لوگو انگلیش کلینیک
زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی (Past continuous)

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی (Past continuous)

03/02/29 13 دقیقه برای مطالعه 8472

از زمان گذشته استمراری در انگلیسی که در زبان انگلیسی از آن به عنوان (Past continuous) یاد می شود ، برای نشان دادن کارهایی به کار می رود که در گذشته انجام شده و مدتی تداوم داشته است. مانند :

When I got home, my brother was reading a book

وقتی به خانه رسیدم ، برادرم مشغول خواندن کتاب بود.

When it rained, we were playing football

وقتی باران می بارید ، ما در حال فوتبال بازی بودیم.

 

گذشته استمراری چیست؟

 

گذشته استمراری (Past continuous)  یک زمان فعل در زبان انگلیسی است که برای نشان دادن اینکه یک عمل  در یک لحظه خاص در گذشته در حال انجام بوده که اتفاقی آن کار را به اتمام رسانده است  استفاده می شود علاوه بر آن ممکن است این زمان بیان کند که دو عمل به صورت هم زمان همزمان اتفاق می افتد. در اصل زمان گذشته استمراری کاربرد مشابهی را در زبان فارسی دارد! 

 

کاربرد زمان گذشته استمراری (Past continuous) در زبان انگلیسی

 

  • رویدادهایی که در زمان خاصی در گذشته اتفاق می‌افتند

ما معمولاً از گذشته مستمر برای صحبت در مورد اقدامات و حالات در حال اتفاق در یک زمان خاص در گذشته استفاده می کنیم. این زمان می تواند تأکید کند که عمل یا حالت برای مدتی در گذشته ادامه داشته است:

?A: Where was Donna last night

ج: دونا دیشب کجا بود؟

B: I’m not sure. I think she was visiting her family. (action)

ب: مطمئن نیستم. فکر کنم داشت به خانواده اش سر می زد. (انجام عمل)

  • رویدادهای پس زمینه

هنگامی که یک رویداد مهمتر از رویداد دیگر در گذشته است، می توانیم از گذشته استمراری برای رویداد پس زمینه (رویداد کم اهمیت) و گذشته ساده برای رویداد اصلی استفاده کنیم:

Lisa was cycling to school when  she saw the accident

لیزا با دوچرخه به مدرسه می رفت که تصادف را دید.

?What were you thinking about when  you won the race

وقتی در مسابقه پیروز شدید به چه چیزی فکر می کردید؟

  • دلایل و شرایط رویدادها

ما اغلب از گذشته استمراری برای ارائه دلیل برای یک رویداد استفاده می کنیم:

A: I can’t believe you met Fran and Dave in Portugal.

الف: باورم نمی شود که فران و دیو را در پرتغال ملاقات کردید.

B: It was funny. They were staying in the hotel next to ours. (giving a reason/context for meeting them)

ب: خنده دار بود. آنها در هتل کنار هتل ما اقامت داشتند. (ارائه دلیل/زمینه ملاقات با آنها)

  • رویدادهای مداوم و تکراری

ما می توانیم از گذشته استمراری برای صحبت در مورد رویدادهای پس زمینه تکراری در گذشته استفاده کنیم. می تواند نشان دهد که وضعیت موقتی بوده یا در معرض تغییر بوده است:

She was feeding her neighbours’ cat every morning while they were on holiday. Then one morning, it was gone

او هر روز صبح به گربه همسایه هایش در حالی که در تعطیلات بودند غذا می داد. سپس یک روز صبح، گربه دیگر رفته بود.

نکته: ما فقط از گذشته استمراری برای رویدادهای پس‌زمینه مکرر استفاده می‌کنیم. اگر رویدادهای اصلی تکرار شوند، از گذشته ساده استفاده می کنیم:

 ?I phoned you four times last night. Where were you

دیشب چهار بار بهت زنگ زدم کجا بودی؟ (تماس گرفتن اتفاق اصلی است)

ساختار زمان گذشته استمراری

 

برای ساخت زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی ، افعال کمکی am,is,are ، به گذشته  (was, were)   تبدیل می شوند و فعل بعد از اینها ing می گیرد. مانند :

I was swimming exactly at this time yesterday

من دیروز دقیقا در این ساعت ، مشغول شنا بودم.

People were coming out of the football stadium

مردم از استادیوم فوتبال بیرون می آمدند.

 

اگر اخر فعل ، به e ختم شود ، موقع اضافه کردن ing ، حرف e حذف می شود. مثال :

Yesterday , I saw him , coming from the cinema

دیروز او را دیدم که از سینما می آمد.

اگر حروف ee , oe, ye در آخر فعل باشند ، بدون تغییری ، ing را به آخر آن اضافه می کنیم. 

 

 

منفی کردن زمان گذشته استمراری

برای منفی کردن زمان گذشته استمراری ، بعد از گذشته فعل  be ( was,were) ،   not  را اضافه می کنیم. مانند:

They weren’t drinking tea

آنها در حال نوشیدن چای نبودند.

I wasn’t watching the beautiful forest yesterday

من دیروز جنگل زیبا را تماشا نمی کردم.

 

سوالی کردن زمان گذشته استمراری

برای سوالی کردن زمان گذشته استمراری ، از دو روش استفاده می کنیم. اگر بدون کلمات سوالی مانند : what, where, when, whom , who ,….. ، استفاده کنیم ، افعال کمکی was و were  را به اول جمله می آوریم. مثال :

?Were you driving at this time , yesterday

آیا دیروز این موقع ، رانندگی می کردی؟

?Was his brother speaking English

آیا برادر او انگلیسی صحبت می کرد؟

 

اگر بخواهیم با یکی از کلمات سوالی ، جمله را سوالی کنیم ، این کلمات را در اول جمله قرار می دهیم و سپس کامل می کنیم. مثال :

?Who was speaking in the parliament

چه کسی در مجلس ، صحبت می کرد؟

?What were you doing , when your father saw you

وقتی پدرت تو را دید ، چه کار می کردی؟

Where were they going exactly at this time, yesterday

دیروز دقیقا این موقع ، آنها کجا می رفتند؟

 

زمان گذشته استمراری معمولا در سه حالت مورد استفاده قرار می گیرد:

1 – عملی در گذشته در حال انجام شدن بوده که به وسیله عمل دیگر ، قطع می شود:

When I opened the door , my wife was reading a book

وقتی در را باز کردم ، همسرم در حال خواندن کتاب بود.

 

در حالت سوالی:

?What was she doing, when you came home

وقتی وارد خانه شدی ، او چه کار می کرد؟

 

2- دو عمل در زمان گذشته به طور همزمان در حال انجام شده بوده. مانند:

They were playing football, while , my sister was cooking lunch

زمانی که آنها مشغول بازی فوتبال بودند ، خواهر من در حال پختن غذا بود.

 

در حالت سوالی:

?What was your sister doing, while they were playing football

هنگامی که آنها فوتبال بازی می کردند ، خواهر تو مشغول چه کاری بود؟

 

3- عملی که در یک مقطع زمانی خاصی در گذشته به طور استمرار در حال انجام بوده. مثال :

They were eating lunch exactly at this time yesterday

آنها دیروز دقیقا در چنین وقتی ، مشغول خوردن شام بودند.

?What were they doing exactly at this time yesterday

آنها دیروز دقیقا در چنین وقتی ، مشغول انجام چه کاری بودند؟  

 

 

تفاوت گذشته ساده و گذشته استمراری 

هر دو زمان گذشته ساده و استمراری برای بیان اتفاقی که در گذشته صورت گرفته استفاده می شود اگرچه هر دو آنها گذشته هستند ، اما کاربردهای متفاوتی دارند؛ 

  • گذشته ساده برای بیان اتفاقی استفاده می شود که در یک زمان در گذشته انجام شده است

went to a Chinese restaurant yesterday

دیروز به رستوران چینی رفتم 

She called me in the morning

صبح با من تماس گرفت 

He went to the market

او به بازار رفت 

flew to Sydney last month

ماه گذشته به سیدنی پرواز کردم 

visited my sister during my trip to Australia

در طول سفرم به استرالیا خواهرم را ملاقات کردم 

 

همانطور که مشاهده می کنید تمامی این اتفاق ها در مورد گذشته بود و در گذشته نیز به اتمام رسیده است. معمولا گذشته ساده با قید های زمان Yesterday ، last year ، Last week بکار می رود. 

  • این در حالی است که گذشته استمراری در مورد عملی که به صورت مستمر در گذشته در یک زمان خاص در حال انجام بوده بکار می رود.

was reading at 6 yesterday evening

ساعت 6 شب در حال مطالعه بودم 

 

She was getting ready for school at 9.30 yesterday morning

ساعت 9:30 دیروز صبح برای رفتن به مدرسه آماده می شدم

 

  • یکی دیگر از کاربردهای گذشته استمراری بیان اتفاقی است که یک عمل مهم در حین انجام بوده که عمل دیگری اتفاق افتاده است . توجه داشته باشید که عمل دوم گذشته ساده می آید و یا یک عملی که انجام آن زمان بیشتری را میبرد ، در حین انجام یک عمل کوتاه تر اتفاق می افتاد

She was having a bath when the telephone rang

او در حال حمام کردن بود که تلفن زنگ زد. 

 

They were playing cards when someone knocked at the door

در حال بازی با کارت ها بودند که یکی درب را زد

She was having lunch when visitors arrived

او داشت نهار می خورد که مهمان ها آمدند 

 

  • گذشته استمراری برای بیان انجام هم زمان دو عمل مستمر که به صورت بلند مدت با هم در یک زمان اتفاق می افتد نیز بکار می رود 

Alice was cooking dinner when Jack was playing PS5

آلیس هنگامی که جک در حال بازی با PS5 بود داشت شام می پخت. 

 

نمونه سوالات گذشته استمراری 

 

نمونه سوالات گذشته استمراری (آزمون های چهار جوابی)

 

Yesterday, at six I ___________ dinner

was preparing

was prepare

was prepared

did prepare

 My father __________ a novel while I _______ TV

was read / was watching

were reading / was watching

read / watched

was reading / was watching

 We ___________ our school when he came in

talked

were talking

were talked

talking

 The kids _____________ in the garden when it suddenly started to rain

played

playing

were playing

was playing

 Most of the time we __________ in the park

were sat

sitting

was sitting

were sitting

While I ____________ in my room, my sister left home

was studying

studied

study

have studied

My baby brother ______________ loudly so I couldn't do my homework

was cried

cried

was crying

has cried

__________The teacher tried to explain but they they

were listening

weren't listening

listened

have listened

 ?you doing your homework at six o'clock last night_______ 

Are

Did

Have

Were

 The teacher was angry because some students ___________ football in the class when he came in

are playing

played

have played

were playing

 

نمونه سوال گذشته استمراری با جواب

 My brother and sister _____ playing tennis at 11am yesterday

are

was

 (پاسخ صحیح) were

have

 

? _____ you still working at 7pm last night

   (پاسخ صحیح) Were

Are

Was

 

 At 8.30am today I _____ driving to work

  (پاسخ صحیح) was

am

were

 

 We _____ sleeping when the police came.

was

   (پاسخ صحیح) weren't

won't

 

 ?Why _____ he having lunch at 4pm

  (پاسخ صحیح) was

does

were

 

 ?Was he not _____ his homework

 (پاسخ صحیح) doing

do

done 

 

نشانه های زمان گذشته استمراری

شما در هر زمانی برخی از لغات و نشانه ها دارید که در صورت مواجهه با آن ها برای شما مشخص می شود که زمان پیش روی شما کدام یک از 16 زمان انگلیسی می باشد. یکی از اصلی ترین زمان ها در انگلیسی گذشته استمراری می باشد که با مشخصه های خاصی به کار می رود از مهم ترین این شناسه های می توان به موارد زیر اشاره کرد. 

When

While

Always

Constantly

At that time

In those days

All day

All evening

......For hours

 

تفاوت when و while در گذشته استمراری

در زبان انگلیسی هنگامی که قصد داریم هنگامی که را در زمان گذشته به مخاطب خود بیان کنیم دو حق انتخاب داریم؛ "when" و "while". با وجود اینکه در بسیاری از کلاس های زبان گفته شده است باز هم برای بسیاری از زبان آموزان استفاده از این دو هنوز نامشخص می باشد. اگر بخواهیم به صورت خیلی ساده بگوییم ما زمانی که از When استفاده می کنیم باید بعد از آن از گذشته ساده استفاده کنیم و زمانی که از While استفاده می کنیم موظف هستیم پس از آن گذشته استمراری را بیاوریم. در اصلی While در زبان انگلیسی به معنی "during that time." می باشد. ولی گاهی اوقات و در برخی از شرایط ما می توانید بعد از When نیز از حال استمراری استفاده کنیم. که کاربرد آن بسیار نادر می باشد. 

 

 

مثال برای گذشته استمراری انگلیسی  همراه با ترجمه

 

My kids were playing basketball together for hours yesterday

بچه های من دیروز ساعت ها با هم بسکتبال بازی می کردند.

My daughter was planning to join the school band but chose the choir instead

دخترم قصد داشت به گروه موسیقی مدرسه بپیوندد اما به جای آن گروه کر را انتخاب کرد.

I was talking to my neighbor when she told me about the fire that started across the street

داشتم با همسایه‌ام صحبت می‌کردم که او از آتش‌سوزی که در آن طرف خیابان شروع شده بود به من گفت.

Our school was holding a pep rally when the fire alarm went off

مدرسه ما در حال برگزاری تجمع مردمی بود که زنگ آتش نشانی به صدا درآمد.

I was not giving to charity last year, but then I received a raise and started contributing to the local animal shelter

من سال گذشته به خیریه کمک نمی کردم، اما بعد از آن افزایش حقوق دریافت کردم و شروع به کمک به پناهگاه حیوانات محلی کردم.

While I was getting ready for bed, I turned on the news to see what had happened during the day

در حالی که برای خواب آماده می شدم، اخبار را روشن کردم تا ببینم در طول روز چه اتفاقی افتاده است.

My team was holding an offsite lunch n learn but discontinued it when people stopped showing up

تیم من در حال برگزاری یک ناهار بیرونی از محل بود، اما زمانی که افراد دیگر حاضر نشدند، آن را متوقف کردند.

My brother was dropping me off at school every morning so I didn’t have to wait in the cold for the bus

برادرم هر روز صبح مرا در مدرسه پیاده می‌کرد، بنابراین مجبور نبودم در سرما منتظر اتوبوس باشم.

I was hanging more and more elaborate Christmas lights every year until I realized I couldn’t do anything bigger this year so I stopped

هر سال چراغ‌های کریسمس مفصل‌تری آویزان می‌کردم تا اینکه متوجه شدم امسال نمی‌توانم کار بزرگ‌تری انجام دهم، بنابراین متوقف شدم.

My friend was sleeping over every Friday for three months during the Summer but then we had to stop when school started

دوست من در طول تابستان به مدت سه ماه هر جمعه می خوابید اما بعد از شروع مدرسه مجبور شدیم آن را متوقف کنیم.

 

۱۰ جمله گذشته استمراری انگلیسی

    They were drinking coffee when I arrived

آنها در حال نوشیدن قهوه بودند که من رسیدم

   I was watching football match on TV when he called

در حال تماشای مسابقه فوتبال از تلویزیون بودم که او زنگ زد

   The earthquake was scaring all of us

زلزله همه ما را می ترساند

   We were eating when our friends showed up

داشتیم غذا می خوردیم که دوستان حاضر شدند

   The police was chasing the man while you were talking

پلیس در حال تعقیب مرد بود در حالی که شما صحبت می کردید

   We were going to cinema yesterday at this time

دیروز همین موقع داشتیم می رفتیم سینما

   John was reading an English book while Mary was watching TV

جان داشت یک کتاب انگلیسی می خواند در حالی که مری مشغول تماشای تلویزیون بود

   ?What were you doing at this time yesterday

دیروز تو این موقع چیکار میکردی؟   

You were studying chemistry all day yesterday

دیروز تمام روز شیمی می خواندی

   While I was studying at University, I met her

زمانی که در دانشگاه درس می خواندم با او آشنا شدم

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته ساده در زبان انگلیسی (Future in the past  Simple)


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic