لوگو انگلیش کلینیک
ماضی نقلی یا حال کامل در زبان انگلیسی (Present Perfect Tense)

ماضی نقلی یا حال کامل در زبان انگلیسی (Present Perfect Tense)

03/02/29 13 دقیقه برای مطالعه 12745

به صورت کلی در دبیرستان این زمان را به این صورت برای ما تعریف کرده اند ماضی نقلی یا حال کامل ، زمانی است که در گذشته انجام شده ولی اثر آن هنوز باقی مانده است. اما در اصل حال کامل نشانگر وجود ارتباطی میان گذشته و حال است ، به این معنی زمان انجام عملی قبل از الان بوده ولی دقیق مشخص نیست زمان انجام عمل کدام تاریخ بوده است در واقع باید گفت  تاثیر انجام آن عمل از زمان انجام آن مهم تر است به مثال های پیش رو دقت کنید: 

We have seen this building before

ما قبلا این ساختمان را دیده ایم.

She has been to London four times

او چهار بار به لندن سفر کرده است( چهار بار در لندن بوده است).

 

کاربرد حال کامل در زبان انگلیسی

 

یکی از دلایلی که زبان آموزان نمی توانند به درستی present perfect را در نوشته ها و صحبت های خود به کار ببرند عدم آشنایی با کاربرد این زمان در زبان انگلیسی می باشد. به طور کلی زمان حال کامل سه کاربرد اصلی در زبان انگلیسی دارند. که ما با هم نگاهی به آن ها می اندازیم. 

 

1- عمل یا موقعیتی که در گذشته آغاز شده و در حال ادامه دارد.

 I have lived in Manchester since 1984 (= and I still do.)

 من از سال 1984 در منچستر زندگی می کنم (= و هنوز هم هستم.)

They haven't lived here for years

سال هاست اینجا زندگی نمی کنند.

She has worked in the office for five years

او پنج سال در آن اداره کار کرده است.

We have had the same Mercedes for five years

پنج سال است که همین مرسدس را داریم.

?Have you played the Violin since you were a child

از بچگی ویولون می زدی؟

 

2- عملی که در دوره ای انجام می شود که هنوز تمام نشده است.

 She has been to the same cinema twice this week (= and the week isn't over yet.)

 او این هفته دو بار به همان سینما رفته است (= و هفته هنوز تمام نشده است.)

I have worked hard this month

من این ماه سخت کار کرده ام.

It has rained a lot this year

امسال باران زیاد باریده است.

We haven't seen her today

ما امروز او را ندیدیم

 

3- اقدامی تکراری در دوره ای نامشخص بین گذشته و حال. 

We have visited Portugal several times

ما چندین بار به پرتغال سفر کرده ایم.

They have seen that film six times

آنها آن فیلم را شش بار دیده اند

It has happened several times already

قبلا چندین بار اتفاق افتاده است.

She has visited them frequently

او بارها از آنها دیدن کرده است.

4-اقدامی که در گذشته بسیار نزدیک تکمیل شد که با عبارت «Just» بیان می شود.

I have just finished my work

من تازه کارم را تمام کردم.

We have just seen her

ما به تازگی او را دیده ایم.

?Has he just left

5- اقدامی که زمان آن مهم و یا مشخص نیست.

He has read 'War and Peace'. (= the result of his reading is important)

او رمان «جنگ و صلح» را خوانده است. (= نتیجه خواندن او مهم است در اینجا زمان مهم نیست)

نکته: وقتی می خواهیم جزئیاتی در مورد کی (when)، کجا (where)، چه کسی (who) بدهیم یا بپرسیم، از گذشته ساده استفاده می کنیم

 

ساختار ماضی نقلی یا حال کامل (present perfect) در زبان انگلیسی

برای ساخت این زمان ، بعد از فاعل ، has  و have را اضافه می کنیم و شکل سوم فعل اصلی (Past Participle) را بعد از have  و has قرار می دهیم. مثال :

I have gone to that cinema many times

من بارها به آن رستوران رفته ام.

They have already seen this film five times

من تاکنون پنج بار این فیلم را دیده ام.

 

منفی کردن زمان ماضی نقلی (present perfect) در زبان انگلیسی

برای منفی کردن این فعل ، بعد از have  و  has ، از not  استفاده می کنیم و سپس جمله را ادامه می دهیم. 

My brother has not gone to Istanbul yet

برادر من هنوز استانبول نرفته است.

We have not seen this film

ما این فیلم را ندیده ایم.

 

سوالی کردن زمان ماضی نقلی (present perfect) در زبان انگلیسی

برای سوالی کردن زمان ماضی نقلی ، have و  has  را به اول جمله می آوریم . مانند :

?Have you seen my car

آیا ماشین مرا دیده ای؟

?Have they gone to Paris

آیا آنها پاریس رفته اند ؟

?How many times has he gone to Rome

او چند بار به رم رفته است؟

 

ماضی نقلی در یک زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده ، پس نمی توانیم از آن در زمانهای معینی در گذشته مانند :yesterday, last night, last week , that day و غیره استفاده کنیم. در عوض ، می توانیم از کلماتی مانند : never, ever , already , before , many times , since , for  و غیره استفاده کرد. مثال:

I have not seen him for five years

 من پنج سال است که او را ندیده ام.

They have not come to our home since 2018

آنها از سال 2018 به خانه ما نیامده اند.

I have already done my homework

من قبلا تکالیفم را انجام داده ام.

He has never eaten fast food

او هرگز فست فود نخورده است.

My father has not seen my child yet

پدر من هنوز بچه مرا ندیده است.

 

در مکالمات روزمره ، معمولا به جای عبارت  have not و  has not ، از عبارات haven’t  و  hasn’t ، استفاده می کنیم.

 

 

تفاوت کاربرد گذشته ساده و حال کامل (present perfect) در زبان انگلیسی

  • همیشه باید از زمان حال کامل برای بیان عملی استفاده کرد که زمان انجام آن مهم نبوده یا اصلا ذکر نشده است 
  • از زمان گذشته ساده ، زمانی استفاده می شود که  زمان یا مکان انجام عملی مشخص بوده یا از شما خواسته شده است 
حال کامل گذشته ساده

have lived in Kabul.

من در کابل زندگی کرده ام

I lived in Kabul in 1989

در سال 1989 در کابل زندگی کردم

They have eaten Chinese food.

آن ها غذای چینی خورده اند

They ate Chinese food last night

دیشب غذای چینی خوردند 

Have you seen 'John wick'?

آیا فیلم جان ویک را دیده ای؟

?Where did you see 'John wick'

چه زمانی فیلم جان ویک را دیده ای؟

We have been to Manchester.

ما در منچستر بوده ایم

?When did you go to Manchester

چه زمانی به منچستر رفته ای؟

 

  • در کاربرد این دو زمان نکته های باریکی وجود دارد که نیت و قصد نویسنده و گوینده را به وضوح نشان می دهد؛ 

 

 

  • "?What did you do at school today"

در این جا از گذشته ساده استفاده شده ، زیرا سوال مربوط به فعالیت است و ساعت مدرسه رفتن امروز تمام شده است

  • "?What have you done at school today"

در این جا از زمان حال کامل استفاده شد ، زیرا اینجا سوال در مورد نتیجه ی عمل است ((به من نشان بده)). زمانی که از آن سوال پرسیده شده است به عنوان زمان مستمر یک روز مدرسه است. 

 

حال کامل با “For” و “since” 

ما از زمان حال کامل (present perfect) به منظور بیان یا تعریف یک عمل قبل از الان و در طول یک زمان در گذشته استفاده می کنیم که برای بیان این طول از For+ طول زمان بهره می گیریم. یکی دیگر از لغاتی که با حال کامل خیلی بکار می رود Since است هنگامی که بخواهیم آغاز یک عمل را بگوییم از ساختار Since + زمانی در گذشته استفاده  می کنی. این دو لغت با گذشته کامل نیز استفاده می شود. در مورد کاربرد since در نظر داشته باشید این لغت تنها با زمان های کامل بکار می رود ولی For با گذشته ساده نیست بکار می رود. 

 

 

For + یک دوره زمانی

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours
I have worked here for five years

من به مدت 5 سال کار کرده ام 

 

Since + یک نقطه ای در زمان

since this morning, since last week, since yesterday
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock


I have worked here since 1990

من از سال 1990 در ایجاد کار کرده ام

 

کاربرد For در حال کامل 

She has lived in Iran for twenty years

به مدت 20 سال در ایران زندگی کرده است


We have taught at this school for a long time

به مدت طولانی در این مدرسه تدریس کرده ام


Niloo has been married for five months

نیلو 5 ماه هست ازدواج کرده است 


They have been at the hotel for a week

آن ها برای یک هفته در هتل اقامت داشته اند 

 

کاربرد Since در حال کامل 

She has lived here since 1985

از سال 1985 در اینجا زندگی کرده اند


We have taught at this school since 1975

از سال 1975 در این مدرسه تدریس کرده است


Niloo has been married since June 2nd

نیلو از دوم ژوین ازدواج کرده است. 


They have been at the hotel since last Tuesday

آن ها از سه شنبه قبل در هتل اقامت داشته اند. 

 

حال کامل + Ever ، Never 

دو قید Ever و Never ایده ای را قبل از الان در یک زمان نامشخص بیان می کند. در این ساختار Never و Ever همیشه قبل از فعل اصلی قرار می گیرد. 

?Have you ever visited London

آیا تا به حال لندن را دیده ای؟

 

سوال با Ever  و Never 

?Have you ever been to England

آیا تا به حال در انگلستان بوده ای؟


?Has she ever met the Prime Minister

نخست وزیر را تا به حال دیده ای؟ 

 

سوال منفی با Ever  و Never 

?Haven't they ever been to Europe

آیا تا به حال به اروپا نرفته اند؟


?Haven't you ever eaten Chinese food

آیا تا به حال غذای چینی نخورده ای؟ 

 

مثال های بیشتر برای حال کامل کامل (ماضی نقلی)

We haven't seen her today

ما امروز او را ندیده ایم

They have been to the Iranmall twice this month

آنها در این ماه دو بار به مرکز خرید ایران مال رفته اند

She has watched that show three times this week 

او این برنامه را سه بار در این هفته تماشا کرده است.

 

مکالمه ای در زمان حال کامل 

به منظور اینکه شما زمان حال کامل (ماضی نقلی) را در زبان انگلیسی بهتر درک کنید برای شما یک مکالمه را به عنوان نمونه می آوریم: 

"?A:   "Have you ever been to Japan

الف: آیا تا به حال به ژاپن رفته اید؟

"B:   "Yes. I've been to Japan many times

ب: "بله. من بارها به ژاپن رفته ام."

?"A:   "Oh wow. Whereabouts in Japan have you been to

الف: "ایول. کجای ژاپن بودی؟"

B:   "I've been to Tokyo many times because there're direct flights from Melbourne. I've also been to Osaka, Kyoto, Hiroshima and Sapporo."

ب: "من بارها به توکیو رفته ام زیرا پروازهای مستقیم از ملبورن به آنجا وجود دارد. من همچنین به اوزاکا، کیوتو، هیروشیما و ساپورو نیز رفته ام."

A:   "That sounds awesome. I've only been to Tokyo once and would like to go there again

الف: "این عالیه. من فقط یک بار به توکیو رفته ام و دوست دارم دوباره به آنجا بروم."

?"B:   "Nice. When did you go

ب: "خوب. کی رفتی؟"

."A:   "I was there about two years ago around Sakura season

الف: "من حدود دو سال پیش در حوالی فصل ساکورا آنجا بودم."

."B:   "Aww. That's the best time of the year, I reckon

ب: "اوه. فکر می کنم بهترین زمان سال است."

?"A:   "Yea, it was great. The parks were a bit crowded, but it was a lot of fun. How often do you usually go to Japan

الف: "آره، عالی بود. پارک ها کمی شلوغ بودند، اما بسیار دلچسب بود. معمولا چند وقت یک بار به ژاپن می روید؟"

."B:   "About 3 to 4 times a year. I've already been there twice this year

ب: "حدود 3 تا 4 بار در سال. امسال دو بار آنجا بوده ام."

."A:   "Oh wow

الف: "ایول. 

."B:   "Yea, I have friends there as well so we get to hang out when I'm there. Actually, I'm thinking of going back soon

ب: "بله، من دوستانی هم در آنجا دارم، بنابراین وقتی آنجا هستم می‌توانیم با هم بنشینیم. در واقع، به این فکر می‌کنم که به زودی برگردم."

?"A:   "Really? How long are you going for

الف: "واقعا؟ چه مدت آنجا خواهید بود؟"

."B:   "I haven't decided yet - maybe for 2 weeks. That's usually how long my trips are

ب: "من هنوز تصمیم نگرفته ام - شاید برای 2 هفته. معمولاً مدت سفرهای من همین میزان است."

?"A:   "Back to Tokyo? Or a different city

الف: "به توکیو باز می گردید؟ یا شهر دیگری می روید؟"

B:   "Well, I'll head to Tokyo first because of the direct flight and then maybe to Okinawa. I've always wanted to visit but never had the opportunity."

ب: "خب، من به دلیل پرواز مستقیم اول به توکیو می روم و سپس شاید به اوکیناوا سفر کنم. همیشه می خواستم این منطقه بازدید کنم اما هیچ وقت فرصتش را نداشتم."

."A:   "Nice. I want to visit Okinawa next actually. My brother just moved there

الف: "خوب است. من می خواهم در اینده از اوکیناوا دیدن کنم. برادرم به تازگی به آنجا نقل مکان کرده است."

."B:   "Really? Maybe we should go together

ب: "واقعا؟ شاید باید با هم برویم."

."A:   "That's a great idea

الف: عجب ایده ای 

تمرین زمان حال کامل

دو دوران دبیرستان یکی از اصلی ترین سوالات آزمون های زبان مربوط به حال کامل می شود که با هم نگاهی به سوالات تستی آن می اندازیم

Lindsay _____ not been to France

has

is

are

have

 

 

   ?you finished your homework (-------)

Have

Has

Is

Did

 

They___ gone to a rock concert

's

'es

've

will

 

چند جمله حال کامل انگلیسی با معنی

 

یادگیری زبان انگلیسی ارتباط مستقیمی با خواندن مثال های زیاد دارد از این رو برای آموزش Present perfect ما چندین مثال متنوع آماده کرده ایم.

I have written articles on different topics

من مقالاتی در موضوعات مختلف نوشته ام.

He has read various kinds of books

او کتاب های مختلفی خوانده است.

They have played football

آنها فوتبال بازی کرده اند.

She has taken coffee

او قهوه نوشیده است.

He has gone to the library

او به کتابخانه رفته است.

We have shopped in this market

ما از این بازار خرید کرده ایم.

We have watched movies in Flimo

ما در فلیمو فیلم تماشا کرده ایم.

 

مطالب بیشتر

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی (Present Perfect Continuous)

گرامر زمان حال ساده در زبان انگلیسی

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic