لوگو انگلیش کلینیک
زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 13126

Past Simple Tense یا همان گذشته ساده برای اشاره به اقداماتی استفاده می شود که در یک دوره زمانی قبل از زمان حال انجام شده اند. در گذشته ساده، فرآیند انجام عمل مهم نیست. آنچه مهم است این است که عمل در گذشته کامل شده است و این اقدام ممکن است در گذشته نزدیک یا مدت ها پیش باشد.

 

کاربرد زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

 

شاید برای زبان آموزان جالب باشد بدانند که در زبان انگلیسی زمان گذشته ساده کاربردهای متفاوتی دارد که در این بخش به این کاربردها نگاهی می اندازیم: 

 

  • گذشته ساده برای اقداماتی استفاده می شود که در زمان خاصی در گذشته شروع شده و به پایان رسیده است. همچنین می توان از گذشته ساده در جمله بدون تعیین زمان استفاده کرد، اما باید قبلاً مشخص شده باشد که گوینده به یک دوره تمام شده اشاره می کند.

I saw him yesterday

من دیروز ، او را دیدم.

Last week , we went to cinema

هفته گذشته ، ما سینما رفتیم.

 

  • گذشته ساده برای توصیف چندین عملی که در گذشته انجام شده اند استفاده می شود.

I finished work, walked to the beach and met my friends

کارم را تمام کردم، به ساحل رفتم و با دوستانم ملاقات کردم.

 

  • از Simple Past برای توصیف فرآیندی استفاده می شود که در گذشته شروع و به پایان رسیده است. در این مورد، روند عمل طولانی است و با تعیین بازه‌های زمانی مانند «تمام سال» یا «تمام روز» استفاده می‌شود.

I lived in Italy for five years

من پنج سال در ایتالیا زندگی کردم

 

  • از گذشته ساده می توان در جملاتی استفاده کرد که عادات گذشته را توصیف می کند. این جملات همان هدفی را دارند که عبارت «used to» دارد. در این نوع جمله باید مشخص شود که عمل مورد اشاره عادت است. عبارات زمانی مانند always، often، usually و never می توانند برای نشان دادن این کاربرد به کار گرفته شوند.

I often played football when I was a young man

زمانی که جوان بودم اغلب فوتبال بازی می کردم

 

فرمول زمان گذشته ساده در انگلیسی

 

 قید مکان + قید زمان+ مفعول +  فعل اصلی به شکل گذشته  + فاعل

 

نحوه ساختن افعال در گذشته ساده 

در زمان گذشته ساده ، فعل اصلی جمله ، به گذشته تبدیل می شود. اگر فعل جمله ، با قاعده باشد ، با افزودن پسوند ed-   ، زمان ، به گذشته تبدیل می شود. مانند :

She talked me one hour ago

او یک ساعت پیش ، با من صحبت کرد. 

My father washed his car

پدرم ، ماشینش را شست.

 

اگر فعل ، به e- ختم شود ، فقط d- را اضافه می کنیم. مثال : 

Your sister loved her cat very much

خواهر تو ، گربه اش را خیلی دوست داشت.

اگر فعل به y ، ختم شود ، وقبل از y  ، حروف بی صدا باشند ، حرف y به i تبدیل می شود . مانند :

My friend tried hard to win

دوست من ، خیلی سعی کرد که پیروز شود.

اگر فعل به y ختم شود و قبل از y ، یکی از حروف با صدا باشد ، فقط ed- می گیرد. مثال :

He instructed and we obeyed

او دستور می داد و ما اطاعت می کردیم.

 

در صورتی که فعل جمله از افعال بی قاعده باشد شما باید بر اساس تجربه ساختار گذشته فعل را پیدا کرده و آن را گذشته کنید. 

I went to the cinema yesterday

دیروز به سینما رفتم 

 

منفی کردن گذشته ساده 

خوشبختانه منفی کردن زمان گذشته ساده برای افعال با قاعده و بی قاعده بسیار ساده می باشد فرمول درست کردن آن بدین صورت است did not + [root form of verb که البت می توانید از ساختار مختصر آن didn’t نیز استفاده کنید 

 

They did not(didn’t )come here last week

آنها هفته گذشته اینجا نیامدند.

David did not (didn’t) play football

دیوید فوتبال بازی نکرد.

 

سوالی کردن گذشته ساده

برای سوالی کردن زمان گذشته ساده ، فعل کمکی did  را در اول جمله قرار می دهیم و البته از فعل هم به حالت اصلی خود ، استفاده می کنیم. مثال :

?Did you marry Alice

آیا با  آلیس ازدواج کردی؟

?Did Joan eat breakfast this morning

آیا جان امروز صبح ، صبحانه خورد؟

 

کاربرد فعل to be در زمان گذشته ساده

فعل be یا بودن ، یک فعل بی قاعده است . برای منفی کردن این فعل ، بعد از was  و were   ، از not استفاده می کنیم و دیگر احتیاجی به فعل کمکی نداریم. مثال :

He was not(wasn’t) present at class yesterday

او دیروز سر کلاس حاضر نبود.

They were not ( weren’t ) our friends

آنها دوستان ما نبودند.

 

سوالی کردن گذشته ساده با Was Were

برای سوالی کردن فعل to be  ، افعال was ,  و were را به اول جمله می آوریم. مانند :

?Was he present at class yesterday

آیا او دیروز در کلاس حاضر بود؟

?Were they our friends

آیا آنها دوستان ما بودند؟

 

افعال پر کاربرد با قاعده در زمان گذشته ساده 

مصدر فعل

فعل گذشته

منفی گذشته

To ask

Asked

Did not ask

To call

Called

Did not call

To work

Worked

Did not work

To use

used

Did not use

 

افعال پر کاربرد بی قاعده در زمان گذشته ساده 

منفی گذشته

فعل گذشته

مصدر فعل

Was not / were not

Was / were

To be

Did not do

did

To do

Did not say

said

To say

Did not get

got

get

Did not make

made

Make

 

 

 

Did not go

went

go

Did not see

saw

see

Did not come

came

come

 

نکته در مورد به کار بردن فعل اصلی DO

هنگامی  که شما از فعل DO به معنی انجام دادن استفاده  می کنید برخلاف افعال to be که شما به فعل کمکی نیازی نداشتید در اینجا حتما فعل کمکی Did به جمله اضافی شده و پس از آن فعل به صورت ساده می آید. 

She did not do his homework

 

قید های زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی 

زمان حال ساده معمولا با قید های خاص خود همراه است پر کاربرد ترین این قید ها بدین صورت می باشد؛ 

Yesterday

Last year

Ago

in 2006

 

My father came here yesterday

پدر من دیشب به اینجا آمد

I saw him last week

هفته ی گذشته او را دیدم 

His father died two years ago

پدر او دو سال پیش فوت کرد

met my wife in 1983

همسر خود را در سال 1983 ملاقات کردم. 

 

مثال هایی از گذشته ساده در زبان انگلیسی

He never invited me to his parties

او هرگز مرا به مهمانی های خود دعوت نکرد

I met him once

یک مرتبه او را ملاقات کردم 

She seldom stepped out of her home

او به ندرت از خانه خود خارج می شد

She frequently changed jobs

او مکرر شغل خود را عوض می کرد

 

تمرین زمان گذشته ساده انگلیسی

  1- I _____ to the mall after school

Goed

Gone

went

 My brother _____ a bear an hour ago

Seen

Saw

sees

 ?Mike visit his grandmother last night....

Did 

Are

does

Alex did not _____ last weekend

Working

Worked

work

?Judy and Liz at last month's meeting............

Was

Were

Are

 

.We _____ not happy after the sad ending

Were

Was

did

?you see Jody's new dog yesterday.......

Are

Did

do

Sorry, I ________ hear you at the door

Wasn't

Didn't

Am not

I _____ English for two years

Studying

Study

studied

?What _____ you eat for lunch yesterday

Do

Did

were

مکالمه انگلیسی در مورد گذشته ساده

بدون شک اگر فرایند یادگیری زمان های زبان انگلیسی همراه با مثال و مکالمه نباشد کاربرد آنچنانی در بر نخواهد داشت از این رو در این بخش قصد داریم برای شما نمونه مکالمه ای را در این زمان بیاوریم.

 

?Robert: Hi Alice, what did you do last weekend

رابرت: سلام آلیس، آخر هفته گذشته چه کردی؟

Alice: I did a lot of things. On Saturday, I went shopping

آلیس: من کارهای زیادی انجام دادم. شنبه رفتم خرید.

?Robert: What did you buy

رابرت: چی خریدی؟

Alice: I bought some new clothes. I also played tennis

آلیس: من چند لباس نو خریدم. تنیس هم بازی می کردم.

?Robert: Who did you play

رابرت: با کی تنیس بازی کردی؟

Alice: I played Tom

آلیس: من با تام بازی کردم.

?Robert: Did you win

رابرت: برنده شدی؟

Alice: Of course I won

آلیس: البته من برنده شدم!​

?Robert: What did you do after your tennis match

رابرت: بعد از مسابقه تنیس چه کار کردی؟

Alice: Well, I went home and took a shower and then went out

آلیس: خوب، من به خانه رفتم و دوش گرفتم و سپس بیرون رفتم.

?Robert: Did you eat in a restaurant

رابرت: تو رستوران غذا خوردی؟

Alice: Yes, my friend Jacky and I ate at The Good Fork

آلیس: بله، من و دوستم جکی در رستوران The Good Fork غذا خوردیم.

?Robert: Did you enjoy your dinner

رابرت: از شامت لذت بردی؟

Alice: Yes, we enjoyed our dinner very much. We also drank some wonderful wine

آلیس: بله، ما از شام خود بسیار لذت بردیم. شراب فوق العاده ای هم نوشیدیم!

Robert: Unfortunately, I didn't go out this weekend. I didn't eat in a restaurant, and I didn't play tennis

رابرت: متأسفانه، من این آخر هفته بیرون نرفتم. من در رستوران غذا نخوردم و تنیس بازی نکردم.

?Alice: What did you do​

آلیس: چیکار کردی؟

Robert: I stayed home and studied for my test

رابرت: من در خانه ماندم و برای امتحانم درس خواندم!

Alice: Poor you

آلیس: حیف

 

نمونه متن زمان گذشته ساده به زبان انگلیسی همراه با ترجمه

امروز قصد داریم به منظور آموزش زمان گذشته ساده نمونه ای از یک متن را برای شما آماده کرده ایم که همراه با ترجمه آن را مطالعه می کنیم

 

I had a great weekend last weekend. On Friday I went to a restaurant with my friends. I ate a delicious hamburger and french fries. I entered a pool tournament and I played really well. I won the tournament and won 15 euro. I was very happy. I met new people from Germany and they showed me a popular drink in Germany that is similar to a Bloody Mary

آخر هفته خوبی داشتم. روز جمعه با دوستانم به یک رستوران رفتیم. من یک همبرگر خوشمزه و سیب زمینی سرخ کرده خوردم. من وارد یک تورنمنت بیلیارد شدم و واقعاً خوب بازی کردم. من برنده مسابقات شدم و 15 یورو بردم. من خیلی خوشحال بودم. من با افراد جدیدی از آلمان آشنا شدم و آنها یک نوشیدنی محبوب در آلمان را به من نشان دادند که شبیه به Bloody Mary است.

 

On Saturday I was a bit tired. I stayed in bed until 11 o’clock in the morning and then I had a nice brunch. I ate toast with tomatoes and mushrooms and I drank coffee. I went out and walked around the town where I live with my girlfriend. We went to the supermarket and bought a lot of vegetables. My bags were heavy and we walked home up the hill. My girlfriend made Lasagna for dinner and then we watched a movie

شنبه کمی خسته بودم. تا ساعت 11 صبح در رختخواب ماندم و بعد یک برانچ خوب خوردم. نان تست با گوجه و قارچ خوردم و قهوه خوردم. بیرون رفتم و در شهری که با دوست دخترم زندگی می کنم قدم زدم. ما به سوپرمارکت رفتیم و سبزیجات زیادی خریدیم. کوله‌هایم سنگین بود و از تپه به سمت خانه رفتیم. دوست دخترم برای شام لازانیا درست کرد و بعد فیلم دیدیم.

 

 

زمان آینده در گذشته ساده در زبان انگلیسی (Future in the past  Simple)


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic