لوگو انگلیش کلینیک
زمان آینده ساده (Future simple tense) در زبان انگلیسی

زمان آینده ساده (Future simple tense) در زبان انگلیسی

1/09/13 13 دقیقه برای مطالعه 6219

زمان آینده ، یکی از زمانهای سه گانه اصلی در هر زبان است که خود ،به چندین بخش تقسیم می شود. برای ساخت زمان آینده ساده از فعل کمکی will و شکل ساده فعل استفاده می کنیم. 

 

کاربردهای زمان آینده ساده با will در زبان انگلیسی

  • برای تصمیمات ناگهانی . اگر در زمان حال ، یک تصمیم یا ایده ای به ذهن ما وارد می شود ، برای انجام آن در آینده ، از will استفاده می کنیم. مانند :

I will give some money to you

من فردا مقداری پول به تو خواهم داد.

 

در این مثال ، ما تصمیم قبلی مبنی بر پول دادن به کسی را نداریم و صرفا در همان لحظه به ذهن ما خطور کرد که مقداری پول به کسی بدهیم.

 

برای بیان امید ، نظر ، احتمال ، یا قول و تعهدی در زمان آینده  مثال :

They will help us do our homework

  • آنها به ما کمک خواهند کرد تا تکالیف خود را انجام دهیم.

 

این مثال ، نشان می دهد که احتمال دارد انها به ما کمک کنند ، ولی هنوز کاملا مطمئن نیستیم. 

It will snow tomorrow

فردا ممکن است برف ببارد.

 

  • با I یا we ، برای بیان یک تصمیم خودجوش:

I'll pay for the tickets by credit card

من هزینه بلیط ها را با کارت اعتباری پرداخت می کنم.     

 

  • برای ابراز تمایل

I'll do the washing-up

من شستشو را انجام می دهم

  • همراه با جملات منفی، برای ابراز عدم تمایل

The baby won't eat his soup

بچه سوپش را نمی خورد

I won't leave until I've seen the manager

من تا زمانی که مدیر را نبینم نمی روم

برای ارائه یک پیشنهاد "Shall" همراه با ضمیر فاعلی I و We

                                                       

?Shall I open the window

آیا می توانم پنجره را باز کنم؟

?Shall we go to the cinema tonight

امشب بریم سینما؟

  • همراه با You به منظور دادن دستورات

You will do exactly as I say

شما دقیقاً همانطور که من گفتم انجام می دهی

  • در جملات سوالی همراه با You برای دعوت از کاری

?Will you come to the dance with me

بلند میشی با من برقصی؟

 

فرمول ساخت زمان آینده ساده

برای ساخت تمامی زمان ها شما باید از یک فرمول خاص بهره بگیرید در این بخش به شما فرمول آینده ساده را آموزش می دهیم.

 

مفعول  + فعل اصلی  +   فعل کمکی Will/Shall  + فاعل یا ضمیر فاعلی

 

منفی سازی زمان آینده ساده در زبان انگلیسی 

       برای منفی کردن این زمان ،  بعد از will ،از not استفاده می کنیم. مانند: 

Your father will not come here tomorrow

فردا پدر شما اینجا نمی آید.

 

معمولا در مکالمات ، به جایnot will ، شکل ساده آن یعنی won’t  را به کار می بریم.

  He won’t play football with us tomorrow

او فردا با ما فوتبال بازی نخواهد کرد.

 

سوالی کردن زمان آینده ساده در زبان انگلیسی 

برای سوالی کردن این زمان ، فعل کمکی will  ،را به اول جمله می آوریم. 

?Will she go to USA next week

آیا او هفته آینده به آمریکا خواهد رفت ؟

 

در جملات شرطی نوع اول ، بعد از جمله شرطی حال ساده ، از will  یا شکل منفی آن will not ، استفاده می کنیم. مثال :

If you come here tomorrow, I will teach you English

اگر فردا اینجا بیایید ، به شما انگلیسی یاد خواهم داد. 

If it snows tomorrow, we will go skiing

اگر فردا برف ببارد ، ما اسکی خواهیم رفت.

 

آینده ساده در زبان انگلیسی با استفاده از Be going to

همانطور که اشاره شد ، فعل کمکی will ، زمانی به کار می رود که ما از وقوع حادثه ای کاملا مطمئن نیستیم. اگر بخواهیم از وقوع اتفاقی در آینده ، اطمینان کامل داشته باشیم ، به جای will از عبارت be going to   استفاده می کنیم. مثال :

I’m sure it’s going to snow tomorrow

من مطمئن هستم فردا برف می بارد.

We are going to go to London next week

ما هفته آینده به لندن می رویم.

 

اگر فعل اصلی ما  go باشد ، به آن going to  را نمی توانیم اضافه کنیم و به جای آن ، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. مانند :

We are going to the cinema today

ما قصد داریم امروز سینما برویم.

 

Gonna مخفف  going to  است و البته بعد از gonna احتیاج نیست که از to استفاده کنیم. مثال :

She is gonna build new car this week

 او قصد دارد این هفته اتومبیل جدیدی بخرد.

 

منفی سازی آینده ساده در زبان انگلیسی با استفاده از Be going to

برای منفی کردن Be going to ، بعد از فعل کمکی be (am,is,are) ، not  را اضافه می کنیم. مانند :

They aren’t going to go to London tomorrow

آنها قصد ندارند فردا به لندن بروند.

I’m not going to play football at 6 o’clock today

من قصد ندارم امروز ساعت 6 فوتبال بازی کنم.

He isn’t going to come here tonight

او قصد ندارد امشب اینجا بیاید. 

 

سوالی کردن آینده ساده در زبان انگلیسی با استفاده از Be going to

برای سوالی کردن  Be going to ، فعل کمکی Be( am,is,are) را به اول جمله می آوریم. مثال :

?Are you going to attend our English class tomorrow

آیا قصد دارید فردا در کلاس انگلیسی ما شرکت کنید؟

?Is she going to have breakfast with us tomorrow morning

آیا قصد دارید فردا صبحانه را با ما بخورید؟

 

مثال هایی از آینده ی ساده در زبان انگلیسی 

I will write articles on different topics

در مورد مطالب مختلف مقاله خواهم نوشت

Robert will read various kinds of books

رابرت کتاب های متفاوتی خواهند خواند 

They will play football in that field

در آن زمان فوتببال بازی خواهم کرد

April will prefer coffee to tea

آپریل قهوه را به چای ترجیح می دهد

Bob will go to the library tomorrow

باب فردا به کتابخوانه خواهد رفت

We will go shopping in that market this Monday

این دوشنبه برای خرید به آن بازار خواهم رفت. 

 

آینده ساده مجهول

ساخت افعال مجهول که پیش از این نیز با هم در مورد آن صحبت کرده بودیم کار دشواری نیست ، در این بخش قصد داریم همراه با شما نگاهی به آینده ساده مجهول بیاندازیم.

فعل اصلی جمله به صورت قسمت سوم + فعل کمکی Shall/Will + مفعول که جانشین فاعل است

 (معلوم) We will take the horses to the stable

 (مجهول) The horses will be taken to the stable

 

 (معلوم) Will the manager sign the contract tomorrow

 (مجهول)Will the contract be signed by the manager tomorrow

 

30 جمله آینده ساده انگلیسی

I'll meet him later

بعداً با او ملاقات خواهم کرد

You'll come

خواهی آمد

It'll rain tomorrow

فردا بارون میاد

She'll be late

او دیرش می شود

He'll help us later

بعدا به ما کمک خواهد کرد

We'll get married in September

شهریور ازدواج میکنیم

They'll cook dinner

شام خواهند پخت

I will write articles on different topics

در مورد موضوعات مختلف مقاله خواهم نوشت

Robert will read various kinds of books

رابرت انواع مختلف کتاب را خواهد خواند

They will play football in that field

آنها در آن زمین فوتبال بازی خواهند کرد

April will prefer coffee to tea

آوریل قهوه را به چای ترجیح می دهد

Bob will go to the library tomorrow

باب فردا به کتابخانه می رود

We will go shopping in that market this Monday

امروز دوشنبه میریم اون بازار خرید

We will watch a movie in this Cineplex on next Friday

جمعه آینده در این سینماپلکس فیلم می بینیم

You will shop at that market tomorrow

فردا از آن بازار خرید خواهید کرد

I will sing different kinds of songs, especially modern

ترانه های مختلف بخصوص مدرن را خواهم خواند

I will attend a program of my varsity on Friday

روز جمعه در برنامه دانشگاهم شرکت خواهم کرد

Jeff will travel around the world in March

جف در ماه مارس به سراسر جهان سفر خواهد کرد

They will play hockey in that field on Thursday

آنها روز پنجشنبه در آن زمین هاکی بازی خواهند کرد

The poet will write a romantic poem for this program

شاعر برای این برنامه شعری عاشقانه خواهد سرود

The lyricist will write a realistic song

ترانه سرا ترانه ای واقع گرایانه خواهد نوشت

?Will you go to the concert of realistic songs

آیا به کنسرت آهنگ های رئالیستی می روید؟

I will not attend the program because of my busy schedule

به دلیل مشغله زیاد در برنامه حاضر نمی شوم

Robin will join us in the meeting

رابین در جلسه به ما خواهد پیوست

I will help him to do the task

من به او کمک خواهم کرد تا کار را انجام دهد

We will go to enjoy the musical drama

ما برای لذت بردن از درام موزیکال خواهیم رفت

I will arrange all the necessary materials for the program

من تمام مواد لازم برای برنامه را ترتیب خواهم داد

You children will be the future of this country

شما فرزندان آینده این کشور خواهید بود

We will paint our house next week

هفته آینده خانه مان را رنگ می کنیم

You are going to cry

قراره گریه کنی

 

داستانی در زمان آینده ساده 

My name is David. I am going to compete a table tennis tournament this weekend. I will practice all week because I want to win the tournament. The winner will receive 1000 dollars

اسم من دیوید است. من این هفته در یک تورنمنت تنیس روی میز شرکت خواهم کرد. تمام هفته را تمرین خواهم کرد زیرا می خواهم برنده مسابقات باشم. برنده 1000 دلار دریافت خواهد کرد!

My father will travel to the tournament with me. He is my trainer. He will come here and we will practice together

پدرم با من به این مسابقات سفر خواهد کرد. او مربی من است. او به اینجا می آید و با هم تمرین می کنیم.

My mother won't come to the tournament because she will be at work. But my sister will come. She will sit in the stands  and cheer for me. My family will be proud of me if I win the tournament

مادرم به مسابقات نمی آید چون سر کار خواهد بود. ولی خواهرم میاد او در سکوها خواهد نشست و من را تشویق خواهد کرد. اگر در مسابقات قهرمان شوم خانواده ام به من افتخار خواهند کرد.

If I win the tournament I will buy a new laptop for my father. But he doesn't know it. It will be a nice surprise to him. I hope I will win the tournament

اگر در مسابقات برنده شوم یک لپ تاپ جدید برای پدرم می خرم. اما او این مسئله را نمی داند. این یک سورپرایز خوب برای او خواهد بود. امیدوارم برنده مسابقات باشم. 

 نمونه سوال تستی زمان آینده در انگلیسی

 

It ________ tomorrow

will snow

snows

is snowing

snow

 

I'm going to the grocery store. I think ………………. buy a carrot

I've

I'll

I'd

I had

 

People will ………………….. on the moon in the future

living

live

be live

lives

 

When Tom arrives we ……………………… a party

will has

have

will have

would had

 

?Will Peter go to Canada next year

No, he willn't go next year.

No, he will not go next year.

No, he shall not go next year.

No, he should not go next year.

 

زمان آینده در گذشته ساده در زبان انگلیسی (Future in the past  Simple)

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی (Future Continuous)

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی (Future Perfect Tense)

 


نظرها

Elillafus

1/06/10

Soak the Cialis for 1-2 hours after taking it cialis online reviews Life insurance is designed to protect beneficiaries your loved ones from the financial impact they experience due to your premature death

ارسال پاسخ


zorcepe

1/06/12

priligy This is true of BlueChew as well as any reputable medical service prescribing these drugs

ارسال پاسخ


hamnNilla

1/06/23

These effects may be worse if you take it with alcohol or certain medicines. nolvadex tamoxifen for sale uk

ارسال پاسخ


Johnette

1/07/04

wind creek online casino real money real money slots online las vegas slots free play wind creek casino free play online

ارسال پاسخ


Prince

1/07/10

paper writing services reviews writing services for college papers buy cheap papers online online paper writing service

ارسال پاسخ


Tony

1/07/10

cheapest paper writing service best paper writers custom paper service https://papercranewritingservices.com/

ارسال پاسخ


Brady

1/07/11

write my business paper help on writing a paper order custom paper what should i write my paper on

ارسال پاسخ


Nicolas

1/07/12

where can i buy resume paper cheapest paper writing service i don't want to write my paper pay someone to write a paper for me

ارسال پاسخ


Humberto

1/07/14

best custom paper writing service can someone write my paper for me professional paper writers pay to write paper

ارسال پاسخ


Zachary

1/07/16

write my paper college academic paper writing services someone write my paper for me help me write my paper

ارسال پاسخ


Tieplay

1/07/16

lasix generic Serious Use Alternative 1 dexamethasone will decrease the level or effect of abemaciclib by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

ارسال پاسخ


Alphonse

1/07/16

online paper writing service help write my paper paper writing services best help with writing a paper

ارسال پاسخ


Benito

1/07/16

customized paper write my business paper custom writing papers cheapest paper writing service

ارسال پاسخ


Rosalinda

1/07/17

buy college paper online thesis papers for sale custom papers writing buy literature review paper

ارسال پاسخ


Albertina

1/07/20

paper writers for college custom college paper paper writing services where to buy college papers

ارسال پاسخ


Melissa

1/07/20

ghost writer for college papers academic paper writing services custom college papers best college paper writing service

ارسال پاسخ


Tyrone

1/07/22

need someone to write my paper for me help in writing paper custom paper services i need someone to write my paper

ارسال پاسخ


Kelly

1/07/22

buy papers for college buy psychology papers order custom papers paper writers for college

ارسال پاسخ


Cody

1/07/23

paper writers online help writing my paper find someone to write my paper dltk custom writing paper

ارسال پاسخ


HillSinia

1/07/23


Christi

1/07/27

college papers to buy writing paper help buy a paper for college paper writing service

ارسال پاسخ


JoshuaTut

1/08/01

Наш сайт [url=https://vannadream.ru/]Сантехника Тюмень[/url]

ارسال پاسخ


DarrylLus

1/08/02

[url=https://tetracycline.site/]tetracycline orders without a prescription[/url] [url=https://amoxicilin.online/]antibiotics amoxicillin[/url] [url=https://flomax.icu/]flomax uk cost[/url] [url=https://buylanoxin.quest/]digoxin for dogs[/url] [url=https://onlinedrugstore.icu/]pharmacy online uae[/url] [url=https://buybuspar.monster/]buspar medicine[/url] [url=https://avodart.run/]avodart online buy[/url] [url=https://tizanidine.icu/]brand name tizanidine[/url]

ارسال پاسخ


Markendon

1/08/03

[url=http://lyrica.boutique/]lyrica 150 mg capsule[/url]

ارسال پاسخ


Josephtoict

1/08/03

[url=http://wellbutrin.click/]bupropion uk[/url]

ارسال پاسخ


Alanendon

1/08/04

[url=http://baclofen.run/]lioresal sale[/url] [url=http://cozaar.cfd/]cozaar compare prices in australia[/url] [url=http://bactrim.sale/]bactrim without a prescription[/url] [url=http://lyrica.boutique/]lyrica best price[/url] [url=http://buyphenergan.life/]cost of phenergan[/url] [url=http://dexamethasone.agency/]dexamethasone 8 mg price[/url] [url=http://acyclovir.click/]acyclovir buy usa[/url] [url=http://atenolol.life/]tenormin tablet[/url]

ارسال پاسخ


Estebanfrusy

1/08/05

[url=http://plavix.xyz/]how much is plavix[/url]

ارسال پاسخ


Joeendon

1/08/05

[url=https://singulairtab.online/]order singulair[/url] [url=https://buyprednisolone.life/]prednisolone tablets uk[/url] [url=https://buyflomax.monster/]how can i get flomax without a prescription[/url]

ارسال پاسخ


Rodneyisoff

1/08/06

[url=http://inderal.life/]propranolol 10mg cheap[/url]

ارسال پاسخ


DarrylLus

1/08/06

[url=http://suhagratab.online/]suhagra 200 mg[/url] [url=http://fluoxetine.wtf/]fluoxetine 10mg tablets australia[/url] [url=http://buyfurosemide.life/]lasix 500 buy[/url] [url=http://flomax.company/]buy generic flomax online[/url] [url=http://lexapro.icu/]lexapro price usa[/url]

ارسال پاسخ


Amyendon

1/08/06

[url=http://modafinil.site/]buy modafinil online india[/url]

ارسال پاسخ


Rodneyisoff

1/08/07

[url=http://zovirax.cfd/]acyclovir order online[/url]

ارسال پاسخ


Samendon

1/08/07

[url=https://augmentin.click/]where can i get amoxicillin[/url] [url=https://azithromycin.email/]zithromax 250 mg cost[/url] [url=https://buytretinoin.life/]tretinoin 0.04[/url] [url=https://tetracycline.wtf/]tetracycline prescription[/url] [url=https://bactrimtab.online/]bactrim cost in india[/url] [url=https://inderaltab.online/]inderal buy online uk[/url]

ارسال پاسخ


medicin without prescription

1/08/11

canada pharmacy online no prescription https://greatcanadianpharmacies.com/ [url=https://greatcanadianpharmacies.com/]safe canadian internet pharmacies[/url]

ارسال پاسخ


EdgarRes

1/08/11

[url=http://atetracycline.com/]generic for tetracycline[/url]

ارسال پاسخ


Timothyrut

1/08/13

[url=https://adrugstore.online/]online pharmacy india[/url]

ارسال پاسخ


Chrisquelo

1/08/16

Wonderful advice. Kudos! brand cialis [url=https://canadadrugspower.com/]online schools for pharmacy tech[/url] commonly abused prescription drugs

ارسال پاسخ


DarrylLus

1/08/17

[url=http://afinasteride.com/]generic propecia canadian pharmacy[/url] [url=http://gabapentinx.quest/]neurontin 100 mg cost[/url] [url=http://clomid.click/]can you order clomid online[/url] [url=http://seroquelquetiapine.shop/]cost for seroquel[/url] [url=http://gabapentintabs.online/]600 mg gabapentin coupon[/url] [url=http://tetracyclinetab.quest/]tetracycline 500mg capsule price[/url] [url=http://augmentintabs.online/]amoxicillin 50[/url]

ارسال پاسخ


Gindyagig

1/08/17

The distribution of TCRS within molecular subtypes is of great interest for addressing this hypothesis in future work tamoxifen wiki Optimal gestation age 18 20 weeks

ارسال پاسخ


Kimendon

1/08/17

[url=http://amitriptylinetab.online/]buy elavil uk[/url]

ارسال پاسخ


Zakendon

1/08/17

[url=http://iveromectina.net/]ivermectin price[/url]

ارسال پاسخ


Renaldodip

1/08/17

Nicely expressed really! !

ارسال پاسخ


medicin without prescription

1/08/18

online pharmacy https://canadianpharmaciesshop.com/ [url=https://canadianpharmaciesshop.com/]rx canada[/url]

ارسال پاسخ


Maryendon

1/08/18

[url=https://retinatabs.online/]how to buy retin a without a prescription[/url] [url=https://prednisonetabs.shop/]prednisone buy without prescription[/url]

ارسال پاسخ


Kimendon

1/08/18

[url=http://accutanetabs.online/]accutane prescription price[/url]

ارسال پاسخ


Thomasblarm

1/08/18

Position certainly taken.! pharmacy technician degree online are canadian pharmacies legitimate? trusted canadian pharmacies online

ارسال پاسخ


MichaelSnila

1/08/18

Thank you! Numerous write ups. [url=https://uspharmacymsn.com/][/url]

ارسال پاسخ


Jasonendon

1/08/19

[url=https://propecia.sbs/]finasteride 5mg[/url]

ارسال پاسخ


Carlendon

1/08/19

[url=http://synthroidlevothyroxine.online/]canada pharmacy synthroid[/url]

ارسال پاسخ


Timothygromi

1/08/19

Nicely put, Kudos. fred's pharmacy [url=https://pharmacyclineds.com/]global drugs direct canada[/url] why are canadian pharmacies closing pharmacy store design choice pharmacy canada london drugs computers canada https://pharmacyclineds.com/ polar bear writing paper

ارسال پاسخ


VincentUnsog

1/08/19

Truly quite a lot of terrific information! [url=https://spharmacymsn.com/][/url] https://spharmacymsn.com/ help writing argumentative essay

ارسال پاسخ


ทางเข้า pg

1/08/20

The entrance to pg , a new online slot game. That is open to all gamblers. The entrance to play is suitable for this huge pg slot free bonus because it is not difficult to play online. ทางเข้า pg

ارسال پاسخ


VincentUnsog

1/08/20

You reported this fantastically. [url=https://spharmacymsn.com/][/url] https://spharmacymsn.com/ college essays for sale

ارسال پاسخ


Timothygromi

1/08/20

Many thanks, Plenty of advice! vipps accredited online pharmacy [url=https://pharmacyclineds.com/]chem rx pharmacy[/url] online pharmacy hong kong canada pharmacies online canadian pharmacy uk delivery Extra Super Avana https://pharmacyclineds.com/ i don t want to do my homework

ارسال پاسخ


Rodneyisoff

1/08/21

[url=https://onlinevpharmacy.quest/]pharmacy online track order[/url]

ارسال پاسخ


Kiaendon

1/08/21

[url=https://prednisonetabs.shop/]prednisone prescription[/url]

ارسال پاسخ


Hasmamy

1/08/24

Sweden is unique in its ability to track patients for long periods of time, she said buy stromectol 6 mg online 46 PPI treated patients had worse progression free survival and overall survival in the placebo group and a shorter overall survival in a multivariate analysis of the lapatinib arm

ارسال پاسخ


Boydaypam

1/08/26

Patients may wish to discuss with their physician the other less common side effects of this drug, some of which may be serious most reliable site to buy clomid Victor sjCBmIfBnqiTCfx 6 18 2022

ارسال پاسخ


quoccadia

1/08/29

but this time, shocking the miceГў cheap cialis no prescription Anti Foxp3 FJK 16s, anti CD39 24DMS1, and anti CD73 TY 11

ارسال پاسخ


Appedlomo

1/08/30

lasix indication Indeed, several reports have described that surgery is associated with a 6 to nearly 13 fold increased in the risk of VTE 23, 26, 29

ارسال پاسخ


ทางเข้าสล็อต

1/08/30

If Increasingly more individuals that produce post content material associated by themselves with crafting excellent materials for example you, quite a bit much more website visitors would've an desire inside their writings. I've figured out way too many things out of your post.

ارسال پاسخ


Chelsey

1/09/05

coursework job meaning coursework writing services coursework report example coursework for masters degree

ارسال پاسخ


Evie

1/09/05

coursework for high school coursework uk coursework program nursing coursework

ارسال پاسخ


biancy

1/09/10

cheap viagra canada viagra instant natural viagra

ارسال پاسخ


دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic