لوگو انگلیش کلینیک
انشاء در رابطه با طبیعت به انگلیسی + لیست لغات مرتبط و ترجمه فارسی

انشاء در رابطه با طبیعت به انگلیسی + لیست لغات مرتبط و ترجمه فارسی

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 2800

طبیعت (Nature) در زبان انگلیسی امر بسیار مقدسی است و در این راستا هنگام یادگیری این زبان، یکی از موضوعات اصلی انشاء، نوشتن مطلبی در مورد این موضوع است. زمانی که قصد دارید در مورد موضوعی مانند طبیعت مطلبی را بنویسید، باید به چند مورد توجه کنید؛ اولین نکته ای که می تواند تاثیر زیادی بر روی مخاطب داشته باشد، نگرانی های زیست محیطی هست که در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است. مطلب بعدی، لغات کلیدی مرتبط با طبیعت هست که در این بخش تا حدی به شما آموزش میدهیم.

 

لغت مرتبط با طبیعت در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی لغاتی هستند که در موقع صحبت در مورد طبیعت، به صورت مکرر مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال لغاتی مانند جنگل (Forest) ، طلوع آفتاب (Sunrise) و غروب آفتاب (Sunset) را می توانید در بسیاری از موارد بکار ببرید. حالا با هم نگاهی به برخی از کاربردی ترین لغات در این زمینه می اندازیم؛

 

 

 

Forest

جنگل

The dense forest was filled with ancient trees and mysterious sounds.

River

رودخانه

We decided to go for a peaceful walk along the riverbank, enjoying the soothing sound of flowing water

Mountain

کوهستان

The snow-capped mountain peaks gleamed in the morning sunlight

Meadow

علفزار

The colorful wildflowers painted a vibrant picture in the meadow.

Ocean

اقیانوس

The rhythmic waves of the ocean provided a calming backdrop to our seaside picnic.

Sunset

غروب

As the sun dipped below the horizon, the sky was ablaze with hues of orange and pink during the breathtaking sunset.

Sunrise

طلوع آفتاب

The sunrise over the rainforest painted the landscape in hues of pink and orange, casting a warm glow on the lush flora and diverse fauna below.

Flora

فلور

Exploring the wilderness, one can marvel at the intricate balance between flora and fauna, each playing a vital role in the health of the ecosystem.

Fauna

جانوران

Exploring the wilderness, one can marvel at the intricate balance between flora and fauna, each playing a vital role in the health of the ecosystem.

Wilderness

بیابان

A gentle breeze rustled through the greenery, carrying the sweet fragrance of foliage and creating a harmonious symphony in the wilderness.

Ecosystem

زیست بوم

Conservation efforts are crucial to preserving the delicate ecosystem, ensuring that both habitat and wildlife thrive for generations to come.

Rainforest

جنگل بارانی

The rainforest, with its dense foliage and vibrant wildlife, stands as a testament to the beauty and complexity of nature's interconnected web of life.

Landscape

چشم انداز

As the morning sun graced the landscape, a myriad of colors illuminated the rainforest, showcasing the incredible diversity of flora and fauna.

Breeze

نسیم

The gentle breeze carried the melodies of the rainforest, a soothing backdrop to the bustling activity of diverse wildlife in their natural habitat.

Habitat

زیستگاه

The gentle breeze carried the melodies of the rainforest, a soothing backdrop to the bustling activity of diverse wildlife in their natural habitat.

Conservation

حفاظت

Greenery enveloped the wilderness, creating a haven for countless species, underscoring the importance of responsible conservation practices.

Greenery

سبزه

A gentle breeze rustled through the greenery, carrying the sweet fragrance of foliage and creating a harmonious symphony in the wilderness.

 

Foliage

شاخ و برگ

The rainforest, with its dense foliage and vibrant wildlife, stands as a testament to the beauty and complexity of nature's interconnected web of life.

 

Wildlife

حیات وحش

The gentle breeze carried the melodies of the rainforest, a soothing backdrop to the bustling activity of diverse wildlife in their natural habitat.

 

 

مکالمه انگلیسی در مورد طبیعت

یکی از موضوعاتی که در مکالمات روزانه مورد استفاده قرار می گیرد، صحبت در مورد طبیعت است. بدون شک می توانید با هر فردی در مورد تجربه سفر به طبیعت صحبت کرده و اطلاعات مفیدی را رد و بدل کنید. در این بخش یک مکالمه ساده را برای شما آماده کرده ایم:

 

Jim: Good morning! Have you had a chance to spend time in nature recently?

جیم: صبح بخیر! آیا اخیراً فرصتی برای وقت گذرانی در طبیعت داشته اید؟

Mehdi: Hi there! Unfortunately, not as much as I'd like. Life has been pretty busy. How about you?

مهدی: سلام! متأسفانه نه به اندازه ای که می خواهم. زندگی بسیار شلوغ شده است. شما چطور؟

Jim: I managed to take a short hike last weekend. It was so refreshing to be surrounded by the beauty of the outdoors. The flora and fauna were amazing.

جیم: آخر هفته گذشته موفق به پیاده روی کوتاهی شدم. احاطه شدن در زیبایی فضای باز بسیار با طراوت بود. گیاهان و جانوران شگفت انگیز بودند.

Mehdi: That sounds wonderful! I miss the tranquility of nature. What kind of wildlife did you come across?

مهدی: خیلی قشنگه! دلم برای آرامش طبیعت تنگ شده با چه نوع حیات وحشی برخورد کردید؟

Jim: Well, I saw a variety of birds – colorful songbirds, and even a hawk soaring overhead. The rustling leaves hinted at some small mammals scurrying around, though I didn't spot them.

جیم: خب، من پرندگان مختلفی را دیدم - پرندگان آوازخوان رنگارنگ، و حتی یک شاهین که بالای سرش اوج می‌گرفت. خش‌خش برگ‌ها به چند پستاندار کوچک اشاره می‌کردند که به اطراف می‌دویدند، اگرچه من آنها را ندیدم.

Mehdi: That sounds like a nature lover's paradise! I need to make time for something like that soon. It's been too long since I disconnected from the urban hustle.

مهدی: انگار بهشت عاشقان، طبیعت است! باید هر چه زودتر برای چنین چیزی وقت بگذارم. خیلی وقت است که از شلوغی شهر جدا شده ام.

Jim: Absolutely! Nature has this incredible way of grounding you. I find it therapeutic, almost like hitting the reset button for my mind.

جیم: قطعا! طبیعت این روش باورنکردنی را برای شما دارد. من آن را درمانی می دانم، تقریباً مانند فشار دادن دکمه تنظیم مجدد برای ذهنم.

Mehdi: I totally get that. Do you have any favorite spots for connecting with nature?

مهدی: کاملا متوجه شدم. آیا مکان مورد علاقه ای برای ارتباط با طبیعت دارید؟

Jim: There's a beautiful park not too far from here. It has a serene lake, walking trails, and a variety of trees and flowers. It's my go-to place for a nature fix.

جیم: پارک زیبایی نه چندان دور از اینجا وجود دارد. دریاچه ای آرام که مسیرهای پیاده روی و درختان و گل های متنوعی دارد. این مکان مورد علاقه من برای درک طبیعت است.

Mehdi: That sounds perfect. Maybe we can plan a day to go there together sometime. It's been too long since I've appreciated the beauty of a natural landscape.

مهدی: عالی به نظر می رسد. شاید بتوانیم یک روز برنامه ریزی کنیم که با هم به آنجا برویم. خیلی وقت است که از زیبایی یک منظره طبیعی لذت نبرده ام.

Jim: I'd love that! It's always more enjoyable to share the experience. Plus, it's a great way to catch up and enjoy some fresh air.

جیم: من آن را دوست دارم! به اشتراک گذاشتن تجربه همیشه لذت بخش تر است. به علاوه، این یک راه عالی برای رسیدن به هوا و لذت بردن از هوای تازه است.

Mehdi: Agreed! Let's make it happen. Nature, good company, and some fresh air – it sounds like the perfect day.

مهدی: موافقم! بیایید آن را انجام دهیم. طبیعت، شرکت خوب، و کمی هوای تازه - به نظر می رسد یک روز عالی است.

 

متن طبیعت انگلیسی در سطح مبتدی با ترجمه

در سطح مبتدی، اگر قصد جمله سازی دارید، بهتر است از عبارات کوتاه و لغات ساده بهره بگیرید. در مثال پیش رو برای شما نمونه ای از یک متن مبتدی در مورد طبیعت را کار می کنیم.

Nature is a wonderful place full of trees, flowers, and animals. When you go outside, you can see the green leaves on the trees, colorful flowers on the ground, and birds flying in the sky. Sometimes, you might even find butterflies fluttering around. Nature is a peaceful and beautiful place where you can listen to the birds singing and feel the wind on your face. It's essential to take care of nature so that everyone can enjoy its beauty. So, let's remember to keep our environment clean and appreciate the simple joys that nature brings to our lives.

طبیعت مکانی شگفت انگیز پر از درختان، گل ها و حیوانات است. وقتی بیرون می روید، می توانید برگ های سبز روی درختان، گل های رنگارنگ روی زمین و پرندگانی را ببینید که در آسمان پرواز می کنند. گاهی اوقات، حتی ممکن است پروانه هایی را در اطراف پیدا کنید. طبیعت، مکانی آرام و زیباست که در آن می توانید به آواز پرندگان گوش دهید و باد را روی صورت خود احساس کنید. مراقبت از طبیعت ضروری است تا همه بتوانند از زیبایی آن لذت ببرند. بنابراین، بیایید به یاد داشته باشیم که محیط خود را تمیز نگه داریم و از شادی های ساده ای که طبیعت به زندگی ما می آورد، قدردانی کنیم.

 

متن طبیعت انگلیسی در سطح متوسط با ترجمه

در این بخش برای شما متنی را در سطح متوسط آماده کرده ایم که کمک می کند ایده بهتری از لغات دشوارتر داشته و از جملات پیچیده استفاده کنید

Nature, with its intricate tapestry of ecosystems, offers a sanctuary of beauty and balance. From the majestic mountains to the serene lakes, each landscape tells a unique story. The flora, from towering trees to delicate wildflowers, paints the earth with vibrant colors. Diverse fauna, such as graceful deer and playful squirrels, adds a dynamic rhythm to the natural symphony. The gentle rustle of leaves in the wind and the babbling of brooks create a melody that soothes the soul. As stewards of this precious environment, it's our responsibility to practice conservation and preserve the delicate equilibrium of nature, ensuring that future generations can also revel in its wonders.

طبیعت با اکوسیستم‌های پیچیده‌اش، پناهگاه زیبایی و تعادل را ارائه می‌دهد. از کوه های باشکوه گرفته تا دریاچه های آرام که هر چشم اندازی داستانی منحصر به فرد را روایت می کند. گیاهان، از درختان سر به فلک کشیده گرفته تا گل های وحشی ظریف، زمین را با رنگ های زنده رنگ می کنند. جانوران گوناگون، مانند آهوان دلپذیر و سنجاب‌های بازیگوش، ریتمی پویا به سمفونی طبیعی می‌افزایند. صدای خش خش ملایم برگ ها در باد و غرغر جویبارها آهنگی را ایجاد می کند که روح را آرام می کند. به عنوان ناظران این محیط گرانبها، وظیفه ماست که حفاظت از تعادل ظریف طبیعت را انجام دهیم و اطمینان حاصل کنیم که نسل های آینده نیز می توانند از شگفتی های آن لذت ببرند.

 

متن طبیعت انگلیسی در سطح ادونس با ترجمه

Nature, an intricate mosaic of ecological wonders, unfolds its narrative through the subtleties of interconnected systems. The sinuous dance of ecosystems, from dense rainforests to arid deserts, reflects the dynamic equilibrium of life. Biodiversity, the hallmark of thriving ecosystems, encompasses an array of species, each playing a nuanced role in the intricate web of interactions. The symphony of nature, composed of rustling leaves, singing birds, and flowing water, is a testament to the delicate balance that has evolved over millennia. Yet, this symphony faces the dissonance of human impact. With climate change and habitat degradation looming, our role as custodians requires a sophisticated understanding of ecological dynamics. Through sustainable practices, conservation efforts, and ecological mindfulness, we can hope to preserve the richness of nature's narrative for generations to come.

طبیعت، موزاییکی پیچیده از شگفتی های زیست محیطی، روایت خود را از طریق ظرافت های سیستم های به هم پیوسته آشکار می کند. رقص پر پیچ و خم اکوسیستم ها، از جنگل های انبوه بارانی تا بیابان های خشک، منعکس کننده تعادل پویای زندگی است. تنوع زیستی، مشخصه اکوسیستم‌های پر رونق، مجموعه‌ای از گونه‌ها را در بر می‌گیرد که هر کدام نقشی متفاوت در شبکه پیچیده تعاملات دارند. سمفونی طبیعت که از برگهای خش خش، پرندگان آوازخوان و آب روان تشکیل شده است، گواهی بر تعادل ظریفی است که طی هزاران سال تکامل یافته است. با این حال، این سمفونی با ناهماهنگی رفتار انسانی روبرو است. با توجه به تغییرات آب و هوایی و تخریب زیستگاه، نقش ما به عنوان نگهبان، نیاز به درک پیچیده ای از پویایی های زیست محیطی است. از طریق شیوه‌های پایدار، تلاش‌های حفاظتی، و آگاهی زیست‌محیطی، می‌توانیم امیدوار باشیم که غنای روایت طبیعت را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

 

توصیف یک منظره زیبا به انگلیسی

به منظور درک بهتر از طبیعت و آماده کردن شما برای نوشتن متون در آزمون هایی مانند آیتلس نوشته ای را آماده کرده ایم تا بتوانید جملات پیچیده را بنویسید:

A breathtaking landscape unfolds before the eyes, where rolling hills adorned in a quilt of emerald green stretch endlessly beneath a boundless cerulean sky. Majestic mountains, their peaks kissed by the morning sun, stand as sentinels on the horizon. A crystal-clear river meanders through the valley, reflecting the azure heavens above. Tall, swaying grasses whisper tales of the wind, and wildflowers paint the canvas with bursts of vibrant colors. The air carries the sweet perfume of nature, while the distant call of birds completes the symphony of this picturesque scene. It's a tranquil masterpiece, inviting one to pause, breathe, and marvel at the awe-inspiring beauty that nature effortlessly paints across the landscape.

 

منظره‌ای خیره‌کننده در برابر چشم‌ها آشکار می‌شود، جایی که تپه‌های غلتان آراسته به لحافی از سبز زمردی، بی‌پایان در زیر آسمانی بی‌کران امتداد دارند. کوه‌های باشکوه با قله‌هایشان که آفتاب صبحگاهی آنها را می‌بوسد، به‌عنوان نگهبان در افق ایستاده‌اند. رودخانه‌ای شفاف در میان دره می‌پیچد و آسمان‌ لاجوردی بالا را منعکس می‌کند. علف‌های بلند و در حال نوسان، داستان‌های باد را زمزمه می‌کنند، و گل‌های وحشی بوم را با انفجار رنگ‌های پر جنب و جوش نقاشی می‌کنند. هوا عطر شیرین طبیعت را می برد، در حالی که آواز دور پرندگان، سمفونی این صحنه زیبا را کامل می کند. این یک شاهکار آرام است که فرد را به مکث، نفس کشیدن و شگفتی از زیبایی الهام‌بخشی که طبیعت بدون زحمت در سراسر منظره نقاشی می‌کند، دعوت می‌کند.

 

 

مطالب مرتبط پیشنهادی:

کلمات مرتبط با طبیعت در زبان انگلیسی همراه با مثال

مکالمه انگلیسی در مورد طبیعت با ترجمه فارسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic