لوگو انگلیش کلینیک
گرامر Embedded Questions در زبان انگلیسی

گرامر Embedded Questions در زبان انگلیسی

02/09/10 13 دقیقه برای مطالعه 4643

سؤال ادغام شده (Embedded Questions) سؤالی است که در سؤال یا عبارت دیگری قرار گرفته است. بسیاری از اساتید زبان انگلیسی ترجیح می دهند این مبحث را در کنار نقل قول و یا عبارات اسمی آموزش دهند ولی امروز ما در کلینیک تخصصی رفیعی قصد داریم نگاهی مجزا به این مبحث انداخته و آن را از نقطه نظرات مختلف ارزیابی کنیم. سوالات ادغام شده از آنجایی که به جای الگوی سوال معکوس معمولی از الگوی عادی Subject-Verb-Object پیروی می کنند می تواند باعث سردرگمی زبان آموزان انگلیسی شود. حالا با هم این موضوع را بررسی می کنیم. 

 

انواع مختلف سؤال ادغام شده (Embedded Questions)

1. سؤالات ادغام شده در یک سوال دیگر

2. سوالات ادغام شده داخل یک عبارت

 

سؤالات ادغام شده (Embedded Questions) در یک سوال دیگر

به مثال های پیش رو دقت کنید در این سوال ها ابتدا با استفاده از یک عبارت سوالی که پیش از یک جمله سوالی دیگر قرار گرفته است نویسنده تلاش کرده است یک سوال جدید ایجاد کند. در این گونه از سوالات که از آن به آن به عنوان سوالات ادغام شده در داخل یک عبارت سوالی نیز یاد می شود در زبان انگلیسی به شدت به کار می رود و در سریال های انگلیسی زبان مانند فرندز برای جذاب تر کردن جملات به کار می رود. 

 

مثال سوال ادغام شده

سوال اصلی

عبارت سوالی ابتدایی

?Do you know when the class starts

?When does the class start

Do you know

?Who knows What the answer is

?What is the answer

Who knows

?Do you think he can come tonight

?Can he come tonight

Do you think

?Do you remember

?Where is the restaurant

Do you remember

?Could you tell me if there is free parking

?Is there free parking

Could you tell me

?Would you mind telling me What time it is

?What time is it

Would you mind telling me

 

 

سوالات ادغام شده (Embedded Questions) داخل یک عبارت

در این گونه سوال ادغام شده یک عبارت اسمی پیش از یک سوال قرار می گیرد و ساختار کلی جمله را به کلی تغییر می دهد. در این نوع سوال ادغام شده جمله با وجود اینکه یک جمله سوالی نمی باشد ولی از نظر معنایی یک جمله سوالی به حساب می آید. از این ساختار در نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم نیز استفاده می شود و کاربرد بسیار زیادی نیز دارد. با هم نگاهی به این نوع سوالات ادغام شده می اندازیم: 

 

مثال سوال ادغام شده

سوال اصلی

عبارت سوالی ابتدایی

I wonder whether (or not) our teacher is sick today

?Is our teacher sick today

I wonder

I asked if I could have an extension

?Can I have an extension

I asked

I want to know how much your car was

?How much was your cat

I want to know

I don't know who this book belongs to

Who does this book belong to

I don’t know

I'm not sure where my keys are

?Where are my keys

I'm not sure

The question is if we should go ahead with it (or not)

?Should we go ahead with it

The question is

Let's ask whether they like video games (or not)

?Do they like video games

Let's ask

 

 

ساختار سوالات ادغام شده (Embedded Questions)

یکی از مشکلاتی که بسیاری از زبان آموزان با سوالات ادغام شده دارند بحث ساختار و نحوه ساختن این سوالات است. به منظور اینکه ساختار این سوالات را متوحه بشیم ابتدا نگاهی به ساختار انواع عبارات می اندازیم: 

 

ساختار کلی جملات زبان انگلیسی 

در ساختار کلی جملات زبان انگلیسی ما ابتدا از فاعل سپس فعل استفاده میکنیم:

مفعول + فعل + فاعل 

 

 

ساختار کلی جملات سوالی در زبان انگلیسی 

در زبان انگلیسی جملات از دو ساختار کلی استفاده می کنند ، جملات پرسشی yes/no و جملات پرسشی ای که همراه با wh question همراه هستند و ساختاری بسیار پیچیده تر دارند.

در جملات سوالی yes/no ساختار به این صورت می باشد: 

مفعول + فعل + فاعل + فعل کمکی

 

در جملات سوالی wh question ساختار به این صورت می باشد: 

 

فعل اصلی + فاعل + فعل کمکی + کلمه پرسشی

 

ساختار کلی سوالات ادغام شده (Embedded Questions)

در سوالات ادغام شده جملات از دو ساختار متفاوت استفاده می کنند. در صورتی که از ساختار سوالات ادغام شده در داخل یک سوال استفاده بشود ، بخش اول به صورت سوالی آمده و ادامه جمله به صورت عبارت جمله ساده می آید. در صورتی که از ادغام عبارت و جمله استفاده کنیم (که در نقل قول هم استفاده می شود) جمله به صورت کامل از ساختار جملات ساده بهره می گیرد. 

Introductory Statement + Subject + Auxiliary + Verb

فعل اصلی + فعل کمکی + فاعل + عبارت اسمی اولیه

 

 

کاربرد سوالات ادغام شده (Embedded Questions)

در اینجا می توانید برخی از کاربردهای سؤالات سوالات ادغام شده را مشاهده کنید:

  • مودب بودن
  • جهت بیان اطلاعات بیشتر
  • برای تغییر گفتار مستقیم به غیر مستقیم

 

1. مودب تر بودن

 

What time is it? (normal question)

ساعت چند است؟ (سوال عادی)

 

Could you (please) tell me what time it is? (embedded question = more polite) 

ممکن است (لطفا) به من بگویید ساعت چند است؟ (سوالات ادغام شده = مودبانه تر)

 

 

2. برای دادن اطلاعات بیشتر

 

I wonder if she’ll call me. (expresses curiosity)

نمی دانم که آیا او با من تماس می گیرد. (ابراز کنجکاوی)

I don’t know where my bag is. (expresses lack of knowledge)

نمیدونم کیفم کجاست (بیانگر عدم آگاهی است)

I want to know when this meeting will start. (expresses desire for knowledge)

می خواهم بدانم این جلسه کی شروع می شود؟ (ابراز تمایل به دانش)

 

 

3. تغییر گفتار مستقیم به گفتار نقل قول شده (غیر مستقیم)

 

“What do you want to know?” (direct speech)

"چه چیزی می خواهید بدانید؟" (سخنرانی مستقیم)

 

He asked me what I wanted to know. (reported speech)

او از من پرسید که می خواهم بدانم. (سخنرانی گزارش شده)

 

 

چند قانون برای سوالات ادغام شده

 

قانون شماره 1

در سوالات ادغام شده داخل یک عبارت به جای علامت سوال در انتها ، از نقطه استفاده می کنیم. همچنین اگر زمان سؤال ما گذشته/حال ساده است، باید (do/did/does) را بیرون بیاوریم و سپس فعل را بر اساس آن تغییر دهیم. بیایید چند نمونه را ببینیم:

?What time did you eat 

ساعت چند خوردی؟

 

.Embedded question: I wonder what time you ate 

سوال ادغام شده: متحیرم چه ساعتی غذا خوردی

 

? When did you buy that dress

کی اون لباسو خریدی؟

 

Embedded question: Who knows when you bought that dress

سوال ادغام شده: کسی می دونه چه زمانی اون لباس را خریدی

 

قانون شماره 2

اگر سؤال ادغام شده فعل کمکی یا فعل «to be» داشته باشد، باید جای فاعل و فعل کمکی را برعکس کنیم. به موارد زیر نگاه کنید:

 

?Why did he cry 

چرا گریه کرد؟

 

? Embedded question: Would you tell me why he cried

سوال ادغام شده: به من بگویید چرا گریه کرد؟

 

?When did she leave 

کی رفت؟

 

?Embedded question: Could you please tell me when she left

سوال ادغام شده: لطفاً بگویید چه زمانی او رفت؟

 

 

قانون شماره 3

در صورت وجود سوال ادغام شده هرگز از مخفف لغات در انتهای جمله استفاده نکنید. به نمونه ها نگاه کنید:

 

I wonder where she is? (اشتباه I wonder where she's.)

تعجب می کنم که او کجاست؟ 

 

who knows what it is. (اشتباه who knows what it's.)

کی میدونه جریان چیه

 

قانون شماره 4

اگر کلمه سوالی در جمله وجود نداشته باشد، می‌توانیم سؤالات ادغام شده را با استفاده از whether ، IF و whether or not بیان کنیم. برای مثال:

 

?Direct question: Will she come to the wedding

سوال مستقیم: آیا او به عروسی می آید؟

 

?Embedded questions: Do you know whether she is coming to the wedding or not

سوالات ادغام شده: آیا می دانید او به عروسی می آید یا نه؟

 

?Do you know whether she is coming to the wedding

میدونی به عروسی میاد یا نه؟

 

?Do you know if she is coming to the wedding

میدونی به عروسی میاد یا نه؟

 

 

برای یادگیری اصولی زبان انگلیسی می توانید در دوره مکالمه زبان انگلیسی کلینیک رفیعی شرکت کنید.

 

 

مطالب مرتبط پیشنهادی:

گرامر have ,have got در انگلیسی به زبان ساده

گرامر if only و wish

 

 

 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic