لوگو انگلیش کلینیک
اصطلاحات زایمان به انگلیسی با ترجمه فارسی

اصطلاحات زایمان به انگلیسی با ترجمه فارسی

03/01/25 13 دقیقه برای مطالعه 167

در سریال فرندز، که فیبی و ریچل باردار بودند چند تن از زبان آموزان، اصطلاحات متفاوتی را از داخل سریال می پرسیدند. به دلیل اینکه در کتاب های آموزش زبان انگلیسی کمتر به این مطالب اشاره می شود، اغلب زبان آموزان هم در این رابطه اطلاع ضعیفی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتم برای شما یک مطلب کامل را آماده کرده و کمک کنم اصطلاحات کاملی را در مورد زایمان و بارداری آموزش ببینید.

 

باردار هستم به انگلیسی

یکی از حسن های زبان انگلیسی این است که شما می توانید یک جمله را به طرق مختلف بیان می کنید ولی همان منظور را داشته باشید. در زبان انگلیسی برای باردار از لغت pregnant و برای بارداری از لغت Pregnancy استفاده می شود. اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم I am Pregnant بهترین اصطلاح برای من باردارم می باشد، ولی جایگزین های دیگری نیز برای این اصطلاح وجود دارد که با هم بررسی می کینم؛

نحوه کاربرد

اصطلاح به زبان انگلیسی

این اصطلاح خنثی بوده و شما در هر شرایطی می توانید از آن استفاده کنید

I'm expecting a baby

یک اصطلاح کاملا عامیانه که در صحبت های روزمره می توانید از آن استفاده کنید

I have a bun in the oven

یک اصطلاح کاملا دوستانه که در صحبت های خود می توانید از آن استفاده کنید

There's a little one on the way

یکی از اصطلاحات قدیمی که در برخی از ایالات آمریکا هنوز نیز استفاده می شود

I'm with child

این اصطلاح خنثی بوده و شما در هر شرایطی می توانید از آن استفاده کنید

I'm going to be a mom

یک جمله بسیار کاربردی که در هر شرایط می توان از آن استفاده کرد

We're going to have a baby

یک اصلاح کاملا رسمی که کاربردهای زیادی نیز دارد.

A baby is on the horizon for us

یک اصطلاح بسیار قدیمی که اغلب در بریتانیا از آن استفاده می شد

We're adding to our family

یکی از اسلنگ های آمریکایی که که در شهر های شمالی این کشور بسیار رایج است

I'm in the family way

یک اصطلاح عامیانه که در سریال های زیادی استفاده می شود

I've got a baby on board

این اصطلاح نیز با عوض شدن فرهنگ خیلی باب نیست

Our family is expanding

این اصطلاح نیز تا اوایل دهه 2000 بسیار رایج بود

We're anticipating a new arrival

یکی از اصطلاحاتی که در تمامی دنیا از آن استفاده می شود و کاربرد خنثی دارد

I'm carrying a baby

اصطلاح کاملا رسمی که در تمامی لهجه ها از آن استفاده می شود

We're soon-to-be parents

این اصطلاح بسیار عامیانه بوده و تنها در آمریکا کاربرد دارد

We're awaiting the pitter-patter of tiny feet

 

سوال پرسیدن درباره زمان زایمان به انگلیسی

در زبان فارسی پرسیدن زمان دقیق زایمان از یک خانم می تواند چالش بر انگیز باشد. ولی در زبان انگلیسی به دلیل وجود اصطلاحات مختلف، این مسئله تا حد زیادی برطرف شده است. حالا همراه با شما به برخی از این اصطلاحات نگاهی می اندازیم.

ترجمه

اصطلاح به زبان انگلیسی

تاریخ تحویل مورد انتظار شما چیست؟

What is your expected delivery date

چه زمانی انتظار زایمان دارید؟

When are you expecting to give birth

آیا می دانید زمان تولد نوزاد شما کی هست؟

Do you know when your baby is due

تاریخ تخمینی تحویل شما چه زمانی است؟

When is your estimated date of delivery

سررسید پیش بینی شده زایمان چه زمانی است؟

What is your anticipated due date

انتظار می رود کودک شما چه زمانی به دنیا بیاید؟

When is your baby expected to arrive

آیا تاریخ زایمان پیش بینی شده به شما داده شده است؟

Have you been given a projected delivery date

آیا سررسید زایمان برنامه ریزی شده ای دارید؟

Do you have a scheduled due date

انتظار می رود کودک شما چه زمانی بدنیا بیاید؟

When is your baby expected to make its debut

آیا به شما گفته شده است که نوزادتان چه زمانی به دنیا می آید؟

Have you been told when your baby is expected to be born

 

پرسیدن درباره جنسیت نوزاد به انگلیسی

یکی از بخش های اصلی بارداری، حس عجیب تعیین جنسیت نوزاد است که امروزه برای آن رسم و رسوم های مختلفی در نظر گرفته شده است. در این بخش برای شما برخی از روش ها برای پرسیدن جنسیت نوزاد را آماده کرده ایم.

ترجمه

اصطلاح به زبان انگلیسی

آیا جنسیت نوزاد را می دانید؟

Do you know the gender of the baby

فهمیدی پسره یا دختر؟

Have you found out if it's a boy or a girl

آیا تا به حال آزمایش جنسیت داده اید؟

Have you had a gender reveal yet

آیا می دانید پسر دارید یا دختر؟

Do you know whether you're having a son or a daughter

آیا جنسیت کودک را می دانید؟

Have you learned the sex of the baby

آیا جنسیت مشخص شده است؟

Has the gender been determined

آیا برای تشخیص جنسیت سونوگرافی انجام داده اید؟

Have you had an ultrasound to find out the gender

آیا قصد دارید جنسیت کودک را با دیگران به اشتراک بگذارید؟

Are you planning to share the baby's gender with others

آیا برای جنسیت کودک، اولویت دارید؟

Do you have any preferences for the baby's gender

بسته به جنسیت نوزاد هنوز اسمی انتخاب کرده اید؟

Have you chosen any names yet, depending on the baby's gender

آیا در مورد جنسیت کودک نکات یا احساسی داشته اید؟

Have you had any hints or feelings about the baby's gender

از دوستان و خانواه کسی جنسیت بچه را حدس زده؟

Have you received any predictions about the baby's gender from family or friends

آیا به این فکر کرده اید که چگونه اتاق کودک را بر اساس جنسیت کودک تزئین کنید؟

Have you thought about how you'll decorate the nursery based on the baby's gender

آیا از اینکه بفهمید پسر دارید یا دختر هیجان زده هستید؟

Are you excited to find out whether you're having a boy or a girl

 

بهترین لغت مرتبط با زایمان و بارداری در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، برای زایمان از لغت Delivery استفاده می کنیم. ولی علاوه بر این لغت، برخی از اصطلاحات وجود دارند که باید به آن ها تسلط داشته باشید. در این بخش برای شما برخی از این لغات را همراه با مثال آماده کرده ایم.

مثال

ترجمه

اصطلاح به زبان انگلیسی

The moment when a sperm fertilizes an egg marks the beginning of conception

آبستن شدن

Conception

Fertilization occurs when a sperm cell penetrates and merges with an egg cell, forming a zygote

لقاح

Fertilization

During the early stages of pregnancy, the developing organism is referred to as an embryo

جنین

Embryo

As the embryo continues to develop, it eventually becomes a fetus, typically around the end of the eighth week of pregnancy

جنین

Fetus

Prenatal care includes regular medical check-ups and screenings for pregnant women to monitor the health of both the mother and the developing baby

قبل از تولد

Prenatal

Pregnancy is divided into three trimesters, each approximately three months long, to track the progression of fetal development

سه ماهه

Trimester

Labor refers to the process of childbirth, including the rhythmic contractions of the uterus that facilitate the baby's passage through the birth canal

کار یدی

Labor

Delivery refers to the final stage of childbirth when the baby is born, either vaginally or via cesarean section

زایمان

Delivery

Contractions are the periodic tightening and relaxing of the uterine muscles during labor, which help to push the baby out

هم کشی عضله ی حلقوی زهدان، کنتراکسیون

Contractions

Obstetrics is the branch of medicine that deals with pregnancy, childbirth, and the postpartum period

زنان و زایمان

Obstetrics

A midwife is a healthcare professional specializing in assisting women during pregnancy, labor, and childbirth, providing personalized care and support

ماما

Midwife

A doula is a trained professional who offers emotional and physical support to women before, during, and after childbirth

قابله

Doula

A Cesarean section, or C-section, is a surgical procedure in which the baby is delivered through an incision in the mother's abdomen and uterus

سزارین

Cesarean (C-section)

An epidural is a form of pain relief commonly used during labor and delivery, administered through a catheter placed into the epidural space of the spine

یک نوع عمل خاص برای زایمان که از کمر به پایین را بی حس می کنند

Epidural

The postpartum period refers to the weeks or months following childbirth, during which the mother's body undergoes various physical and emotional changes as she recovers from pregnancy and childbirth

پس از زایمان

Postpartum

 

متن در مورد بارداری به زبان انگلیسی

در این بخش قصد داریم برای شما متن تقریبا جامع و کاملی را در مورد بارداری آماده کرده و کمک کنیم در جمله سازی برای این موضوع دید بسیار بهتری را داشته باشید. این متن برای زبان آموزان سطح متوسط بسیار عالی می باشد و حتی می توان از آن برای آزمون های مختلف استفاده کرد.

Pregnancy is an incredible journey that begins with the union of a sperm cell and an egg cell, a process known as fertilization. This marks the start of a remarkable transformation as the fertilized egg develops into a baby over approximately nine months

 

During the first trimester, which lasts about 12 weeks from conception, the tiny embryo undergoes rapid growth and significant changes. Organs and body systems begin to form, and by the end of this trimester, the embryo is referred to as a fetus. Expectant mothers may experience symptoms such as morning sickness, fatigue, and mood swings during this early stage

 

As the pregnancy progresses into the second trimester, from 13 to 27 weeks, the fetus grows and develops. Its features become more defined, and movements become more perceptible to the mother. Many women find this trimester the most enjoyable, as they often experience a decrease in early pregnancy symptoms and may even feel the baby's first kicks

 

The third trimester, spanning from 28 weeks until birth, is a time of rapid growth and preparation for delivery. The fetus gains weight, and its organs mature in readiness for life outside the womb. Expectant mothers may experience physical discomfort as the baby grows larger and presses against their internal organs. Braxton Hicks contractions, which are practice contractions, may also occur as the body prepares for labor

 

Childbirth, or labor and delivery, is the culmination of the pregnancy journey. It typically begins with the onset of regular contractions that gradually increase in intensity and frequency. During labor, the cervix dilates to allow the baby to pass through the birth canal. The process of labor can vary widely among women, with some opting for pain management techniques such as epidurals or natural childbirth methods

 

Finally, after hours of labor, the moment arrives when the baby is born, bringing joy and relief to the parents. This momentous occasion marks the beginning of parenthood and a lifetime of love, care, and nurturing

 

In conclusion, pregnancy is a remarkable journey filled with growth, development, and anticipation. From the moment of conception to the miracle of childbirth, it is a time of profound transformation for the expectant mother and her growing baby. This journey can be navigated with confidence and joy through proper prenatal care and support, laying the foundation for a healthy start to life

 

رفیعی انگلیسی کلینیک همراه شما در یادگیری زبان انگلیسی

ما در کلینیک تخصصی رفیعی همیشه بر آن هستیم برای شما برخی از به روز ترین اصطلاحات را آماده کرده و کمک کنیم تا در صحبت های روزمره خود بتوانید از آن ها استفاده کنید. در صورتی که پرسشی برای شما پیش می آید، می توانید در کامنت ها آنها را از ما پرسیده و منتظر پاسخ شوید. 

 

مطالب مرتبط:

مکالمه در داروخانه به زبان انگلیسی

اصطلاحات پزشکی زبان انگلیسی رایج در بیمارستان ها

معرفی آزمون زبان انگلیسی پزشکی OET


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic