لوگو انگلیش کلینیک
اصطلاحات پمپ بنزین به انگلیسی

اصطلاحات پمپ بنزین به انگلیسی

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 2382

اصطلاحات پمپ بنزین به انگلیسی

اوایل که بازار مهاجرت به خارج،  بسیار داغ شده بود برخی از افرادی که برای کار به کشورهای دیگر می رفتند، با خود می گفتند در نهایت به پمپ بنزین رفته و مشغول به کار می شویم. ولی آیا شما اصطلاحات رایج پمپ بنزین را بلد هستید؟ آیا می دانید در کشورهای آمریکای شمالی به پمپ بنزین Gas Station می گویند، ولی در بریتانیا از آن به عنوان Petrol Station یاد می شود؟ در این مقاله و در راستای آموزش های دوره جامع زبان انگلیسی، قصد داریم همراه با هم نگاهی به اصطلاحات رایج زبان انگلیسی انداخته و کمک کنیم تمامی موارد مورد نظر را آموزش ببینید.

 

اصطلاحات انگليسي مربوط به پمپ بنزين

در هیچ یک از کتاب های آموزش زبان انگلیسی اصطلاحات جزئی پمپ بنزین، آموزش داده نمی شود. همین مسئله سبب می شود که هنگام مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان با مشکلات زیادی روبرو شوید. در این بخش از مقاله قصد داریم تمامی اصطلاحاتی که می توانند به شما در این امر کمک کنند را همراه با یک مثال آموزش دهیم.

 

مثال

معنی لغت

لغت

I'll swing by the gas station on my way home to fill up the tank.

پمپ بنزین

Gas Station

The petrol station across the street has lower prices than the one downtown.

پمپ بنزین

Petrol Station

The fuel pump at this station is high-speed and efficient.

پمپ هدایت سوخت

Fuel Pump

Don't forget to return the nozzle to its holder when you're done fueling.

نازل سوخت

Nozzle

The new fuel dispenser at the station is equipped with modern features for faster service.

پمپ هدایت سوخت

Fuel Dispenser

The gasoline/petrol pump island was crowded with cars during rush hour.

پمپ هدایت سوخت قابل حمل یا تکی

Gasoline/Petrol Pump Island

My fuel tank was nearly empty, so I had to refuel at the nearest station.

مخزن سوخت

Fuel Tank

I keep an eye on the fuel gauge to know when it's time for a refill.

نشانگر سوخت

Fuel Gauge

This premium gasoline has a high-octane rating, perfect for my sports car.

رتبه بندی اکتان

Octane Rating

The diesel pump is on the far side of the station for the trucks.

پمپ دیزل

Diesel Pump

The ethanol pump offers E85, a renewable fuel option.

پمپ اتانول

Ethanol Pump

I always choose premium fuel for my high-performance vehicle.

بنزین سوپر

Premium Fuel

Regular unleaded gasoline is the most common choice for everyday cars.

بنزین بدون سرب معمولی

Regular Unleaded

I prefer self-service stations because I like to pump my own fuel.

پمپ بنزینی که تمام خدمات را خود شما باید انجام دهید

Self-Service

At the full-service station, an attendant washed my windshield and checked my oil.

پمپ بنزینی که تمام خدمات را کارکنان ارائه می دهند

Full-Service

The fuel payment options include credit card, cash, and mobile payment.

گزینه های پرداخت سوخت

Fuel Payment Options

My car's excellent fuel efficiency allows me to go for long drives without frequent stops.

راندمان سوخت

Fuel Efficiency

The fuel nozzle lock lets you fill up hands-free, which is convenient.

قفل نازل سوخت

Fuel Nozzle Lock

The fuel spill tray caught a small spill when I wasn't paying attention.

سینی نشت سوخت

Fuel Spill Tray

The fuel price display showed a significant increase in the cost of gas.

نمایشگر قیمت سوخت

Fuel Price Display

My mechanic recommended changing the fuel filter for better engine performance.

فیلتر سوخت

Fuel Filter

I gripped the fuel pump handle and began to refuel the car.

دسته نازل پمپ سوخت

Fuel Pump Handle

Don't forget to tighten the fuel tank cap after filling up to prevent evaporation.

درپوش باک سوخت

Fuel Tank Cap

The gasoline/petrol receipt is essential for keeping track of expenses.

قبض بنزین

Gasoline/Petrol Receipt

Gas stations must adhere to fuel dispensing regulations to ensure safety and accuracy.

مقررات توزیع سوخت

Fuel Dispensing Regulations

 

جملات و اصطلاحات انگليسي مربوط به پمپ بنزين

علاوه بر لغات و اصطلاحاتی که در پمپ بنزین وجود دارند، برخی از اصطلاحات هستند که ممکن است در صحبت های روزانه از آن ها بهره بگیریم. پیش از اینکه بخواهیم مکالمه ای واقعی را آموزش دهیم، ابتدا نگاهی به این عبارات می اندازیم.

اصطلاح

ترجمه

اصطلاح

ترجمه

I need to fill up, please.

میشه باک رو پر کنید، لطفا!

Could I have a receipt, please?

آیا می توانم یک رسید داشته باشم، لطفا؟

Can I get 4 gallons (liters) of regular unleaded?

آیا می توانم 4 گالن (لیتر) بدون سرب معمولی دریافت کنم؟

My car's running on empty. Can you fill it up quickly?

باک ماشینم خالیه، آیا می توانید آن را سریع پر کنید؟

Fill it with premium, please.

میشه باک رو با بنزین سوپر پر کنید، لطفا!

I need to top off the tank, just a few gallons

من باید باک را پر کنم، فقط چند گالن

Could you check the tire pressure and clean the windshield?

آیا می توانید فشار باد لاستیک را بررسی کنید و شیشه جلو را تمیز کنید؟

How often should I check my tire pressure for optimal fuel efficiency?

هر چند وقت یک بار باید فشار لاستیک خود را برای بهره وری بهینه سوخت بررسی کنم؟

I'd like to pay for my fuel at the pump.

من می خواهم هزینه سوخت خود را در پمپ پرداخت کنم.

My fuel gauge is showing 'empty.' Can you help me?

نمایشگر بنزین من "خالی" را نشان می دهد. میشه به من کمک کنید؟

How much is a gallon (liter) of regular unleaded today?

امروز یک گالن (لیتر) معمولی بدون سرب چقدر است؟

How often do I need to change my fuel filter?

هر چند وقت یک بار باید فیلتر بنزینم را عوض کنم؟

I'd like to use my credit card for payment.

می خواهم از کارت اعتباری خود برای پرداخت استفاده کنم.

What's the octane rating of your premium fuel?

رتبه اکتان سوخت ممتاز شما چقدر است؟

Could you please unlock the fuel nozzle for me?

میشه لطفا نازل بنزین را برای من باز کنید؟

I'll fill up the tank and check the oil while I'm at it.

من مخزن را پر می کنم و تا زمانی که در آن هستم روغن را چک می کنم.

 

 

مکالمه در پمپ بنزین سطح مبتدی

حالا که لغات کلیدی در مورد پمپ بنزین را آموزش دیدید، زمان آن فرا رسیده که این لغات را در یک مکالمه مشاهده کرده و نحوه استفاده آنها را آموزش ببینید.

 

Customer: (pulls up to the fuel pump and rolls down the window) Hi there. I'd like to fill up the tank, please.

مشتری: (به سمت پمپ بنزین می‌آید و پنجره را پایین می‌کشد) سلام. می خواهم باک را پر کنم، لطفا.

Attendant: (if it's a full-service station) Of course, sir/ma'am. Regular unleaded?

متصدی: (اگر پمپ بنزین فول سرویس باشد) البته آقا/خانم. بدون سرب معمولی؟

Customer: Yes, regular unleaded is fine.

مشتری: بله، بدون سرب معمولی خوب است.

Attendant: (starts pumping the gas) How much would you like?

متصدی: (شروع به پمپاژ گاز می کند) چند لیتر می خواهید؟

Customer: Fill it up, please.

مشتری: لطفا پرش کنید.

Attendant: (fills the tank) All set. Anything else?

متصدی: (باک را پر می کند) تمام ست. چیز دیگری مد نظر دارید؟

Customer: No, that's it, thanks.

مشتری: نه، همین است، متشکرم.

Attendant: Your total comes to [amount]. How would you like to pay?

متصدی: این مقدار ( عدد) باید بپردازید. چطور پرداخت میکنید؟

Customer: I'll pay with my credit card, please.

مشتری: با کارت اعتباری خود پرداخت می کنم.

Attendant: (swipes the card) Here's your receipt. Have a great day!

متصدی: (کارت را می کشد) این رسید شماست. روز خوبی داشته باشی!

Customer: Thanks, you too!

مشتری: همچنین شما، متشکرم!

 

مکالمه در پمپ بنزین سطح متوسط

Customer: (pulls up to the fuel pump, exits the vehicle, and approaches the fuel dispenser) I'll need a full tank of regular unleaded, please.

مشتری: (به سمت پمپ بنزین می‌آید، از خودرو خارج می‌شود و به پمپ بنزین نزدیک می‌شود) لطفاً باک را پر از بنزین بدون سرب معمولی کنید

Attendant: (if it's a full-service station) Sure thing. Regular unleaded it is. (begins fueling the vehicle)

متصدی: (اگر پمپ بنزین فول سرویس باشد) حتماً. معمولی بدون سرب است. (شروع به سوخت رسانی به وسیله نقلیه می کند)

Customer: While you're at it, could you also check my tire pressure and clean the windshield?

مشتری: در حالی که دارید این کار را می کنید، می توانید فشار باد لاستیک را نیز بررسی کنید و شیشه جلو را تمیز کنید؟

Attendant: Certainly, I'll get that taken care of for you. (checks the tire pressure and cleans the windshield)

متصدی: صد درصد این کارها را هم می کنم. (فشار لاستیک را چک می کند و شیشه جلو را تمیز می کند)

Customer: Thanks, I appreciate it. By the way, do you know if this station offers any loyalty rewards or discounts?

مشتری: متشکرم، ممنونم. به هر حال، آیا می‌دانید این ایستگاه پاداش یا تخفیفی برای وظیفه شناسی ارائه می‌دهد یا خیر؟

Attendant: Yes, we have a loyalty program. You can sign up for it inside the store to start earning points for discounts and other benefits.

متصدی: بله، برنامه وظیفه شناسی داریم. می توانید در داخل فروشگاه برای آن ثبت نام کنید تا شروع به کسب امتیاز برای تخفیف و سایر مزایا کنید.

Customer: Great, I'll do that next time. How's the price of gasoline here today?

مشتری: عالی، دفعه بعد این کار را انجام خواهم داد. قیمت بنزین امروز اینجا چطوره؟

Attendant: Gas prices are quite reasonable today. They're currently at [price per gallon/liter].

متصدی: قیمت بنزین امروز کاملاً معقول است. آنها در حال حاضر در [قیمت هر گالن/لیتر] هستند.

Customer: Good to know. I'll also take a receipt, please.

مشتری: عالیه. لطفا رسید هم میگیرم

Attendant: (hands over the receipt) Here you go. Is there anything else I can assist you with?

متصدی: (قبض را تحویل می دهد) بفرمایید. آیا چیز دیگری هست که بتوانم به شما کمک کنم؟

Customer: No, that's everything. Thanks for your help.

مشتری: نه، تمومه. با تشکر از کمک شما.

 

Attendant: You're welcome. Have a safe drive, and we hope to see you again!

متصدی: خوش آمدید. رانندگی ایمن داشته باشید و امیدواریم دوباره شما را ببینیم!

 

مطلب های پیشنهادی:

اسامی وسایل نقلیه عمومی در زبان انگلیسی و جملات کاربردی با ترجمه

 

 

 

 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic