assistant handed the dentist a mirror and explorer to aid in the examination

Amalgamator

آمالگاماتور

The dental assistant expertly mixed the amalgam in the amalgamator before placing the filling

Intraoral Camera

دوربین داخل دهانی

The intraoral camera displayed detailed images of the patient's teeth on the computer screen

Dental Loupes

لوپ های دندانی

With the dental loupes, the dentist could precisely examine and treat the tooth

Dental Suction System

سیستم ساکشن دندان

The dental suction system efficiently removed saliva and debris during the procedure

Air Compressor

کمپرسور هوا

The air compressor provided the necessary pressure for the dental handpiece to function effectively

Dental Vacuum System

سیستم وکیوم دندان

The dental vacuum system kept the treatment area clean and dry

Dental Hand Instruments

ابزار دستی دندانپزشکی

The dentist used various dental hand instruments to perform a thorough examination of the patient's oral health

Dental Radiography Equipment

تجهیزات رادیوگرافی دندان

The digital radiography equipment allowed for quick and precise capture of X-ray images

Dental Implant Surgical Equipment

تجهیزات جراحی ایمپلنت دندان

The oral surgeon used specialized surgical equipment to place the dental implant

Dental Anesthesia Equipment

تجهیزات بیهوشی دندان

The dental assistant prepared the anesthesia equipment to ensure a pain-free procedure

Dental CAD/CAM Systems

سیستم های CAD/CAM دندانپزشکی

 

Dental Laser Systems

سیستم های لیزر دندانپزشکی

 

 

 

مطالب مرتبط پیشنهادی:

اصطلاحات پزشکی زبان انگلیسی رایج در بیمارستان ها

مکالمه انگلیسی درباره بیماری

انواع مختلف ترجمه متون پزشکی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic