لوگو انگلیش کلینیک
زمان حال استمراری در زبان انگلیسی  (Present continuous)

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی  (Present continuous)

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 6649

زمان حال استمراری ، یکی از شکل های زمان حال در زبان انگلیسی است. این زمان ، برای نشان دادن فعالیتهایی است که در همان زمان بیان در حال اتفاق افتادن است . مانند : 

I am playing football

من در حال بازی فوتبال هستم.

 

زمان حال استمراری در انگلیسی با مثال (Present continuous)

 

برای ساختن زمان حال استمراری ، از فعل کمکی be  (am, is, are) بعد از ضمایر فاعلی استفاده می کنیم و پسوند ing- را به فعل اصلی ، اضافه می کنیم. مثال :

زمان حال ساده

I go to cinema every week

من هر هفته به سینما می روم.

 

در این مثال که زمان حال ساده می باشد ، بعد از ضمیر فاعلی (I) ، فعل کمکی am را می آوریم و ing  را به فعل اصلی اضافه می کنیم که به این صورت در می آید:

I am going to cinema now

من الان در حال رفتن به سینما هستم.

 

اگر فعل اصلی ، به حرف e  ختم شود ، در زمان اضافه کردن ing  به آن ، حرف e  حذف می شود. مانند: 

My brother is coming here

برادر من اکنون اینجا می آید.

 

در این مثال ، فعل اصلی ما ،  come  است که حرف  e حذف شده است.

 

اگر فعل ما به حروف ee, oe,ye ختم شود ، به آخر آن ing اضافه می کنیم. مثال :

You are seeing the stars

شما در حال دیدن ستاره ها هستید.

He is toeing the nails on the board

او در حال میخ زدن بر روی تخته است.

 

افعالی که قبل از آخرین حرف بی صدا ، یک حرف صدادار داشته باشند ، آن حرف بی صدا دوبار تکرار می شود:

She is sitting

او در حال نشستن است.

 

اگر آخر فعل ، ie باشد ، تبدیل به  y  می شود. 

Your friend is tying his necktie

دوست تو در حال بستن کراوات است.

 

فرمول ساخت زمان حال استمراری  (Present continuous)

 

به منظور اینکه زبان آموزان بتوانند به درستی زمان حال استمراری را بسازند می توانند از فرمول پیش رو استفاده کنند 

Ing + فعل اصلی + یکی از اشکال To be + فاعل 

 

منفی کردن زمان حال استمراری در زبان انگلیسی (Present continuous)

 

برای منفی کردن این زمان، بعد از افعال کمکی ( am,is,are) ، not را اضافه می کنیم. مثال :

They aren’t listening to the Radio

آنها اکنون به رادیو گوش نمی کنند.

He isn’t speaking English

او حالا انگلیسی صحبت نمی کند.

I’m not writing a letter

من در حال نامه نوشتن نیستم. 

 

برای سوالی کردن زمان حال استمراری ، یا می توانیم جملات پرسشی بله / خیر بسازیم و یا از واژه های پرسشی wh استفاده کنیم.

 

برای سوالی با wh ، در اول جمله این واژه را به کار می بریم و ضمیر فاعلی را حذف می کنیم. مانند :

?Who is speaking English to you

چه کسی در حال انگلیسی صحبت کردن با شماست؟

?What are you drinking now

شما اکنون چه می نوشید؟

 

اگر بخواهیم با بله / خیر ، جمله را سوالی کنیم ، افعال ( am,is , are) را با فاعل عوض می کنیم. 

?Is he teaching English to you

آیا او در حال انگلیسی یاد دادن به شماست؟

?Am I going to cinema

آیا من در حال رفتن به سینما هستم؟

 

کاربرد حال استمراری در زبان انگلیسی (Present continuous)

 

•  فعالیتهایی که دقیقا همین الان در حال اتفاق است. مثال :

We are eating lunch with our parents

ما با والدین خود در حال ناهار خوردن هستیم.

They are reading a book about psychology

آنها در حال خواندن کتابی در مورد روان شناسی هستند.  

 

  • در مورد اعمالی که قبل و بعد از زمان خاصی انجام می شود. مثال :

At 1 o’clock , my father usually having lunch

پدر من معمولا ساعت 1 ، ناهار می خورد.

When our parents get home, we are watching T.V

وقتی والدین ما به خانه می رسند ، ما معمولا مشغول تماشای تلویزیون هستیم.

 

  • برای کارهایی که به طور موقت انجام داده می شود.  

Ali is working in London as a translator

علی در لندن به عنوان مترجم کار می کند.

 

  • فعالیتهایی که در حال حاضر انجام می شود ، اما دقیقا در زمان بیان جمله نیست.

They are working in our company

آنها در شرکت ما مشغول به کار هستند.

 

  • برای فعالیتهایی که جدید است و با شرایط قبل در تضاد است. مانند :

These days most people are going to their work by subway , instead of using their cars

 

این روزها مردم به جای استفاده از اتومبیل خود جهت رفتن به کار ، از مترو استفاده می کنند.

 

  • برای بیان برنامه های آینده

When we arrive at the airport, we are taking a private car direct to the hotel

وقتی به فرودگاه می رسیم، با ماشین شخصی مستقیم به هتل می رویم

تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری 

 

  • زمان حال استمراری معمولا با قیدهای زمان  now, at the moment, today, this morning, evening, afternoon etc. بکار می رود. 

 

حال ساده

حال استمراری

برای بیان حقایق

Water boils at 100 degrees

 

اتفاقاتی که در لحظه صحبت پیش می آید 

 

The water is boiling now, so you can put in the pasta

آب الان داره جوش میاد ، بنابریان پاستا را داخلش بریز

موقعیت های همیشگی و واقعی

Julie lives in London

 

اتفاق های موفقت 

Julie is living in Paris for a few months (usually she lives in London)

 

 

شرایطی که در حال تغییر می باشد

I'm getting better and better at speaking English

 

عادات و کارهای تکراری

drink coffee every morning

هر روز صبح قهوه می نوشم

عادات موفقت یا جدید 

I'm drinking too much coffee these days because I'm so busy at work

 

عادات اذیت کننده 

My flatmate is always leaving the kitchen in a mess

 

 

آینده ای که بخشی از یک برنامه هست 

My plane leaves at eight tonight

پرواز من ساعت 8 امشب است

 

صحبت در مورد آینده بعد از لغاتی مانند 'when' 'until' 'after' 'before' 'as soon as'

 

I'll call you when I get home

وقتی خونه رسیدم باهات تماس می گیرم 

 

برنامه قطعی آینده

 

I'm meeting John after class today

 

من جان را بعد از کلاس امروز خواهم دید.

صحبت در مورد اتفاقات یک کتاب یا فیلم 

At the end of the book, the detective catches the killer

 

صحبت در مورد افراد درون عکس و تصویر

in this photo, my mother is walking beside a lake

 

 

مکالمه زمان حال استمراری در زبان انگلیسی همراه با ترجمه

?Man: Where are you

مرد: کجایی؟

Woman: I am working inside. I am writing a letter to my friend. I am telling him about my life and my new job

زن: من داخل دارم کار می کنم. دارم برای دوستم نامه می نویسم. دارم از زندگی و شغل جدیدم بهش می گم.

?Man: Are you using the computer

مرد: از کامپیوتر استفاده می کنی؟

Woman: I am not using the computer because I like to hand write letters. My hand is getting tired though

زن: من از کامپیوتر استفاده نمی کنم چون دوست دارم نامه ها را با دست بنویسم. هرچند دستم داره خسته میشه

 

ریدینگ زمان حال استمراری در زبان انگلیسی همراه با ترجمه

 

There is a girl. Her name is Mary. She is at home. She is sitting on the sofa and watching Tv. Her mother is in the kitchen. She is cooking dinner now. Alisha’s father is working in the garage. He is trying to fix his car. Because it isn’t working now

یه دختر هست اسمش مری است. مری خونه است. او روی مبل نشسته و تلویزیون تماشا می کند. مادرش در آشپزخانه است. الان داره شام درست میکنه پدر علیشاه در گاراژ کار می کند. او سعی می کند ماشینش را تعمیر کند. چون الان کار نمیکنه

Alisha has a big brother. He is playing basketball in the garden with his two friends. The weather is good. The sun is shining today. Also, Alisha has a little sister. Her name is Anna. She is 3 years old. She is sleeping in her bedroom

علیشاه یک برادر بزرگ دارد. او با دو دوستش در باغ بسکتبال بازی می کند. آب و هوا خوب است. خورشید امروز می درخشد. همچنین علیشاه یک خواهر کوچک دارد. نام او آنا است. او 3 ساله است. او در اتاق خوابش خوابیده است.

نمونه سوالات و تست های حال استمراری

 

?_____ they coming over for dinner

Is

Are

Am

 

 .Maxwell _____ not sleeping on our sofa

is

are

am

 

 My mother-in-law is _____ at our house this week

stay

staying

be staying

 

 I _____ my dinner right now

eat

eating

am eating

 

My sister _____ Spanish

learn

is learning

learning

 

 I _____ at the hair salon until September

work

be working

am working

 

 We _____ at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday

eat

are eating

eats

 

?Why ________ playing football tomorrow

he not is

he isn't

isn't he

 

They are _____ a new shopping mall downtown

opening

openning

oppening

 

 Melissa is _____ down on her bed

lieing

liying

lying

جای خالی را با ساختار صحیح پر کنید

They ______  ___________ (kiss) each other

.The girl _______  ______________ (look for) a book

.He ________ ______________ (make) an omelette

.They ______ ______________ (draw) in the sand

.She _____  _____________ (drink) a glass of wine

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی (Present Perfect Continuous)

گرامر زمان حال ساده در زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic