لوگو انگلیش کلینیک
زمان آینده ساده (Future simple tense) در زبان انگلیسی

زمان آینده ساده (Future simple tense) در زبان انگلیسی

0/05/04 13 دقیقه برای مطالعه 59

زمان آینده ، یکی از زمانهای سه گانه اصلی در هر زبان است که خود ،به چندین بخش تقسیم می شود. برای ساخت زمان آینده ساده از فعل کمکی will و شکل ساده فعل استفاده می کنیم. 

 

کاربردهای زمان آینده ساده با will در زبان انگلیسی

برای تصمیمات ناگهانی . اگر در زمان حال ، یک تصمیم یا ایده ای به ذهن ما وارد می شود ، برای انجام آن در آینده ، از will استفاده می کنیم. مانند : 

I will give some money to you

من فردا مقداری پول به تو خواهم داد.

 

در این مثال ، ما تصمیم قبلی مبنی بر پول دادن به کسی را نداریم و صرفا در همان لحظه به ذهن ما خطور کرد که مقداری پول به کسی بدهیم.

 

برای بیان امید ، نظر ، احتمال ، یا قول و تعهدی در زمان آینده  مثال :

They will help us do our homework

آنها به ما کمک خواهند کرد تا تکالیف خود را انجام دهیم.

 

این مثال ، نشان می دهد که احتمال دارد انها به ما کمک کنند ، ولی هنوز کاملا مطمئن نیستیم. 

It will snow tomorrow

فردا ممکن است برف ببارد.                                 

                                                        

منفی سازی زمان آینده ساده در زبان انگلیسی 

       برای منفی کردن این زمان ،  بعد از will ،از not استفاده می کنیم. مانند: 

Your father will not come here tomorrow

فردا پدر شما اینجا نمی آید.

 

معمولا در مکالمات ، به جایnot will ، شکل ساده آن یعنی won’t  را به کار می بریم.

  He won’t play football with us tomorrow

او فردا با ما فوتبال بازی نخواهد کرد.

 

سوالی کردن زمان آینده ساده در زبان انگلیسی 

برای سوالی کردن این زمان ، فعل کمکی will  ،را به اول جمله می آوریم. 

?Will she go to USA next week

آیا او هفته آینده به آمریکا خواهد رفت ؟

 

در جملات شرطی نوع اول ، بعد از جمله شرطی حال ساده ، از will  یا شکل منفی آن will not ، استفاده می کنیم. مثال :

If you come here tomorrow, I will teach you English

اگر فردا اینجا بیایید ، به شما انگلیسی یاد خواهم داد. 

If it snows tomorrow, we will go skiing

اگر فردا برف ببارد ، ما اسکی خواهیم رفت.

 

آینده ساده در زبان انگلیسی با استفاده از Be going to

همانطور که اشاره شد ، فعل کمکی will ، زمانی به کار می رود که ما از وقوع حادثه ای کاملا مطمئن نیستیم. اگر بخواهیم از وقوع اتفاقی در آینده ، اطمینان کامل داشته باشیم ، به جای will از عبارت be going to   استفاده می کنیم. مثال :

I’m sure it’s going to snow tomorrow

من مطمئن هستم فردا برف می بارد.

We are going to go to London next week

ما هفته آینده به لندن می رویم.

 

اگر فعل اصلی ما  go باشد ، به آن going to  را نمی توانیم اضافه کنیم و به جای آن ، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. مانند :

We are going to the cinema today

ما قصد داریم امروز سینما برویم.

 

Gonna مخفف  going to  است و البته بعد از gonna احتیاج نیست که از to استفاده کنیم. مثال :

She is gonna build new car this week

 او قصد دارد این هفته اتومبیل جدیدی بخرد.

 

منفی سازی آینده ساده در زبان انگلیسی با استفاده از Be going to

برای منفی کردن Be going to ، بعد از فعل کمکی be (am,is,are) ، not  را اضافه می کنیم. مانند :

They aren’t going to go to London tomorrow

آنها قصد ندارند فردا به لندن بروند.

I’m not going to play football at 6 o’clock today

من قصد ندارم امروز ساعت 6 فوتبال بازی کنم.

He isn’t going to come here tonight

او قصد ندارد امشب اینجا بیاید. 

 

سوالی کردن آینده ساده در زبان انگلیسی با استفاده از Be going to

برای سوالی کردن  Be going to ، فعل کمکی Be( am,is,are) را به اول جمله می آوریم. مثال :

?Are you going to attend our English class tomorrow

آیا قصد دارید فردا در کلاس انگلیسی ما شرکت کنید؟

?Is she going to have breakfast with us tomorrow morning

آیا قصد دارید فردا صبحانه را با ما بخورید؟

 

مثال هایی از آینده ی ساده در زبان انگلیسی 

I will write articles on different topics

در مورد مطالب مختلف مقاله خواهم نوشت

Robert will read various kinds of books

رابرت کتاب های متفاوتی خواهند خواند 

They will play football in that field

در آن زمان فوتببال بازی خواهم کرد

April will prefer coffee to tea

آپریل قهوه را به چای ترجیح می دهد

Bob will go to the library tomorrow

باب فردا به کتابخوانه خواهد رفت

We will go shopping in that market this Monday

این دوشنبه برای خرید به آن بازار خواهم رفت. 

 

 نمونه سوال تستی زمان آینده در انگلیسی

 

It ________ tomorrow

will snow

snows

is snowing

snow

 

I'm going to the grocery store. I think ………………. buy a carrot

I've

I'll

I'd

I had

 

People will ………………….. on the moon in the future

living

live

be live

lives

 

When Tom arrives we ……………………… a party

will has

have

will have

would had

 

?Will Peter go to Canada next year

No, he willn't go next year.

No, he will not go next year.

No, he shall not go next year.

No, he should not go next year.

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

ابتدا به سایت وارد شوید
ورود

@privacyblongsto