لوگو انگلیش کلینیک
زمان آینده در گذشته ساده در زبان انگلیسی (Future in the past  Simple)

زمان آینده در گذشته ساده در زبان انگلیسی (Future in the past  Simple)

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 22344

زمان آینده در گذشته ساده در انگلیسی ، عبارت است از عملی که در گذشته فکر می کردیم که در آینده اتفاق خواهد افتاد ، البته اتفاق افتادن با نیفتادن آن مهم نیست. 

 

ساختار زمان آینده در گذشته ساده

 

برای ساخت این زمان ، بعد از فاعل ، فعل کمکی would را اضافه می کنیم. مانند :

I knew you would go to the cinema with him

فکر کردم با او به سینما می روی.

She promised me that she would finish her homework

او به من قول داد که تکالیفش را تمام کند.

I thought that I would read an English book today

فکر کردم که امروز یک کتاب انگلیسی می خوانم.

 

منفی کردن زمان آینده در گذشته ساده در زبان انگلیسی

 

برای منفی کردن این فعل ، بعد از فعل کمکی would ، کلمه منفی not  را می افزاییم. مثال :

We thought he wouldn’t be able to work this weekend

ما فکر کردیم که او نمی تواند آخر این هفته کار کند.

I thought I wouldn’t finish my work today

فکر کردم امروز کارهایم را تمام نمی کنم.

 

سوالی کردن زمان آینده در گذشته ساده

 

برای سوالی کردن این زمان ، would را به اول جمله انتقال می دهیم.

?Would you finish your homework

تکالیفت را انجام می دهی؟

در سوالی کردن با would ، بیشتر به عنوان خواهش و درخواست استفاده می شود. مانند :

?Would you close the door

ممکن است در را باز کنی؟

 

کاربرد was/ were going to  در زمان آینده در گذشته

 

از was/were going to  در زمان آینده در گذشته نیز استفاده می کنید ما زمانی از این ساختار استفاده می کنیم که انظار  داشته باشیم کاری کاری که از پیش برنامه ریزی کرده ایم در آینده انجام خواهد شد ولی به بنا به دلیل آن اتفاق کنسل شده است. مثال :

I thought you were going to go abroad this week

من فکر کردم که قرار بود این هفته به خارج  بروی. (قرار بوده این اتفاق بیافتد ولی او نرفته است)

We knew that she was going to marry David

ما می دانستیم که او قرار بود با دیوید ازدواج کند. (او قرار بود ازدواج کند ولی نکرده است) 

I was going to tell him, but he didn't give me a chance

میخواستم بهش بگم ولی او فرصت نداد.

I thought we were going to eat out tonight

فکر کردم قراره امشب بیرون غذا بخوریم.

She was going to qualify next year, but now it will take longer

او قرار بود سال آینده واجد شرایط شود، اما اکنون بیشتر طول می کشد

 

منفی کردن Was/Were going to 

برای منفی کردن Was/ Were going to  ، بعد از was  و were ، کلمه منفی not  را می افزاییم. 

You weren’t going to finish this book

قرار نبود این کتاب را تمام کنی.

 

سوالی کردن was/were going to

 برای سوالی کردن was/were going to  ، در اول جمله was/were going to  را می نویسیم و سپس بعد از آن فعال قرار می گیرد در ادامه نیز جمله را ادامه می دهیم.

?Were they going to buy a new house

آیا آنها قصد داشتند خانه جدیدی بخرند؟

?Was he going to sell his car

آیا او قصد داشت ماشینش را بفروشد؟

 

 

زمان آینده در گذشته استمراری در انگلیسی Future in the past continuous

 

زمان  آینده در گذشته استمراری در زبان انگلیسی ، معمولا در مورد اعمالی استفاده می شود که در گذشته ، در مورد عمل آینده که استمرار دارد ، صحبت می شود.

 

They were cooking as they were having a dinner party

آنها در حالی که در حال برگزاری یک مهمانی شام بودند مشغول آشپزی نیز بودند

She was nervous as she was sitting an exam that afternoon

وقتی بعدازظهر مشغول امتحان بود عصبی بود

 

ساختار زمان آینده در گذشته استمراری در انگلیسی

بعد از فاعل ، فعل کمکی would را می نویسیم و سپس be را اضافه می کنیم و به فعل هم ing می افزاییم. مانند :

He promised that he would be studying English during the following week

او قول داد که طی هفته آینده ، مشغول انگلیسی خواندن خواهد بود.

They told me that they would be playing football on Wednesday

آنها به من گفتند که چهارشنبه مشغول بازی فوتبال خواهند بود.  

 

منفی کردن زمان آینده در گذشته استمراری 

برای منفی کردن این زمان ، بعد از فعل کمکی would ، کلمه منفی not را قرار می دهیم.

She told me that she would not be watching TV on Sunday

او به من گفت که روز یکشنبه مشغول تماشای تلویزیون نخواهد بود.

He promised that he would not be reading newspaper on Friday

او قول داد که روز جمعه مشغول خواندن روزنامه نخواهد بود.

 

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی (Future Continuous)

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی (Future Perfect Tense)

زمان آینده ساده (Future simple tense) در زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic