لوگو انگلیش کلینیک
زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی (Future Continuous)

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی (Future Continuous)

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 5772

از زمان آینده استمراری (Future Continuous) ، یک زمان فعل است که نشان می دهد امری در آینده رخ خواهد و برای مدت زمان مورد انتظار آن عمل ادامه می یابد. مانند:

 

I will be studying English at this time tomorrow

فردا چنین وقتی ، مشغول مطالعه انگلیسی خواهم بود.

It will be snowing this time next week

هفته آینده چنین وقتی برف خواهد بارید.

 

چنانکه دیده می شود ، ما در باره اتفاقاتی در زمانهای آینده صحبت می کنیم که به طور مستمر ادامه خواهد داشت و البته در مقطعی از زمان هم به پایان خواهد رسید.

 

فرمول زمان آینده استمراری در انگلیسی

برای ساخت زمان آینده استمراری ، بعد از ضمیر فاعل ، will را اضافه می کنیم ، سپس فعل کمکی be  را می نویسیم و به فعل هم ing می افزاییم.

 

 ing + فعل اصلی + فعل کمکی Be+ فعل کمکی Will + فاعل

 

منفی کردن زمان آینده استمراری

 

 ing + فعل اصلی + فعل کمکی Be + منفی ساز Not + فعل کمکی Will + فاعل

برای منفی کردن این زمان ، بعد از will ، علامت منفی یعنی  not  را اضافه می کنیم. مثال :

I will not (won’t) be waiting for you

منتظر تو نخواهم بود.

برای سهولت در مکالمات ، معمولا به جای will not از won’t استفاده می کنیم.

By next month , I won’t be working in my new work

تا ماه آینده ، من در کار جدیدم مشغول کار نخواهم بود.

 

سوالی کردن زمان آینده استمراری

 

ing + فعل اصلی + فعل کمکی Be + فاعل + فعل کمکی Will

برای سوالی کردن این زمان ، will را به اول جمله می آوریم. مثال :

?Will you be playing football at this time tomorrow

آیا فردا چنین وقتی ، مشغول فوتبال بازی کردن خواهید بود؟

?Will it be raining when you return

وقتی بر می گردی، باران خواهد بارید؟

 

با کلمات سوالی هم می توانیم سوال کنیم :

?What will you be doing at this time tomorrow

فردا در این موقع، مشغول انجام چه کاری خواهی بود؟

 

فرق زمان آینده استمراری و آینده ساده

به چند مثال توجه فرمایید:

I will read my English book tomorrow

من فردا کتاب انگلیسی خودم را خواهم خواند.

I will be reading my English book at this time tomorrow

فردا در این موقع ، مشغول خواندن کتاب انگلیسی خودم خواهم بود.

 

چنانکه مشاهده می شود ، در جمله اول که یک جمله زمان آینده ساده است ، اشاره به این موضوع دارد که فردا کتاب خواهم خواند و دقیقا مشخص نکرده فردا در چه ساعتی به کار خواندن خواهد پرداخت. اما ، در جمله دوم که یک جمله با زمان آینده استمراری است ، دقیقاً مشخص می کند که فردا در جنین موقعی مشغول خواندن کتاب خواهد بود. مثالهای بیشتر:

My brother will go to the airport the day after tomorrow

برادر من پس فردا به فرودگاه خواهد رفت. ( آینده ساده)

My brother will be going to the airport this time the day after tomorrow

برادر من پس فردا این موقع به فرودگاه خواهد رفت. ( آینده استمراری)

در زمان آینده استمراری از be going to هم می توانیم استفاده کنیم. مانند :

We are going to be reading English books at 6 pm tomorrow

فردا ساعت 6 بعد از ظهر ، ما مشغول خواندن کتابهای انگلیسی خواهیم بود.

They are going to be drinking coffee at 9 pm tonight

آنها امشب ساعت 9 مشغول نوشیدن قهوه خواهند بود.

 

مثال آینده استمراری در زبان انگلیسی 

 

مثبت

منفی

سوالی

منفی سوالی

I will be stayingI won't be stayingWill I be staying?Won't I be staying
You will be stayingYou won't be stayingWill you be staying?Won't you be staying?
He will be staying.He won't be staying.Will he be staying?Won't he be staying?
She will be staying.She won't be staying.Will she be staying?Won't she be staying?
It will be staying.It won't be staying.Will it be staying?Won't it be staying?
We will be staying.We won't be staying.Will we be staying?Won't we be staying?
They will be staying.They won't be staying.Will they be staying?Won't they be staying?

 

مثالهای بیشتر از آینده استمراری در زبان انگلیسی (Future Continuous)

 

What are you doing tomorrow? I will be running in the competition

فردا چیکار میکنی؟ من در مسابقه شرکت خواهم کرد

John will be running against Sharon in the competition tomorrow

جان در مسابقه فردا مقابل شارون قرار خواهد گرفت

What are you doing tonight? I will be watching John and Sharon debate this evening

امشب چه کار میکنی؟ امروز عصر مناظره جان و شارون را تماشا خواهم کرد

 

سوالات تستی آینده استمراری در زبان انگلیسی (Future Continuous)

 

 I ________ during rush hour

will be driving 

will have drive

 will be drive

will be drove

 

He will not be _____ the bus today

Take

 Taken

 taking

داستانی در آینده استمراری به زبان انگلیسی (Future Continuous) همراه با ترجمه

Brad likes to fish. He fishes whenever he can. This weekend, he will be fishing at the lake. It is his favorite place to fish

براد عاشق ماهیگیری است. هر وقت بتواند ماهی می گیرد. این آخر هفته، او در دریاچه ماهیگیری خواهد کرد. این مکان مورد علاقه او برای ماهیگیری است.

Mark is Brad's friend. Mark likes to fish too. He also fishes whenever he can. This weekend he will be fishing at the lake with Brad. They will be camping at the lake all weekend

مارک دوست براد هست. مارک نیز ماهیگیری را دوست دارد. او همچنین هر زمان که بتواند ماهیگیری می کند. این آخر هفته او با براد در دریاچه ماهیگیری خواهد کرد. آنها تمام آخر هفته را در دریاچه چادر خواهند زد.

Mark will be picking up Brad at o'clock Friday night. Brad will be ready when Mark arrives. They will be driving all night before they get to the lake

مارک در ساعت جمعه شب براد را خواهد برد. وقتی مارک بیاید براد آماده خواهد بود. آنها تمام شب را قبل از رسیدن به دریاچه رانندگی خواهند کرد.

They are excited about the weekend. Brad and Mark both love to fish. They love to fish together. They will be fishing together for many years

آنها در مورد آخر هفته هیجان زده هستند. برد و مارک هر دو عاشق ماهیگیری هستند. آنها عاشق ماهیگیری با هم هستند. آنها سالها با هم ماهیگیری خواهند کرد!

 

زمان آینده ساده (Future simple tense) در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته ساده در زبان انگلیسی (Future in the past  Simple)

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی (Future Perfect Tense)


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic