لوگو انگلیش کلینیک
اصطلاحات و جملات انگلیسی در جلسات کاری

اصطلاحات و جملات انگلیسی در جلسات کاری

1/09/13 13 دقیقه برای مطالعه 2284

امروزه زبان انگلیسی بدون شک به عنوان زبان تجارت بین المللی تلقی می شود و افرادی که قصد دارند در این عرصه به فعالیت مشغول شوند باید به این زبان مسلط شده و صحبت کنند. بخش اصلی کسب و کارهای امروزی نیز جلسات هستند و اگر قصد دارید به نحو احسنت در این جلسات حاضر شده و نماینده خوبی برای کسب و کار و یا کارفرمای خود باشید باید بر تسلط خود بر روی زبان انگلیسی را تقویت کرده و قادر باشید با افراد روبروی خود صحبت کنید. درک عبارات، زبان و لحن مکالمه مناسب برای استفاده در یک جلسه کاری به پیشرفت شغلی در اقتصاد بین المللی بسیار کمک می کند. این مقاله مهارت های ارتباطی ضروری را برای یک جلسه کاری شامل عبارات مفید، واژگان و اصطلاحات را معرفی می کند. پیشنهاد میکنیم با مطالعه این متن خود را برای جلسات کاری پر فشار آماده کنید. 

 

رهبری و پیش بردن مکالمه 

هنگامی که شما برگزار کننده جلسات هستید و باید به نوعی آن را رهبری کنید مجموعه صحبت ها و عباراتی وجود دارند که باید در جلسات به کار ببرید تا مخاطبن شما احساس این را داشته باشند که شما توانایی اداره یک کسب و کار را نیز دارا هستید. اولین قدم برای برگزاری یا کنترل جلسات احوال پرسی و معرفی خود است که ما نیز از همین قسمت عبارات ضروری را شروع می کنیم: 

 

معرفی خود

Good morning / afternoon

صبح بخیر / بعد از ظهر

Let’s begin

شروع کنیم

I’d like to welcome everyone

من می خواهم به همه حاضرین خوش آمد بگویم

Since everyone is here, let’s get started

از آنجایی که همه اینجا هستند، بیایید شروع کنیم

I’d like to thank everyone for coming today

من می خواهم از همه برای حضور امروز تشکر کنم

 

پس از احوالپرسی، خود را معرفی کنید:

I’m [your name]. I’ll keep this meeting brief as I know you’re all busy people

من [نام شما] هستم. این جلسه را مختصر نگه می‌دارم زیرا می‌دانم همه شما افراد شلوغی هستید.

 

I’m [your name] and I arranged this meeting because…

[نام شما] هستم و این ملاقات را ترتیب دادم چون...

 

از دیگران بخواهید خودشان را معرفی کنند

 

برای بحث موثر در طول جلسه، ضروری است که افراد شرکت کننده در جلسه به خوبی با یکدیگر آشنا باشند. فردی که جلسه را هدایت می کند می تواند از همه بخواهد که خود را به روش های زیر معرفی کنند:

 

?Let’s go around the table and introduce ourselves, [name] do you want to start

اجازه بدهید دور میز بنشینیم و خودمان را معرفی کنیم، [نام] می‌خواهید شروع کنید؟

 

Let’s introduce ourselves quickly - please state your name, job title and why you are here

اجازه بدهید خود را سریع معرفی کنیم - لطفا نام، عنوان شغلی و دلیل حضور خود را بیان کنید.

 

شما در حالت ایده آل دوست دارید که افراد نام، موقعیت خود در شرکت و دلیل حضور در جلسه را بگویند. این به پیشبرد هر گونه بحث در طول جلسه کمک می کند.

 

تنظیم دستور کار

 

به همین ترتیب، مهم است که جلسه را با مشخص کردن دستور کار و اهداف کلیدی جلسه شروع کنید. اهداف را می توان با عبارات زیر بیان کرد:

 

I've called this meeting in order to

من این جلسه را برگزار کردم تا

 

We’re here today to discuss

ما امروز اینجا هستیم تا در مورد ...... صحبت کنیم

 

Today I would like to outline our plans for

امروز می‌خواهم برنامه‌هایمان را برای .................. موضوع بیان کنم

 

تعیین نقاط اقدامی که باید قبل از جلسه بعدی تکمیل شود

 

پس از پایان جلسه، یک نمای کلی از آنچه باید قبل از جلسه بعدی تکمیل شود ارائه دهید. به همین منظور از عبارات زیر استفاده کنید:

 

?[Name], can you have these action points finished by next week’s meeting

[نام شما]، آیا می‌توانید این نکات عملی را تا جلسه هفته آینده به پایان برسانید؟

 

Before the next meeting, I want [action point] completed so we can discuss the results

قبل از جلسه بعدی، من می خواهم [اقدام] تکمیل شود تا بتوانیم در مورد نتایج بحث کنیم.

 

By the next meeting, we’ll have [action point] in progress

«تا جلسه بعدی، [اقدام] در حال پیشرفت خواهیم بود»

 

مشارکت در جلسات

 

مشارکت فعال در جلسه با پرسیدن سؤال و قطع کردن مودبانه صحبت کننده یا در صورت وجود توافق / مخالفت ایجاد می شود. این ایده خوبی است که نشان دهید فعالانه در جلسه شرکت دارید.

 

چگونه مودبانه صحبت را قطع کنیم

 

اگر به طور تصادفی صحبت های فردی را در جلسه قطع کردید و یا به آنچه گفته می شود مطلبی برای اضافه کردن دارید، می توانید با عبارات زیر صحبت را قطع کنید:

 

Sorry, but just to clarify

ببخشید، اما فقط برای روشن شدن

 

?Sorry I didn’t quite hear that, can you say it again

ببخشید من کاملاً این را نشنیدم، می توانید دوباره بگویید؟

 

?That’s an excellent point [person’s name], what about doing [action point] as well

این یک نکته عالی است [نام شخص]، نظر شما در مورد انجام [نقطه اقدام] چیست؟

 

From our departments perspective, it’s a little more complicated. Let me explain

از دیدگاه ما، کمی پیچیده‌تر است. بگذار توضیح بدهم

 

یا عباراتی نیز هستند که به صورت مستقیم به قطع کردن صحبت ها اشاره دارند: 

 

Excuse me for interrupting

ببخشید که حرف شما را قطع کردم

 

I've never thought about it that way before. How does it affect [this point]

من قبلاً هرگز به این موضوع فکر نکرده بودم. چگونه [این نکته] تأثیر می گذارد.

 

سوال پرسیدن

 

راه های مختلفی برای پرسیدن سوال در طول جلسه وجود دارد. عبارات زیر برای زمانی مناسب هستند که از شخصی بخواهید آنچه را که گفته است تکرار کند:

 

?Can you repeat that please

میشود لطفا تکرارش کنید؟

 

?Can you run that by me one more time

می تونی یک بار دیگر آن را برای من اجرا کنی؟ 

 

?Can you repeat that in a simplified way

می تونی آن را یک مرتبه دیگر به صورت خیلی ساده بیاد کنی؟

 

?I don't fully understand what you mean. Could you explain it from a different angle

من کاملاً منظور شما را متوجه نمی شوم. آیا می توانید آن را از دیدگاه دیگری توضیح دهید؟

 

?Could you explain to me how that is going to work

می توانید برای من توضیح دهید که چگونه کار می کند؟

 

Just to be clear, do you mean this [repeat the explained point in the way you understand it]

فقط برای روشن شدن، آیا منظور شما این است [نکته توضیح داده شده را به روشی که آن را درک می کنید تکرار کنید]

 

?Are there any more comments

آیا نظرات دیگری وجود دارد؟

 

?What do you think about this proposal

نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟

 

?Are there any areas of this project we are not thinking about

آیا حوزه هایی از این پروژه وجود دارد که به آن فکر نکرده باشیم؟

 

ارائه در جلسه

 

در طول ارائه، مهم است که مخاطب خود را درگیر کنید و ساختار ارائه خود را به وضوح مشخص کنید. برای رسیدن به این هدف می توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

 

معرفی موضوع شما

 

شما می توایند با استفاده از این عبارات موضوعات مورد بحث و اهداف خود را بیان کنید: 

 

Thank you for getting here on time. Today we’re here to discuss

از اینکه به موقع به اینجا رسیدید متشکرم. امروز اینجا هستیم تا در مورد ......... بحث کنیم

 

We’re here to discuss the progress on [name of project] project

ما اینجا هستیم تا در مورد پیشرفت پروژه [نام پروژه] بحث کنیم

 

Due to issues identified in [project name], we’re here to come up with a quick resolution

با توجه به مشکلات شناسایی شده در [نام پروژه]، ما اینجا هستیم تا به یک راه حل سریع برسیم

 

We’re going to run through the main points of the agenda

ما به دنبال نکات اصلی دستور کار هستیم

 

The presentation will cover these [number of points] topics

ارائه این [تعداد موضوعات] موضوعات را پوشش خواهد داد

 

پایان ارائه 

 

ارائه باید با مرور مختصر پیام های کلیدی و نکات عملی دوباره به پایان برسد. نتیجه گیری باید مشخص کند که افراد حاضر در جلسه با ایده روشنی در مورد مراحل بعدی خارج می شوند. همچنین مودبانه است که از حاضرین برای حضور در جلسه تشکر کنیم.

 

عبارات نهایی برای نتیجه گیری

 

To summarize then, let me just run through what we’ve agreed here

برای خلاصه کردن، اجازه دهید آنچه را که در اینجا به توافق رسیده‌ایم مرور کنم.

 

Before we end, let me just summarize the three main points

قبل از پایان، اجازه دهید سه نکته اصلی را خلاصه کنم.

 

To sum up what I’ve presented

برای خلاصه کردن آنچه ارائه کرده ام.

 

That brings me to the end of my presentation, thank you for listening

این من را به پایان ارائه من می رساند، از اینکه گوش دادید متشکرم.

 

پاسخگویی به سوالات

 

ارائه همچنین می تواند با درخواست یک بازخورد از شرکت کنندگان و پاسخ به سؤالات آنها، در صورت وجود، پایان یابد. عبارات زیر برای چنین شرایطی مفید خواهد بود:

 

?Any final thoughts before we close the meeting

آیا قبل از پایان جلسه، نظر نهایی دارید؟

 

If you have further questions or want to discuss any of it in more detail, we can meet privately or you can send me an email [have email address on the final presentation slide]

اگر سؤالات بیشتری دارید یا می‌خواهید درباره هر یک از آن‌ها با جزئیات بیشتر صحبت کنید، می‌توانیم خصوصی ملاقات کنیم یا می‌توانید یک ایمیل برای من ارسال کنید [آدرس ایمیل را در اسلاید ارائه نهایی داشته باشید]

 

I’d like to thank everyone for sharing their time today and any feedback would be valuable

من می خواهم از همه برای به در اختیار گذاشتن وقت خود تشکر کنم و هر بازخوردی که ارائه شود ارزشمند خواهد بود

 

?So do we think this is the correct way to proceed

پس آیا فکر می کنیم این راه درستی برای ادامه است؟

 

?Are there any objections to what I covered

آیا مخالفتی با آنچه بیان شد وجود دارد؟

 

عبارات اضافی جلسه کاری

 

جدای از کاربردهای معمولی عبارات بالا گاهی اوقات نیز شما نیاز دارید جملاتی را بگویید که روند جلسات به آن ها نیاز دارد به عنوان مثال زمانی که دیر به جلسه رسیده اید و یا مجبور بودید جلسه را خیلی زود تشکیل بدهید.

 

Can we come back to that point later? Let me just finish what I was saying

آیا می توانیم بعداً به آن نکته برگردیم؟ بگذارید حرفم را تمام کنم

 

?Can I just finish making my point

آیا می‌توانم حرفم را تمام کنم؟

 

جملاتی برای دیر کردن در جلسات 

 

Excuse me for being late, I was

ببخشید که دیر کردم، من ................ 

 

Sorry for not getting here on time, I was

ببخشید که به موقع به اینجا نرسیدم، من ....................

 

برخی از عبارات مفید مذاکره در طول یک جلسه به کار می روند:

 

I hear what you’re saying, however our senior manager is very clear on this one

من متوجه ام که شما چه می گویید، با این حال مدیر ارشد ما در این مورد بسیار واضح است.

 

?I understand that we can’t do that, but can we discuss some other alternatives

می‌دانم که نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، اما آیا می‌توانیم در مورد گزینه‌های دیگر صحبت کنیم؟

 

I agree with what you are saying, however have you considered [different method]

من با آنچه شما می گویید موافقم، اما آیا [روش متفاوت] را در نظر گرفته اید؟

 

How about this as an alternative [proceed to explain your alternative method]

در مورد این موضوع به عنوان یک جایگزین نظرتون چیه؟ [به توضیح روش جایگزین خود ادامه دهید].

 

اگر می‌خواهید زودتر جلسه را ترک کنید، می توانید از این عبارت استفاده کنید: 

 

Excuse me, unfortunately I have to leave early. I need to be [briefly explain where you need to be]

ببخشید، متأسفانه باید زودتر بروم. من باید [به طور خلاصه توضیح دهید که کجا باید باشید]

 

I’ve got to shoot off, I’ve got overlapping meetings

من باید سریعا اینجا را ترک کنم، جلسات هم زمانی دارم

 

Sorry I’m going to have to leave now, [reason for leaving early]

ببخشید که الان باید برم، [دلیل ترک زودهنگام]

 

کلام آخر 

 

یکی از دلایلی که ما نسبت به حضور در جلسات به زبان انگلیسی ترس داریم نا مشخص بودن مواردی است که در آن جلسه ممکن است صحبت شود. اگر پیش از حضور در جلسات برای خود داستان سازی کرده و خود را برای شرایط احتمالی آماده کنید نه تنها استرس شما کاهش پیدا می کند بلکه بازدهی شما نیز در جلسات افزایش پیدا می کند. از این رو ما امروز در انگلیش کلینک برای شما زبان آموزان محترم سناریوهای مختلف را مثال زدیم و با ترجمه دقیق آن ها شما را برای یک جلسه کاری آماده کردیم.

 

 rafieienglishclinic.com

 

مطالب پیشنهادی:

 

اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی در محل کار

اصطلاحات انگلیسی رایج در رستوران

اصطلاحات رایج بانکی در زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی در آرایشگاه

پرکاربردترین اصطلاحات و عبارات انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic