لوگو انگلیش کلینیک
فعل در زبان انگلیسی ، گرامر انواع فعل

فعل در زبان انگلیسی ، گرامر انواع فعل

0/05/05 13 دقیقه برای مطالعه 138

در زبان انگلیسی یک جمله ساده حداقل باید شامل دو بخش باشد ، فاعل و گزاره. فعل اصلی جمله همیشه در بخشی از گزاره قرار می گیرد. یکی از اصلی ترین چالش های زبان آموزان چه در سطح مبتدی و چه در سطح پیشرفته مشخص کردن نقش لغات در جمله می باشد ، و از آنجایی که افعال شباهت های بسیاری با اسم دارند در بسیاری از جملات زبان آموزان این دو را با یکدیگر اشتباه می گیرند. 

در این بخش ما تلاش می کنیم تا برای شما ساختار اصلی فعل را در زبان انگلیسی توضیح داده و مثال های مختلفی از آن بیاوریم. بیشتر از 5 شکل برای فعل وجود دارد :  ریشه ، سوم شخص مفرد ، وجه وصفی معلوم ، گذشته ، و اسم مفعول.

 

ریشه افعال در زبان انگلیسی

شکل ریشه فعل ، شکل اصلی کلمه است. ریشه ها به صورت ترکیبی نبوده اند و شامل پیشوند و پسوند نیستند. 

To see – see 

دیدن – ببین

To be – be

بودن – باش

To wear – wear

پوشیدن – بپوش

To go – go 

رفتن – برو

 

شکل ریشه فعل ، جهت تشکیل اشکال دیگر فعل که بطورترکیبی هستند ، مورد استفاده قرار می گیرند. این کار  همیشه با افعال با قاعده ، صحیح می باشد ، اما ممکن است در افعال بی قاعده  صدق نکند ، البته بستگی به زمان دارد. مثالهای پایین ، این مفهوم را بیان می کنند : 

I am going to school

من در حال رفتن به مدرسه هستم.

( ریشه : رفتن ) 

?What did you do yesterday

دیروز چه کاری انجام دادی؟ 

( ریشه : انجام دادن )

The girl showed her mother the picture she drew in school

آن دختر ، تابلویی را که در مدرسه کشیده بود ، به مادرش نشان داد. 

( ریشه : نشان دادن )  

He had eaten three hamburgers

او سه همبرگر خورده است. 

( ریشه : خوردن )

 

سوم شخص مفرد در زبان انگلیسی

ترکیب سوم شخص مفرد ( he, she, it, one) ، شکل فعلی است که با ترکیبات دیگر ، فرق دارد. برای افعال با قاعده ، این شکل فعل به s- ختم می شود ( یا بعضی وقتها به es - ). مثالهای پایین را در نظر داشته باشید : 

He sees 

او می بیند

He watches

او نگاه می کند

It shrinks

آن کوچک می شود

One does

شخصی انجام می دهد

 

شکل وجه وصفی معلوم فعل

شکل وجه وصفی معلوم فعل ، با افزودن ing- به ریشه لغت ، ایجاد می شود. این شکل در زمانهای افعال آینده استمراری ، حال ، و گذشته مورد استفاده قرار می گیرد. به مثالهای پایین دقت کنید : 

We’re coming to the party tonight

ما امشب به پارتی می آییم.

(Come- coming) 

They have been drawing for hours

آنها ساعتهاست که در حال رسم کشیدن هستند.

( draw- drawing)

We will be washing the car before vacation

ما قبل از تعطیلات ؛ ماشین را می شوییم. 

( wash – washing ) 

 

اشکال گذشته و اسم مفعول فعل

اشکال گذشته و وجه وصفی مجهول فعل برای افعال با قاعده ، کلمه ریشه + ed- است. این فعل ، فقط در زمان گذشته ،به کار می رود. به مثالهای پایین دقت کنید:

We shopped for hours on Saturday afternoon

ما روز یکشنبه ، ساعتها خرید کردیم.

( shop – shopping) 

The books were stacked on the shelf

کتابها روی قفسه  چیده شده اند.

( stack-stacked)

He had played computer games for the whole weekend

او تمام هفته را کامپیوتر بازی می کرده است.

( play – played)  

 

اسم مفعول ، برای توضیح تعدادی از افعال بی قاعده ، می تواند مشکل باشد. جهت اطمینان از اسم مفعول ف بهتر است به فرهنگ لغات مراجعه کنید. در پایین ، تعدادی از افعال بی قاعذه ، نشان داده شده است: 

 

ریشه گذشته ساده و اسم مفعول

Sing   Sang   Sung
SeeSawSeen
FallFellFallen
GiveGaveGiven
GoWentGone
         

I had forgiven him for his unkind words

من بخاطر کلمات بی محبت ، او را بخشیدم.

Simon had lit candles all around the room

سایمون دور تا دور اتاق ، شمع روشن کرده بود.

 

انواع مختلف فعل در زبان انگلیسی

افعال اصلی Main Verbs (or Action Verbs)

افعال کمکی Helping Verbs

افعال ربطی Linking Verbs

فعل لازم Intransitive Verbs

فعل متعدی Transitive Verbs

 

فعل اصلی در زبان انگلیسی 

فعل اصلی یا افعال فعال به منظور بیان فعالیتی مورد استفاده قرار می گیرند ؛ کاری که یک انسان ، حیوان و حتی شی ء آن را انجام می دهد. در مثال های پیش رو ما تنها افعال اصلی را مشاهده می کنیم. 

The sun shines

خورشید می درخشد

The horse neighs

اسب شیهه می کشد

The monkey jumps

میمون می پرد

 

افعال کمکی

همانطور که از اسم آن مشخص است افعال کمکی به فعل اصلی جمله کمک کرده یا آن را حمایت می کند. 

We are learning about helping verbs

 

ما در مورد افعال کمکی آموزش می بینیم (Are فعل کمکی و Helping نیز در این جمله فعل اصلی است) 

 

افعال ربطی در زبان انگلیسی

حالت و شرایط فعل که آن را بسیاری افعال ربطی نیز می خوانند شرایطی است بودن را نشان  میدهد. افعال ربطی رابطه میان فاعل (یا بهتر است اینجا آن را نهاد بنامیم) را با دیگر ارکان جمله مانند صفت مشخص می کند. به مثال های پیش رو دقت کنید 

 

The flowers are bright

گل ها درخشان هستند

Diamond is the hardest substance

الماس سخت ترین ماده در دنیا است. 

feel scared

من میترسم 

 

 

فهرستی از افعال ربطی 

Be, am, is, are, was, were, has been, become, and seem

 

افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی

 • فعل متعدی 

فعل متعدی ، عملی را توصیف می کند که از طرف شخص ، مکان و یا چیزی انجام می شود. عملی که به وسیله فعل متعدی از فاعل یا موضوعی به گیرنده عمل عبور می کند ، بیان می شود. لغاتی که عمل فعل متعدی را دریافت می کنند ، مفعول نام دارند. 

برای مثال :

The teacher made the question paper

معلم ، پرسشنامه را آماده کرد. 

She cut the cake     

او کیک را برید.  

در دو جمله بالا   ، ما مشاهده  می کنیم دو لغت the cake و The question معنی جمله را کامل می کنند  این دو جمله بدون وجود دو مفعول هیچ معنای را نخواهند داشت. 

                                                                         

The teacher made ……………….. what? (the question paper)

استاد آماده کرد ....... چه چیزی را؟؟؟ (سوالات آزمون) 

she cut ……………….. what? (the cake)

او ...... برید چه چیزی را برید؟؟ (کیک) 

در جملات بالا دو لغت made  و Cut افعال متعدی جمله ما هستند. فعل متعددی نیاز به یک مفعول مستقیم دارند تا معنایی کاملی داشته باشند در ادامه مثال های بیشتری از افعال متعددی در زبان انگلیسی برای شما میاوریم 

 1. Birds have feathers
 2. The teacher praised the pupil
 3. She is eating a pear
 4. like English
 5. They are playing football
 6. The potter has made a beautiful pot
 7. Dennis bought a bicycle
 8. She is writing an essay

 

فعلی که به هیچ مفعولی برای تکمیل معنای خود نیاز ندارد را فعل لازم می خوانند. فعل لازم عمل انجام فعل را بدون نیاز به مفعول توصیف می کند و هیچ چیز یا کسی عمل انجام فعل را دریافت نمی کنند 

 

مثال هایی برای افعال لازم در زبان انگلیسی 

 1. Mr. Becker jogs every day
 2. The wicked hunter was hiding
 3. Anne looks very beautiful
 4. Mr. John speaks loudly
 5. The ship sank rapidly
 6. The department store opens at six o’clock
 7. Mr. Ben is driving carefully
 8. The wind blew strongly

 

افعال معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

افعال گذرا ( transitive verbs) ، در زبان انگلیسی ، دو حالت معلوم و مجهول به خود می گیرند. افعال گذرا ، افعالی هستند که هم فاعل دارد و هم مفعول. در فعل معلوم (active) ، باید فاعل و مفعول به کار برده شود. و در فعل مجهول (passive) نیازی به فاعل نداریم ، اگر چه ممکن است از فاعل هم استفاده شود . 

 

افعال معلوم :

David opened the window

دیوید پنجره را باز کرد.

در این جمله ، دیوید فاعل است و پنجره هم مفعول. 

 

افعال مجهول:

The window was opened

پنجره باز شد.

 

این جمله بدون فاعل است ، ولی نشان می دهد که پنجره باز شده است. البته ، این جمله را می توانیم اینطور هم بنویسیم: 

The window was opened by David

پنجره بوسیله دیوید باز شد.

همانطور که دیده می شود ، در جمله دوم و سوم ، تکیه بر روی کلمه window( پنجره) به عنوان مفعول هست . 

برای تبدیل جمله معلوم ، به مجهول ،  ابتدا فاعل جمله را حذف می کنیم. بعد ، مفعول را به اول جمله می آوریم. سپس ، تغییر فعل از معلوم به مجهول است ( باید از شکل صحیح to be و شکل سوم فعل ، استفاده می کنیم ). اگر زمان حال بود ، am/is/are و اگر گذشته بود ، was/were ، و شکل سوم فعل را به کار می بریم. مانند :

George repairs this radio

جرج ، این رادیو را تعمیر می کند.

در این جمله ، رادیو ، مفعول است که باید به اول جمله منتقل شود. و چون زمان حال ساده است ، پس شکل صحیح be ، باید is باشد. و دیگر نیازی به فاعل که جرج است ، نداریم . و فعل تعمیر (repair) به شکل سوم خود در می آید که تبدیل به repaired می شود. در نتیجه فعل مجهول چنین می شود:

This radio is repaired

رادیو تعمیر می شود.

اگر زمان جمله ، گذشته باشد ، از was/were استفاده می کنیم:

George repaired this radio

جرج این رادیو را تعمیر کرد. 

شکل مجهول ، چنین می شود :

This radio was repaired

این رادیو تعمیر شد.

 

که البته ، چنین هم می توانیم بنویسیم :

This radio was repaired by George

این رادیو به وسیله جرج تعمیر شد.

 

پیشنهادهای برای زبان آموزان 

بسیاری از زبان آموزان بدون در نظر گرفتن کاربرد افعال آنها را به صورت اشتباه بکار می برند در صورتیکه اصلی ترین موردی که در افعال مهم هست کاربرد و جایگاه آنها در جمله است. ما باید تنها معنی آنها را در نظر داشته باشیم بلکه با کاربرد آنها نیز آشنایی داشته باشیم .

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

ابتدا به سایت وارد شوید
ورود

@privacyblongsto