لوگو انگلیش کلینیک
زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی (Past continuous)

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی (Past continuous)

0/05/04 13 دقیقه برای مطالعه 94

از زمان گذشته استمراری در انگلیسی ، برای نشان دادن کارهایی به کار می رود که در گذشته انجام شده و مدتی تداوم داشته است. مانند :

When I got home, my brother was reading a book

وقتی به خانه رسیدم ، برادرم مشغول خواندن کتاب بود.

When it rained, we were playing football

وقتی باران می بارید ، ما در حال فوتبال بازی بودیم.

 

ساختار زمان گذشته استمراری

برای ساخت زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی ، افعال کمکی am,is,are ، به گذشته  (was, were)   تبدیل می شوند و فعل بعد از اینها ing می گیرد. مانند :

I was swimming exactly at this time yesterday

من دیروز دقیقا در این ساعت ، مشغول شنا بودم.

People were coming out of the football stadium

مردم از استادیوم فوتبال بیرون می آمدند.

 

اگر اخر فعل ، به e ختم شود ، موقع اضافه کردن ing ، حرف e حذف می شود. مثال :

Yesterday , I saw him , coming from the cinema

دیروز او را دیدم که از سینما می آمد.

اگر حروف ee , oe, ye در آخر فعل باشند ، بدون تغییری ، ing را به آخر آن اضافه می کنیم. 

 

 

منفی کردن زمان گذشته استمراری

برای منفی کردن زمان گذشته استمراری ، بعد از گذشته فعل  be ( was,were) ،   not  را اضافه می کنیم. مانند:

They weren’t drinking tea

آنها در حال نوشیدن چای نبودند.

I wasn’t watching the beautiful forest yesterday

من دیروز جنگل زیبا را تماشا نمی کردم.

 

سوالی کردن زمان گذشته استمراری

برای سوالی کردن زمان گذشته استمراری ، از دو روش استفاده می کنیم. اگر بدون کلمات سوالی مانند : what, where, when, whom , who ,….. ، استفاده کنیم ، افعال کمکی was و were  را به اول جمله می آوریم. مثال :

?Were you driving at this time , yesterday

آیا دیروز این موقع ، رانندگی می کردی؟

?Was his brother speaking English

آیا برادر او انگلیسی صحبت می کرد؟

 

اگر بخواهیم با یکی از کلمات سوالی ، جمله را سوالی کنیم ، این کلمات را در اول جمله قرار می دهیم و سپس کامل می کنیم. مثال :

?Who was speaking in the parliament

چه کسی در مجلس ، صحبت می کرد؟

?What were you doing , when your father saw you

وقتی پدرت تو را دید ، چه کار می کردی؟

Where were they going exactly at this time, yesterday

دیروز دقیقا این موقع ، آنها کجا می رفتند؟

 

زمان گذشته استمراری معمولا در سه حالت مورد استفاده قرار می گیرد:

1 – عملی در گذشته در حال انجام شدن بوده که به وسیله عمل دیگر ، قطع می شود:

When I opened the door , my wife was reading a book

وقتی در را باز کردم ، همسرم در حال خواندن کتاب بود.

 

در حالت سوالی:

?What was she doing, when you came home

وقتی وارد خانه شدی ، او چه کار می کرد؟

 

2- دو عمل در زمان گذشته به طور همزمان در حال انجام شده بوده. مانند:

They were playing football, while , my sister was cooking lunch

زمانی که آنها مشغول بازی فوتبال بودند ، خواهر من در حال پختن غذا بود.

 

در حالت سوالی:

?What was your sister doing, while they were playing football

هنگامی که آنها فوتبال بازی می کردند ، خواهر تو مشغول چه کاری بود؟

 

3- عملی که در یک مقطع زمانی خاصی در گذشته به طور استمرار در حال انجام بوده. مثال :

They were eating lunch exactly at this time yesterday

آنها دیروز دقیقا در چنین وقتی ، مشغول خوردن شام بودند.

?What were they doing exactly at this time yesterday

آنها دیروز دقیقا در چنین وقتی ، مشغول انجام چه کاری بودند؟  

 

 

تفاوت گذشته ساده و گذشته استمراری 

هر دو زمان گذشته ساده و استمراری برای بیان اتفاقی که در گذشته صورت گرفته استفاده می شود اگرچه هر دو آنها گذشته هستند ، اما کاربردهای متفاوتی دارند؛ 

  • گذشته ساده برای بیان اتفاقی استفاده می شود که در یک زمان در گذشته انجام شده است

went to a Chinese restaurant yesterday

دیروز به رستوران چینی رفتم 

She called me in the morning

صبح با من تماس گرفت 

He went to the market

او به بازار رفت 

flew to Sydney last month

ماه گذشته به سیدنی پرواز کردم 

visited my sister during my trip to Australia

در طول سفرم به استرالیا خواهرم را ملاقات کردم 

 

همانطور که مشاهده می کنید تمامی این اتفاق ها در مورد گذشته بود و در گذشته نیز به اتمام رسیده است. معمولا گذشته ساده با قید های زمان Yesterday ، last year ، Last week بکار می رود. 

  • این در حالی است که گذشته استمراری در مورد عملی که به صورت مستمر در گذشته در یک زمان خاص در حال انجام بوده بکار می رود.

was reading at 6 yesterday evening

ساعت 6 شب در حال مطالعه بودم 

 

She was getting ready for school at 9.30 yesterday morning

ساعت 9:30 دیروز صبح برای رفتن به مدرسه آماده می شدم

 

  • یکی دیگر از کاربردهای گذشته استمراری بیان اتفاقی است که یک عمل مهم در حین انجام بوده که عمل دیگری اتفاق افتاده است . توجه داشته باشید که عمل دوم گذشته ساده می آید و یا یک عملی که انجام آن زمان بیشتری را میبرد ، در حین انجام یک عمل کوتاه تر اتفاق می افتاد

She was having a bath when the telephone rang

او در حال حمام کردن بود که تلفن زنگ زد. 

 

They were playing cards when someone knocked at the door

در حال بازی با کارت ها بودند که یکی درب را زد

She was having lunch when visitors arrived

او داشت نهار می خورد که مهمان ها آمدند 

 

  • گذشته استمراری برای بیان انجام هم زمان دو عمل مستمر که به صورت بلند مدت با هم در یک زمان اتفاق می افتد نیز بکار می رود 

Alice was cooking dinner when Jack was playing PS5

آلیس هنگامی که جک در حال بازی با PS5 بود داشت شام می پخت. 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

ابتدا به سایت وارد شوید
ورود

@privacyblongsto