لوگو انگلیش کلینیک
گرامر زمان حال ساده در زبان انگلیسی

گرامر زمان حال ساده در زبان انگلیسی

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 8722

 

زمان حال ساده (simple present ) ، یکی از پرکاربرد ترین زمان های زبان انگلیسی است. این زمان ، جهت نشان دادن کاری که در زمان حال اتفاق می افتد ، استفاده می شود. مانند :

He goes to school every day

او هر روز به مدرسه می رود.

I eat breakfast at 8 o’ clock every morning

من هر روز صبح ساعت 8 صبحانه می خورم.

I am a student

من یک دانش آموز هستم

 

فرمول زمان حال ساده در انگلیسی

 

برای ساختن جملات حال ساده فرمولی وجود دارد که در سرتاسر دنیا از آن استفاده می شود. نکته ای که در این فرمول وجود دارد بحث سوم شخص است که باید به آن دقت کنید: 

  قید زمان + قید مکان+  مفعول +  فعل اصلی (سوم شخص همراه با S) + فاعل 

 

نحوه اضافه کردن S سوم شخص به فعل حال ساده

 

در جملات مثبت ، از فعل به صورت ساده استفاده می شود ، فقط فعل سوم شخص مفرد ، تغییر پیدا می کند ، بدین صورت که بعد از فعل سوم شخص مفرد ، حرف s- به آخر فعل ، اضافه می شود. مانند:

My brother speaks English

برادر من انگلیسی صحبت می کند.

اگر فعلی به حروف o, sh, ch ختم شود ، به جای پسوند s- ، از es- استفاده می کنیم. مانند افعال go, wash ,watch

Edward goes to cinema every week

ادوارد هر هفته به سینما می رود.

She washes her hands

او دستهایش را می شوید.

My sister watches T.V

خواهر من تلویزیون نگاه می کند.

اگر فعل سوم شخص به حرف Y ختم شود و قبل از y ، یک حرف بی صدا باشد ، y را به ie تغییر می دهیم و سپس s- را به آخر آن اضافه می کنیم. مانند فعل dry: 

His father dries his hair

پدر او موهایش را خشک می کند.

اگر قبل از حرف y ، یک حرف با صدا باشد ، y تغییری نمی کند. مانند :  

Sara plays piano

سارا پیانو می نوازد.

 

منفی کردن حال ساده در زبان انگلیسی

برای منفی کردن زمان حال ساده ، بجز افعال to be ، از منفی سازی No همراه با فعل کمکی do  که به اختصار آن را Don’t می گوییم قبل از فعل استفاده می کنیم. البته ، در فعل سوم شخص مفرد ، به جای do not ( don’t) ، از does not (doesn’t) را به کار می بریم و از فعل هم به شکل اصلی خود ، استفاده می شود. مانند :

I don’t speak English

من انگلیسی صحبت نمی کنم.

His father doesn’t drink milk

پدر او شیر نمی نوشد.  

در مکالمات ، به جای do not ، از don’t و در does not ،از  doesn’t ،  استفاده می کنیم.

در جملاتی که از افعال to be  استفاده می شود ، کلمه not  را بعد از فعل می آوریم. مانند:  

He is not(isn’t) a teacher

او معلم نیست.

We are not (aren’t) football players

ما بازیکنان فوتبال نیستیم.

در مکالمات ، به جای  is not از isn’t ، و در are not ، از aren’t استفاده می کنیم.

 

سوالی کردن حال ساده

 

برای سوالی کردن زمان حال ساده ، بجز افعال to be ، کلمه do  را به اول جمله می آوریم. در فعل سوم شخص مفرد ، کلمه does را به اول جمله انتقال می دهیم.  و البته ، فعل را هم به شکل اصلی خود ، به کار می بریم .مانند :

?Do you speak English

آیا انگلیسی صحبت می کنید؟

?Does his father drink milk

آیا پدر او شیر می نوشد؟

در افعال to be ، فعل اصلی را به اول جمله می آوریم و سپس جمله را ادامه می دهیم. مانند :  

?Are they teachers

آیا آنها معلم هستند؟

برای جواب به این سوالها ، بجز افعال to be ، ابتدا به صورت کوتاه ، از کلمه yes یا no استفاده می کنیم و سپس جمله را کامل می کنیم. مانند :  

?Do you speak English

Yes, I do. I speak English

No. I don’t. I don’t speak English

 

?Does he drink milk

Yes, he does. He drinks milk

No, He doesn’t. he doesn’t drink milk 

برای جواب به سوالات افعال to be در زمان حال ساده ، ابتدا از کلمات yes  یا no  به عنوان جواب کوتاه استفاده می کنیم و سپس جمله را کامل می نویسیم. مانند :

?Are they teachers

Yes, they are. They are teachers

No , they are not  (aren’t). They are not(aren’t) teachers

اگر در جمله ما ، از افعال کمکی مانند : can, may, might , must ،  استفاده شود ، فعل اصلی  در سوم شخص مفرد ، s نمی گیرد و با همان شکل اصلی خود ، به کار برده می شود. مانند :

He can speak English

او می تواند انگلیسی صحبت کند.

My friend may come here

دوست من ممکن است اینجا بیاید.

George must play piano

جرج باید پیانو بنوازد.

 

کاربرد زمان حال ساده در زبان انگلیسی

• برای بیان عادت ، واقعیت ، عملی مکرر یا موقعیتی تغییر نیافتنی ، احساسات و آرزوها:  

I smoke (عادت)

او سیگار می کشید

I work in London (موقعیت تغییر نکردنی)

در لندن زندگی می کنم

London is a large city (واقعیت)

لندن شهر بزرگی است  

 

• دستور یا دستورالعمل دادن؛  

You walk for two hundred meters, then you turn left

دویست متر راه می روی ، سپس به سمت چپ می پیچی

• برای بیان برنامه های زمان بندی شده در حال و آینده  

 

Your exam starts at 09.00

امتحان ما در ساعت 9 شروع می شود

 

• برای بیان زمان آینده بعد از حروف ربط هایی مانند ؛ after, when, before, as soon as, until:

He'll give it to you when you come next Saturday

وقتی شنبه آینده بیایی او آن را به تو خواهد داد.  

 

نکات مهم زمان حال ساده

  • در سوم شخص مفرد فعل همیشه به -s ختم می شود
  • در اشکال منفی و سؤالی از DOES (= سوم شخص کمکی 'DO') + مصدر فعل استفاده می شود.
  • افعالی که به -y ختم می شوند: سوم شخص -y را به -ies تغییر می دهند
  • زمان حال ساده برای بیان واقعیت های علمی استفاده می شود.
  • زمان حال ساده برای صحبت در مورد آینده نیز به کار می رود.

 

مثال های بیشتر از کاربردهای حال ساده

• برای بیان عادت

He drinks tea at breakfast

او صبحانه چای می نوشد

 

She only eats fish

او فقط ماهی می خورد

 

They watch TV regularly

آن ها صورت منظم تلویزیون نگاه می کنند  

 

• برای اتفاق یا کار تکراری

We catch the bus every morning

ما هر روز صبح اتوبوس سوار می شویم

 

It rains every afternoon in the hot season

در فصل گرم هر روز بعد از ظهر بارون می بارد

 

They drive to Monaco every summer

هر تابستان به سمت مراکش رانندگی می کنند

 

• برای واقعیت یا حقیقت  

Water freezes at zero degrees

آب در صد درجه منجمد می شود

 

The Earth revolves around the Sun

زمین به دور خورشید می چرخد

 

Her mother is Iranian

مادر او ایرانی است

 

• برای دستور یا دستورالعمل دادن

Open the packet and pour the contents into hot water

بسته را باز کرده و محتویات را داخل آب داغ بریزید

 

You take the No.6 bus to Karaj and then the No.10 to Qazvin

اتوبوس شماره 6 را برای کرج و اتوبوس شماره 10 را برای قزوین سوار می شوید

 

• برنامه های مشخص شده

His mother arrives tomorrow

مادر او فردا می رسد

Our holiday starts on the 21th June

تعطیلات ما در 21 ژوئن آغاز می شود

 

• دستورات مشخص شده برای آینده

She'll see you before she leaves

پیش از آنکه برود تو را خواهد دید  

We'll give it to her when she arrives

هنگامی که بازگردد آن را به او خواهیم داد.  

 

مکالمه به زمان حال ساده 

حالا که با ساختار کلی حال ساده در زبان انگلیسی آشنا شدید زمان آن نیز فرا رسیده است که نگاهی به نمونه مکالمه زمان حال ساده نیز بیاندازید.

 

?Man: What do you do

مرد: چیکار میکنی؟

Woman: I work at a tech company

زن: من در یک شرکت فناوری کار می کنم.

?Man: Oh, what do you do there

مرد: اوه، اونجا چیکار میکنی؟

.Woman: I design software

زن: نرم افزار طراحی می کنم.

?Man: Do you like your job

مرد: آیا شغلت را دوست داری؟

.Woman: Yeah, I enjoy it

زن: آره، لذت می برم.

 

نمونه متن زمان حال ساده به زبان انگلیسی همراه با ترجمه

 

Vahid works at a bank. He is the manager. He starts work every day at 8:00 am. He finishes work every day at 6:00 pm. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister also work at the bank. But, they do not live close to the bank. They drive cars to work. They start work at 9:00 am. In the bank, Vahid is the boss. He helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Vahid , and they say hello to him when they come to the bank. Vahid likes to talk to the customers and make them feel happy. Vahid really likes his job

 

وحید در یک بانک کار می کند. او مدیر است. او هر روز از ساعت 8 صبح شروع به کار می کند. او هر روز ساعت 6 بعد از ظهر کار را تمام می کند. او خیلی نزدیک به بانک زندگی می کند. او هر روز پیاده به محل کار می رود. برادر و خواهر او نیز در بانک کار می کنند. اما، آنها نزدیک به بانک زندگی نمی کنند. آنها با ماشین به محل کار می روند. از ساعت 9 صبح شروع به کار می کنند. در بانک، وحید رئیس است. او به همه کارگران کمک می کند و به آنها می گوید که چه کار کنند. او کارش رو دوست داره. او همچنین در کار خود بسیار خوب است. بسیاری از مشتریان وحید را دوست دارند و وقتی به بانک می آیند به او سلام می کنند. وحید دوست دارد با مشتریان صحبت کند و آنها را خوشحال کند. وحید واقعاً کارش را دوست دارد.

 

تمرین زمان حال ساده انگلیسی

 Emilio _____ breakfast with his sister at 7:00 am

A)  have

B)  is

C)  has

D)  Are

 

Emilio _____ breakfast with his sister at 7:00 am

E) have

F) is

G) has

H) are

 

 

کلام آخر  

زمان حال ساده یکی از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین زمان های زبان انگلیسی می باشد که بسیاری از زبان آموزان از اهمیت آن غافل می باشند. حال ساده حتی در نگارش مقالات علمی نیز از اصلی ترین زمان ها می باشد. در بسیاری از دورهای آموزشی زبان انگلیسی مانند دوره های گرامر و دوره های مکالمه این زمان به عنوان پایه ی یادگیری زبان آموزش داده می شود ، بنابراین یادگیری کامل این زبان از مهم ترین عوامل موفقیت شما در یادگیری زبان می باشد.  

 

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی  (Present continuous)

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی (Present Perfect Continuous)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

تفاوت حال ساده و استمراری در زبان انگلیسی

 

 


نظرها

Hrk

01/10/08

خیلی کاربردی بود ممنون

ارسال پاسخ


دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic