لوگو انگلیش کلینیک
زمان آینده ساده (Future simple tense) در زبان انگلیسی

زمان آینده ساده (Future simple tense) در زبان انگلیسی

03/03/25 13 دقیقه برای مطالعه 25216

زمان آینده ، یکی از زمانهای سه گانه اصلی در هر زبان است که خود ،به چندین بخش تقسیم می شود. برای ساخت زمان آینده ساده از فعل کمکی will و شکل ساده فعل استفاده می کنیم. 

 

کاربردهای زمان آینده ساده با will در زبان انگلیسی

  • برای تصمیمات ناگهانی . اگر در زمان حال ، یک تصمیم یا ایده ای به ذهن ما وارد می شود ، برای انجام آن در آینده ، از will استفاده می کنیم. مانند :

I will give some money to you

من فردا مقداری پول به تو خواهم داد.

 

در این مثال ، ما تصمیم قبلی مبنی بر پول دادن به کسی را نداریم و صرفا در همان لحظه به ذهن ما خطور کرد که مقداری پول به کسی بدهیم.

 

برای بیان امید ، نظر ، احتمال ، یا قول و تعهدی در زمان آینده  مثال :

They will help us do our homework

  • آنها به ما کمک خواهند کرد تا تکالیف خود را انجام دهیم.

 

این مثال ، نشان می دهد که احتمال دارد انها به ما کمک کنند ، ولی هنوز کاملا مطمئن نیستیم. 

It will snow tomorrow

فردا ممکن است برف ببارد.

 

  • با I یا we ، برای بیان یک تصمیم خودجوش:

I'll pay for the tickets by credit card

من هزینه بلیط ها را با کارت اعتباری پرداخت می کنم.     

 

  • برای ابراز تمایل

I'll do the washing-up

من شستشو را انجام می دهم

  • همراه با جملات منفی، برای ابراز عدم تمایل

The baby won't eat his soup

بچه سوپش را نمی خورد

I won't leave until I've seen the manager

من تا زمانی که مدیر را نبینم نمی روم

برای ارائه یک پیشنهاد "Shall" همراه با ضمیر فاعلی I و We

                                                       

?Shall I open the window

آیا می توانم پنجره را باز کنم؟

?Shall we go to the cinema tonight

امشب بریم سینما؟

  • همراه با You به منظور دادن دستورات

You will do exactly as I say

شما دقیقاً همانطور که من گفتم انجام می دهی

  • در جملات سوالی همراه با You برای دعوت از کاری

?Will you come to the dance with me

بلند میشی با من برقصی؟

 

فرمول ساخت زمان آینده ساده

برای ساخت تمامی زمان ها شما باید از یک فرمول خاص بهره بگیرید در این بخش به شما فرمول آینده ساده را آموزش می دهیم.

 

مفعول  + فعل اصلی  +   فعل کمکی Will/Shall  + فاعل یا ضمیر فاعلی

 

منفی سازی زمان آینده ساده در زبان انگلیسی 

       برای منفی کردن این زمان ،  بعد از will ،از not استفاده می کنیم. مانند: 

Your father will not come here tomorrow

فردا پدر شما اینجا نمی آید.

 

معمولا در مکالمات ، به جایnot will ، شکل ساده آن یعنی won’t  را به کار می بریم.

  He won’t play football with us tomorrow

او فردا با ما فوتبال بازی نخواهد کرد.

 

سوالی کردن زمان آینده ساده در زبان انگلیسی 

برای سوالی کردن این زمان ، فعل کمکی will  ،را به اول جمله می آوریم. 

?Will she go to USA next week

آیا او هفته آینده به آمریکا خواهد رفت ؟

 

در جملات شرطی نوع اول ، بعد از جمله شرطی حال ساده ، از will  یا شکل منفی آن will not ، استفاده می کنیم. مثال :

If you come here tomorrow, I will teach you English

اگر فردا اینجا بیایید ، به شما انگلیسی یاد خواهم داد. 

If it snows tomorrow, we will go skiing

اگر فردا برف ببارد ، ما اسکی خواهیم رفت.

 

آینده ساده در زبان انگلیسی با استفاده از Be going to

همانطور که اشاره شد ، فعل کمکی will ، زمانی به کار می رود که ما از وقوع حادثه ای کاملا مطمئن نیستیم. اگر بخواهیم از وقوع اتفاقی در آینده ، اطمینان کامل داشته باشیم ، به جای will از عبارت be going to   استفاده می کنیم. مثال :

I’m sure it’s going to snow tomorrow

من مطمئن هستم فردا برف می بارد.

We are going to go to London next week

ما هفته آینده به لندن می رویم.

 

اگر فعل اصلی ما  go باشد ، به آن going to  را نمی توانیم اضافه کنیم و به جای آن ، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. مانند :

We are going to the cinema today

ما قصد داریم امروز سینما برویم.

 

Gonna مخفف  going to  است و البته بعد از gonna احتیاج نیست که از to استفاده کنیم. مثال :

She is gonna build new car this week

 او قصد دارد این هفته اتومبیل جدیدی بخرد.

 

منفی سازی آینده ساده در زبان انگلیسی با استفاده از Be going to

برای منفی کردن Be going to ، بعد از فعل کمکی be (am,is,are) ، not  را اضافه می کنیم. مانند :

They aren’t going to go to London tomorrow

آنها قصد ندارند فردا به لندن بروند.

I’m not going to play football at 6 o’clock today

من قصد ندارم امروز ساعت 6 فوتبال بازی کنم.

He isn’t going to come here tonight

او قصد ندارد امشب اینجا بیاید. 

 

سوالی کردن آینده ساده در زبان انگلیسی با استفاده از Be going to

برای سوالی کردن  Be going to ، فعل کمکی Be( am,is,are) را به اول جمله می آوریم. مثال :

?Are you going to attend our English class tomorrow

آیا قصد دارید فردا در کلاس انگلیسی ما شرکت کنید؟

?Is she going to have breakfast with us tomorrow morning

آیا قصد دارید فردا صبحانه را با ما بخورید؟

 

مثال هایی از آینده ی ساده در زبان انگلیسی 

I will write articles on different topics

در مورد مطالب مختلف مقاله خواهم نوشت

Robert will read various kinds of books

رابرت کتاب های متفاوتی خواهند خواند 

They will play football in that field

در آن زمان فوتببال بازی خواهم کرد

April will prefer coffee to tea

آپریل قهوه را به چای ترجیح می دهد

Bob will go to the library tomorrow

باب فردا به کتابخوانه خواهد رفت

We will go shopping in that market this Monday

این دوشنبه برای خرید به آن بازار خواهم رفت. 

 

آینده ساده مجهول

ساخت افعال مجهول که پیش از این نیز با هم در مورد آن صحبت کرده بودیم کار دشواری نیست ، در این بخش قصد داریم همراه با شما نگاهی به آینده ساده مجهول بیاندازیم.

فعل اصلی جمله به صورت قسمت سوم + فعل کمکی Shall/Will + مفعول که جانشین فاعل است

 (معلوم) We will take the horses to the stable

 (مجهول) The horses will be taken to the stable

 

 (معلوم) Will the manager sign the contract tomorrow

 (مجهول)Will the contract be signed by the manager tomorrow

 

30 جمله آینده ساده انگلیسی

I'll meet him later

بعداً با او ملاقات خواهم کرد

You'll come

خواهی آمد

It'll rain tomorrow

فردا بارون میاد

She'll be late

او دیرش می شود

He'll help us later

بعدا به ما کمک خواهد کرد

We'll get married in September

شهریور ازدواج میکنیم

They'll cook dinner

شام خواهند پخت

I will write articles on different topics

در مورد موضوعات مختلف مقاله خواهم نوشت

Robert will read various kinds of books

رابرت انواع مختلف کتاب را خواهد خواند

They will play football in that field

آنها در آن زمین فوتبال بازی خواهند کرد

April will prefer coffee to tea

آوریل قهوه را به چای ترجیح می دهد

Bob will go to the library tomorrow

باب فردا به کتابخانه می رود

We will go shopping in that market this Monday

امروز دوشنبه میریم اون بازار خرید

We will watch a movie in this Cineplex on next Friday

جمعه آینده در این سینماپلکس فیلم می بینیم

You will shop at that market tomorrow

فردا از آن بازار خرید خواهید کرد

I will sing different kinds of songs, especially modern

ترانه های مختلف بخصوص مدرن را خواهم خواند

I will attend a program of my varsity on Friday

روز جمعه در برنامه دانشگاهم شرکت خواهم کرد

Jeff will travel around the world in March

جف در ماه مارس به سراسر جهان سفر خواهد کرد

They will play hockey in that field on Thursday

آنها روز پنجشنبه در آن زمین هاکی بازی خواهند کرد

The poet will write a romantic poem for this program

شاعر برای این برنامه شعری عاشقانه خواهد سرود

The lyricist will write a realistic song

ترانه سرا ترانه ای واقع گرایانه خواهد نوشت

?Will you go to the concert of realistic songs

آیا به کنسرت آهنگ های رئالیستی می روید؟

I will not attend the program because of my busy schedule

به دلیل مشغله زیاد در برنامه حاضر نمی شوم

Robin will join us in the meeting

رابین در جلسه به ما خواهد پیوست

I will help him to do the task

من به او کمک خواهم کرد تا کار را انجام دهد

We will go to enjoy the musical drama

ما برای لذت بردن از درام موزیکال خواهیم رفت

I will arrange all the necessary materials for the program

من تمام مواد لازم برای برنامه را ترتیب خواهم داد

You children will be the future of this country

شما فرزندان آینده این کشور خواهید بود

We will paint our house next week

هفته آینده خانه مان را رنگ می کنیم

You are going to cry

قراره گریه کنی

 

داستانی در زمان آینده ساده 

My name is David. I am going to compete a table tennis tournament this weekend. I will practice all week because I want to win the tournament. The winner will receive 1000 dollars

اسم من دیوید است. من این هفته در یک تورنمنت تنیس روی میز شرکت خواهم کرد. تمام هفته را تمرین خواهم کرد زیرا می خواهم برنده مسابقات باشم. برنده 1000 دلار دریافت خواهد کرد!

My father will travel to the tournament with me. He is my trainer. He will come here and we will practice together

پدرم با من به این مسابقات سفر خواهد کرد. او مربی من است. او به اینجا می آید و با هم تمرین می کنیم.

My mother won't come to the tournament because she will be at work. But my sister will come. She will sit in the stands  and cheer for me. My family will be proud of me if I win the tournament

مادرم به مسابقات نمی آید چون سر کار خواهد بود. ولی خواهرم میاد او در سکوها خواهد نشست و من را تشویق خواهد کرد. اگر در مسابقات قهرمان شوم خانواده ام به من افتخار خواهند کرد.

If I win the tournament I will buy a new laptop for my father. But he doesn't know it. It will be a nice surprise to him. I hope I will win the tournament

اگر در مسابقات برنده شوم یک لپ تاپ جدید برای پدرم می خرم. اما او این مسئله را نمی داند. این یک سورپرایز خوب برای او خواهد بود. امیدوارم برنده مسابقات باشم. 

 نمونه سوال تستی زمان آینده در انگلیسی

 

It ________ tomorrow

will snow

snows

is snowing

snow

 

I'm going to the grocery store. I think ………………. buy a carrot

I've

I'll

I'd

I had

 

People will ………………….. on the moon in the future

living

live

be live

lives

 

When Tom arrives we ……………………… a party

will has

have

will have

would had

 

?Will Peter go to Canada next year

No, he willn't go next year.

No, he will not go next year.

No, he shall not go next year.

No, he should not go next year.

 

زمان آینده در گذشته ساده در زبان انگلیسی (Future in the past  Simple)

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی (Future Continuous)

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی (Future Perfect Tense)

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic