لوگو انگلیش کلینیک
تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

03/02/29 13 دقیقه برای مطالعه 8581

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

روز مادر یکی از مقدس ترین روزهای جهان به حساب می آید که در سرتاسر دنیا به منظور قدردانی از تلاشهای تمام مادران جشن گرفته می شود.  در زبان انگلیسی نیز همچون فرهنگ ایرانی، مادر در جایگاه بسیار ویژه ای قرار دارد و انگلیسی زبان ها به منظور نشان دادن جایگاه مادر با استفاده از عبارات و اشعار مختلفی، تلاش می کنند تمام زحمات مادران را به صورت کلام آورده و به آنها نشان دهند که همیشه به دنبال روشهایی هستند تا بتوانند زحمات آنها را جبران کنند. در زبان انگلیسی  به روز مادر Mother's Day گفته می شود و سالانه در این روز از تمام زحمات آنها قدردانی می کنند. امروز در کلینیک تخصصی رفیعی قصد داریم همراه با شما در مورد پیام های تبریک روز مادر صحبت کرده و بهترین نمونه ها را به شما آموزش دهیم.

 

متن کوتاه در مورد مادر به انگلیسی

یکی از موضوعات اصلی برای نگارش در زبان انگلیسی، صحبت در مورد مادر و رابطه شخصی ما با او می باشد.  به همین دلیل همه مدرسین زبان انگلیسی تلاش می کنند از این موضوع استفاده کرده و سطح رایتینگ شما را مورد ارزیابی قرار دهند.  در این بخش قصد داریم با آموزش یک الگوی مناسب به شما کمک کنیم تا نگارش بسیار خوبی در زبان انگلیسی داشته باشید. در این بخش همراه با ترجمه قصد داریم متنی را در وصف مادر نوشته و کمک کنیم تا ایده بهتری برای نگارش متون مشابه داشته باشید.

The celebration of Mother's Day first started in the country of Greece, and now it is celebrated in every part of the world. Every mother is devoted to her child throughout her life. Measuring the depth of a mother's sacrifice is not possible for anyone nor can we repay the priceless favors and love of our mothers. It is our duty to take care of our mothers and to respect and love them. Mother's Day is celebrated to make our mothers feel special and shower all our love on her. Though it is celebrated on the second Sunday of May, every year, yet, we should celebrate every day as Mother's Day to make our mothers feel special.

جشن روز مادر ابتدا در کشور یونان آغاز شد و اکنون در هر نقطه از جهان جشن گرفته می شود. هر مادری در طول زندگی، خود را وقف فرزندانش می کند. سنجش عمق فداکاری یک مادر برای کسی امکان پذیر نیست و ما نمی توانیم لطف و محبت بی پایان مادرانمان را جبران کنیم. وظیفه ما این است که مراقب مادران خود باشیم و به آنها احترام بگذاریم و محبت کنیم. روز مادر جشن گرفته می شود تا مادران ما احساس خاص بودن کنند و ما تمام عشق خود را بر او  ابراز کنیم. اگرچه هر سال در دومین یکشنبه ماه مه جشن گرفته می شود، اما باید هر روز را به عنوان روز مادر جشن بگیریم تا مادرانمان احساس خاص بودن کنند.

Mother is the first person that a child seeks for on returning home. She takes care of her children from their birth until her last breath. We cannot even count their innumerable contributions to our lives or all that they do from morning to night. Mothers continue to perform all their duties and responsibilities, throughout the day, even if they are tired. They never expect anything in return for all the love they shower upon us and the way they pamper us. However, we can say a big thank you to our mothers for all that she does for us.

مادر اولین کسی است که کودک در بازگشت به خانه به دنبال اوست. او از بدو تولد تا آخرین نفس از فرزندانش مراقبت می کند. ما حتی نمی‌توانیم کمک‌های بی‌شمار آن‌ها را در زندگی‌مان یا تمام کارهایی که از صبح تا شب انجام می‌دهند،  به شمارش در اوریم. مادران در طول روز حتی اگر خسته هم باشند، به انجام تمام وظایف و مسئولیت های خود ادامه می دهند. آنها هرگز در ازای این همه محبتی که نسبت به ما ابراز می دارند و ناز ما را می‌کشند، انتظاری ندارند. با این حال، می‌توانیم از مادرانمان به خاطر تمام کارهایی که برای ما انجام می‌دهند، تشکر کنیم.

 We should obey our mothers and treat them with respect. It is a mother who shapes the character and personality of her children. All mothers play an important role in the growth and development of their children. She takes care of everything that her child needs. A mother is the first teacher of her children. She loves her children dearly, and in every difficulty, she stands by her children and guides them through thick and thin. It is a mother who stops her children from wrongdoing and dissuades them when they tend to go on the wrong path. She scolds them and guides them onto the right path, that’s why a mother is referred to as the first teacher of any child.

ما باید از مادران خود اطاعت کنیم و با آنها با احترام رفتار کنیم. این مادر است که شخصیت و فردیت فرزندانش را شکل می دهد. همه مادران نقش مهمی در رشد و تکامل فرزندان خود دارند. او از همه چیزهایی که کودکش نیاز دارد، مراقبت می کند. مادر اولین معلم فرزندانش است. بچه هایش را بسیار دوست دارد و در هر سختی در کنار آنها می ایستد و آنها را در دشواریها و سهولت راهنمایی می کند. این مادر است که فرزندان خود را از اشتباه باز می دارد و آنها را از مسیر کج منصرف می کند. او آنها را سرزنش و به راه راست هدایت می کند، به همین دلیل از مادر به عنوان اولین معلم هر کودک یاد می شود.

 

بهترین مادر دنیا به انگلیسی

در صورتی که بخواهید بهترین مادر دنیا را به زبان انگلیسی بیان کنید، باید از صفت تفصیلی The best استفاده کرده و سپس ادامه جمله را به کار ببرید. The best mother in the world رایج ترین اصطلاح برای بیان این مطلب می باشد و شما می توانید از آن برای شرایط مختلف استفاده کنید.

 

تبریک روز مادر به انگلیسی

روز مادر کنونی که انگلیسی ها و اروپاییان آن را جشن می گیرند و ریشه در عقاید مذهبی مسیحیان دارد، به قرن ۱۵ میلادی باز می گردد. بر اساس نوشته های تاریخی مسیحیانی که در بریتانیا و ساکن لندن هستند، چهارمین یکشنبه مراسم لنت را به منظور سپاسگزاری از زحمات مادران، به کلیسا می رفتند و به آنها هدایای مختلفی را تقدیم می‌کردند. امروزه مسیحیان این روز را به عنوان روز مادر قلمداد می کنند و تلاش می کنند با برگزاری مراسم خاصی، این روز را جشن بگیرند.

Happy Mother's Day to the best mum in the world! Have the most comfortable of days. You deserve it.

روز مادر بر بهترین مادر دنیا مبارک! راحت ترین روزها را داشته باشید شما سزاوار آن هستید.

Mum, you’re my best friend, and I'd be lost without you. Thanks for everything you do for me. I love you to the moon and back.

مامان، تو بهترین دوست منی، و من بدون تو گم خواهم شد. برای هر کاری که برای من انجام می دهید متشکرم. به اندازه ای که برم ماه و برگردم، دوستت دارم.

Mum, I’m looking forward to seeing you soon and giving you a big hug. In the meantime, I hope that these flowers brighten your day.

مامان، من مشتاقم که به زودی تو را ببینم و در بغل بگیرم. در ضمن امیدوارم این گلها روزت را روشن کنه.

Happy Mother’s Day, Mum! You inspire me, and I can’t imagine life without you.

روز مادر مبارک، مامان! تو به من الهام می دهی و من نمی توانم زندگی را بدون تو تصور کنم.

Wishing you all the love in the world on Mother’s Day. Thanks for everything you do for the kids. They love you to bits.

با آرزوی عشق در جهان در روز مادر. برای هر کاری که برای بچه ها انجام می دهید متشکرم. آنها شما را بسیار زیاد دوست دارند.

Thank you to the woman who taught me to be the best version of myself, who supports me and showers me with love. Happy Mother’s Day.

از زنی که به من یاد داد بهترین نسخه خودم باشم، و از من حمایت می کند و مرا با عشق پر می کند، سپاسگزارم. روز مادر مبارک.

Mum, thank you for your love and support each day and for being there for me through thick and thin.

مامان، از محبت و حمایتت هر روز و برای اینکه همیشه کنار من هستی، ممنونم.

Thank you for being the most incredible Mum in the world. I feel so happy and proud to be your daughter.

ممنون که باورنکردنی ترین مادر دنیا هستی. من از اینکه دختر شما هستم، احساس خوشحالی و افتخار می کنم.

You are the most caring and loving person I know. Thanks for bringing me into this world and being there for me every day. I love you, Mum!

تو دلسوزترین و دوست داشتنی ترین کسی هستی که من میشناسم. ممنون که مرا به این دنیا آوردی و هر روز کنارم هستی. مامان دوستت دارم!

Mum, what would I do without your wisdom, love and support? Thanks for everything you do for me. Happy Mother’s Day.

مامان، بدون خرد، عشق و حمایت تو چه کار می کردم؟ برای هر کاری که برای من انجام می دهید، متشکرم. روز مادر مبارک.

Mum, you are my biggest inspiration and influence. Thank you for everything you have done to support me and for making me the man I am now.

مامان، تو بزرگترین الهام و اعتبار  منی. از تو برای هر کاری که برای حمایت از من انجام دادی و برای اینکه مرا  مردی کردید که اکنون هستم، سپاسگزارم.

Have a wonderful Mother's Day, Mum! I love you more than words can say!

روز مادر فوق العاده ای داشته باشید، مامان! بیش از آنچه بتوان گفت، دوستت دارم!

I am so blessed to have a Mum like you. Your unconditional love has shaped me into the man I am today. Happy Mother’s Day.

من خیلی خوشحالم که مادری مثل تو دارم عشق بی قید و شرط تو، مرا به مردی که امروز هستم تبدیل کرده است. روز مادر مبارک.

Mum, I love you with all my heart. You mean so much to me. Wishing you a Happy Mother's Day!

مامان با تمام وجودم دوستت دارم بیش از این ها ارزش داری. روز مادر را برای تو تبریک می گویم!

I don't say it often enough, but I love you, Mum. You’re the most important woman in my life and such an inspiration to me. Happy Mother's Day.

به اندازه کافی زیاد صحبت نمی کنم، اما دوستت دارم، مامان. تو مهمترین زن زندگی من هستی و الهام بخش من هستی. روز مادر مبارک.
بیشتر بخوانید:

متن سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک روز معلم به انگلیسی با ترجمه

چند روش مختلف برای تبریک روز تولد به زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic