لوگو انگلیش کلینیک
فعل در زبان انگلیسی ، گرامر انواع فعل

فعل در زبان انگلیسی ، گرامر انواع فعل

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 9907

در زبان انگلیسی یک جمله ساده حداقل باید شامل دو بخش باشد ، فاعل و گزاره. فعل اصلی جمله همیشه در بخشی از گزاره قرار می گیرد. یکی از اصلی ترین چالش های زبان آموزان چه در سطح مبتدی و چه در سطح پیشرفته مشخص کردن نقش لغات در جمله می باشد ، و از آنجایی که افعال شباهت های بسیاری با اسم دارند در بسیاری از جملات زبان آموزان این دو را با یکدیگر اشتباه می گیرند. 

در این بخش ما تلاش می کنیم تا برای شما ساختار اصلی فعل را در زبان انگلیسی توضیح داده و مثال های مختلفی از آن بیاوریم. بیشتر از 5 شکل برای فعل وجود دارد :  ریشه ، سوم شخص مفرد ، وجه وصفی معلوم ، گذشته ، و اسم مفعول.

 

سه حالت فعل در زبان انگلیسی

افعال در سه زمان می آیند: گذشته، حال و آینده. زمان گذشته برای توصیف شرایطی استفاده می‌شود که قبلاً اتفاق افتاده‌اند (به عنوان مثال earlier in the day, yesterday last week, three years ago). زمان حال برای توصیف شرایطی که در حال حاضر در حال وقوع هستند یا اتفاق هایی که مستمر هستند استفاده می شود. زمان آینده چیزهایی را توصیف می کند که هنوز اتفاق نیفتاده اند (مثلاً later, tomorrow, next week, next year, three years from now).

 

ریشه افعال در زبان انگلیسی

شکل ریشه فعل ، شکل اصلی کلمه است. ریشه ها به صورت ترکیبی نبوده اند و شامل پیشوند و پسوند نیستند. 

To see – see 

دیدن – ببین

To be – be

بودن – باش

To wear – wear

پوشیدن – بپوش

To go – go 

رفتن – برو

 

شکل ریشه فعل ، جهت تشکیل اشکال دیگر فعل که بطورترکیبی هستند ، مورد استفاده قرار می گیرند. این کار  همیشه با افعال با قاعده ، صحیح می باشد ، اما ممکن است در افعال بی قاعده  صدق نکند ، البته بستگی به زمان دارد. مثالهای پایین ، این مفهوم را بیان می کنند : 

I am going to school

من در حال رفتن به مدرسه هستم.

( ریشه : رفتن ) 

?What did you do yesterday

دیروز چه کاری انجام دادی؟ 

( ریشه : انجام دادن )

The girl showed her mother the picture she drew in school

آن دختر ، تابلویی را که در مدرسه کشیده بود ، به مادرش نشان داد. 

( ریشه : نشان دادن )  

He had eaten three hamburgers

او سه همبرگر خورده است. 

( ریشه : خوردن )

 

سوم شخص مفرد در زبان انگلیسی

ترکیب سوم شخص مفرد ( he, she, it, one) ، شکل فعلی است که با ترکیبات دیگر ، فرق دارد. برای افعال با قاعده ، این شکل فعل به s- ختم می شود ( یا بعضی وقتها به es - ). مثالهای پایین را در نظر داشته باشید : 

He sees 

او می بیند

He watches

او نگاه می کند

It shrinks

آن کوچک می شود

One does

شخصی انجام می دهد

 

شکل وجه وصفی معلوم فعل

شکل وجه وصفی معلوم فعل ، با افزودن ing- به ریشه لغت ، ایجاد می شود. این شکل در زمانهای افعال آینده استمراری ، حال ، و گذشته مورد استفاده قرار می گیرد. به مثالهای پایین دقت کنید : 

We’re coming to the party tonight

ما امشب به پارتی می آییم.

(Come- coming) 

They have been drawing for hours

آنها ساعتهاست که در حال رسم کشیدن هستند.

( draw- drawing)

We will be washing the car before vacation

ما قبل از تعطیلات ؛ ماشین را می شوییم. 

( wash – washing ) 

 

زمان افعال در انگلیسی

 

جدول زیر کاربرد صحیح زمان های فعل را نشان می دهد:

 

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

I will read as much as I can this year

Last night, I read an entire novel

I read nearly every day

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

I will be reading Nathaniel Hawthorne soon

I was reading Edgar Allan Poe last night

I am reading Shakespeare at the moment

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل

زمان حال کامل

I will have read at least 500 books by the end of the year

I had read at least 100 books by the time I was twelve

I have read so many books I can’t keep count

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

I will have been reading for at least two hours before dinner tonight

I had been reading for at least a year before my sister learned to read

I have been reading since I was four years old

 

اشکال گذشته و اسم مفعول فعل

اشکال گذشته و وجه وصفی مجهول فعل برای افعال با قاعده ، کلمه ریشه + ed- است. این فعل ، فقط در زمان گذشته ،به کار می رود. به مثالهای پایین دقت کنید:

We shopped for hours on Saturday afternoon

ما روز یکشنبه ، ساعتها خرید کردیم.

( shop – shopping) 

The books were stacked on the shelf

کتابها روی قفسه  چیده شده اند.

( stack-stacked)

He had played computer games for the whole weekend

او تمام هفته را کامپیوتر بازی می کرده است.

( play – played)  

 

اسم مفعول ، برای توضیح تعدادی از افعال بی قاعده ، می تواند مشکل باشد. جهت اطمینان از اسم مفعول ف بهتر است به فرهنگ لغات مراجعه کنید. در پایین ، تعدادی از افعال بی قاعذه ، نشان داده شده است: 

 

ریشه گذشته ساده و اسم مفعول

Sing   Sang   Sung
SeeSawSeen
FallFellFallen
GiveGaveGiven
GoWentGone
         

I had forgiven him for his unkind words

من بخاطر کلمات بی محبت ، او را بخشیدم.

Simon had lit candles all around the room

سایمون دور تا دور اتاق ، شمع روشن کرده بود.

 

انواع مختلف فعل در زبان انگلیسی

افعال اصلی Main Verbs (or Action Verbs)

افعال کمکی Helping Verbs

افعال ربطی Linking Verbs

فعل لازم Intransitive Verbs

فعل متعدی Transitive Verbs

 

فعل اصلی در زبان انگلیسی 

فعل اصلی یا افعال فعال به منظور بیان فعالیتی مورد استفاده قرار می گیرند ؛ کاری که یک انسان ، حیوان و حتی شی ء آن را انجام می دهد. در مثال های پیش رو ما تنها افعال اصلی را مشاهده می کنیم. 

The sun shines

خورشید می درخشد

The horse neighs

اسب شیهه می کشد

The monkey jumps

میمون می پرد

 

افعال کمکی

همانطور که از اسم آن مشخص است افعال کمکی به فعل اصلی جمله کمک کرده یا آن را حمایت می کند. 

We are learning about helping verbs

 

ما در مورد افعال کمکی آموزش می بینیم (Are فعل کمکی و Helping نیز در این جمله فعل اصلی است) 

 

جایگاه فعل در جمله انگلیسی

 

در زبان انگلیسی افعال معمولاً بلافاصله بعد از فاعل قرار می گیرند. به طور عمده دو نوع افعال وجود دارد: افعال کمکی و افعال اصلی. یک فعل می تواند فقط از یک کلمه تشکیل شده باشد. جملات تاییدی در زمان حال و گذشته ساده دارای افعال تک کلمه ای نیز هستند.

John broke another window yesterday

Alice invited me to her party

He rejected the offer

 

جملات در زمان های دیگر دارای افعالی بیش از یک کلمه هستند. توجه داشته باشید که در یک فعل سه کلمه ای، دو مورد اول فعل کمکی بوده و سومی فعل اصلی است.

They have been invited

در این جمله Have been به عنوان فعل کمکی و invited به عنوان فعل اصلی آمده است. توجه داشته باشید این فعل مجهول می باشد  

Susie is writing

در این جمله که به صورت حال استمراری آمده است is فعل کمکی و writing فعل اصلی می باشد. 

در جملات سوالی فعل کمکی قبل از فاعل می آید در حالی که فعل اصلی بعد از فاعل می آید. 

 

?Has Susie arrived

?What did he say

افعال ربطی در زبان انگلیسی

حالت و شرایط فعل که آن را بسیاری افعال ربطی نیز می خوانند شرایطی است بودن را نشان  میدهد. افعال ربطی رابطه میان فاعل (یا بهتر است اینجا آن را نهاد بنامیم) را با دیگر ارکان جمله مانند صفت مشخص می کند. به مثال های پیش رو دقت کنید 

 

The flowers are bright

گل ها درخشان هستند

Diamond is the hardest substance

الماس سخت ترین ماده در دنیا است. 

feel scared

من میترسم 

 

 

فهرستی از افعال ربطی 

Be, am, is, are, was, were, has been, become, and seem

 

افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی

 • فعل متعدی 

فعل متعدی ، عملی را توصیف می کند که از طرف شخص ، مکان و یا چیزی انجام می شود. عملی که به وسیله فعل متعدی از فاعل یا موضوعی به گیرنده عمل عبور می کند ، بیان می شود. لغاتی که عمل فعل متعدی را دریافت می کنند ، مفعول نام دارند. 

برای مثال :

The teacher made the question paper

معلم ، پرسشنامه را آماده کرد. 

She cut the cake     

او کیک را برید.  

در دو جمله بالا   ، ما مشاهده  می کنیم دو لغت the cake و The question معنی جمله را کامل می کنند  این دو جمله بدون وجود دو مفعول هیچ معنای را نخواهند داشت. 

                                                                         

The teacher made ……………….. what? (the question paper)

استاد آماده کرد ....... چه چیزی را؟؟؟ (سوالات آزمون) 

she cut ……………….. what? (the cake)

او ...... برید چه چیزی را برید؟؟ (کیک) 

در جملات بالا دو لغت made  و Cut افعال متعدی جمله ما هستند. فعل متعددی نیاز به یک مفعول مستقیم دارند تا معنایی کاملی داشته باشند در ادامه مثال های بیشتری از افعال متعددی در زبان انگلیسی برای شما میاوریم 

 1. Birds have feathers
 2. The teacher praised the pupil
 3. She is eating a pear
 4. like English
 5. They are playing football
 6. The potter has made a beautiful pot
 7. Dennis bought a bicycle
 8. She is writing an essay

 

فعلی که به هیچ مفعولی برای تکمیل معنای خود نیاز ندارد را فعل لازم می خوانند. فعل لازم عمل انجام فعل را بدون نیاز به مفعول توصیف می کند و هیچ چیز یا کسی عمل انجام فعل را دریافت نمی کنند 

 

مثال هایی برای افعال لازم در زبان انگلیسی 

 1. Mr. Becker jogs every day
 2. The wicked hunter was hiding
 3. Anne looks very beautiful
 4. Mr. John speaks loudly
 5. The ship sank rapidly
 6. The department store opens at six o’clock
 7. Mr. Ben is driving carefully
 8. The wind blew strongly

 

افعال معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

افعال گذرا ( transitive verbs) ، در زبان انگلیسی ، دو حالت معلوم و مجهول به خود می گیرند. افعال گذرا ، افعالی هستند که هم فاعل دارد و هم مفعول. در فعل معلوم (active) ، باید فاعل و مفعول به کار برده شود. و در فعل مجهول (passive) نیازی به فاعل نداریم ، اگر چه ممکن است از فاعل هم استفاده شود . 

 

افعال معلوم :

David opened the window

دیوید پنجره را باز کرد.

در این جمله ، دیوید فاعل است و پنجره هم مفعول. 

 

افعال مجهول:

The window was opened

پنجره باز شد.

 

این جمله بدون فاعل است ، ولی نشان می دهد که پنجره باز شده است. البته ، این جمله را می توانیم اینطور هم بنویسیم: 

The window was opened by David

پنجره بوسیله دیوید باز شد.

همانطور که دیده می شود ، در جمله دوم و سوم ، تکیه بر روی کلمه window( پنجره) به عنوان مفعول هست . 

برای تبدیل جمله معلوم ، به مجهول ،  ابتدا فاعل جمله را حذف می کنیم. بعد ، مفعول را به اول جمله می آوریم. سپس ، تغییر فعل از معلوم به مجهول است ( باید از شکل صحیح to be و شکل سوم فعل ، استفاده می کنیم ). اگر زمان حال بود ، am/is/are و اگر گذشته بود ، was/were ، و شکل سوم فعل را به کار می بریم. مانند :

George repairs this radio

جرج ، این رادیو را تعمیر می کند.

در این جمله ، رادیو ، مفعول است که باید به اول جمله منتقل شود. و چون زمان حال ساده است ، پس شکل صحیح be ، باید is باشد. و دیگر نیازی به فاعل که جرج است ، نداریم . و فعل تعمیر (repair) به شکل سوم خود در می آید که تبدیل به repaired می شود. در نتیجه فعل مجهول چنین می شود:

This radio is repaired

رادیو تعمیر می شود.

اگر زمان جمله ، گذشته باشد ، از was/were استفاده می کنیم:

George repaired this radio

جرج این رادیو را تعمیر کرد. 

شکل مجهول ، چنین می شود :

This radio was repaired

این رادیو تعمیر شد.

 

که البته ، چنین هم می توانیم بنویسیم :

This radio was repaired by George

این رادیو به وسیله جرج تعمیر شد.

 

انواع زمان فعل در انگلیسی

یکی از دلایل دشوار بودن زبان انگلیسی برای زبان آموزان بحث متعدد بودن زمان ها آن می باشد که بیش از هر زبان دیگری می باشد. 

زمان فعل

کاربرد زمان

مثال

حال سادهبرای حقایق، تعمیم ها و واقعیت هایی استفاده می شود که گذر زمان بر آنها تأثیر نمی گذارد

She writes a lot of papers for her classes

گذشته سادهبرای رویدادهای تکمیل شده در گذشته استفاده می شود

She wrote the papers for all of her classes last month

آینده سادهبرای رویدادهایی که در آینده تکمیل می شوند استفاده می شود

She will write papers for her classes next semester

حال استمراریبرای توصیف اقدامات در حال انجام (معمولاً موقت) استفاده می شود

She is writing a paper for her class

گذشته استمراریبرای توصیف رویدادهای جاری گذشته، اغلب در رابطه با وقوع یک رویداد دیگر استفاده می شود

She was writing a paper for her class when her pencil broke

آینده استمراریبرای توصیف رویدادهای آینده که انتظار می رود در یک دوره زمانی ادامه داشته باشند استفاده می شود

She will be writing a lot of papers for her classes next year

حال کامل یا ماضی نقلیبرای توصیف رویدادهایی که در گذشته شروع شده اند و انتظار می رود ادامه پیدا کنند یا برای تأکید بر ارتباط رویدادهای گذشته با لحظه حال استفاده می شود.

She has written papers for most of her classes, but she still has some papers left to write

گذشته کاملبرای توصیف رویدادهایی که قبل از رویدادهای دیگر در گذشته رخ داده است استفاده می شود

She had written several papers for her classes before she switched universities

آینده کاملبرای توصیف رویدادهایی استفاده می شود که بین اکنون و یک نقطه خاص در آینده تکمیل می شوند

She will have written many papers for her classes by the end of the semester

حال کامل استمراریبرای توصیف رویدادهایی استفاده می شود که در گذشته شروع شده اند و تا کنون ادامه دارند یا اخیراً تکمیل شده اند، با تاکید بر ارتباط آنها با لحظه حال

She has been writing a paper all night, and now she needs to get some sleep

گذشته کامل استمراریبرای توصیف رویدادهایی که در گذشته شروع، ادامه و پایان یافته اند، با تاکید بر ارتباط آنها با لحظه گذشته استفاده می شود.

She had been writing a paper all night, and she needed to get some sleep

آینده کامل استمراریبرای توصیف رویدادهایی استفاده می شود که تا نقطه ای در آینده ادامه خواهند داشت و بر مدت زمان مورد انتظار آنها تأکید می شود

She will have been writing this paper for three months when she hands it in

 

پیشنهادهای برای زبان آموزان 

بسیاری از زبان آموزان بدون در نظر گرفتن کاربرد افعال آنها را به صورت اشتباه بکار می برند در صورتیکه اصلی ترین موردی که در افعال مهم هست کاربرد و جایگاه آنها در جمله است. ما باید تنها معنی آنها را در نظر داشته باشیم بلکه با کاربرد آنها نیز آشنایی داشته باشیم .

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic