لوگو انگلیش کلینیک
ماضی نقلی یا حال کامل در زبان انگلیسی (Present Perfect Tense)

ماضی نقلی یا حال کامل در زبان انگلیسی (Present Perfect Tense)

0/05/05 13 دقیقه برای مطالعه 94

به صورت کلی در دبیرستان این زمان را به این صورت برای ما تعریف کرده اند ماضی نقلی یا حال کامل ، زمانی است که در گذشته انجام شده ولی اثر آن هنوز باقی مانده است. اما در اصلی حال کامل نشانگر وجود ارتباطی میان گذشته و حال است ، به این معنی زمان انجام عملی قبل از الان بوده ولی دقیق مشخص نیست چه زمانی و تاثیر انجام آن عمل از زمان انجام آن مهم تر است مانند : 

We have seen this building before

ما قبلا این ساختمان را دیده ایم.

She has been to London four times

او چهار بار به لندن سفر کرده است( چهار بار در لندن بوده است).

 

ساختار ماضی نقلی یا حال کامل در زبان انگلیسی

برای ساخت این زمان ، بعد از فاعل ، has  و have را اضافه می کنیم و شکل سوم فعل اصلی (Past Participle) را بعد از have  و has قرار می دهیم. مثال :

I have gone to that cinema many times

من بارها به آن رستوران رفته ام.

They have already seen this film five times

من تاکنون پنج بار این فیلم را دیده ام.

 

منفی کردن زمان ماضی نقلی

برای منفی کردن این فعل ، بعد از have  و  has ، از not  استفاده می کنیم و سپس جمله را ادامه می دهیم. 

My brother has not gone to Istanbul yet

برادر من هنوز استانبول نرفته است.

We have not seen this film

ما این فیلم را ندیده ایم.

 

سوالی کردن زمان ماضی نقلی

برای سوالی کردن زمان ماضی نقلی ، have و  has  را به اول جمله می آوریم . مانند :

?Have you seen my car

آیا ماشین مرا دیده ای؟

?Have they gone to Paris

آیا آنها پاریس رفته اند ؟

?How many times has he gone to Rome

او چند بار به رم رفته است؟

 

ماضی نقلی در یک زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده ، پس نمی توانیم از آن در زمانهای معینی در گذشته مانند :yesterday, last night, last week , that day و غیره استفاده کنیم. در عوض ، می توانیم از کلماتی مانند : never, ever , already , before , many times , since , for  و غیره استفاده کرد. مثال:

I have not seen him for five years

 من پنج سال است که او را ندیده ام.

They have not come to our home since 2018

آنها از سال 2018 به خانه ما نیامده اند.

I have already done my homework

من قبلا تکالیفم را انجام داده ام.

He has never eaten fast food

او هرگز فست فود نخورده است.

My father has not seen my child yet

پدر من هنوز بچه مرا ندیده است.

 

در مکالمات روزمره ، معمولا به جای عبارت  have not و  has not ، از عبارات haven’t  و  hasn’t ، استفاده می کنیم.

 

کاربرد های حال کامل

  • اتفاق ، عملی یا موقعیتی که در گذشته شروع شده و تا حالا ادامه دارد.

have lived in Tehran since 1989 (= and I still do.)

من از سال 1989 در تهران زندگی کرده ام (هم اکنون نیز زندگی میکنم)

 

  • عملی که در طی یک دوره زمانی انجام شده و هنوز نیز تمام نشده است 

She has been to the cinema twice this week (= and the week isn't over yet.)

در طی این هفته او دو مرتبه به سینما رفته است (هفته هنوز نیز ادامه دارد) 

  • اتفاقی تکراری در طی یک دوره زمانی در گذشته و حال 

We have visited Istanbul several times

ما چندین مرتبه استانیول را دیده ایم

  • اتفاقی که در گذشته ی خیلی نزدیک تمام شده و با Just بیان می شود. 

have just finished my work

همین الان کارم را تمام کردم 

در کار یا عملی که زمان اصلا مهم نیست و تنها نتیجه ی کار اهمیت دارد. 

He has read 'Shahnameh’. (= the result of his reading is important)

او شاهنامه را خوانده است (نتیجه ی خواندن مهم است و نه زمان آن)

 

تفاوت کاربرد گذشته ساده و حال کامل 

  • همیشه باید از زمان حال کامل برای بیان عملی استفاده کرد که زمان انجام آن مهم نبوده یا اصلا ذکر نشده است 
  • از زمان گذشته ساده ، زمانی استفاده می شود که  زمان یا مکان انجام عملی مشخص بوده یا از شما خواسته شده است 
حال کامل گذشته ساده

have lived in Kabul.

من در کابل زندگی کرده ام

I lived in Kabul in 1989

در سال 1989 در کابل زندگی کردم

They have eaten Chinese food.

آن ها غذای چینی خورده اند

They ate Chinese food last night

دیشب غذای چینی خوردند 

Have you seen 'John wick'?

آیا فیلم جان ویک را دیده ای؟

?Where did you see 'John wick'

چه زمانی فیلم جان ویک را دیده ای؟

We have been to Manchester.

ما در منچستر بوده ایم

?When did you go to Manchester

چه زمانی به منچستر رفته ای؟

 

  • در کاربرد این دو زمان نکته های باریکی وجود دارد که نیت و قصد نویسنده و گوینده را به وضوح نشان می دهد؛ 

 

 

  • "?What did you do at school today"

در این جا از گذشته ساده استفاده شده ، زیرا سوال مربوط به فعالیت است و ساعت مدرسه رفتن امروز تمام شده است

  • "?What have you done at school today"

در این جا از زمان حال کامل استفاده شد ، زیرا اینجا سوال در مورد نتیجه ی عمل است ((به من نشان بده)). زمانی که از آن سوال پرسیده شده است به عنوان زمان مستمر یک روز مدرسه است. 

 

حال کامل با “For” و “since”

ما از زمان حال کامل به منظور بیان یا تعریف یک عمل قبل از الان و در طول یک زمان در گذشته استفاده می کنیم که برای بیان این طول از For+ طول زمان بهره می گیریم. یکی دیگر از لغاتی که با حال کامل خیلی بکار می رود Since است هنگامی که بخواهیم آغاز یک عمل را بگوییم از ساختار Since + زمانی در گذشته استفاده  می کنی. این دو لغت با گذشته کامل نیز استفاده می شود. در مورد کاربرد since در نظر داشته باشید این لغت تنها با زمان های کامل بکار می رود ولی For با گذشته ساده نیست بکار می رود. 

 

 

For + یک دوره زمانی

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours
I have worked here for five years

من به مدت 5 سال کار کرده ام 

 

Since + یک نقطه ای در زمان

since this morning, since last week, since yesterday
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock
I have worked here since 1990

من از سال 1990 در ایجاد کار کرده ام

 

مثال هایی از حال کامل با For 

She has lived in Iran for twenty years

به مدت 20 سال در ایران زندگی کرده است


We have taught at this school for a long time

به مدت طولانی در این مدرسه تدریس کرده ام


Niloo has been married for five months

نیلو 5 ماه هست ازدواج کرده است 


They have been at the hotel for a week

آن ها برای یک هفته در هتل اقامت داشته اند 

 

مثال هایی از حال با Since 

She has lived here since 1985

از سال 1985 در اینجا زندگی کرده اند


We have taught at this school since 1975

از سال 1975 در این مدرسه تدریس کرده است


Niloo has been married since June 2nd

نیلو از دوم ژوین ازدواج کرده است. 


They have been at the hotel since last Tuesday

آن ها از سه شنبه قبل در هتل اقامت داشته اند. 

 

حال کامل + Ever ، Never 

دو قید Ever و Never ایده ای را قبل از الان در یک زمان نامشخص بیان می کند. در این ساختار Never و Ever همیشه قبل از فعل اصلی قرار می گیرد. 

?Have you ever visited London

آیا تا به حال لندن را دیده ای؟

 

سوال با Ever  و Never 

?Have you ever been to England

آیا تا به حال در انگلستان بوده ای؟


?Has she ever met the Prime Minister

نخست وزیر را تا به حال دیده ای؟ 

 

سوال منفی با Ever  و Never 

?Haven't they ever been to Europe

آیا تا به حال به اروپا نرفته اند؟


?Haven't you ever eaten Chinese food

آیا تا به حال غذای چینی نخورده ای؟ 

 


نظرها

Mahtab

0/04/05

دورهای قبل که در تلگرام بودند رو شرکت کردم و همزمان در کلاسهای زبان های دیگر نیز شرکت کردم ولی اموزش اقای رفیعی رو ادامه میدادم چون ایشون مشخصه که به زبان انگلیسی اشراف کامل دارند

ارسال پاسخ


ابتدا به سایت وارد شوید
ورود

@privacyblongsto