لوگو انگلیش کلینیک
راهنمای استفاده از قید در زبان انگلیسی

راهنمای استفاده از قید در زبان انگلیسی

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 14385

قید (Adverb) چیست؟

اولین سوالی که  در مورد قید برای بسیاری از زبان آموزان پیش می آید این سوال است ؛ قید چیست؟ قید کلمه یا عبارتی است که بر زمان ، مکان ، و یا حالت لغاتی دیگر مانند فعل ، صفت ، عبارات جمله ای و حتی قید های دیگر تاثیر گذاشته و کیفیت و شدت آن را تغییر می دهد. در اینجا مثال هایی از کاربرد مختلف قید و تاثیر آن بر روی فعل ، صفت و خود قید را برای شما خواهیم آورد.  

مثالی از تاثیر قید بر روی فعل : 

He runs quickly

او به سرعت می دود

She walks slowly

او خیلی آهسته راه می دود

He's happily chattering over there in the corner

او با خوشحالی در حال صحبت کردن است

 

همانطور که بالاتر ذکر شد ، قیدها  بر روی صفات و دیگر قید ها نیز تاثیر می گذارند و اطلاعات وسیع تری را در مورد آن ها می دهند؛ 

He runs very quickly

او خیلی سریع می دود 

در این جمله قید "Very" قید دیگر جمله یعنی “Quickly” را توصیف می کند. (Very quickly یک عبارت قیدی نیز تلقی می شود.) 

An incredibly pretty girl sat down next to me

یک دختر فوق العاده زیبا کنار من نشست.

در مثال بالا قید "Incredibly" صفت “pretty” را توصیف می کند. 

 

انواع مختلف قید در زبان انگلیسی 

توجه داشته باشید اطلاعات بیشتری را که در مورد نحوه ی عملکرد جمله می دهیم ، جمله ی قیدی می گوییم که در آموزش زبان انگلیسی برای فارسی زبانان آن ها را به چهار دسته تقسیم می کنیم

 

1-قید زمان 2-قید مکان 3-قید مقدار 4-قید حالت 5- قید تکرار 

 

توجه داشته باشید قید ها همیشه با اضافی شدن Ly ساخته نمی شوند بلکه در جملات باید 5 سوال اصلی باشیم تا قید ها را در جمله پیدا کنیم؛ 

  • چه  زمانی؟ (when)She always arrives early. (او همیشه زود می رسد)
  • چگونه (how)  He drives carefully. او با دقت رانندگی می کند.
  • کجا؟ (where) They go everywhere together. آنها همه جا با هم می روند.
  • به چه صورتی؟ (?In what way) She eats slowly. او آهسته غذا می خورد
  • تا چه میزانی (?To what extent)  It is terribly hot. هوا به شدت گرم است.

 

قید زمان adverb of time

در بیشتر مواقع ، قید زمان در انتهای جمله مورد استفاده می شود . اگر روی زمان عمل تاکید شود ، در اول جمله قرار می گیرد.

They went to the cinema yesterday

آنها دیروز سینما رفتند.

Yesterday, they went to the cinema

دیروز، آنها سینما رفتند.

I wanted to go tomorrow, but I thought it would be better if I go today

من می خواستم فردا بروم، اما فکر کردم اگر امروز بروم ، بهتر است.

 

قید مکان Adverb of Place

They attend the meeting at their office

آنها در اداره خود در جلسه شرکت می کنند.

We came back to America with many experiences

ما با تجربه های فراوانی به آمریکا برگشتیم.

They went to Paris and stayed there for 9 days

آنها پاریس رفتند و 9 روز آنجا ماندند.

اگر در جمله ای ، قید مکان و زمان بیاید ، معمولا قید زمان در آخر جمله قرار می گیرد.

She went to the cinemalast week

او هفته گذشته سینما رفت.

 

قید مقدار adverb of degree   

این قید در مورد شدت و یا زیادی و یا کمی چیزی صحبت می کند و در جمله ، قبل از صفت و قید و فعل می آید.

I love her immensely

من او را فوق العاده دوست دارم.

She hates a liar very much

او از آدم دروغگو خیلی متنفر است.

Is your coffee hot enough

آیا قهوه ات به اندازه کافی داغ است؟

He didn’t work hard enough

او به اندازه کافی سخت کار نکرد.

 

قید حالت adverb of manner

قیدهایی هستند که چگونگی انجام عملی را شرح می دهند. اغلب با اضافه کردن ly  به آخر صفت ، ساخته می شوند و معمولا بعد از فعل  قرار می گیرند.

She passed the exams easily

او به راحتی در امتحانات قبول شد.

They worked tirelessly and were able to buy a house

آنها به طور خستگی ناپذیری کار کردند و توانستند خانه بخرند.

He speaks English badly

او انگلیسی را به طور بد صحبت می کند.

I am seriously studying so that I can go to the university

من به طور جدی درس می خوانم تا بتوانم به دانشگاه بروم.

 

قید تکرار adverb of frequency

قیدهایی هستند که بیان می کنند که عملی چقدر تکرار می شود. محل آن قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی قراردارد.

They always sleep late at night

آنها همیشه شب ها دیر می خوابند.

They usually get up early in the morning

آنها معمولا صبح زود از خواب بیدار می شوند.

He seldom works on Sundays

او روزهای یکشنبه به ندرت کار می کند.

She never goes to abroad without her parents

او هرگز بدون پدر و مادرش خارج نمی رود.

 

قیود و جملات

تعدادی از قیود می توانند ، جملات کامل را اصلاح کنند – جای تعجب نیست ، اینها را قید جمله بنامیم. موارد رایج شامل قیودی مانند : به طور کلی ، خوشبختانه ، به طور جالب ، و بر این اساس است . قید جمله ، چیز خاصی را در جمله توصیف نمی کند – در عوض ، احساس عمومی در مورد تمام اطلاعات در جمله را شرح می دهد. 

Fortunately, we got there in time

خوشبختانه ، ما به موقع رسیدیم.

Interestingly, no one at the auction seemed interested in bidding on the antique spoon collection

خوشبختانه ، به نظر می رسد هیچکس در حراج ، علاقه ای به پیشنهاد مناقصه مجموعه قاشق عتیقه ندارد.

 

زمانی، کاربرد واژه خوشبختانه به عنوان یک قید جمله ( به عنوان مثال ، خوشبختانه ، این شغل را پیدا کردم ) غیر قابل استفاده بود . مردم به استفاده از این روش ، ادامه دادند و بیشتر فرهنگ لغات و راهنمای سبکها ، این کار را پذیرفته اند . هنوز تعدادی از خوانندگان از این روش متنفر هستند ، پس بجاست که استفاده از این روش را در نوشتار رسمی ، کنار بگذاریم. 

 

لیست قیدهای زمان

 

لیست قیدهای مکان 

about
above
abroad
anywhere
away
back
backwards (also backward)
behind
below
down
downstairs
east (etc)
elsewhere
far
here
in
indoors
inside
near
nearby
off
on
out
outside
over
there
towards
under
up
upstairs

where

 

درجات مقایسه قیدها 

مانند صفتها ، قیود نیز می تواند درجات مقایسه را نشان دهند ، اگر چه استفاده از این روش ، اندکی کمتر رایج است . با ” قید بدون شاخص دستوری“ ( قیودی که دقیقا همتای صفت است) ،  اشکال تفصیلی و عالی ، همانند اشکال صفات تفصیلی و عالی هستند. معمولا ، بهتر است از قیود قویتری ( یا صفتها و افعال قویتری) ، بجای تکیه بر قیود تفصیلی و عالی ، استفاده کنیم. 

یک قید مطلق ، در نوع خود ، چیزهایی را توصیف می کند:

He smiled warmly

او به گرمی لبخند زد .

hastily written note

یک یادداشت عجولانه نوشته شده

جهت ساختن شکل تفصیلی قیدی که به حروف ly ، ختم می ود ، کلمه more را اضافه می کنیم:

He smiled more warmly than the others

او نسبت به بقیه ، لبخند گرمتری دارد.

The more hastily written note contained the clue

یادداشتی که با عجله بیشتری نوشته شده بود ، حاوی سرنخ بود.

برای ساختن شکل عالی قیدی که به ly ختم می شود ، کلمه most را اضافه می کنیم :

He smiled most warmly of them all

او از همه بیشتر ، لبخند گرمی زد.

The most hastily written note on the desk was overlooked

از با عجله ترین یادداشت نوشته شده روی میز ، چشم پوشی شد.

 

جایگاه قید در جملات زبان انگلیسی

تا جایی که امکان دارد ، قیود را نزدیک به کلماتی قرار دهید که قرار است اصلاح شوند. قرارگیری قید در جای اشتباه ، می تواند یک جمله را به  شکل نامناسبی در بهترین حالت و بدترین حالت ، معنی را تغییر دهد. در مورد واژه ( فقط) only  ، یکی از اصلاح کنند گان بی جا ، دقت کافی داشته باشید . اختلاف بین این دو جمله را بیان کنید: 

Alice only fed the cat

آلیس به گربه ، فقط غذا داد.

Alice fed only the cat

آلیس  فقط به گربه ، غذا داد.

جمله اول ، چنین معنی می دهد که تنها کاری که آلیس انجام داده ، غذا دادن به گربه است. او گربه را نوازش یا بر نداشته یا کار دیگری انجام نداده است. جمله دوم بدین معناست که آلیس تنها گربه را غذا داده و به سگ یا پرنده ها غذایی نداده است. 

هنگامی که قید یک جمله ی فعلی را تغییر می دهد ، بهترین جایی که قید می تواند قرار بگیرد وسط جمله است.

جمله صحیح  ما سریعا به ضرب العجل نزدیک می شویم. 

جک همیشه عاشق خوانندگی بوده است. 

با خرسندی به شما کمک می کنم 

 

چه زمانی از قیدها استفاده نکنیم؟ 

ارنست همینگوی یکی از بهترین نمونه از  نویسنده هایی است که استفاده از قیود را کنار گذاشته و از نویسنده های دیگر نیز می خواهد تا از بکارگیری آن ها اجتناب کنند. در واقع ، اجتناب از بکارگیری قیود یک کار غیر ممکن است. گاهی اوقات به آن ها نیاز داریم ، و تمامی نویسندگان حتی خود همینگوی نیز هر از گاهی از آن ها استفاده کرده است. اما اصلی ترین مسئله استفاده ضروری از آن ها است. هنگامی که فعل یا صفت شما به اندازه کافی قوی نمی باشد به جای آنکه سریعا از یک قید استفاده کنید در ابتدا تلاش کنید از صفات و افعال قوی تر استفاده کنید. در بیشتر مواقع ، هنگامی که شما یک لغت بهتر را پیدا می کنید نوشته شما هم از نظر نگارشی نیز بسیار بهتر ، زیباتر و قدرتمندتر می باشد. 

 

کلام آخر

بسیاری از اساتید زبان انگلیسی بکار بردن قید ها را یک امر مهم و کاربردی در نظر می گیرند اما باید این نکته را همیشه در ذهن خود داشته باشید که بکار بردن یک امر ضروری در انگلیسی نیست و شما باید بیشتر برای حذف آنها تلاش کرده و با استفاده از صفات و افعال مناسب استفاده کرده تا از لغات مازاد اجتناب کنید. در دوره ای مکالمه و گرامر انگلیش کلینیک تلاش می کند تا نحوه ی درست و کاربردی تمامی ساختارهای زبان را به شما آموزش داده و با به روز ترین اصطلاحات شما را برای کسب بالاتری مدارک زبان یاری کند. 

 

 

بیشتر بخوانید:

پرکاربردترین قیدها در زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic